Krav på brandvarnare, placering och underhåll

Brandvarnare ska uppfylla kraven enligt den harmoniserade standarden SFS-EN 14604 Palovaroittimet. Standarden säljs av Finlands Standardiseringsförbund SFS. Brandvarnares överensstämmelse med kraven påvisas med CE-märkning.

Nya bostäder som ansluts till elnätet ska förses med brandvarnare som ansluts till elnätet. Detta gäller också fritidsbostäder.

Anskaffning och underhåll av brandvarnare

en person provar en brandvarnare i taket.

 

Lägenhetens innehavare, dvs. den boende, ska skaffa brandvarnaren och hålla den i funktionsdugligt skick. Den boende ska således kontrollera brandvarnarens funktion varje månad och ett byta dess batteri varje år. Vissa brandvarnarmodeller har en strömkälla som inte behöver bytas ut, utan samma strömkälla fungerar under hela brandvarnarens användningstid.

I bostadsaktiebolagen är det husbolaget som ansvarar för förnyelse och batteribyte av elnätsdrivna brandvarnare i varje lägenhet. Eftersom det finns många olika slag av elnätsdrivna brandvarnare i bostäder, ska husbolaget ta reda på intervallen för batteribyte och anordna att batterierna byts regelbundet. Husbolaget ska ge de boende tydliga anvisningar om hur man ska förfara med en elnätsdriven brandvarnare. Den boende i lägenheten är däremot ansvarig för att brandvarnarens funktionsskick testas regelbundet.

Brandlarmskraven i räddningslagen ändras den 1 januari 2024. I och med förändringen övergår ansvaret för anskaffning och underhåll av brandlarmet från den boende till ägaren av byggnaden från och med början av 2026. Lagändringen berör särskilt flerbostadshus och radhus.

En brandvarnare

 • upptäcker en begynnande brand
 • upptäcker en begynnande brand

  larmar dem som är på plats
 • är vanligen batteridriven, men det finns också celldrivna varnare på marknaden
 • kan också få el från elnätet, varvid dess funktion säkerställs med ett batteri

Anskaffning och placering

Brandvarnare är obligatoriska i alla bostäder. Brandvarnanen ska installeras så att den reagerar på röken som orsakats av branden så tidigt som möjligt.  Det ska finnas minst en brandvarnare för varje begynnande yta på 60 m2 på varje våning eller plan i en bostad. Lagstiftning: Inrikesministeriets förordning om placering och underhåll av brandvarnare 239/2009, 3 §, finns också att se i Tukes edilex.fi-tjänst

Kom ihåg detta när du placerar en brandvarnare:

 • Brandvarnaren ska placeras på ett sådant ställe dit röken sprider sig utan hinder.
 • Vid placeringen ska du också beakta luftströmmarna, eftersom luftströmmarna kan hindra brandgaserna från att nå varnaren och då räcker det längre innan den slår larm.
 • Varnaren ska inte placeras t.ex. i närheten av vädringsfönster eller maskinell luftkonditionering.
 • Det lönar sig inte heller att placera brandvarnaren i köket, våta utrymmen eller andra ställen där det utförs arbete som kan orsaka onödiga larm.
 • Brandvarnaren installeras i enlighet med de installationsanvisningar som följer med brandvarnaren.

Underhåll och förnyande

Brandvarnaren samlar lätt damm, varvid den blir känsligare och eventuellt orsakar fellarm.

Så här sköter du om brandvarnarens underhåll:

 • Testa brandvarnarens funktion en gång per månad genom att trycka på testknappen.
 • Rengör brandvarnaren några gånger om året genom lätt dammsugning eller torka bort ytligt damm med en lätt fuktig trasa. Förhindra att fukt kommer in i brandvarnaren eftersom fukt kan skada brandvarnarens funktion.
 • Efter underhållsåtgärder säkerställ brandvarnarens funktion genom att trycka på testknappen.

För att förhindra fellarm och att garantera funktionssäkerheten ska brandvarnaren förnyas med 5–10 års mellanrum. På brandvarnaren ska det finnas en uppgift om tidpunkten för förnyelse som rekommenderas av tillverkaren. Uppgiften hittar du vanligen på brandvarnarens botten. När du trycker på testknappen, testas endast funktionen av brandvarnarens batteri och larmljud, inte dess förmåga att upptäcka rök.

Urbruktagande

Brandvarnare omfattas av återvinningen av el- och elektronikapparater. 

Brandvarnare ska återlämnas till återvinningsställena för el- och elektronikapparater.

Affärerna är inte enligt lag tvingade att ta emot el- och elektronikapparater. Affären ska dock anvisa kunden närmaste officiella insamlingspunkt. 

Om en affär i samband med försäljningen tar emot konsumentens gamla apparat får ingen avgift tas ut för detta. Om en affär hämtar gamla el- och elektronikapparater från hushåll har den rätt att debitera kunden för transportkostnaderna.