Vattendragsbegränsningar

Syftet med vattendragsbegränsningen som finns i förpackningspåskrifterna för växtskyddsmedel är att skydda vattenlevande växter och djur mot växtskyddsmedlens skadliga effekter. I allmänhet förutsätter säker användning av växtskyddsmedel att användningen begränsas i närheten av vattendrag. Kom även ihåg att lämna ett en meter brett obesprutat område invid huvuddiket.

Så här beaktar du vattendrag:

 • Undvik att bespruta vid blåsigt väder.
 • Kom även ihåg att sprutans påfyllningsanordning inte ska användas för att fylla på traktorsprutan från vattendrag.  
 • Lämna ett skyddsavstånd enligt det preparat som har längst skyddsavstånd när du sprutar tankblandningen.
 • Släpp inte ut överflödig besprutningsvätska eller tvättmedel från sprutan i vatten eller avlopp.

Vattendrag är

Skydda vattendrag mot vindavdrift

För cirka en femtedel av preparaten förutsätter trygg användning i närheten av vattendrag användning av avdriftsreducerande munstycken.  

 • Observera att skyddsavståndet varierar enligt preparat och användningsobjekt på följande sätt:
  • minimalt skyddsavstånd är alltid 3 meter
  • åkerväxter 3–20 meter
  • bärodlingar, prydnadsväxter och plantskolor 3–30 meter
  • fruktträd 3–50 meter, se bild.
 • Mät skyddsavståndet från strandlinjen vid besprutningstillfället.

 • Observera att du genom ditt val av munstycke påverkar den halt av växtskyddsmedel som transporteras till vattendraget och på så sätt kan du påverka bredden på skyddszonen för preparatet du använder.

 • Avdriftsreducerande munstycken ska användas upp till 100 meter från strandlinjen.

 • Det är bra att använda avdriftsreducerande munstycken i närheten av vattendrag även om det inte krävs enligt förpackningen. Då kan de bytas ut till spaltmunstycken när som helst.

En förteckning över avdriftsreducerande munstycken finns i följande riktgivande tabeller:

I tabellerna finns det tillåtna arbetstrycket för varje munstycksmodell. Du kan justera önskad vindavdrift, när du justerar arbetstrycket, körhastigheten och vattenmängden enligt anvisningen (på finska).

Om det finns skogsvegetation invid vattendraget, behöver du inte iaktta skyddsavstånden, eftersom skogsvegetationen skyddar vattendraget mot vindavdrift av växtskyddsmedlet, se bild.

Skogsvegetationen

 • mellan vattendraget och det objekt som ska besprutas ska vara ett
 • minst 3 meter brett
 • och över 5 meter högt växtbestånd som är tätt ända nerifrån marken och har fullt utvecklat lövverk
 • växtbeståndet kan bestå av träd i naturtillstånd eller exempelvis en planterad granhäck.

Skydda vattendragen mot ytavrinning

För en del preparat orsakar ytavrinning den största belastningen på vattendragen. Då går det inte att minska skyddsavståndet med avdriftsreducerande munstycken. På förpackningen förutsätts det då i allmänhet att ett 10 meters skyddsavstånd lämnas till vattendraget. Tukes rekommenderar flerårig vallvegetation på skyddszonen, eftersom vegetationen förebygger ytavrinning effektivt.

Minskning av riskerna med avrinning från täckdiken      

De halter som avrinning från täckdiken medför kan inte minskas med skyddszoner. Risker för vattendrag med anledning av avrinning från täckdiken kan förebyggas endast genom att begränsa användningen under hösten, då kraftiga höstregn kan transportera växtskyddsmedel till täckdiken och därifrån till vattendrag.