Dispens och försöksverksamhet

Dispens (120 d) i nödsituationer på växtskyddsområdet

När inget preparat har godkänts för bekämpning av växtskadegörare i medlemsstaten eller när andra bekämpningsmetoder saknas kan medlemsstaten bevilja dispens för marknadsföring och användning av preparat i högst 120 dygn. Användningen av preparatet ska vara begränsad och övervakad.

Så här ansöker du om dispens

 • Fyll i ansökan
 • Bifoga till ansökan:
  • Motivering av att användning är nödvändig
  • Förslag till text på försäljningsemballage inklusive bruksanvisning
  • Tillgängliga undersökningar eller uppgifter om rester
  • Tabellen GAP med EPPO-codes
 • Lämna in ansökan per e-post ppp (at) tukes.fi.

Du måste ansöka dispens via EU:s ESFC databas (E-Submission Food Chain). Du får ytterligare information om ansökningsförfarandet av Tukes ppp (at) tukes.fi.

Tukes sparar information om dispens inklusive motiveringar i EU-kommissionens datasystem. 

KemiDigi växtskyddsmedelregistret finns information om Tukes dispenser.

Handläggningstid: 60 d
 

Försöks- eller forskningsverksamhetstillstånd eller -anmälan

Försöksverksamhetstillstånd kan beviljas för preparat som Tukes ännu inte har godkänt som växtskyddsmedel. Tillstånd behövs också om man i försöket använder ett godkänt preparat för nytt användningsändamål.


Om du vill utföra småskaliga försök eller fältförsök för att utreda den biologiska effektiviteten och användbarheten i finska förhållanden ska du ansöka om försöksverksamhetstillstånd.

Försöksverksamhetstillstånd kan ansökas av parter som har ändamålsenliga försöksplatser och utrustning. Jord- och skogsbruksministeriets förordning 9/2012 ger detaljerad information om försöksverksamhetstillstånd och rapportering om genomförandet.

Så här ansöker du om försöksverksamhetstillstånd:

 • Fyll i ansökan
 • Lämna in ansökan per e-post ppp (at) tukes.fi. Ange som rubrik: Ansökan om försöksverksamhet senast två månader innan det planerade försöket börjar.

Lämna in följande uppgifter med ansökan:

 •  sökande och försökets ansvariga, namn och kontaktuppgifter
 • försökets syfte
 • försöksplats: ort, lägenhetssignum eller om det saknas provytans areal,
 • provytans innehavare
 • försökets tidpunkt
 • provpreparat: namn, sammansättning, användningsmängd, spridningssätt, text på försäljningsemballage, om preparatet används inom EU
 • rester om uppgifterna är tillgängliga och som används som livsmedel eller foder
 • för grödor förslag till användning av skörden
 • preparatets giftighet och övriga hälsoeffekter, om uppgifterna är tillgängliga
 • preparatets beteende och konsekvenser för miljön, om uppgifterna är tillgängliga
 • arbetarskydd: specificerade anvisningar för skyddsutrustning, säkerhetsdatablad.

Villkor för beviljande av tillstånd:

 • försöket anses inte medföra sannolika skadliga konsekvenser för människors eller djurs hälsa eller miljön
 • sökanden har tillgång till ändamålsenliga försöksplatser, och
 • försöket utförs i kontrollerade förhållanden med begränsade mängder av preparat på ett begränsat område
 • den som ansöker om tillstånd ska utse en ansvarig person för försöket
 • den areal som tolkas som en begränsad areal enligt lagen om växtskyddsmedel och för vilken tillstånd kan beviljas anses vara under 100 ha
 • för forskningsverksamhet som stöder integrerat växtskydd, IPM, kan man till skillnad från det som nämns ovan bevilja försöksverksamhetstillstånd för en större areal än 100 ha
 • de preparat som används med stöd av försöksverksamhetstillstånd förutsätts ha samma begränsningar för användningen för att skydda konsumenter och miljön som preparat som innehåller motsvarande verksamma ämne. Om sökanden inte har kommit med förslag till begränsningar och om Tukes inte har information om preparatets
 • hälso- eller miljörisker tillämpas allmänt använda begränsningar för preparatet, såsom begränsningar relaterade till vattendrag, grundvatten och bin.
 • Tukes beviljar inte försöksverksamhetstillstånd upprepade gånger för samma preparat eller användningsändamål.

Försöket ska avbrytas om det under försöket framkommer att preparatet medför sådana betydande skadliga konsekvenser för människors eller djurs hälsa eller miljön som inte kunnat förutses vid beviljandet av tillståndet. Underrätta Tukes omedelbart på ppp (at) tukes.fi.

Lämna till Tukes en redogörelse för försöket senast tre månader efter att tillståndet gått ut.

Kom ihåg att lämna in följande uppgifter med redogörelsen:

 • försökstillståndets innehavare och försökets ansvariga: namn och kontaktuppgifter
 • försökets syfte
 • försöksplats: ort, lägenhetssignum eller om det saknas provytans
 • areal, provytans innehavare
 • försökets tidpunkt: när har växtskyddsmedel använts och försökets totala längd
 • information om provpreparat: namn, sammansättning, användningsmängd, spridningssätt, text på försäljningsemballage, om preparatet används inom EU
 • väderleksuppgifter relaterade till försöket: lufttemperatur, vindhastighet och molnighet vid behandlingstidpunkten
 • undersökningsresultat, analys och slutsatser.

När räcker det med enbart anmälan om försöksverksamhet?

Om anstalten som utför försök har godkänts som en officiell anstalt som testar växtskyddsmedels biologiska effektivitet och användbarhet behövs inget tillstånd. Lämna endast in en fritt formulerad anmälan till Tukes ppp (at) tukes.fi en vecka innan försöket börjar.

Handläggningstid: 60 d

Anstalters GEP-godkännande

Endast en anstalt som i sin testning uppfyller villkoren för god försökspraxis GEP (Good Experimental Practice) kan officiellt godkännas som en anstalt som testar växtskyddsmedels biologiska effektivitet och användbarhet (jord- och skogsbruksministeriets förordning 9/2012 bilaga 1).

Ansök om godkännande hos Tukes medansökningsblanketten. Tukes kontrollerar om ansökan uppfyller villkoren för godkännande och utför inspektioner på anstalten.

Villkoren gäller följande omständigheter:

 • personal
 • byggnader och lagerlokaler
 • maskiner och utrustning som används i forskning
 • material som används i forskning
 • forskningsmiljö
 • testade preparat och jämförelsepreparat
 • idkande av forskning
 • rapportering av resultat och
 • arkivering.

Alla ovan nämnda delområden ska uppfylla villkoren för god testningsverksamhet.

Handläggningstid: 420 d