Brister i dokument som visar produktens överensstämmelse med kraven och som beviljats av anmälda organ

Företaget ska alltid kontrollera att produkten stämmer överens med kraven innan det släpper ut produkten på marknaden. Kraven på förfaranden för bedömning av överensstämmelse och på dokument som visar överensstämmelsen med kraven anges i detalj i bestämmelserna om produkten.

Bestämmelserna fastställer om en tredje part, det vill säga ett anmält organ, behöver delta i bedömningen av överensstämmelsen. Då består de dokument som visar produktens överensstämmelse med kraven i regel av ett så kallat typintyg (Modul B), en teknisk dokumentation och en EU-försäkran om överensstämmelse eller en prestandadeklaration. I vissa produktgrupper krävs dessutom bevis på att ett anmält organ har gjort en kvalitetssäkring under produktionen (så kallade kvalitetssäkringsmoduler eller förfaranden för AVCP-klasserna).

EU-försäkran om överensstämmelse och/eller prestandadeklarationen ska vara upprättad och undertecknad av tillverkaren av produkten eller av den auktoriserade representanten. 

Intygen och certifikaten från ett anmält organ ska ha beviljats till tillverkaren. Alla dokument som visar överensstämmelsen ska kunna kopplas till produkten och sinsemellan. 

Importören eller distributören av produkten är tillverkare av produkten när den släpper ut produkten på marknaden under sitt namn eller varumärke eller modifierar produkten som redan har släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att det kan inverka på huruvida kraven på produkten uppfylls. I sådana situationer omfattas importören eller distributören av de skyldigheter som fastställts för tillverkaren.  Då ska till exempel EU-försäkran om överensstämmelse och prestandadeklarationen för produkten vara upprättad av en så kallad ny tillverkare, och det anmälda organet ska ha beviljat intygen och certifikaten till den tillverkaren.  

Dokumentation som visar överensstämmelsen har inte enbart en viktig roll i produktsäkerheten utan även i säkerställandet av fri rörlighet för produkter och av en fungerande inre marknad. 

Grunder för tillbakadragande av produkter från marknaden

Tukes ålägger ett företag att dra tillbaka en produkt från marknaden, om de dokument som visar överensstämmelsen och som beviljats av ett anmält organ innehåller brister som gör att det inte går att säkerställa produktens överensstämmelse med kraven utifrån dokumenten.

Exempel på brister i dokument som beviljats av ett anmält organ:

  • Typintyget eller bevis på att en kvalitetssäkring under produktionen har gjorts av ett anmält organ saknas.
  • Typintyget har beviljats till ett annat företag än tillverkaren som angetts på produkten.
  • Typintyget har beviljats till ett annat varumärke än det som produkten marknadsförs med.
  • Produkten som anges i typintyget är inte identisk med produkten som anges i kvalitetssäkringscertifikatet.

För produkter som omfattas av byggproduktförordningen är dokument som beviljats av ett anmält organ

  • ett certifikat om fortlöpande kontroll av produktens prestanda (AVCP 1 och 1+)
  • ett intyg om överensstämmelse efter intern tillverkningskontroll (AVCP 2+)
  • bestämning av produkttypen som ett anmält provningslaboratorium har utfört enligt en harmoniserad produktstandard (AVCP 3).

Produkter som är avsedda för transport av farliga ämnen

Dokument som ett anmält organ har beviljat för produkter som är avsedda för transport av farliga ämnen är intyg om typgodkännande, godkännandeintyg om överensstämmelse för tillverkning, intyg om ombedömning av typ och kontrollintyg om periodisk besiktning, mellanbesiktning och extra besiktning.

Riktlinjerna ovan gäller även dessa dokument.