Biocider

Biocidprodukter används för att skydda människor, djur, material eller föremål mot skadliga organismer, som skadedjur eller mikrober, med hjälp av de verksamma ämnen som biocidprodukten innehåller. I Finland kan endast sådana biocidprodukter säljas och användas som upfyller kraven i biocidförordningen. Under övergångsperioden för biocidförordningen omfattas alla produkter inte av godkännandeförfaranden.

Företagen söker godkännande genom Europa chemikalieverket ECHAs biocidregister R4BP. När produkterna bedöms beaktas principerna för hållbar användning. Tukes bedömer också om produkten kan ersättas med andra ämnen eller metoder.

Biocider används bl.a.  inom industrin, hälso- och sjukvården samt djurproduktionen och i många produkter och föremål. Biocider kan behövas för att desinficera och upprätthålla hygienen, skydda föremål eller förbättra produkters hållbarhet. Säker och ändamålsenlig användning av biocidprodukter förutsätter bedömning av risker och information om effektiviteten.

Biocider finns bl.a. i:

  • desinfektionsmedel för huden, ytor och dricksvatten
  • bekämpningsmedel mot skadedjur, som rodenticider och insektgifter
  • konserverings- och träskyddsmedel som används inom industrin och i industriprodukter
  • båtbottenfärger och antifouldingprodukter för fartyg och fiskodlingsanläggningar.   

Biocidprodukter indelas i fyra huvudgrupper:

  • desinfektionsmedel
  • konserveringsmedel
  • bekämpning av skadedjur
  • övriga biocidprodukter

Dessutom indelas biocidprodukter närmare enligt användningssyfte i 22 produktgrupper.

Till exempel växtskyddsmedel, medicinprodukter, kosmetika och livsmedel eller deras tillsatsämnen är inte biocider.

För biocidprodukter behövs godkännande

Godkännande kan beviljas för produkter, som innehåller verksamma ämnen som är godkända inom EU. Biocidprodukterna ska godkännas i varje medlemsland där de ska användas.

Rådgivningstjänst

Har du frågor? Tjänsten för kemikalierådgivning besvarar frågor om REACH-, CLP- och biocidförordningen. Rådgivningstjänsten är avsedd bland annat för företag som tillverkar, importerar och distribuerar biocider eller föremål som behandlats med biocider.

Lagstiftning om biocider

Bestämmelser om godkännandeförfaranden för biocidprodukter finns i biocidförordningen. Syftet med förordningen är att förbättra funktionen på marknaden för biocidprodukter i EU och säkerställa ett högklassigt skydd för människors hälsa och för miljön.

I Finland ingår bestämmelser som gäller biocider och som kompletterar biocidförordningen i kemikalielagstiftningen. I kemikalielagen stadgas det om det nationella godkännandeförfarandet för vissa biocidproduktgrupper under övergångsperioden för biocidförordningen, insamlingen av mängduppgifter, påvisande av yrkesbehörighet inom skadedjursbekämpning samt inlämning av kemikalieuppgifter.

Titta också här

Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbsidor: Biocidproduktgrupperna: 22 produktgrupper

Bakgrundsinformation om biocidförordningen, tillståndsförfaranden och godkända användningar av biocidprodukter, samt informationssökningsinstruktioner om KemiDigis och ECHA:s biocidregister finns i miljöministeriets publikation Handbok för miljövårdsmyndigheten om tillsynen av omständigheter rörande biocidprodukter