Kemikaliers samverkan

Kemikalier finns överallt omkring oss. Människan och miljön exponeras fortlöpande för många kemikalier från flera olika källor. Vi kan exponeras för kemikalier exempelvis på arbetsplatsen eller via vardagliga konsumtionsprodukter, såsom livsmedel och kosmetiska produkter.

Man uppskattar att det inom EU finns över 100 000 kemiska ämnen och utöver detta stora mängder blandningar av olika ämnen i bruk. Att exponeras samtidigt för flera olika ämnen från flera olika källor inger oro, eftersom sådan exponering kan leda till effekter som är allvarligare än exponering för enskilda ämnen. 

Bedömningar av faror och risker med kemikalier görs för närvarande för enskilda ämnen och blandningar. Vad som gör det mycket invecklat och svårt att bedöma kemikaliers samverkan är att någon exakt information om ämnenas alla verkningssätt inte finns tillgänglig samt det att vi kan exponeras för oräkneliga kombinationer av olika ämnen. Forskningsmetoder för bedömning av samverkan utvecklas kontinuerligt för att tas i bruk vid riskbedömningen av kemikalier.

Annanstans på nätet

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA): Kombinerade effekter av kemikalier