Brister i ventilering trolig orsak till fabriksbranden i Sibbo

15.10.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har avslutat olycksutredningen angående den explosionsartade branden vid AT-Tuote Oy: s aerosolfabrik i Sibbo 2.3.2018. I olyckan skadades en person och produktionslokaler och utrustning förstördes. Utredningsgruppen föreslår bland annat att man säkerställer tillräcklig ventilation i anläggningar där man hanterar lösningsmedel och gaser för att förhindra liknande olyckor.

Skärpta säkerhetskrav för vedklyvar – felaktig användning ofta orsak till olyckor

24.9.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakade under sommaren vedklyvarnas säkerhet eftersom användningen av dem leder till tiotals allvarliga olyckor varje år. I värsta fall kapas ett finger eller en hand. Maskinerna har i flera fall använts i strid med bruksanvisningen, till och med så att ett barn har varit med som användarens hjälpreda. Tukes påminner om att vedklyvar får användas av endast en person åt gången och barn får under inga omständigheter släppas nära maskinen när den är i användning.

Användningen av neonikotinoider utanför växthus upphör

19.9.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) återkallar tillstånden för växtskyddsmedel för utomhusanvändning som innehåller neonikotinoider från och med 19.9.2018. Härefter får växtskyddsmedel som innehåller tiametoxam, klotianidin och imidakloprid användas endast i permanenta växthus. Redan betad utsäde får sås och behandlade barrträdsplantor får planteras fram till 19.12.2018.

Tonvis med olagliga växtskyddsmedel har dragits bort från den Europeiska marknaden

19.9.2018

Cirka 360 ton förfalskade eller annars olagliga växtskyddsmedel påträffades under en gemensam intensivövervakning som omfattade 27 länder våren 2018. Från Finland deltog Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) i övervakningsprojektet. Inga olagliga växtskyddsmedel påträffades i Finland.

Installationsfel och olagliga elarbeten i värmepumpars elektriska installationer

12.9.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har på senaste tiden fått kännedom om farliga brister i värmepumpars elektriska installationer. Det har framkommit att företaget som har utfört elinstallationerna inte har haft de elinstallationsrättigheter som arbetet krävt. Elinstallationer som gjorts olagligt och okvalificerat kan leda till elstötar och brandfara och i skadefall till ersättningsskyldighet.

Tukes lät testa produkter i lågprisnätbutiker: nästan alla leksaker, barnavårdsartiklar och elektriska installationer var farliga

10.9.2018

Eftersom konsumenters shoppande i nätbutiker utanför EU har ökat under de senaste åren, bestämde Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) att låta testa och kontrollera säkerheten hos de produkter som säljs i dessa butiker och som är populära bland finländare. Resultaten var oroväckande: endast en av de 32 leksaker, barnavårdsartiklar, smycken och elektriska installationer uppfyllde de europeiska kraven. Om dessa produkter var till försäljning i Finland skulle butikerna vara skyldiga att ta dem tillbaka från konsumenterna. Av de beställda kosmetiska produkterna saknade sex av tio produkter den ingrediensförteckning som krävs i Europa.

Då kosttillskott som köpts i utlandet innehåller designerdrog och en laddare bränner ner huset, har köparen ansvaret.

10.9.2018

Finska myndigheter och andra organisationer driver kampanj på bred front för säkert nät-köpande. Konsumenters shoppande i utländska nätbutiker har ökat kraftigt under de senaste åren och Tullen har fyllts av små paket. I värsta fall är dessa inköp enligt myndigheternas observationer ”farligt skräp”. Kampanjen vill väcka konsumenter till att identifiera sitt eget ansvar: om du köper produkter direkt från länder utanför EU, är du även ansvarig för produkternas säkerhet.

KemiDigi framskrider, användartesten fortsätter

5.9.2018

Projektet KemiDigi (digital hantering av kemikalieinformation) samlar information med anknytning till kemikalier på ett ställe och förenklar företagens anmälningsskyldigheter avseende kemikalier. Via systemet gör företagen bland annat kemikalieanmälningar om kemikalier de släppt ut på marknaden och administrerar kemikalieförteckningar som de behöver för tillstånds- och övervakningsärenden. Relationstalskalkylatorn för bestämning av kemikalieanläggningars verksamhetsnivå (kemikaliesäkerhetslagen) överförs till KemiDigis kemikalieförteckningar. KemiDigi införs i början av 2019.

Undvik batteribränder – övervaka laddningen och använd endast oskadade laddare av hög kvalitet som är avsedd för apparaten

4.9.2018

Effektiva litiumjonbatterier har blivit allt vanligare bland hemmens elektriska installationer och maskiner. Li-jon-batterier finns till exempel i mobiltelefoner, datorer samt i elcyklar och balansscooters. Det lönar sig att vara på sin vakt när batteriet laddas, så att det inte uppstår en brand. De mest effektiva batterierna brinner explosionsartat och det kan vara svårt att släcka branden. Ett brinnande batteri kan, förutom apparaten, även tända eld på hela lägenheten eller huset. Med Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tips minskar du risken för brand.

Blyförsäljning till konsumenter är olaglig – kolla de lödtenn du säljer

30.8.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påpekar att försäljning av bly och blylegeringar till konsumenter är olaglig. Många affärer och nätbutiker fortsätter att sälja lödtenn som innehåller bly, trots att försäljningen av sådant för konsumentbruk har varit förbjuden sedan början av mars 2018.

Gammafly får bekämpas på kumminodlingar nu också med preparatet Fastac 50 EC

16.8.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat en ny dispens för att bekämpa gammaflylarver på kumminodlingar. Dispensen har beviljats preparatet Fastac 50 EC. Efter utgången av juli har Tukes nu beviljat totalt fyra olika preparat dispens för att bekämpa gammafly. På grund av värmen har efterfrågan på preparat för att bekämpa skadedjur varit överraskande hög, varför det redan tidigare hade uppstått problem i tillgången på preparaten som fått nöddispens.

Glyfosat får inte användas för forcerad mogning av spannmål

8.8.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att i Finland är det förbjudet att använda växtskyddsmedlet glyfosat för forcerad mogning av spannmål, dvs. för att påskynda mogningen av skörden. Ställvis har säden mognat ojämnt, vilket kan fresta till att säkerställa jämn mogning med olagliga metoder.

Fler nödsituationsdispenser för bekämpning av gammafly på grund av tillgångsproblem

30.7.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat fler dispenser för att bekämpa gammaflylarver på odlingar. Man har beviljat nya dispenser för preparaten Avaunt 150 EC och Sumi Alpha 5 FW. Förra fredagen beviljade Tukes dispens för att använda preparaten Turex 50 WP och Kestac 50 EC i bekämpningen av gammafly. På grund av värmen har efterfrågan på preparat för att bekämpa skadedjur varit överraskande hög, varför det redan tidigare hade uppstått problem i tillgången på preparaten som fått dispens.

Tukes har beviljat nödsituationsdispenser för att bekämpa gammafly

27.7.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat dispenser för att använda växtskyddsmedel på bondböne-, kummin-, oljeväxt- och ärtodlingar. Dispenserna har beviljats eftersom det handlar om en nödsituation när det gäller växtskydd. Gammaflylarver har förstört stora odlade arealer av till exempel bondbönor på kort tid.

Gammafly orsakar skador på odlingar – det finns alternativ för bekämpningen

26.7.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått många förfrågningar om vilka växtskyddsmedel som kan användas för bekämpning av gammafly. På grund av den ovanligt varma sommaren finns det exceptionellt mycket gammaflylarver på odlingarna. Odlare har berättat att larver förstört stora odlade arealer av till exempel bondböna på en kort tid. Enligt Tukes kan bland annat preparaten Kestac 50 EC, Sumi Alpha 5 FW och Turex 50 WP användas för bekämpning av gammafly på de odlingsväxter för vilka dessa preparat godkänts. Användaren ska också iaktta de övriga begränsningar som gäller användningen av dessa preparat.

Brister på lekplatserna och i instruktionerna till kunder på husdjursgårdar

25.7.2018

De största behoven av förbättringar av säkerheten på husdjursgårdar gäller planeringen och underhållet av lekplatser för barn och instruktionerna till kunderna. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utförde intensifierad övervakning av husdjursgårdar i år och i fjol. Under projektet gjorde Tukes inspektionsbesök på 47 husdjursgårdar och djurparker. Husdjursgårdarna har sluppit allvarliga olyckor nästan helt under de senaste åren.

Beställde du en sommarskjorta men fick utslag istället?

16.7.2018

Låt inte ett billigt pris grumla ditt omdöme, utan tänk efter först. När man beställer produkter på nätet ska man först bekanta sig med den information som finns om produkten och med nätbutiken, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Självbalanserande skoter kan göra din sommar alltför varm

11.7.2018

Sommarvärmen pågår i hela Finland och användningen av självbalanserande skotrar är nu som aktivast. För att du inte ska bränna annat än nästippen i solen, lönar det sig att vara noggrann med laddningen.

Togs tältet av vinden? Förankra tält och andra tillfälliga konstruktioner ordentligt

6.7.2018

Små och lätta tält som används vid publikevenemang kan orsaka fara om vinden lyfter upp dem i luften. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att tält ska förankras ordentligt för att faror ska undvikas.

Drakar, metspön av kolfiber och segelbåtar kan döda i närheten av luftledningar

28.6.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att i närheten av luftledningar kan drakar, metspön av kolfiber och segelbåtar förvandlas till dödsfällor. Om ett uppåtriktat metspö, en drake eller en segelbåt hamnar tillräckligt nära en luftledning, kan strömmen hoppa över till föremålet och orsaka användaren en elektrisk stöt som leder till döden. Det behövs inte ens kontakt för att stöten ska uppstå: beroende på ledningens spänning föreligger faran redan när föremålet befinner sig på några meters avstånd från luftledningen. Även på tågtak och stolpar vid järnvägsspår finns risken för en dödligt farlig elektrisk stöt 24 timmar om dygnet.

Undvik onödig användning av biocider för insektsbekämpning

27.6.2018

Använd insektsgifter enbart vid verkliga behov. Handla ansvarsfullt och minimera användningen av insektsgifter både inomhus och på tomten.

Kemikalier är inte den enda faran med Squishies-leksaker – ta bort så att småbarn inte kommer åt dem

26.6.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar för kvävningsrisken som Squishies-leksaker orsakar. Tukes ber att konsumenter ska lämna tillbaka I Love Squishies-leksaken till affären, eftersom det från den lossnar smådelar som kan orsaka kvävningsrisk. Huvuddelen av de finska leksakshandlarna har på eget initiativ tagit bort Squishies-leksakerna från försäljning, men utbudet i utländska nätbutiker är rikligt.

Handbrandsläckare har testats – i en modell hittades allvarliga brister

25.6.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har testat handbrandsläckare som finns på marknaden. I handbrandsläckarna testades bl.a. drifttid samt resterande mängd släckningsämne. Hos en av handbrandsläckarna hittades allvarliga brister.

Tukes utreder hur arrangören kunde ha förutsett rallyts risker

18.6.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utreder hur säkerheten vid den publika tillställningen hade skötts under FM-rallydeltävlingen i Seinäjoki och hur arrangören hade följt kraven i konsumentsäkerhetslagen. Arrangören ansvarar för säkerheten vid en tillställning och publikens placering på området.

Ska du ta bort mossa, alger eller mögel från ditt hustak eller din gårdsbyggnad?

14.6.2018

Ofta räcker det med en borste eller trycktvätt för att rengöra ytor från mossa, mögel eller alger. Om du ändå använder kemikalier för mer effektiv rengöring, ska du komma ihåg att skydda dig på ett ändamålsenligt sätt samt se till att miljön inte utsätts för skadliga kemikalier. Du bör noga läsa varningsmärkningen på förpackningen och använda produkterna i enlighet med tillverkarens anvisningar!

En alltför effektiv lampa är farlig

13.6.2018

Fel lampa kan förorsaka brand. Försäkra dig om att lampan kan användas i belysningsanordningen innan du byter lampa.

Låt inte ditt barn köpa farliga kemikalier för slajmlekar

12.6.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått kännedom om fall där barn har köpt borax för tillverkning av slajm från nätbutiker utanför EU. Barnen har även sålt kemikalien vidare till vänner i kanaler på sociala medier. Tukes påminner om att borax är klassificerad som en farlig kemikalie som inte får säljas till konsumenter inom EU.

Butikers användning av tara måste fortfarande utvecklas

11.6.2018

Att dra av produktens vikt från vägningsresultatet, d.v.s. användning av tara, har glädjande nog ökat i butiker under det senaste året. Det finns fortfarande behov av utveckling. De vanligaste bristerna i användningen av tara är att förpackningsmaterialets vikt inte alls dras av från produktens vikt, eller att den taravikt som används inte motsvarar förpackningsmaterialets vikt.

De farligaste rodenticiderna har försvunnit ur konsumentbruk

4.6.2018

I slutet av februari har största delen av rodenticiderna försvunnit från butikernas hyllor. Detta är en följd av att de borttagna rodenticiderna har klassificerats som reproduktionstoxiska och inte längre får säljas till konsumenter. Förutom reproduktionstoxiciteten är rodenticider farliga kemikalier även på annat sätt, genom att de samlas i rovdjur som äter de förgiftade gnagarna.

Information har nu samlats in om de 21 551 kemikalierna på EU-marknaderna för skydd av hälsa och miljö

1.6.2018

Totalt 13 620 företag i Europa har lämnat in uppgifter om 21 551 kemikalier till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) då tidsfristen för REACH-registrering löpte ut den 31 maj 2018. Nu har den 10 år långa registreringsperioden av s.k. befintliga ämnen avslutats. Totalt gjordes nästan 90 000 registreringar, varav drygt 1 400 av finländska företag. Som en följd av REACH-förordningen har vi nu tillgång till mer information om kemikalierna i användning i Europa än någonsin tidigare.

Inga anmärkningsvärda brister upptäcktes på fönster som Tukes lät testa – kvaliteten har blivit bättre

25.5.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa fönster med trä- och aluminiumram som mest allmänt används vid husbygge. Vid testerna undersökte man bl.a. fönstrens vädertålighet. Baserat på testerna kunde man konstatera att fönstrens kvalitet har utvecklats i positiv riktning under de senaste 10 åren.

Räddningsvästen räddar ditt liv bara om du har den på dig

15.5.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Trafiksäkerhetsverket (Trafi) påminner om användningen av räddningsväst i båten. För att räddningsvästen ska fungera rätt är det viktigt att den är av rätt storlek och har tillräcklig bärförmåga för sin bärare. När du köper en räddningsväst ska du kontrollera att den är försedd med CE-märkning och bruksanvisningar på finska och svenska. Tukes påträffade brister i fråga om märkning av och bruksanvisningar för räddningsvästar och förbjöd försäljningen av en räddningsväst.

Minimotorcyklar har återigen säkerhetsbrister

14.5.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) hittade säkerhetsbrister i alla de fyra minimotorcykelmodellerna som undersöktes. Tukes undersökte minimotorcyklar senast år 2011, och på basis av resultaten verkar situationen inte ha förbättrats.

Förbud mot försäljning av bruksvattenrör av plast

9.5.2018

I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tester påträffades brister i PEX-rör och flerlagersrör av plast avsedda för hushållsvattensystem. En tillverkares PEX-rör belades med säljförbud. Tukes bestämde att två tillverkare av PEX-rör och tre tillverkare av flerlagersrör ska ändra sina rör så att de uppfyller kraven inom tidsfristen. Testerna av plaströr som kopplas till hushållsvattensystem ingår i ett omfattande testprogram av byggprodukter.

Förbud mot försäljning av bruksvattenrör av plast

9.5.2018

I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tester påträffades brister i PEX-rör och kompositrör av plast avsedda för hushållsvattensystem. En tillverkares PEX-rör belades med säljförbud. Tukes bestämde att två tillverkare av PEX-rör och tre tillverkare av flerlagersrör ska ändra sina rör så att de uppfyller kraven inom tidsfristen. Testerna av plaströr som kopplas till hushållsvattensystem ingår i ett omfattande testprogram av byggprodukter.

Båtsäsongen är här – spara på miljön och undvik att använda giftfärger!

3.5.2018

Giftfärger som används på båtbottnen, det vill säga antifouldingprodukterna, är mycket giftiga för havslevande organismer. En stor del av ämnena som stryks på båtbottnen löses ut i vattnet och stör reproduktionen och utvecklingen hos både fiskar och andra vattenlevande organismer. Användning av giftfärger är inte det enda alternativet för att hålla båtbottnen ren. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar att man undviker giftfärg och i stället använder alternativa metoder för rengöring av båtbotten. Tukes påminner också om att det är förbjudet att använda giftfärger i inlandsvatten.  

Ändringar i de maximala resthalterna för växtskyddspreparatet Rovral 75 WG

20.4.2018

Tukes återkallade i januari 2018 tillståndet för preparatet Rovral 75 WG som används som växtskyddsmedel. Användning av preparatet är tillåten fram till 5.6.2018, varefter Tukes tar bort produkten från växtskyddsmedelsregistret.

De nya bestämmelserna om personlig skyddsutrustning medför ändringar i företagens skyldigheter

17.4.2018

 Tukes och arbetarskyddsmyndigheternas gemensamma meddelande

EU-förordningen om personlig skyddsutrustning ger tillverkare, importörer och distributörer nya skyldigheter Skyldigheterna gäller bl.a. produktmärkning, arkivering av produktuppgifter och uppgifter om spårbarhet och dokument samt information om produkter som stämmer överens med kraven.  

Brister i spackelmassor och golvspackel som Tukes testat – cementprodukterna är som de ska

16.4.2018

I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tester påträffades brister i testade spackelmassor och golvspackel. I de cementprodukter som valdes ut för testning fanns däremot inga brister. Testerna är en del av ett omfattande testprogram för byggprodukter.

Hantering av kemikalieriskerna i cirkulationsekonomi kräver kunnande av företagen

11.4.2018

När produkter återvinns, kommer samtidigt de ämnen som produkterna innehåller i cirkulation och återanvänds till slut. Skadliga kemikalier kan också hamna i materialströmmarna och de kan medföra risker för människornas hälsa och för miljön. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredde halter av skadliga ämnen som kan finnas i återvunnen plast. Samtidigt utreddes hur förtrogna företagen är med lagstiftningen.

Män råkar ut för mycket - Målgruppen för Olycksfallsdagen är män i arbetsför ålder

9.4.2018

Män verkar råka ut för både det ena och det andra – särskilt hemma och vid motionering. Därför fäster vi på Olycksfallsdagen fredagen den 13 april särskild uppmärksamhet vid olycksfall rörande män.

Brister konstaterade i skruvar som används i träfogar

6.4.2018

I de test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit genomföra konstaterades brister i universalskruvar som används för fogar i träkonstruktioner. Det konstaterades även brister i produkternas prestandadeklarationer. Tukes utreder ärendet med importörerna och distributörerna.

Malmletning stadd i kraftig tillväxt

23.3.2018

Malmletningen ökade kraftigt 2017. Investeringarna i malmletning steg med 50 procent från föregående år till 61,4 miljoner euro. Bolagen rapporterade 273 borrningskilometer till Tukes, vilket är 53 procent mer än föregående år. Tillväxten syns också på gruvsidan: mängden investeringar ökade med 25 procent från föregående år och uppgick till totalt 303 miljoner euro. Vid Fraser-institutets årliga enkät riktad till aktörerna i gruvbranschen steg Finland till världens mest attraktiva land för investeringar i gruvbranschen. Uppgifterna framgår av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) aktuella översikt över gruvmyndigheten.

Köper du billigt så köper du dyrt – Armaturer köpta i webbutik är inte nödvändigtvis säkra

22.3.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utrett säkerheten hos LED-armaturer som säljs i webbutik genom att låta testa 13 armaturer. Inte en enda av armaturerna överensstämde helt med bestämmelserna. Sju av armaturerna kan medföra risk för elektrisk stöt och tre av dessa kan dessutom medföra risk för brand.

Visst motsvarar påfyllnadskopplingen på din oljebehållare dagens krav på snabbkoppling?

15.3.2018

Gamla klokopplingar på påfyllningsrör ska bytas ut mot snabbkopplingar med skyddslock innan sommaren 2018. Samtidigt måste man säkerställa att luftningsröret, som fungerar som tryckutjämnare i tanken vid påfyllning, inte är tilltäppt. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att oljeeldningsaggregaten är i bra skick.

Kampanjen Se upp för bedragare på webben varnar om svindlare på webben

15.3.2018

Kampanjen Se upp för bedragare på webben som inleds idag strävar efter att varna konsumenterna om de svindlare som finns ute på webben. Ute på webben är det skäl att komma ihåg att om något verkar för bra för att vara sant, är det sällan sant.  

Trampolinolyckor är oroväckande vanliga även i trampolin- och inomhusaktivitetsparker

14.3.2018

Att hoppa på en trampolin är en populär motionsform, som får både barn och vuxna att röra på sig. Det är dock en riskfylld gren. Olyckor kan inte undvikas ens i trampolin- och inomhusaktivitetsparker, trots att det där både ges instruktioner i hur man bör hoppa och hoppandet är övervakat. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har undersökt säkerheten i trampolinparkerna och samlat aktörer i branschen för att fundera över hur olyckorna kunde minskas.

Tukes har utrett: en gammal brandvarnare fungerar inte tillförlitligt

8.3.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utrett hur åldern påverkar en brandvarnares funktion. Baserat på utredningen upptäckte man att en gammal brandvarnare inte fungerar tillförlitligt och att den bör bytas med högst 5–10 års mellanrum.

Precisionsinsatser med drönare samt offentliga examina – hållbar användning av växtskyddsmedel främjas genom ett nytt program

28.2.2018

Under de kommande fem åren kommer hållbar användning av växtskyddsmedel att främjas genom ett nytt handlingsprogram (på finska). Programmets mål är att minska de hälso- och miljörisker som användningen av växtskyddsmedel medför.

Tukes varnar för farlig reseadapter

21.2.2018

På den finländska marknaden har man upptäckt en farlig reseadapter, som på grund av ett konstruktionsfel kan orsaka att användaren får en elektrisk stöt. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har bestämt att adaptern Celly UTC01 Multicharger 4 in 1 ska avlägsnas från marknaden och även samlas in från konsumenter. Om du har köpt den här produkten, sluta genast att använda den och återlämna den till butiken!

Industrianläggningar hanterar riskerna bättre än tidigare

13.2.2018

Identifieringen och hanteringen av risker på industrianläggningar har utvecklats åt rätt håll. Enligt övervakningsstatistiken för 2017 av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är antalet anläggningar som agerar oansvarigt litet. Uppsåtliga olyckor utgör en ny säkerhetsrisk.

Tullens och Tukes intensivövervakning avslöjade många brister i personlig skyddsutrustning

5.2.2018

Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) intensivövervakade hösten 2017 och vid årsskiftet produkter som är avsedda att användas som personlig skyddsutrustning av konsumenter. Den intensiva övervakningen riktades främst mot sportutrustning och skyddsglasögon som används vid avfyrning av fyrverkeripjäser. Tullen övervakade importförsändelser i samarbete med Tukes. Brister upptäcktes i nästan hälften av de försändelser med personlig skyddsutrustning som kontrollerades av Tullen.

Hur ska en hållbar användning av växtskyddsmedel främjas? Säg din åsikt!

1.2.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) håller på att göra upp en ny handlingsplan för hållbar användning av växtskyddsmedel.  Utkastet är nu klart och Tukes hoppas på kommentarer i ett offentligt hörande. Ge din syn på hur en hållbar användning av växtskyddsmedel kan främjas i Finland.

Kosmetikövervakning var fokus i Tukes kemikalieövervakning

26.1.2018

Under 2017 granskades totalt cirka 1440 produkter i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) kemikalieövervakning. Tukes ökade särskilt övervakningen av kosmetiska produkter.

Tukes tog i fjol bort 155 farliga elapparater från marknaden

25.1.2018

Farliga elapparater fastnar effektivt i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) såll. Av de över femhundra elapparater som Tukes lät testa i fjol fick bara 15 procent godkänt betyg. Sammanlagt 155 elapparater togs bort från marknaden. Liksom tidigare år förekom flest brister i LED-armaturprodukter och nätaggregat. 

Tukes återkallar tillståndet för Rovral 75 WG -preparatet

23.1.2018

Tukes återkallar tillståndet för preparatet Rovral 75 WG som används som växtskyddsmedel. Försäljning och distribution av preparatet upphör 5.3.2018. Användning av preparatet och destruering av kvarvarande lager är tillåten fram till 5.6.2018. Då avlägsnar Tukes preparatet ur växtskyddsmedelsregistret.

Fyra av tio har fallit på grund av halka

15.1.2018

  Häll dig på benen -kampanjens meddelande

Enligt en enkätundersökning som Trafikskyddet nyligen gjorde har fyra av tio finländare halkat under den pågående eller förra vintern. Majoriteten nämnde halt underlag som orsaken till att de halkat, men även brister i den egna beredskapen identifierades som bidragande orsaker. Kampanjen Håll dig på benen påminner om att alla kan förebygga fallolyckor genom att fokusera på gåendet och ombesörja att man har lämpliga skor.

Nätbutikernas marknadsföring får inte uppmuntra till farligt agerande

8.1.2018

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner nätbutikerna om att säkerhetskraven även gäller marknadsföring på nätet. Marknadsföringsmaterialet får inte uppmuntra till att produkten eller tjänsten används på ett farligt sätt. Det ska fästas särskild uppmärksamhet vid bilder och videor som visas om produkten eller tjänsten och som visar hur de används.

Rör inte snötyngda elledningar

2.1.2018

I vinter har tung snö orsakat problem i elnäten. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att elledningar som hänger ner eller träd som tynger ner elledningar under inga omständigheter får vidröras. I skadade elnät kan det även förekomma ett så kallat nollfel, som kan utgöra livsfara.

Kom ihåg att använda skyddsglasögon, gäller även åskådare, stötta upp fyrverkeritårtor

29.12.2017

Skyddsglasögon skyddar effektivt mot gnistor från fyrverkeripjäser och eventuella pjäser som förirrat sig. Skyddsglasögon är obligatoriska för alla som skjuter raketer. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar, att även åskådarna använder skyddsglasögon.

Fyrverkeripjäsernas popularitet fortsätter, allt fler glömmer skyddsglasögon

28.12.2017

Var fjärde finländare tänker fira in det nya året genom att avfyra fyrverkeripjäser. 16 procent av dem som avfyrar fyrverkeripjäser tänker dock inte använda skyddsglasögon, och bara två av tre läser igenom bruksanvisningarna för fyrverkeripjäserna. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att det enligt lag är obligatoriskt att använda skyddsglasögon när man avfyrar fyrverkeripjäser och att det rekommenderas att även åskådare använder skyddsglasögon.

Andningsluftens partikelhalter på nyårsnatten i värsta fall tiotalshögre än normalt

27.12.2017

Fyrverkerierna försämrar luftkvaliteten på nyårsnatten i synnerhet vid vindstilla väder och särskilt före och efter midnatt när det skjuts mycket raketer. Vid vindstilla väder kan luftkvaliteten vara dålig eller till och med mycket dålig. Vid blåsigt väder skingras röken rätt bra och halterna av finpartiklar är mindre. De som är känsliga mot luftföroreningar bör se på fyrverkerier på lite längre avstånd från den plats där de används, för där är exponeringen för finpartiklar och irriterande gaser som störst.

Säkerheten av motorsportevenemang behöver förbättras

22.12.2017

Tukes övervakning riktades på nio tjänsteleverantörer inom motorsport som reser till olika ställen i Finland samt evenemang som arrangeras en gång per år. Hos en del av tjänsteleverantörerna genomfördes en mer omfattande kontroll av säkerhetsledningen, och av en del kontrollerade man säkerhetsdokumenten enligt konsumentsäkerhetslagen.

Ballast CE-märks mer samvetsgrant än tidigare

21.12.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har övervakat ballastprodukters överensstämmelse med kraven under åren 2013–2017. Genom övervakningen undersöktes i hur omfattande utsträckning ballasttillverkare har CE-märkt produkter som släpps ut på marknaden. Under övervakningsperioden hade CE-märkningsbristerna minskat med 9 procent.

Vårdslöshet med levande ljus den vanligaste orsaken för bränder

19.12.2017

Under den mörka årstiden är levande ljus viktiga stämningsskapare, men obevakade är de även en stor brandrisk. Cirka 25 av de 100 bränder på grund av levande ljus inträffar i december. Största delen av bränderna orsakas av vårdslös och felaktig användning av levande ljus. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK vill påminna om att man aldrig ska lämna levande ljus obevakade och inte heller låta dem brinna ned helt. 

Tullen och Tukes påminner konsumenterna om riskerna med fyrverkeripjäser som beställs från utlandet

18.12.2017

Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) intensivövervakar införseln av fyrverkeriförsändelser under november-december. I övervakningen deltar Tullens vapen- och sprängämneshund Heila, som i trafikflöden har hittat tiotals kilo fyrverkeripjäser. Enligt Tullens bedömning har mängden fyrverkeriförsändelser ökat jämfört med tidigare år som en följd av den växande näthandeln.

Tukes varnar om julleksaker som medför kvävningsrisk

14.12.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har låtit testa 20 favoritleksaker inför julsäsongen, av vilka fyra upptäcktes innebära en allvarlig fara. I tre träleksaker fanns små delar av vilka barn under tre år kan kvävas. I en rolldräkt upptäcktes en farlig risk för brännskada och emballagepåsen för samma leksak orsakade kvävningsrisk.

Kvalitetssäkringen av betongkonstruktioner varierar kraftigt inom huvudstadsregionen

13.12.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har genomfört en enkätundersökning av arbetsplatsrutiner för och kvalitetssäkring av platsgjutna betongkonstruktioner. Några anmärkningsvärda kvalitetsavvikelser konstaterades inte baserat på undersökningen. Det förekommer stora variationer i kvalitetssäkringsåtgärderna under arbetsfaserna. Efterbehandling av betongen enligt rekommendationerna genomfördes inte alltid.

Förslag om begränsning av användningen av neonikotinoider till enbart växthus – inget slutligt beslut ännu

12.12.2017

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om begränsning av användningen av neonikotinoider till enbart växthus. Kommissionens förslag debatterades idag av medlemsländerna i Bryssel. Enligt kommissionen kommer man inte att rösta om saken imorgon. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) är inte klar med sin omfattande forskningsrapport ännu, och alla medlemsländer har inte ännu avgett sin slutliga åsikt i saken. EFSA:s rapport torde bli klar under våren 2018, varefter förslaget tas upp för en ny behandling.

Brister hittades i rörkopplingar av mässing

29.11.2017

Hos kopplingsstycken av mässing som installeras i ledningsnät för tappvatten hittades brister i tester som utfördes av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Mässinglegeringen i två kopplingsstycken var inte lämplig för finländska förhållanden, och kopplingsstyckena drogs bort från marknaden. Testningen av kopplingsstycken av mässing ingår i ett omfattande testningsprogram för byggprodukter, som genomförs i år.

EU:s omprövningskommitté fattade äntligen beslut om godkännande av glyfosat

27.11.2017

Frågan om att på nytt godkänna glyfosat behandlades på mötet för EU:s omprövningskommitté i Bryssel i dag 27.11.2017. Omprövningskommittén ställde sig bakom kommissionens förslag, och glyfosat godkändes för fem år.

Inget beslut har ännu fattats om godkännande av glyfosat

9.11.2017

Frågan om glyfosat ska godkännas på nytt fanns än en gång på agendan för EU:s tjänstemannamöte i dag 9.11.2017. Kommissionen fick inte heller denna gång den majoritet som krävs bakom sitt förslag.

Inga allvarliga brister upptäcktes i de pelar- och balkskor som Tukes lät testa

7.11.2017

Inga produkter som inte uppfyllde kraven på pelar- och balkskor som används i trä- och betongkonstruktioner upptäcktes i testerna som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beställde. Däremot fanns det brister i produkternas CE-märkningar.

Brister i induktionskokplattor upptäcktes i ett sameuropeiskt tillsynsprojekt

26.10.2017

I den gemensamma kampanj som genomförts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och nio andra marknadsövervakningsmyndigheter inom EU upptäcktes ett stort antal brister i induktionskokplattor. Av de kontrollerade produkterna uppfyllde endast cirka hälften alla de krav i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, electromagnetic compatibility) som gäller dem. Elektromagnetisk kompatibilitet garanterar att en elektrisk produkt fungerar felfritt tillsammans med andra anordningar som är avsedda för samma användningsmiljö.

Ingen omröstning om förlängt glyfosattillstånd i Bryssel

25.10.2017

Ett nytt godkännande av glyfosat behandlades av den ständiga kommittén under ett möte i Bryssel i dag 25.10.2017. Avsikten var att rösta om fortsättningen för det verksamma ämnet, men på mötet fanns inte kvalificerad majoritet för kommissionens förslag.  Behandlingen av ärendet fortsätter i november.

Tukes hittade brister i tjälisolering

12.10.2017

I de test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit genomföra konstaterades brister i tryckhållfastheten och värmeledningsförmågan hos tjälisoleringen. Isoleringsmaterialen testades som en del av det omfattande testningsprogrammet för byggprodukter. Tukes har meddelat bristerna till tillverkarna och följer med avhjälpandet av dem.

Framtiden för glyfosat diskuterades i Bryssel

5.10.2017

I dag 5.10.2017 diskuterades frågan om godkännande av glyfosat på EU:s tjänstemannamöte i Bryssel. Syftet var inte att rösta om godkännandet, utan ärendet fanns i diskussionspunkten på föredragningslistan. Flera medlemsstater har fortfarande inte tagit ställning till frågan om glyfosat ska godkännas. De ska dock rösta om frågan innan det gällande godkännandet upphör 31.12.2017.

Tryggt i rulltrappan: stå på trappsteget och håll i handledaren

3.10.2017

Det sker flera tiotals olycksfall i rulltrappor och rullramper varje år. Följderna kan vara till och med mycket allvarliga. Olyckorna orsakas oftast av personens egna handlingar, sällan av tekniska fel i anordningen. De största riskerna gäller personer som skyndar i trappan, äldre, barn och berusade.

Dröj inte med skadedjursbekämpningen – kontrollera skadedjursbekämparens behörighet i registret

28.9.2017

Vid skadedjursbekämpning är det viktigt att förebygga problem och vid behov snabbt sätta in bekämpningsåtgärder. Man kan bekämpa gnagare genom att göra det mindre lätt för dem att hitta föda, till exempel på dåligt skötta utfodringsplatser för fåglar. Vägglöss, pälsängrar och andra skadedjur inomhus leder till ett snabbt växande problem, om man dröjer med att sätta in bekämpningsåtgärder.

Användning av glyfosat för forcerad mogning av spannmål är förbjuden – intensifierad myndighetsövervakning

25.9.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att i Finland är det förbjudet att använda växtskyddsmedlet glyfosat för forcerad mogning av spannmål. Tukes har fått kännedom om fall där man kan ha sprutat glyfosat i en spannmålsåker före tröskning. Målet för besprutningen har varit att snabbt göra skörden redo för tröskning, dvs. att med hjälp av glyfosat forcera skördens mogning.  

Montrealprotokollet, en ren framgångssaga inom internationell miljövård, fyller 30 år

15.9.2017

Den 16 september har det gått 30 år sedan Montrealprotokollet undertecknades. Tack vare Montrealprotokollet återhämtar sig ozonskiktet, och det väntas ha återställts om ca 50–70 år. Alla världens länder har ratificerat avtalet.

Många brister i LED-strålkastare upptäcktes i ett sameuropeiskt övervakningsprojekt

12.9.2017

De europeiska marknadsövervakningsmyndigheterna har utrett LED-strålkastares säkerhet och överensstämmelse i ett gemensamt omfattande övervakningsprojekt. Man kontrollerade strålkastarnas elsäkerhet, elektromagnetiska förenlighet samt om de uppfyller de administrativa kraven. Övervakningen resulterade i att hela 47 procent av de testade produkterna drogs bort från den europeiska marknaden på grund av bristande överensstämmelse.

Få anledningar till anmärkning om informationen på lampförpackningar

4.9.2017

Förpackningsinformationen för lampor är till största delen i skick. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kontrollerade märkningen på 35 lampor under sommaren 2017.

Brister i säkerheten hos flytgasslangar och gasgrillar

1.9.2017

Tre av tio testade flytgasslangar och en av sex gasgrillar visade sig vara så farliga i de test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit utföra, att produkterna samlas in från konsumenterna. Flytgasslangarnas köld- och trycktålighet undersöktes och gasgrillarna testades enligt kraven i gasanordningsdirektivet.

Åtminstone en allvarlig ögonskada av fyrverkerierna på venetiansk afton

31.8.2017

Under veckoslutet firades villaavslutning det vill säga venetiansk afton på olika håll i landet. Fyrverkeripjäser i anslutning till firandet orsakade åtminstone en allvarlig ögonskada. I Åbotrakten skadades ögat på en ung kvinna som såg på fyrverkerierna och hon fick andra skador i ansiktet när en gryta av lätt konstruktion exploderade.

Kameradrönare överträffade förväntningarna vid övervakning av terräng

29.8.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått goda erfarenheter av att använda kameradrönare vid övervakning av terräng. Kameradrönare har använts vid flera malmletningsställen under ett knappt år. Det fotomaterial som inhämtats utnyttjas bland annat vid tillståndsprövning.

Undertecknad blankett befriar inte tjänstelevatören från säkerhetsansvar

19.7.2017

Tukes och Konsumentförbundets gemensamma meddelande

Konsumenterna ombeds ofta underteckna blanketter där det framgår att kunden befriar tjänsteleverantören från ansvar vid eventuell skada. Till exempel en inomhuslekplats kan komma att kräva att kunden befriar den som tillhandahåller tjänsten och dess personal från skadeståndsskyldighet och rentav brottsrättsligt ansvar i händelse av olycksfall. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Konsumentförbundet vill påminna såväl dem som tillhandahåller konsumenttjänster som kunderna att en ansvarsfrihetsblankett under inga omständigheter befriar tjänsteleverantören från lagstadgade skyldigheter när det gäller att säkerställa tjänstens säkerhet.

Användningen av konserveringsmedlet metylisotiazolinon i kosmetika som sköljs av begränsas ytterligare

19.7.2017

Europeiska kommissionen har fastställt en ny strängare begränsning för användningen av metylisotiazolinon i kosmetiska produkter som sköljs av. I dessa typer av produkter är den nya maximala koncentrationen efter övergångstiderna 0,0015 %. Användningen av metylisotiazolinon i kosmetika skärps ytterligare därför att ämnet är hudsensibiliserande och har orsakat många fall av kontaktallergi.

Undersökning av gamla brandvarnare

28.6.2017


Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utreder hur tiden påverkar brandvarnarnas funktion. Syftet är att få ytterligare information om hur gamla brandvarnare fungerar och vägleda konsumenterna i frågor i anslutning till äldre brandvarnare.

Få allvarliga olyckor i turridningsstall

26.6.2017

Säkerheten i turridningsstallen ligger på en bra nivå. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) genomförde ett projekt i vilket inspekterades turridningsstallens säkerhetsförfaranden runtom i Finland. I projektet observerades att det inträffar väldigt få allvarliga olyckor.

Användning av växtskyddsmedel på offentliga områden måste övervägas noga

21.6.2017

Man måste alltid överväga noga om man ska förlita sig på växtskyddsmedel på offentliga områden, och det finns skäl att i första hand gynna andra bekämpningsmetoder än kemiska. Om det ändå ses som nödvändigt att behandla med växtskyddsmedel, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) om man ska använda enbart godkända preparat och rekommenderar att man märker ut de behandlade områdena. 

Köp endast insektsmedel som är godkända i Finland och läs bruksanvisningen noggrant

21.6.2017

Sommaren kommer med mygg, fästingar och andra irriterande kryp. Försäkra dig om att insektsmedlet du köper är godkänt av myndigheterna. På marknaden kan även finnas icke godkända produkter, som kan innehålla förbjudna kemikalier. Preparaten ska användas i enlighet med anvisningarna på försäljningspackningen.

Undersökning av gamla brandvarnare

21.6.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utreder hur tiden påverkar brandvarnarnas funktion. Syftet är att få ytterligare information om hur gamla brandvarnare fungerar och vägleda konsumenterna i frågor i anslutning till äldre brandvarnare.

Användning av växtskyddsmedel på offentliga områden måste övervägas noga

16.6.2017

Man måste alltid överväga noga om man ska förlita sig på växtskyddsmedel på offentliga områden, och det finns skäl att i första hand gynna andra bekämpningsmedel än kemiska. Om det ändå ses som nödvändigt att behandla med växtskyddsmedel, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) om man ska använda enbart godkända preparat och rekommenderar att man markerar de behandlade områdena.

Brister i kökskranar och duschväggar

5.6.2017

I anslutning till det omfattande testprogrammet för byggprodukter som genomförs i år har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit testa kökskranar och duschväggar i glas. Inga brister upptäcktes i de testade kranarna, och alla testade duschväggar och en bastudörr var förenliga med teststandarden.

Felaktig information om bestämmelser lämnas när elrenoveringar saluförs

26.5.2017

Olika konditions- och renoveringsbesiktningar saluförs vid dörren, särskilt i småhusområden med gamla byggnader. Det har kommit till Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) kännedom fall där rapporter från sådana besiktningar innehåller vilseledande och felaktig information om elsäkerhetslagens krav. Därför uppmanar Tukes fastighetsägare och till exempel radhusbolag till vaksamhet mot tjänster som marknadsförs som konditionsbesiktningar.

Antalet äventyrsparker ökar – säkerhetskulturen är i en nyckelposition

23.5.2017

Äventyrsparkerna och -banorna har snabbt ökat i popularitet de senaste åren. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har kontrollerat äventyrsparkernas säkerhetshantering och funnit utvecklingsområden till exempel i identifieringen av faror och säkerhetsdokumentens innehåll. Tukes anser att samarbete mellan företagen och tillsynsmyndigheten är viktigt när det gäller att utveckla och etablera en säkerhetskultur.

Endast en påklädd flytväst räddar

19.5.2017

Den internationella flytvästens dag firas den 20.5. Målet med kampanjen är att påminna om vikten av flytväst alltid när man är ute på vattnet.  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner också om att endast en för användningsändamålet rätt vald flytväst, som personen har på sig och klätt rätt på sig, kan rädda liv när man hamnar i vattnet. För att flytvästarna ska fungera rätt är det viktigt att den är av rätt storlek och har tillräcklig bärförmåga för sin bärare. Det lönar sig att kontrollera uppgifterna om västen och hur den fungerar och att den är funktionsduglig innan man ger sig ut på vattnet.

Kravet på att testa sprutor har utvidgats

11.5.2017

Kravet på att testa utrustning för spridning av växtskyddsmedel, så som traktorsprutor, har utvidgats till att omfatta all spridningsutrustning som används professionellt. Testningskravet omfattar nu också annat än traktorsprutor som används i åkerbruk, och gäller alltså spridningsutrustning som används i kommuner och städer, på järnvägarna, på golfplaner, i växthus och på plantskolor. Eftersom testningskravet redan är i kraft, lönar det sig att snabbt låta testa sprutor som inte ännu är testade.

Båtsäsongen är här – spara på miljön och undvik att använda giftfärger!

8.5.2017

Giftfärger som används på båtbottnar, s.k. antifoulingprodukter mot alger, havstulpaner, mossdjur och blåmusslor, är mycket giftiga även för andra organismer. En stor del av ämnena som stryks på båtbottnen löses ut i vattnet och stör reproduktionen hos både fiskar och andra vattenlevande organismer.  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar att man undviker giftfärg och i stället använder alternativa metoder för rengöring av båtbotten.  Det är förbjudet att använda giftfärger i inlandsvatten.  

Grillsäsongen börjar − kom ihåg säkerheten vid användningen av flytgas!

28.4.2017

Inför grillsäsongen påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) om säker användning av flytgas. För att undvika fettbränder ska gasgrillen rengöras omsorgsfullt innan den tas i bruk efter vinterförvaringen. I vårunderhållet av grillar ingår kontroll av gasanslutningarnas tätningar och slangens skick. Också efter att man bytt gasflaska är det bra att kontrollera att anslutningarna är täta så att gas inte kan läcka ut. Följ tillverkarens användar- och underhållsinstruktioner och håll grillen under uppsikt medan den är tänd. Håll barn och husdjur borta från en het grill. När man är omsorgsfull och följer instruktionerna är det tryggt att grilla.

Risk för elstöt från radiotelefonladdare, ta produkten ur bruk

27.4.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt en allvarlig säkerhetsbrist i en radiotelefonladdare. Produkten kan medföra en risk för elstöt. Den aktuella produkten är laddaren för radiotelefon, Jahti Jakt 1A31KG-2, som har sålts av Erätukku. Tukes rekommenderar att produkten inte används.

Säkerhetsbrister i maskeraddräkter för barn

27.4.2017

Kring första maj är butikshyllorna återigen fulla av olika slags maskeraddräkter, och många föräldrar köper lustiga första maj-dräkter åt sina barn. Enligt undersökningar av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har en del av de maskeraddräkter som säljs i butikerna säkerhetsbrister. Föräldrar till barn kan också själva påverka maskeraddräkternas säkerhet.

Se över målen på bollplanerna!

19.4.2017

Säkerheten på bollspelsområdena måste utvecklas, exempelvis så välter en del av målen för lätt. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Finlands Bollförbund har publicerat anvisningar om hur bollspelsmålens och -planens säkerhet kan förbättras. Anvisningen är till hjälp bland annat för målens tillverkning, anskaffning, underhåll av spelplanen och identifiering och reparation av potentiellt farliga mål.

I fjol dog 21 människor i elbränder

24.3.2017

År 2016 var i fråga om dödsoffer i elbränder ett dystert år: i sexton bränder omkom sammanlagt 21 människor och i två av bränderna omkom sammanlagt fem barn. Året innan var antalet omkomna i elbränder 16 och på 2010-talet uppgick antalet offer till 15 per år i genomsnitt. Med elbrand avses en eldsvåda som börjar i en elapparat eller en elanläggning. Bränder kan lätt förebyggas genom ett korrekt tillvägagångssätt och omsorgsfullhet. Till exempel ska man inte torka tvätt nära bastuaggregatet eller lämna brännbara saker på spisen. Elanordningar och elinstallationer bör servas och hållas i skick. I varje hem bör det även finnas en fungerande brandvarnare.

Brister i elinstallationer och ibruktagningsbesiktningar för småhus

22.3.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredde i sitt övervakningsprojekt som omfattade 65 nya småhus hur väl elinstallationerna stämmer överens med författningarna. I en tredjedel av granskningsobjekten hittades brister i själva installationerna, deras ibruktagningsbesiktningar och besiktningsprotokoll. Motsvarande utredningar har genomförts vart femte år. Resultaten hade nu försämrats något.

Avsaknad av fallhinder ledde till grävmaskinsförares död i Agnico Eagle Finland Oy:s gruva i Kittilä

21.3.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har blivit klar med olycksutredningen om olyckan i Agnico Eagle Finland Oy:s gruva i Kittilä den 15 december 2016, som ledde till att en grävmaskinsförare dog. En grävmaskin som utförde underhållsarbeten i den underjordiska gruvan hade fallit ner 25 meter från en serviceavsats till en annan.  Inget fallhinder hade byggts på platsen efter en sprängning. Utredningsgruppen har kommit fram till att det inte hade gått någon information om fallrisken mellan arbetarna, arbetsledarna och produktionsstyrningen i Kittilägruvan på grund av bristande informations- och skiftbytesrutiner. Gruppen framför korrigerande åtgärder för att säkerheten i gruvan ska kunna tryggas efter sprängningsarbeten och för att förbättra informationsutbytet mellan skiften.

Effektivt informationsutbyte om farliga produkter är till nytta för företag och konsumenter

16.3.2017

Kontusioner, frakturer, elstötar, hälsoskadliga kemikalier – produkter som inte uppfyller kraven kan orsaka konsumenterna många olika slags faror. 2016 gjordes 2044 anmälningar om produkter som orsakar fara till europeiska systemet för snabb varning om farliga produkter. Enligt EU-kommissionens statistik görs mest anmälningar fortfarande om leksaker men anmälningar i anslutning till motorfordon har ökat under de senaste åren.

Kolmonoxidvarnare har testats – resultaten har förbättrats under senare år

15.3.2017

Hos en modell av kolmonoxidvarnare har hittats brister i funktionssäkerheten under Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning. Resultaten från övervakningen är dock betydligt bättre än resultaten från tidigare år, och de kolmonoxidvarnare som finns på marknaden verkar ha blivit bättre.

Brister i underhåll av luktgassystem orsak till olyckan i massafabriken i Veitsiluoto, Kemi

9.3.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har blivit klar med sin olycksutredning om explosionen och läckan i ett insamlingssystem för starka luktgaser som inträffade i Stora Enso Abp:s fabriker i Veitsiluoto i Kemi den 7.11.2016. Den främsta orsaken till explosionen var att vattenlåset hade torkat, och till följd av det kom det in extra syre som blandades med luktgaserna. När man bytte ut de sprängbleck som hade gått sönder i luktgassystemet efter explosionen började det snabbt läcka ut luktgaser från systemet, och de bristfälligt skyddade anställda exponerades för starka luktgaser.

Evenemangsarrangör, kom ihåg ditt ansvar om säkerheten!

28.2.2017

Vid stora publikevenemang finns det alltid säkerhetsrisker som det är skäl att förbereda sig på för att undvika olyckor. Evenemangsarrangören bär alltid ansvaret för evenemangets säkerhet. Arrangören ska även se till att alla tjänsteleverantörer som deltar i evenemanget har sin säkerhet i skick.

Tukes övervakar marknadsföringen av kemikalier i webbutiker

17.2.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) deltar under 2017 i EU:s gemensamma tillsynsprojekt för näthandeln med kemikalier. Syftet med projektet är att säkerställa att konsumenterna får de uppgifter som krävs om de farliga kemikalier som säljs i webbutikerna. Projektet samordnas av Europeiska kemikaliemyndighetens tillsynsforum. 

Torrdräkt är personlig skyddsutrustning

16.2.2017


Torrdräkter ska uppfylla de europeiska säkerhetskraven. Torrdräkter som skyddar mot det kalla vattnet om man hamnar i vattnet anses som personlig skyddsutrustning. Under benämningen torrdräkt ska endast marknadsföras sådana produkter som uppfyller kraven i lagstiftningen om personlig skyddsutrustning.

Färre ögonskador och bränder, rekordantal produktfel hos fyrverkeripjäser

14.2.2017

Nyårsfirandet ledde på grund av fyrverkeripjäser till sammanlagt 12 ögonskador som krävde sjukhusvård Antalet ögonskador minskade märkbart jämfört med året innan, då de uppgick till 29. Räddningsverken fick sammanlagt 102 utryckningsuppdrag med anknytning till fyrverkeripjäser, vilket innebar en minskning med ca 30 jämfört med året innan. Däremot lämnades ett mångdubbelt större antal anmälningar om farliga fyrverkeripjäser till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Fem fyrverkeripjäser drogs bort från försäljning och samlades in från konsumenterna under mellandagarna.

Tukes strävar efter att klargöra villkoren för lösviktsförsäljning av tvättmedel

14.2.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) vill klargöra villkoren för lösviktsförsäljning av tvättmedel för kläder och tvätt- och rengöringsmedel för hårda ytor inom EU-området. Tukes har tillhandahållit Europeiska kommissionen skriftliga kommentarer beträffande problem vid lösviktsförsäljning av tvättmedel.

Tukes förrättade ett övervakningsbesök på platsen för gruvraset i Aijala

10.2.2017

Vid den nedlagda gruvan i byn Aijala i Salo uppstod 8.2.2017 ett slukhål som ledde till att vatten från gruvan rann ut i den närmaste omgivningen och i Kisko å. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) deltog i ett övervakningsbesök som förrättades 9.2 tillsammans med räddnings- och miljömyndigheterna, fastighetsägaren, Salo stad samt Outokumpu Mining Oy.

Nya elsäkerhetslagen förpliktigar till underhåll och förenklar inspektionskraven

3.2.2017

Bränder som startar i elektriska system samt elrelaterade olyckor förebyggs genom underhåll och regelbundna inspektioner av den elektriska utrustningen, därmed säkerställs även störningsfri funktion. Elsäkerhetslagen som trädde i kraft i början av året förpliktigar till underhåll, förenklar klassificeringen av elanläggningar samt förtydligar övervakningskraven.

Tukes tog senaste år bort 240 farliga produkter från marknaden

30.1.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tog år 2016 bort ca 240 produkter som är farliga eller som inte överensstämmer med gällande krav. Närapå etthundra produkter återkallades från konsumenter. Brister konstaterades bland annat hos elektriska produkter, balansskotrar, terrängcyklar, leksaker, oljelampor och fyrverkeripjäser.  Antalet produkter som togs bort från marknaden ökade jämfört med året innan då antalet uppgick till 158. 

Ris och ros till golfbanor för användning av växtskyddsmedel

17.1.2017

Användningen av växtskyddsmedel på golfbanor är enligt Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakningsobservationer huvudsakligen i sin ordning, men det finns också luckor. På ungefär en tredjedel av de inspekterade banorna kände man inte till växtskyddsmedel godkända för golfbanor. Förra året inspekterades nästan sextio golfbanor.

Intensifierad testning av byggprodukter i år

16.1.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) genomför i år en intensifierad övervakning av byggprodukters överensstämmelse med kraven.  Produkter på marknaden från alla delområden inom byggbranschen plockas ut för testning. I testerna utreds om produkterna överensstämmer med standarderna eller lagen om produktgodkännanden. Samtidigt uppdateras lägesbilden av den allmänna situationen för produkterna på marknaden och deras kvalitet.

Bara litet växtskyddsmedel används i produktionen av krukgrönsaker

12.1.2017

Utifrån iakttagelser från Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) inspektioner används bara en liten mängd växtskyddsmedel vid odling av sallad och örter i växthus.  Dessutom uppfyller odlingarna principerna för hållbar användning av de växtskyddsmedel som granskats vid inspektionerna.  Inspektionerna omfattade cirka femtio sallads- och örtodllingar.

Rekordantal anmälningar om defekta fyrverkeripjäser

2.1.2017

Efter årsskiftet har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) tagit emot mångdubbelt fler anmälningar av konsumenterna om defekta och farliga fyrverkeripjäser än under tidigare år.

Lagstiftningen om produkter och kontrollen av dem har blivit tydligare

2.1.2017

Ett stort lagpaket som trädde i kraft vid årsskiftet harmoniserar produkttillverkares, -importörers och -återförsäljares ansvar och skyldigheter när det gäller produkters säkerhet samt för hur produkterna kontrolleras. De lagar som träder i kraft gäller tiotals olika produktgrupper, som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) i Finland ansvarar för.

Aktuellt för elentreprenörer 1/2017

2.1.2017

Aktuellt för elentreprenörer 1/2017 nyhetsbrev finns här.

Turvallisuus100+ visar trygghetens värde i hundraåriga Finland

1.1.2017

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) firar Finlands 100-åriga självständighet med artikelserien Turvallisuus100+. 

Fyrverkeripjäser fortsätter att vara populära – antalet produktfel överraskade

31.12.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) gav sig under dagarna mellan jul och nyår ut i några större städer för att dela ut skyddsglas och ta reda på förbipasserandes åsikter om fyrverkeripjäser. Av dem som svarade på gatugallupen hade fyra av fem för avsikt att använda skyddsglas när de skjuter fyrverkeripjäser. Bland åskådarna däremot var det mindre än hälften som sade sig använda skyddsglasögon. Intresset för att skjuta fyrverkeripjäser ser ut att hålla i sig som programnummer på nyårsafton. En stor majoritet av de tillfrågade berättar att de följer fyrverkerier utomhus. Endast var fjärde av de tillfrågade ville förbjuda användningen av fyrverkeripjäser.

Tukes varnar: Flera fyrverkeripjäser av grytmodell har farliga anvisningar – avfyra inte, dessa skall returneras till den plats där de är köpta från

30.12.2016

Tukes varnar de konsumenter som har köpt fyrverkerigrytor för felaktiga anvisningar. På marknaden har sålts flera fyrverkerigrytor som har en gul anvisning “TÄMÄ KYLKI KOHTI YLEISÖÄ - DENNA SIDA MOT PUBLIKEN”. Denna anvisningen anvisar att skjuta åt fel håll vilket orsakar en allvarlig fara för avfyraren och publiken. Felaktig information finns i alla fall i följande produkter: Finlandia, Final Countdown, Paratiisin valloitus, Paratiisin valloitus-B, Gold-patalajitelma, Gold 3, Gold 4, Gold 5, Maanjäristys, Taivassalamoi, Megabosse ja Superbosse.

Fyrverkerisäkerhet som kampanj – också youtuber påminner om skyddsglasögon

27.12.2016

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes vill också i år mana fyrverkerimakarna till försiktighet och noggrannhet, så att inte nyårsfirandet ska sluta tokigt. Skyddsglasen skyddar effektivt såväl avfyrarens som publikens ögon. Då man handskas med fyrverkeripjäserna måste man absolut följa bruksanvisningarna. Tukes utmanar igen alla att delta i kampanjen #minns skyddsglasen och besöker också några städer för att dela ut av dessa glasögon. Kampanjens galjonsfigurer detta år är de superpopulära Hydraulic Press Channel youtuber.

Tukes förbjöd försäljningen av farliga usb-laddare

21.12.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har låtit testa tio usb-laddare som sålts i webbutiker. Hälften av laddarna visade sig vara så bristfälliga att försäljningen av dem förbjöds. Endast en av de testade laddarna fick rena papper.

Tukes utredningsgrupp utreder gruvolycka i Kittilä

20.12.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsatt en utredningsgrupp för att utreda en olycka i Agnico Eagle Finland Oy:s gruva i Kittilä den 15 december 2016, som ledde till att en anställd hos en entreprenör omkom.

Ingen enskild orsak till problemen i betongens kvalitet – undersökningarna fortsätter

16.12.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har undersökt problemen med betongens kvalitet på arbetsplatserna. Vi har hittills inte hittat något samband mellan de olika fallen, som skulle förklara problemen med betongens kvalitet. Prover undersöks fortfarande och när resultaten färdigställts kommer vi att veta mer om problemen.  Tukes rekommenderar att byggindustrin effektiviserar sin kvalitetssäkring och utvecklar sina rutiner i krävande byggobjekt.

Tråkiga följder av elarbeten utan tillstånd – anlita en registrerad entreprenör

12.12.2016

Det utförs kontinuerligt elarbeten utan vederbörliga rättigheter i de finländska hemmen. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes får årligen flera anmälningar om elarbeten som utförts utan tillstånd. Vanligtvis är det fråga om renoveringsarbeten i hemmet där byggnadens innehavare beställt elarbetena av en företagare som inte har rätt att verka som elentreprenör. Sådana elarbeten kan vara farliga eller bli dyra för beställaren.

Kolla upp lämpligheten av din schuko-uttagsprovare

2.12.2016

På marknaden finns olika slags s.k. schuko-uttagsprovare avsedda för snabb kontroll av eluttagens anslutning. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått veta att en schuko-uttagsprovare av tillverkaren Testboy GmbH, modell Testboy 1A, inte upptäcker och därför inte heller indikerar en nollning som gjorts från fassidan (om saken varnas i apparatens bruksanvisning). Om sådant fel blir kvar i installationen medför det en direkt livsfara.

Trampolinerna flyttas från hemmaträdgårdarna till inomhusparker – hur kan vi garantera säkerheten för hopparna?

11.11.2016

De första trampolinparkerna har öppnat sina dörrar i Finland. Trampolinen hemma i trädgården har fått konkurrens av inomhustrampoliner i många inomhuslekplatser och aktivitetsparker. Vi vet att det inträffar många olyckor i trampolinparkerna på olika håll i världen och att majoriteten av dem skulle kunna undvikas. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som övervakar säkerheten av konsumenttjänster betonar tjänsteleverantörens ansvar för att trygga hopparnas säkerhet.

Tukes utreder säkerheten hos elinstallationer i nya egnahemshus

10.11.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utreder denna höst hur väl elinstallationer, ibruktagningsbesiktningar och besiktningsprotokoll för nya egnahems- och parhus samt sommarstugor uppfyller de krav som ställs på dem. Den riksomfattande utredningen görs nu för fjärde gången. Enligt tidigare utredningar uppfylls kraven i huvudsak väl, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar i förfarandena.

Tukes utredningsgrupp utreder läckaget av svavelväte vid Stora Enso

8.11.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsatt en utredningsgrupp för att utreda läckaget av svavelväte i luktgassystemet vid Stora Enso Abp:s fabriker i Veitsiluoto i Kemi den 7 november 2016. I samband med olyckan behövde fem arbetstagare sjukhusvård på grund av exponering för svavelväte. Som en följd av olyckan evakuerades fabriksområdet.

Tukes tar kameradrönare i bruk för gruvövervakning

21.10.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) börjar utnyttja kameradrönare för gruvövervakning. Drönaren möjliggör effektivare övervakning av terrängen inom malmletnings- och gruvområden.

Tukes hittade säkerhetsbrister på balansskotrar

5.10.2016

Från och med den senare hälften av 2015 har medier i USA publicerat nyheter om överhettning och eldsvådor som orsakats av balansskotrar. Den senaste rapporten kom denna vecka från Sverige. Även i Finland har man misstänkt att en balansskoter som laddades orsakade en eldsvåda i ett enfamiljshus i maj 2016. På grund av dessa händelser har Tukes låtit testa fyra balansskotrar. Ingen av de fyra modellerna uppfyllde de krav på elsäkerhet som gäller dem.

Ny anvisning för skydd av odlingsväxter och vilda växter mot vindavdrift av växtskyddsmedel

4.10.2016

På växtskyddsmedel eller herbicider som används för att bekämpa vissa ogräs, ska i texterna på förpackningen i fortsättningen läggas till en anvisning om hur man kan minska på att växtskyddsmedel sprids med vinden till områden utanför det område som ska behandlas.  För att skydda växtligheten rekommenderas att ett skyddsavstånd tillämpas eller att växtskyddssprutor förses med munstycken som minskar på vindavdriften. Alternativen fastställs utifrån en riskbedömning för varje produkt. I de flesta fall behövs inget skyddsavstånd, om munstycken används som minskar på vindavdriften.

Glyfosatpreparat som innehåller tillsatsmedlet POEA förbjuds

29.9.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har återkallat tillstånden för 13 glyfosatpreparat som innehåller tillsatsmedlet POEA (polyetoxilerad talgamin). Preparaten får säljas och distribueras till och med den 31 mars 2017 och användas till och med den 31 mars 2018, då preparaten avlägsnas från växtskyddsmedelsregistret.

Förbudet baserar sig på kommissionens genomförandeförordning av den 1 augusti 2016 (EU 2016/1313), som ändrar förutsättningarna för godkännande av glyfosat. De glyfosatpreparat som finns på marknaden får inte innehålla tillsatsmedlet POEA, som misstänks vara ett skadligare ämne än glyfosat.

Förbudet gäller följande glyfosatpreparat:

-          Barclay Gallup (reg.nr 2920)

-          Clinic 360 SL (reg.nr 1822)

-          Glyfokem 360 (reg.nr 2011)

-          Glyfokem 360 I (reg.nr 3127)

-          Glyfonova 360 SL (reg.nr 1712)

-          Glyphogan 480 SL (reg.nr 2950)

-          Keeper Spray (reg.nr 2995)

-          Keeper Tiiviste (reg.nr 2996)

-          Rambo 360 (reg.nr 1917)

-          Ranger (reg.nr 2856)

-          Rodeo (reg.nr 1911)

-          Roundup (reg.nr 1403)

-          Roundup Max (reg.nr 1910).

Glyfosat är den mest sålda aktiva substansen som används inom växtskydd i Finland. För närvarande ingår 53 preparat som innehåller glyfosat i Tukes växtskyddsmedelsregister. Glyfosatpreparat har godkänts för bekämpning av ogräs på odlingar, i trädgårdar, på åkrar, vid skogsbruk och på icke-odlade områden.

Beslutet om tillsatsmedlet innebär inte att alla glyfosatpreparat försvinner ur eller förbjuds i konsumentbruk. Tukes växtskyddsmedelsregister omfattar fortfarande preparat utan tillsatsmedlet POEA som är avsedda för konsumentbruk.

En del glyfosatpreparat är dock godkända endast för yrkesmässig användning. Sedan 26.11.2015 har det varit tillåtet att köpa preparat för yrkesmässig användning endast för personer som har avlagt växtskyddsexamen.  

Glyfosats hälsoeffekter har diskuterats en hel del och krav har även rests på ett totalförbud för ämnet inom växtskydd. Europeiska kommissionen förlängde sommaren 2016 godkännandet av glyfosat fram till det att Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) får klart klassificeringsbeslutet för glyfosat. Godkännandet gäller dock högst fram till utgången av 2017.

Uppgifter om i Finland godkända växtskyddsmedel finns i Tukes växtskyddsmedelsregister.

Mer information:

Sektionschef Kaija Kallio-Mannila, tfn 029 5052 036

fornamn.efternamn@tukes.fi

På Tukes webbplats finns de tidigare meddelandena och mer information om glyfosat:

http://verkkolehti.tukes.fi/glyfosaatin-kaytolle-jatkoaika/

Ny kompetensförordning för kylbranschen

19.9.2016

Statsrådets förordning (766/2016) om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet trädde i kraft 19.9.2016. Förordningen ersätter den tidigare kompetensförordningen (452/2009). Kompetenser som beviljats personer och verksamhetsutövare i enlighet med den tidigare förordningen förblir i kraft. I fortsättningen gäller kompetenskraven också installationer av kylenheter i lastbilar och släpfordon med kylaggregat samt elektriska brytare. Kompetens enligt förordningen krävs endast i sådan installations- och underhållsverksamhet som omfattar koppling eller öppnande av kyl- eller gaskretsar.

Brister i simhallars säkerhetsdokument, efterkontroller av badövervakningen

13.9.2016

Arrangemangen för badövervakning vid simhallar, badanläggningar och friluftsbad befanns i det riksomfattande övervakningsprojektet till största delen vara tillräckliga. I säkerhetsdokumentens innehåll framkom emellertid brister. Dessutom saknades säkerhetsdokument på några sådana objekt där ett säkerhetsdokument förutsätts enligt lag. För övervakningen av konsumenttjänster ansvarar numera Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Tukes utför efterkontroller på objekt där brister i arrangemangen för badövervakning konstaterades.

Fel värmebärare har levererats till värmebrunnar – anvisningar ges om byte av vätska

8.9.2016

Miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) informerar

Suomen Kalustekierrätys Oy har i stället för en etanolbaserad värmebärare sålt en metanolbaserad värmebärare till installatörer av åtskilliga jordvärmesystem åren 2012–2015, och detta har skett med felaktig information. Vätskan har installerats i energibrunnar på mer än 1 000 fastigheter runt om i Finland. Miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har i samarbete med andra centrala myndigheter utarbetat anvisningar om i vilka fall metanolen, som är skadlig för hälsa och miljö, i vissa känsliga områden bör bytas ut mot en ofarligare värmebärare. Polisen utreder fallet på begäran av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

Säkra tjänster för konsumenter – ta lärdom av olyckor och anmäl dem

30.8.2016

Det lönar sig att dra nytta av information om olyckor och tillbud för att identifiera faror och förebygga olyckor. Den som erbjuder tjänster till konsumenter ska föra bok över olyckor som inträffat i verksamheten. Allvarligare olyckor och tillbud ska även anmälas till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Växtskyddsmedel orsakade inte humledöd i Eura

25.8.2016

Massdöd av humlor i Eura berodde inte på användning av växtskyddsmedel. Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredningar dog humlorna inte på grund av förgiftning till följd av växtskyddsmedel.

Tukes övervakar peelingkrämer som innehåller syror och som säljs på internet

8.8.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt att det på marknaden finns syrabaserade peelingämnen som säljs som kosmetik och inte uppfyller kraven i EU-lagstiftningen. Vissa produkter som säljs i nätbutiker innehåller högre koncentrationer av salicylsyra än tillåtet och kan orsaka hudsymtom som liknar brännskador. Inom sin övervakning undersöker Tukes ärendet och fattar efter behov beslut om förbud för företag i Finland som säljer produkter som strider mot lagstiftningen. 

Tukes reviderar villkoren för användning av glyfosatpreparat under hösten

14.7.2016

EU:s ständiga kommitté för växtskyddsmedel skärpte villkoren för användning av glyfosat på sitt möte 12.7.2016. Efter övergångsperioderna godtas inte längre tillsatsmedlet POEA (polyetoxilerad talg-amin) i växtskyddspreparat som innehåller glyfosat. Medlemsstaterna kan bevilja en övergångsperiod för försäljning och användning av preparat på marknaden som innehåller detta tillsatsmedel. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) reviderar villkoren för användning av alla glyfosatpreparat under hösten och gör de ändringar som behövs i villkoren.

Nya webbplatsen Rakennustuoteinfo.fi hjälper till att säkerställa byggprodukternas duglighet

5.7.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har öppnat en ny webbplats som hjälper till att utreda vilken metod som ska användas för att påvisa byggproduktens duglighet. Om byggprodukterna inte är dugliga kan det hända att byggövervakningsmyndigheten inte godkänner att byggnaden tas i bruk. Ändringsarbetena kan i så fall bli svåra och dyra. Den som åtar sig ett byggprojekt ansvarar för att kraven iakttas. Webbplatsen finns på adressen www.rakennustuoteinfo.fi (på finska).

Det slutliga beslutet om glyfosat låter vänta på sig

30.6.2016

Godkännandet av glyfosat, som används för bekämpning av ogräs, har fått förlängd tid.  Efter ett halvår av intensiva diskussioner har kommissionen kommit fram till att ett beslut om godkännande fattas omedelbart när Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) klassificeringsförslag är tillgängligt. Ett beslut om användning av ämnet som växtskyddsmedel måste dock fattas före 31.12.2017. Sannolikt kommer ärendet följande gång upp till behandling i EU nästa vår.

Tukes erbjuder säkerhetsinformation i realtid via livesändningar

29.6.2016

Denna sommar kommunicerar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) säkerhet på ett nytt sätt: genom regelbundna livesändningar varje vecka. Den första sändningen sker i dag, onsdag den 29 juni, från Sandstrands badstrand i Helsingfors klockan 14.30. Temat för sändningen är badstränder och deras säkerhet.

Persiennsnören farliga för barn

23.6.2016

Persienners snören och barn är en farlig kombination. Snörena, som ser harmlösa ut, kan medföra en risk för strypning för barn. Störst är risken med långa snören, av vilka man kan göra en ögla och av länkar som kan lindas runt halsen. I oktober 2010 kvävdes ett litet barn i en olycka med gardinsnören i Finland.

Elbränder med dödlig utgång kan förhindras med tekniska lösningar och ändrade handlingssätt

27.5.2016

Under 2010-talet har i genomsnitt 15 människor per år omkommit i byggnadsbränder som börjat i elektriska apparater eller elanläggningar. I de flesta fall har offret varit en medelålders man, som inte har upptäckt branden eller som av olika skäl inte kunnat lämna brandplatsen på grund av nedsatt funktionsförmåga. Var fjärde byggnad saknade brandvarnare. Elbränder med dödlig utgång kan förhindras både med tekniska lösningar och med ändrade handlingssätt. Sådana tekniska lösningar kan till exempel vara brandvarnare som ansluts till elnätet samt säkerhetsanordningar för spisar. Dock är det enklaste sättet att undvika spisorsakade dödsfall att inte laga mat under kraftig berusning.

Riskera inte din hälsa och belasta inte miljön med kemikalier - använd impregnerat trä rätt

20.5.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar dem som reparerar på gårdsplanen i sommar att undvika onödig användning av impregnerat trä. Impregnerat trä behövs om det krävs särskild lång hållbarhet av virket. Till exempel staketstolpar som är nedsänkta i marken och bryggans bärande konstruktioner som finns under vattnet är det bra att tillverka av impregnerat trä av klass A. Däremot rekommenderas det inte att staket och ytterväggar på byggnader tillverkas av impregnerat trä.

Tukes nya strategi tar grepp om möjligheterna till förnyat myndighetsarbete

16.5.2016

I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) nya strategi, som sträcker sig fram till 2022, accentueras ansvarighet, riskbasering, digitalisering och samarbete. Tukes utvecklar nya övervakningsrutiner och deltar starkt vid utvecklingen av nya bestämmelser - och lanserar säkerhetsemojier i modern kommunikationsanda.

Rättsakter om personlig skyddsutrustning ändras

11.5.2016

En ny EU-förordning om personlig skyddsutrustning har publicerats. Kraven i förordningen gäller all personlig skyddsutrustning som för första gången släpps ut på EU:s marknad eller tas i bruk för första gången inom EU.  Som nya faktorer behandlas marknadskontroll och skyldigheter för ekonomiska aktörer närmare i förordningen. Revideringar har införts i tillämpningsområdet, bedömningen av överensstämmelse med kraven, klassifikationen av skyddsutrustning och dokumentkraven och till viss del i hälso- och säkerhetskraven.

Våga vara försiktig i sommarens våghalsiga lekar, uppmanar en nykomling bland tillsynsmyndigheterna

2.5.2016

Ni föräldrar som följer med barnen till lekplatserna, ni aktiva idrottsutövare som planerar en vandring och ni som på er möhippa eller svensexa ska anta utmaningar i form av olika programtjänster: här får ni en påminnelse. Trots att det är tjänsteleverantören som har ansvaret för säkerheten, kan varje konsument själv påverka riskerna för olyckor och faror i samband med semesteraktiviteterna. Om man är medveten om sina gränser och respekterar dem, undviker man ofta även riskerna, eftersom alla tjänster inte lämpar sig för alla personer. För tillsyn över fritidstjänsters säkerhet ansvarar från och med maj månad Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) i stället för kommunerna. Tukes kommer i fortsättningen att övervaka säkerheten exempelvis i simhallar, badanläggningar, nöjesparker, skidanläggningar, natur- och motionstjänster samt olika programtjänster.

Konsumenttjänsternas säkerhetsövervakning övergår till Tukes 1.5.2016

27.4.2016

Övervakningen av konsumentsäkerheten har ingått i kommunernas miljö- och hälsoskydd och övervakningen av konsumenttjänster har skett på kommunala samverkansområden under ledning av Säkerhets- och kemikaliverket (Tukes) och regionförvaltningsverken.  I december 2015 fattade riksdagen beslut om en ändring i konsumentsäkerhetslagen, som innebär att tillsynen av konsumentsäkerheten lösgörs från miljöhälsovårdens helhet och att kommunernas och regionförvaltningsverkens behörighet att övervaka konsumentsäkerheten upphör i och med överföringen till Tukes från och med den 1 maj 2016. Dessutom upphör anmälningsplikten för införande av nya konsumenttjänster.

EUs databas över farliga produkter gagnar både konsumenter och företag

25.4.2016

Varje år anmäls över 2000 farliga produkter till europeiska alarmsystemet för farliga produkter (RAPEX). De flesta anmälningarna gällde leksaker samt textiler och modeprodukter. Tack vare systemet får informationen om farliga produkter stor spridning, vilket gör det lättare att effektivt ta bort produkterna från den europeiska marknaden. EU-kommissionen publicerade 25.4.2016 pressmeddelanden och statistiken för förra året. 

Skärpning av restsubstanser av växtskyddsmedel i potatis

25.4.2016

Skärpta krav för restsubstanser från Rizolex 50 SC-produkten, som i Finland används för betning mot silverskorv i potatis. Från och med den 26 augusti skärps gränsvärdena för rester av produktens aktiva substans, tolklofosmetyl, i potatisen som saluförs. Skärpningarna beror på riskbedömningar som gjorts av den aktiva substansen.

Importörer och distributörer får ökat ansvar för att produkterna uppfyller kraven

20.4.2016

Importörens och distributörens ansvar för att produkter uppfyller kraven ökar, när EU:s nya produktdirektiv börjar tillämpas från och med den 20 april. Hädanefter ska importören bland annat kontrollera att tillverkaren har utfört alla procedurer för att säkerställa att produkten uppfyller kraven.  Distributören ska kontrollera att produkten har alla nödvändiga märkningar, uppgifter och anvisningar på finska och svenska. Även tillverkarens och representantens skyldigheter har specificerats tydligare än tidigare.

Många säkerhetsbrister i oljelyktor

19.4.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har låtit testa nio oljelampor och -lyktor samt en inredningslykta som fungerar med bioetanol. Ingen av de testade produkterna uppfyllde alla säkerhetskrav som ställts för dem. I Tullaboratoriets tester upptäcktes brister i bl.a. oljebehållarens täthet, oljepåfyllningsmekanismen, skyddet för oljelampornas veke samt produkternas bruksanvisningar och säkerhetsmärkningar.

Tre personer dog av elstötar och 16 i elbränder i fjol

7.4.2016

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fick i fjol kännedom om tre dödsfall på grund av elstötar, varav två till följd av att personerna klättrat upp på tåg. En person dog efter att ha kopplat ett elverktyg till en felaktigt ansluten badrumsarmatur. Totalt omkom 16 personer i bränder som orsakades av elmateriel eller elanordningar.  Dödsfall på grund av elstötar och elbränder beror oftast på människors okunskap, oförsiktighet eller felaktiga handlande.

Förekomsten av rodenticider är vanligare i finländska rovdjur än i centraleuropeiska

10.3.2016

87 procent av gnagarna eller djuren som äter dem exponeras för de aktiva substanserna i rodenticider.  I en undersökning som utfördes av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Åbo universitet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Naturhistoriska centralmuseet Luomus letade man efter rodenticider i 136 däggdjur och fåglar i Finland. I 119 prover upptäcktes ett eller flera av de aktiva ämnen som används i rodenticider.

Utsädets förpackningspåskrifter minskar de risker som medförs av användningen

1.2.2016

Gemensamt meddelande från Tukes och Evira 

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att utsädesförpackningar bör vara försedda med garantibevis och dessutom med information om växtskyddsmedel med vilka utsädet har behandlats. Garantibeviset talar om att utsädet i förpackningen har granskats officiellt. Märkningar om växtskyddsmedel förebygger den fara som utsädets användning medför för människors och djurs hälsa samt för miljön.  

Tukes drog 158 farliga produkter tillbaka från marknaden år 2015

29.1.2016


Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) drog i fjol tillbaka från marknaden 158 produkter som var farliga eller inte uppfyllde de gällande kraven. Mängden var nästan hälften så stor som året innan med 288 produkter. I stället förblev antalet produkter som återkallades från konsumenter, sammanlagt 77, nästan oförändrat. Ett år tidigare upptäcktes 85 artiklar som hade de allvarligaste bristerna.

Tukes utvecklar övervakningen av växtskyddsmedel vid undersökning av bidöd

28.1.2016


Tukes och Evira utreder ett eventuellt samband mellan användning av växtskyddsmedel och den bidöd som inträffade under sommaren 2015. Laboratorieanalyser visade att det sannolikt fanns ett samband mellan dimetoat och bidöden. Vid Tukes fäster man särskild uppmärksamhet vid att skydda pollinerande insekter i samband med användning av bekämpningsmedel, och man granskar de befintliga bivarningarna som är en förutsättning för säker användning. Utifrån de erfarenheter man har fått från händelsen utvecklar Tukes en övervakningsprocess för att utreda sambanden mellan bidöden och användningen av växtskyddsmedel.Skador orsakade av fyrverkeripjäser ökade klart

26.1.2016

Vid årsskiftet orsakade fyrverkeripjäser mer skada än på många år. På sjukhusen behandlades sammanlagt 29 ögonskador och 4 handskador orsakade av fyrverkeripjäser, och fyrverkeripjäser ledde till 135 bränder. Antalet ögonskador ökade med 12 och det uppstod 60 fler bränder jämfört med året innan. Tukes och Finlands ögonläkarförening tänker nu tillsammans fundera över hur man på ett bättre sätt än tidigare skulle kunna uppmuntra människor att följa lagen och hantera fyrverkeripjäser på ett ansvarsfullt sätt.

Endast små mängder allergiframkallande kromföreningar hittades i de testade läderprodukterna

25.1.2016

Endast i ett läderarmband hittades en för hög halt av krom(VI)-föreningar vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning. Tukes lät testa sammanlagt 10 läderskor och läderarmband i Tullaboratoriet. Bland dessa fanns både finländska och utländska varumärken.

Användningen av växtskyddsmedel på en trygg nivå i områden som är populära bland barn och unga

19.1.2016

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning visar att det används lite växtskyddsmedel i grönområden som är populära bland barn och unga och att användarna är väl medvetna om riskerna med medlen.  I fjol utredde Tukes riskerna med användningen av växtskyddsmedel bland annat i lekparker, kommunala grönområden och nöjesparker. Syftet var att säkerställa att växtskyddsmedlen inte medför särskilda risker för hälsan eller miljön.

Biocidbehandlade varor i hushållet - till skada eller nytta?

18.1.2016

Vår vardag är full av produkter som innehåller eller är behandlade med biocider – ämnen som är utformade för att bekämpa mikroorganismer och skadedjur.  Biocider kan vara helt onödiga i många vardagliga situationer när det gäller att hantera bakterier och lukter.

Fyrverkerier försämrar luftkvaliteten i synnerhet vid vindstilla väder

31.12.2015

Gemensamt meddelande tillsammans med HRM 

Fyrverkerier innehåller många kemikalier som påverkar luftkvaliteten på nyårsnatten. I synnerhet vid vindstilla väder har man uppmätt synnerligen höga partikelhalter några timmar före och efter midnatt. Partiklarna från fyrverkerier kan vara hälsovådliga och man ska inte andas in fyrverkerirök. Luftkvaliteten försämras ändå bara tillfälligt.

Fyrverkeripjäser är explosiva varor – skydda ögonen och kom i håg att vara försiktig

29.12.2015

Totalt 22 procent av finländarna tänker ta emot det nya året genom att skjuta raketer, men 18 procent av dem tänker inte använda skyddsglasögon, visar en enkät som Taloustutkimus har utfört för Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) räkning. Tukes påminner om att skyddsglasögon är obligatoriska enligt lagen för den som avfyrar raketer och rekommenderas även för åskådarna. Tukes uppmanar också nyårsfirarna att använda fyrverkeripjäser med försiktighet, följa instruktionerna noggrant och iaktta de angivna säkerhetsavstånden.

Tema för Tukes fyrverkerisäkerhetskampanj är #muistasuojalasit!

27.12.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar igen nyårsfirarna att tänka på säkerheten när man använder fyrverkeripjäser. I fyrverkerisäkerhetskampanjen är fokus inställt på skyddsglasögon, som ger ett gott skydd mot ögonskador. Tukes utmanar offentliga personer och även alla andra att ta en bild av sig själv med skyddsglasögon på och publicera den på sociala medier med hashtaggen #muistasuojalasit. Tips för trygg avfyrning av raketer erbjuds också i Periscope som sänds måndagen den 28 december klockan 10. Programmet görs i samarbete mellan räddningsmyndigheten och polisen.

Undantagstillstånd från Tukes för växtskyddsmedel med neonikotinoider

30.11.2015


Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat undantagstillstånd för användning av produkterna Elado FS 480 och Cruise OSR för betning av oljeväxtfrön. Tillståndet gäller säden som sås våren 2016. Produkternas verksamma ämnen är neonikotinoider vilkas användning Europeiska kommissionen har förbjudit temporärt som eventuellt skadliga för bin. För bekämpning av jordloppor på våroljeväxter finns det fortfarande inte några ersättande betmedel eller andra effektiva metoder.

Ändrade rutiner för handeln med växtskyddsmedel – medtag examensbevis vid köp

26.11.2015

Rutinerna för handeln med växtskyddsmedel ändras från och med 26.11.2015. Från och med det här datumet får produkter som godkänts för yrkesmässigt bruk endast säljas och överlåtas till personer som kan visa upp ett giltigt växtskyddsutbildningsintyg. Köparen ska visa upp ett eget examensbevis eller ett examensbevis för den person som använder växtskyddsmedlet, vilket ska kontrolleras av säljaren. Även personer som använder växtskyddsmedel i sin yrkesverksamhet ska ha ett examensintyg och i butiken som säljer dessa preparat för yrkesmässigt bruk ska minst en av säljarna ha ett examensbevis.

Att handla tryggt på nätet kräver vaksamhet – även under julen

23.11.2015

Finländarna handlar i år igen en större andel av innehållet i julklappssäckarna på nätet än föregående år. Det lönar sig ändå för konsumenten att vara uppmärksam vid nätköp så att inte presenterna som slås in innehåller produktförfalskningar eller farliga varor. De finländska övervakningsmyndigheterna vill påminna konsumenterna så här inför julhandeln om att kunskap ökar tryggheten vid nätköp.  

Leksaksvapen och nappkedjor dragits tillbaka

20.11.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa leksaksvapen och nappkedjor och till följd av testresultaten drogs fyra produkter tillbaka från marknaden. Tukes bestämde också att två leksaksvapen samlas in från konsumenterna. Problemen med leksaksvapnen var att lasern och rörelseenergin var för kraftiga samt att sugkopparna på projektilerna (pilarna) lossnade. Små delar som lätt går sönder eller för långa band var brister i nappkedjorna.

Nya direktörer för Tukes

13.11.2015


Teknologie doktor Tiina Putkonen har valts till direktör för Enheten för kemikalieproduktövervakning och teknologie licentiat Risto Suominen till direktör för Ackrediteringstjänsten FINAS. De båda börjar sitt jobb 2.1.2016. 

Tiina Putkonen kommer till Tukes från Livsmedelssäkerhetsverket Evira där hon är sektionschef vid forskningsenheten för kemi och toxikologi. Tidigare har hon varit anställd som specialforskare i Evira och som assistent och påbyggnadsstuderande i Tekniska högskolan TKK. Tiina utexaminerades som diplomingenjör 1997 och som teknologie doktor 2004 i området för organisk kemi med farmaci som biämne.

Risto Suominen har från 1995 jobbat som FINAS bedömningsledare i Mätteknikcentralen varifrån uppgifterna överfördes till Tukes 1.1.2015. Han är för närvarande bedömningsledare och bedömningschef i Tukes och har cirka ett halvt år som vikarie i visstidstjänst skött uppgifterna som direktör för Ackrediteringstjänsten FINAS. Tidigare har han varit anställd cirka 10 år som forskare i Tekniska högskolan TKK. Risto blev utexaminerad diplomingenjör 1986 och teknologie licentiat 1989 i området för metallurgisk processteknik.

Mer information:
Generaldirektör Kimmo Peltonen, tfn 029 5052 157

E-post: fornamn.efternamn@tukes.fi

På Twitter: @K1mmoPeltonen

Ta det lugnt! - Hantering av brådska förebygger olyckor

13.11.2015

Social- och hälsovårdministeriets meddelande

Temat för Olycksfallsdagen som ordnas fredagen den 13 november är brådska.

Endast en verifierad våg lämpar sig för kommersiellt bruk

12.11.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken (RFV) har i år övervakat specialbutikernas vågar effektiviserat. Man har kontrollerat om vågarna överensstämmer med kraven. Den mest typiska bristen är att verifieringen av vågen har föråldrats, men även vågar som inte lämpade sig för kommersiellt bruk påträffades mycket mera än vanligt.  Verifieringen av vågen gynnar både försäljaren och kunden och garanterar att värdet som vågen visar är tillförlitligt.

Skorstenslösa inredningskaminer kräver bevakning

11.11.2015


Nu när det börjar skymma under höstkvällarna vill Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminna konsumenterna om att vara särskilt försiktiga med levande ljus, oljelyktor och skorstenslösa inredningskaminer. Öppen eld utgör alltid en brandrisk, och man får aldrig lämna levande ljus eller kaminer brinnande utan bevakning. I november utbröt det en våldsam lägenhetsbrand i Esbo, då en inredningskamin föll omkull och fattade eld i en fåtölj som elden snabbt spred sig ifrån.

Så kan du använda växtskyddsmedel tillsammans med fånggröda

27.10.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått många förfrågningar om huruvida det är tillåtet att bespruta fånggröda som tjänar som insådd gröda för växande odlingsväxt, om preparatet inte har godkänts för fånggröda. Enligt Tukes riktlinjer behöver växtskyddsmedel som används på sådana odlingar inte vara godkända för fånggröda

Nolltolerans för huvudskador i boboll – fokus på hjälmanvändning och hjälmarnas skick

20.10.2015

Finlands bobollsförbund rf, tillverkare av huvudskydd inom boboll, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) samt Arbetshälsoinstitutet påminner om vikten av att använda hjälm vid bobollsmatcher och -träningar. Det är också bra att komma ihåg att man inte har nytta av en hjälm som inte är i bra skick eller ordentligt fastsatt. 

Förbjudet ämne i nagellack, alltför mycket sensibiliserande konserveringsämne i schampo?

15.10.2015

Ett schampo som innehåller mera sensibiliserande konserveringsämne än den maximala tillåtna halten. En hårfärg som marknadsförs som skonsamt för huden, trots att preparatet i verkligheten innehåller starkt sensibiliserande hårfärgsämnen. Ett företag som framställer eller importerar kosmetiska produkter utan att känna till de skyldigheter som föreskrivs i kosmetikalagstiftningen.  Ovan nämnda fall är exempel på problem som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) befattar sig med i sin övervakning av kosmetiska produkter.

Nya verktyg för att lära sig av olyckor

9.10.2015


Nya verktyg för olycksutredare och utbildare har utvecklats av ESReDA. Verktygen omfattar en modell för att analysera vad som man lärt sig och vad man inte lärt sig, en lista över hinder som hindrar lärande samt riktlinjer för utbildning i olycksutredning.

Det är viktigt att ta lärdom av olyckor i syfte att förhindra att liknande olyckor inträffar på nytt. Ett av inslagen i en framgångsrik organisation är förmågan att lära av både framgång och misslyckanden samt förmågan att lära av andra.

Under de senaste åren har ESReDAs (European Safety, Reliability & Data Association) projektgrupp för dynamiskt lärande behandlat lärande av olyckor. Resultaten är nu tillgängliga på ESReDAs webbplats (Under Project Groups, Dynamic Learning).

ESReDAs projektgrupp för dynamiskt lärande skapade en modell som kan användas för att förstå olyckor mer systematiskt. ESReDA Cube-modellen syftar till att analysera olyckor ur perspektivet för hur lärande sker och vilka lärdomar som inhämtas och vilka hinder för lärande som kan identifieras. ESReDA Cube-modellen kan även användas för att analysera själva olycksutredningens framgångar och misslyckanden. Hinder för lärande kan bero på till exempel brister i utredningen, rapporteringen eller uppföljningen. Lärande förutsätter till exempel uppföljning av hur de rekommendationer till förbättringar som utredningen resulterar i genomförs.

Projektgruppen utarbetade även riktlinjer för att främja utbildning i utredning av industriolyckor och dynamiskt lärande. Riktlinjerna ger praktiska och teoretiska anvisningar för olika skeden i utredningen av händelser och lärande som en process. Riktlinjerna behandlar till exempel olycksutredarnas roller, skeden i utredningen, hur utredningsmålen ska definieras och valet av utredningsmetod.

Därutöver innehåller webbplatsen även en tankeväckande essä om utmaningar vid utredningen. Essän rekommenderas för samtliga utredare.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är medlem i den europeiska säkerhetsorganisationen ESReDA och har aktivt medverkat i projektgruppen för dynamiskt lärande tillsammans med 11 andra representanter från olika europeiska länder. De övriga organisationerna som medverkade i projektet var EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. (Portugal), Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (Frankrike), Électricité de France, Recherche & Développement (Frankrike), TNO Nederländerna), Fondation pour une Culture de Sécurité FonCSI (Frankrike), SRL HSE-Consulting (Norge), Kindunos Safety Consultancy Ltd (Nederländerna) samt Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum i Nederländerna (IET) och Italien (IPSC).

Mer information:

Specialforskare Tuuli Tulonen, tfn 050 395 2884

Länkar:

Barriers to learning from incidents and accidents

Case study analysis on dynamic learning from accidents

Challenges to the Investigation of Occurrences Concepts and Confusion, Metaphors, Models and Methods

Guidelines for Preparing a Training Toolkit in Event Investigation and Dynamic Learning

Kolla att det inte finns en farlig ljusarmatur i barnrummet

2.10.2015


Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ber barnfamiljer kontrollera att det hemma t.ex. i barnrummet inte finns en farlig Disney-ljusarmatur. I en del av armaturerna kan anslutningsledningen lossna då man drar i den och medföra en allvarlig risk för elstöt
. Importören har med tidningsannonser försökt återkalla produkterna från konsumenterna, men det finns fortfarande över 4 000 produkter som inte har returnerats till affärerna.

Varför lyckas det inte att få slut på kemikalieolyckor?

29.9.2015


I produktionsanläggningar där farliga kemikalier hanteras och upplagras är likadana olyckor framme om och om igen. Tar vi inte lärdom av de tidigare olyckorna? Använder man i olycksundersökning riktiga metoder och gör man i tillräcklig mån samarbete med olika parter? Det är dessa frågor som Säkerhets- och kemikalieverkets överinspektör Tanja Heinimaa utredde i sin licentiatavhandling Onnettomuustutkinnan vaikuttavuus ja hyödynnettävyys Suomen Seveso-laitosten turvallisuuden kehittämisessä (Effektfullhet och utnyttjande av olycksundersökning i utvecklandet av Seveso-anläggningarna i Finland).

EU skjuter upp sitt beslut om glyfosatets godtagbarhet

23.9.2015

Godtagbarheten av glyfosat som används allmänt inom växtskydd har förlängts till 30.6.2016. EU:s ständiga kommittés växtskyddssektion fattade ett beslut i ärendet vid sitt möte i Bryssel denna vecka. Ursprungligen skulle beslutet om användningen av glyfosat som ett verksamt ämne i växtskydd fattas före utgången av år 2015.

Gruvdriftens sociala acceptabilitet främjas bäst av transparent verksamhet och kommunikation

17.9.2015

Utmaningen för gruvbranschen är att påvisa att man klarar av att hantera miljö- och säkerhetsfrågorna och således göra gruvdriften socialt accepterad. Ansvarsfullhet är en förutsättning för social acceptans. Gruvdriftens sociala acceptabilitet hänger samman med de totala fördelarna för samhället och växelverkan med den omgivande miljön, invånarna och näringslivet.

Gruvmyndigheter i Europa sammanträder för att diskutera gruvverksamhetens sociala acceptabilitet

14.9.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är värd för de europeiska gruvmyndigheternas möte i Finland 15–16.9.2015. Temat under mötet är det sociala verksamhetstillståndet för gruvorna.

Brister i funktionssäkerheten hos kolmonoxidvarnare – sluta använda produkten och returnera den till butiken

3.9.2015

Hos fem olika modeller av kolmonoxidvarnare har hittats allvarliga brister i funktionssäkerheten under Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakning. Största delen av de testade kolmonoxidvarnarna visade sig inte fungera vid testerna eller deras funktionsduglighet återställdes inte efter en hög halt av kolmonoxid. Tukes har krävt att importörer, tillverkare och distributörer samlar in redan köpta produkter av konsumenterna och tar produkterna ur försäljning. Tukes uppmanar konsumenterna att sluta använda de modeller av kolmonoxidvarnare som inte fungerat vid testerna och returnera produkterna till butiken.

Tusental barn besöker dagligen säkerhetsspelet Pikin huone

27.8.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har i samarbete med Yles Lilla Tvåan och studenternas innovationsorganisation Demola i Tammerfors skapat ett säkerhetsspel som riktar sig till barn i dagisålder. Spelet Pikin huone lär barn säkerhetsattityder och säkra vanor samt har nått sin målgrupp bra. Spelet lanserades under våren på Lilla Tvåans hemsidor och dagligen har cirka 2 000 småbarn spelat spelet. Spelet utvidgas denna vecka då Pikin huone får fem nya spel. Brandskyddsfonden, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus och Trafikskyddet har också deltagit i planeringen och utarbetandet av de nya spelen.

Tukes och kommunerna utreder säkerheten i simhallar och spaanläggningar

26.8.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), regionförvaltningsverken samt kommunerna utreder under hösten säkerheten i simhallar och spaanläggningar. Det riksomfattande övervakningsprojektet har samband med Tukes tema för i år: vattensäkerhet. Kommunernas hälsoinspektörer genomför besiktningar i simhallarna i september–november. Tukes har också uppdaterat sin säkerhetsanvisning för simhallar och checklistan som används vid besiktningarna.

EU:s beslut om godtagbarhet för glyfosat står klart under hösten

11.8.2015

Internationella cancerforskningsinstitutet IARC som lyder under Världshälsorganisationen (WHO) har publicerat en rapport där man föreslår att växtskyddsmedlet glyfosat som är i allmän användning ska klassificeras som sannolikt cancerframkallande för människan. Inom EU kommer resultaten i rapporten att utnyttjas vid bedömning av godtagbarhet för glyfosat från och med 2016. 

Myndighetstillsynen och konsumentskyddet når inte ut till webbutikerna i fjärran länder

3.8.2015

Allt fler finländare köper allt mer från webbutiker. Möjligheterna att göra enkla köp, de obegränsade urvalen och de förmånliga priserna lockar konsumenter att köpa på webben. Kampanjen Tieto lisää turvaa (Kunskap ökar säkerheten), som inleds idag, fäster uppmärksamhet vid frågor som den som köper på webben borde ha klart för sig före ett köp. Kampanjen påminner om att de finländska tillsynsmyndigheterna i problemsituationer endast kan ingripa i finländska webbutikers produkter och i finskspråkiga webbutikers marknadsföring och avtalsvillkor. Bakom kampanjen som nu genomförs för andra gången finns en grupp finländska tillsynsmyndigheter.

Tukes och NTM-centralen i Egentliga Finland har utrett förekomsterna av bidöd i Loimaa

21.7.2015

 Vid övervakningen av användningen av växtskyddsmedel konstaterades att ogräsbesprutningarna har utförts i enlighet med bruksanvisningarna, vilket innebär att det inte är fråga om brott mot växtskyddslagen. Tukes utreder genom laboratorieundersökningar huruvida det finns rester av växtskyddsmedel i bina.
 

Anordnare av den nya examen i växtskyddsmedel på Tukes webbplats

14.7.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har godkänt cirka 130 personer som anordnare av utbildning och examen i växtskyddsmedel. Kontaktuppgifterna till de personer som har samtyckt till publicering av uppgifterna finns på Tukes webbplats www.tukes.fi/vaxtskyddsexamen. De av Tukes godkända personerna anordnar utbildning och examina inom olika branscher för tusentals yrkespersoner av vilka i fortsättningen krävs examen.

Ingen returrätt för allergi – var medveten om vilka kemikalier du använder för att piffa upp dig

13.7.2015

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes uppmuntrar unga att omsorgsfullt fundera på vilka kemikalier de använder för att snygga till sig. Om du en gång har blivit överkänslig för ett visst ämne, till exempel ett luktämne eller en beståndsdel i en hårfärg, är du allergisk för ämnet under resten av ditt liv. Blomsterhattanten från Tukes har jour på Tammerfest i Tammerfors 16–18.7 och på Weekend Festival i Helsingfors 7–8.8, där hon svarar på frågor om kemikalier som används för att piffa upp utseendet.

Du hoppar väl inte i vattnet med dykarmask

8.7.2015

När vattnet blir varmare trivs barnen bra i vattnet och under vattenytan. Det är lättare att studera undervattenvärlden om man inte får vatten i ögonen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Finska Dykarförbundet påminner om att dykarmaskernas linser som är tillverkade i härdat glas nödvändigtvis inte håller för att hoppa i vattnet. Tukes har fått reda på några fall, där dykarmaskens lins har splittrats sönder när ett barn har hoppat i vattnet med masken på.

Låt oss ha en bra badsommar då ingen mer drunknar på badstränderna

2.7.2015

På sommaren finns det mycket tid för att njuta av bad och fritiden på badstränderna. Baksidan är att sommarmånaderna är den tid då flest människor drunknar. Tyvärr har det även den här sommaren redan skett några drunkningsolyckor. Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL) och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) vädjar till dem som badar och dem som ansvarar för badstränderna att följa säkerhetsinstruktionerna på badstränderna och i vattnet. Särskilt viktigt är det att hela tiden hålla uppsikt över barnen och att vara medveten om begränsningarna i den egna simkunnigheten. De som ansvarar för badstränderna ska hålla koll på räddningsutrustning, konstruktioner och på den allmänna säkerheten på stranden.

Av växtskyddsmedlen måste en större mängd än förut i fortsättningen förvaras i låst utrymme

24.6.2015

Av växtskyddsmedlen måste en större mängd än förut förvaras i låst utrymme enligt EU:s nya CLP-förordning. Just nu pågår en några år lång övergångstid gällande klassificering, märkning och packning av förpackningar, under vilken förpackningspåskrifterna kan följa antingen den vikande lagstiftningen eller CLP-förordningen. Under övergångsperioden måste de som släpper ut växtskyddsmedel på marknaden och användare av växtskyddsmedel följa märkningarna på förpackningen vid lagring. 

Drunkna inte – använd flytväst!

15.6.2015

Enligt uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd (THL) drunknar i Finland årligen cirka 150 personer, varav cirka hälften är under påverkan av alkohol. THL:s Hälsa i skolan-enkät från 2013 visar att endast under hälften av de studerande i andra stadiet använder flytväst. Drunkning är den nästvanligaste olycksrelaterade dödsorsaken bland barn och unga. I Finland drunknar i genomsnitt sju barn årligen. Av de som drunknade i sjötrafik hade endast ett fåtal på sig en flytväst som var påklädd på rätt sätt eller en flytväst av rätt modell för användaren.

Övervaka alltid små barn i simbassänger och i badtunnor

5.6.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner särskilt barnfamiljer om säker användning av badtunnor och simbassänger.  Utöver nytta och nöje finns det också risker med badtunnor och simbassänger. Sådana risker är drunkningsrisk, vattenkvaliteten och kemikalier som använts för att upprätthålla vattenkvaliteten samt dessutom risken för bränder och brandskador som hänför sig till badtunnor som värms upp med ved.  

Värmepumpar får endast installeras av kvalificerade installationsföretag

4.6.2015

Luftvärmepumpar, jordvärmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar i fordon innehåller kylmedier som är skadliga för klimatet. Anläggningar som innehåller sådana får därför endast hanteras av fackmän, som har av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) beviljad behörighet i kylbranschen. Ett installationsföretag ska även ha ett intyg för kylanläggningsaffär, dvs. verksamhetsrättighet i kylbranschen i Tukes register. En på förhand ifylld luftvärmepump får säljas till en slutanvändare endast då man kan påvisa att anläggningen installeras av ett behörigt installationsföretag. Det är därför bra att köpa en luftvärmepump installerad.

De nya skyddsavstånden till vattendrag för växtskyddsmedel blir obligatoriska – kontrollera preparatens begränsningar före spridning

3.6.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner jordbrukarna om att kontrollera skyddsavstånden till vattendrag för de växtskyddsmedel de använder före besprutningen. Under denna växtperiod är alla som använder växtskyddsmedel för första gången skyldiga att följa de nya, riskbaserade skyddsavstånden. Skyddsavstånden kan enkelt kontrolleras i Tukes växtskyddsmedelsregister.

Förpackningspåskrifter för kosmetika innehåller viktig information

2.6.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar att konsumenter bekantar sig noggrant med förpackningspåskrifterna för kosmetiska produkter innan användning och vid användningen följer den hållbarhetstid och bruksanvisning som anges på förpackningarna. Enligt lagstiftningen ska bland annat information om de beståndsdelar produkten innehåller, produktens hållbarhet och varningar gällande användningen finnas angivna på förpackningarna för kosmetiska produkter.

24 människor dog i fjol i elbränder

28.5.2015

I fjol inträffade i Finland totalt 2 460 bränder eller brandtillbud i anslutning till el.  Antalet elbränder som krävde liv uppgick till 20, och i dem omkom 24 människor. Av bränderna berodde 1 700 på elapparater, och av dessa förorsakades hälften av spisar eller ugnar. Att glömma mat på spisen var den vanligaste orsaken.  Antalet dödsfall i elbränder minskade 2011–2013, men i fjol steg det tillbaka till 2010 års nivå. 

Undvik gasolyckorna – granska och serva anordningarna innan du börjar använda dem

27.5.2015

Varje år inträffar särskilt i sommarstugor flera olyckor och tillbud som orsakas av flytgasanordningar som inte har servats, som är felaktiga eller som används vårdslöst. I gasolyckor har dött 15 personer under de senaste 10 åren. Det är möjligt att förebygga olyckor genom att använda anordningarna rätt och sörja för att de underhålls regelbundet, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Varningsmärkena för kemikalier ändras från och med 1.6.2015 - lär dig de nya märkena senast nu

25.5.2015

De orange-svarta märkena som informerar om kemikaliernas faror ersätts med nya röd-vit-svarta märken.  Från och med första juni får kemikalietillverkare inte längre trycka de gamla varningsmärkena på förpackningarna. Det är skäl för konsumenterna att lära sig de nya varningsmärkena redan nu, även om man på butikshyllorna kan se de gamla varningsmärkena på produkter ännu under två års tid. Det finns varningsmärken till exempel på rengöringsmedel som används i hemmet, såsom universalrengöringsmedel, avloppsöppnare och maskin- och handdiskmedel, samt målarfärger och bilkemikalier.

Måste jag alltid avlägga en examen i växtskydd - inköpsbegränsningar för växtskyddsmedel vid hobbyodling

11.5.2015

Det blir tryggare än förr för hobbyodlare att använda växtskyddsmedel när användningen av de farligaste produkterna begränsas till professionellt bruk. I Finland får man för närvarande använda över 400 preparat avsedda för växtskydd. Största delen av dessa används redan nu för professionellt bruk, men i fortsättningen får man endast använda ca 50 i hemträdgårdar utan examen i växtskydd. Målet med förnyelsen är att minska växtskyddsmedlens hälso- och miljörisker.

Båtsäsongen är här - spara på miljön och undvik att använda antifoulingprodukter

7.5.2015

Antifoulingprodukter eller sk. giftfärger mot alger, havstulpaner, mossdjur och blåmusslor är mycket giftiga även för andra organismer.  En stor del av ämnena som stryks på båtbottnen löses ut i vattnet och stör reproduktionen hos både fiskar och andra vattenlevande organismer.  Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar alternativa metoder för rengöring av båtbotten.  Det är förbjudet att använda giftfärger i inlandsvatten. 

Säkerhetsbrister i barnmatstolar

5.5.2015

I ett europeiskt samprojekt testades 70 barnmatstolar av vilka 12 konstaterades ha allvarliga brister. Deltagaren från Finland var Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som valde att låta åtta produkter på den finländska marknaden testas. På grund av testerna krävde Tukes tillbakadragning av fyra stolar från marknaden.

Projektet för barnmatstolar leddes av PROSAFE (Product Safety Forum of Europe), ett nätverk av europeiska marknadsövervakningsmyndigheter, och deltogs av 16 EES-länder som var och en skaffade produkter för testning. Såväl mekaniska som fysikaliska egenskaper i stolarna testades enligt den gällande standarden.

— Även om produkterna hade ett flertal brister, är resultaten inte betecknande för den allmänna marknaden för barnmatstolar. Till testerna valdes produkter riskorienterat, dvs. stolar som efter ögonmått eventuellt kunde ha fel, säger produktsäkerhetsingenjör Asta Koivisto.

Av de åtta produkter som valdes till testerna här i Finland konstaterades fyra ha flera så allvarliga brister att Tukes krävde att de ska dras tillbaka från marknaden. I de övriga tre stolar som testades fanns lindrigare brister och en av stolarna uppfyllde kraven helt i fråga om de undersökta egenskaperna.

Efter testningarna i Europa förordnades ett återkallelseförfarande för fyra barnmatstolar, dvs. produkterna återkallades från konsumenter.

De allvarligaste bristerna upptäckta i barnmatstolarna:

  •  konstruktion med bristfällig stabilitet som kan medföra att stolen välter
  • brister som gör att  barnet för lätt kan komma loss från stolen
  • öppningar i vilka barnet kan bli klämt och dolda utrymmen mellan styva delar i vilka barnfinger riskerar att bli klämt
  • små lösa delar som medför risk för kvävning
  • brister i bruksanvisningar och märkningar.


Enligt Finlands konsumentsäkerhetslag ligger ansvaret för varors säkerhet hos verksamhetsutövaren. Konsumtionsvaran får inte medföra fara för konsumenters säkerhet eller egendom. Eftersom projektresultaten antyder att det finns på marknaden barnmatstolar som inte är i överensstämmelse med kraven, har affärernas inköpare skäl att fästa ännu större uppmärksamhet vid säkerheten hos produkter som de väljer till sina urval.

Barnmatstolens stabilitet är viktigast

När man skaffar en barnmatstol ska man särskilt beakta stabiliteten och kolla på vilket sätt man har säkerställt att barnet inte kan komma loss från stolen. Om man är tveksam om stabiliteten är det tillrådligt att avstå från att köpa stolen.

Dessutom är det bra att kolla stolens märkningar. Av dem kan man i flesta fall anta hur väl tillverkaren har blivit förtrogen med säkerhetskraven som gäller produkten. Över hälften av de testade stolarna som saknade en hänvisning till standardens beteckning hade betydande eller allvarliga brister.

På barnmatstolar ska finnas beteckning för standarden EN 14988 Children's high chairs (Höga barnstolar) med versionsuppgifter, tillverkarens eller importörens identifieringsuppgifter och varningen "Lämna aldrig barnet obevakat".

Tukes påminner föräldrar om att det är viktigt att följa bruksanvisningar. Även om barnmatstolen skulle uppfylla säkerhetskraven kan farliga situationer uppstå om man inte iakttar anvisningarna.

PROSAFE (Product Safety Forum of Europe) är en icke-vinstsyftande organisation för marknadsövervakningsmyndigheter i EES-området. Ett av organisationens främsta mål är att förbättra produkters och tjänsters säkerhet i Europa. PROSAFE samordnar europeiska marknadsövervakningsprojekt som finansieras av Europeiska kommissionen.

Mer information:
Produktsäkerhetsingenjör Asta Koivisto, tfn 029 5052 187

E-post: fornamn.efternamn@tukes.fi

PROSAFE:s webbplats, bl.a. Final Technical Report:
http://www.prosafe.org

Produkter som dragits tillbaka från marknaden
(länkar till Marek-registret; på finska):

Emma Easy

Jolle

Carena Sofus

Väkisen taittuva syöttötuoli

Tukes påminner valborgsfirare om säker användning av ballonger, smällserpentiner och engångsgrillar

29.4.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner valborgsfirare om säker användning av ballonger, smällserpentiner och engångsgrillar. Vid fyllande av i synnerhet ballonger med ovanlig form, såsom hjärtformade ballonger, är det skäl att vara försiktig. Tukes har fått kännedom om att ballonger som har exploderat har orsakat skador på ögonen.

Bli medveten om riskerna innan du tatuerar dig

28.4.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) rekommenderar alla som överväger en tatuering att ta reda på om de tatueringsfärger som tatueraren använder uppfyller kemikaliesäkerhetskraven. Flera tatueringsfärger har förbjudits inom EU för att de innehållit ämnen som klassificerats som farliga såsom azofärger, aromatiska aminer, polycykliska aromatiska kolväten (PAH-föreningar) och tungmetaller (såsom nickel, bly, krom).

Ädelmetallsmycken i webbutiker utan tillräcklig produktinformation

15.4.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt att på många webbplatser säljs ädelmetallsmycken med bristfällig produktinformation. Konsumenten ska få tillräckligt med information om ädelmetallproduktens storlek, vikt, material och stämplar innan hen fattar beslut om inköp. Tydliga produktinformationsmärkningar är till fördel för både konsumenten och varans säljare.

Tukes instruerar affärer att förvara brännbara vätskor tryggt

31.3.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ger affärer anvisningar om förvaring av brännbara vätskor i affärslokaler. Genom trygg förvaring av spolarvätskor, frostskyddsvätskor, lösningsmedel, tändvätskor, motorbensin och aerosoler förhindrar man till exempel att bränder sprider sig. Oförsiktig förvaring kan göra det svårare för kunderna att avlägsna sig i farosituationer och vara till hinder för räddningsmyndigheternas arbete. Tukes har utarbetat en handbok om Förvaring av brännbara vätskor i affärslokaler (på finska), vars syfte är att tydligt handleda hur brännbara vätskor förvaras tryggt.

Nästan 2 500 farliga produkter drogs bort från EU-marknaden 2014

24.3.2015

 
År 2014 gjordes sammanlagt 2 435 anmälningar om farliga produkter till det europeiska RAPEX-systemet. De flesta anmälningarna gällde leksaker samt kläder, textiler och modeprodukter. Tack vare RAPEX-systemet får informationen om farliga produkter stor spridning och systemet gör det lättare att effektivt ta bort produkterna från den europeiska marknaden. I fjol gjorde Finland 109 RAPEX-anmälningar, merparten gällde elapparater och leksaker. Kommissionen har publicerat RAPEX-årsstatistik på sin webbplats.   

Förnyade anvisningar främjar säkerheten inom fritidstjänster

19.3.2015

Ett brutet ben på skidsemestern, en krock i vattenrutschbanan eller en hjärnskakning på ridlektionen är alla olyckor som tjänsteleverantörer bör försöka undvika genom att fästa tillräcklig uppmärksamhet vid säkerheten. Om olyckan ändå är framme ska man ha färdiga rutiner för att avlägsna faran, få snabb hjälp och minimera skador. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har uppdaterat övervakningsanvisningarna för fritidstjänster. Med hjälp av anvisningarna strävar man efter att förbättra och harmonisera säkerhetskulturen inom dessa branscher.

Årligen exponeras tusentals personer världen över för kemikalierna i tvättmedelskapslar – förvara dem utom räckhåll för barn

17.3.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner föräldrar om säker förvaring och användning av tvättmedelskapslar. Tvättmedel innehåller kemikalier som är skadliga för hälsan, varför de ska förvaras utom räckhåll för barn. Ofta får små barn tag på farliga tvättmedel.  Tukes deltar i en global OECD-kampanj som startar denna vecka och som syftar till att uppmärksamma en trygg användning av tvättmedelskapslar.

Beakta säkerheten när du byter till sommardäck!

12.3.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått kännedom om flera olyckor i samband med däckbyte eller bilreparationer. I de allvarligaste fallen har personen klämts fast under bilen. Om du byter däcken själv, kom ihåg åtminstone följande: Använd helst en ordentlig garagedomkraft och försäkra dig om att du vet vilka bilens rätta lyftpunkter är. Se till att bilen inte kan röra sig och glida av domkraften. Placera för säkerhets skull t.ex. ett separat hjul eller en bock under bilen. Om bilen stöds endast av domkraften, får du aldrig gå under den för att reparera något.

Tukes föreslår minskning av administrativ börda i andan för normuppluckring

11.3.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) anser att största delen av ämbetsverkets tillstånds- och anmälningsförfaranden inom arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde kan luckras upp. Genom det kunde såväl verksamhetsutövares förpliktelser som myndigheternas arbetsbörda minskas.

Förändringar i försäljningen av växtskyddsmedel – delta i diskussionen

4.3.2015

Den nya lagen om växtskyddsmedel medförde ändringar i försäljningen av växtskyddsmedel. Säljare av växtskyddsmedel som godkänts för yrkesbruk ska avlägga examen i växtskyddsmedel från 26.11.2015. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) arrangerar en diskussion för intressentgrupperna om ändringarna i praxis inom försäljningen i Helsingfors 19.3.2015.

Nästan 300 produkter drogs tillbaka från marknaden år 2014

26.2.2015


Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) drog i fjol tillbaka från marknaden 288 produkter som var farliga eller uppfyllde inte de gällande kraven, av vilka 85 återkallades från konsumenterna.
I övervakning av elprodukter upptäcktes allvarliga brister i LED-ljusprodukter, laddare och nätaggregat. Även leksaker och personlig skyddsutrustning hade ett flertal brister. Tukes förordnade också försäljningsförbud för kemikalie- och kosmetiska produkter samt ädelmetallprodukter.

Under 2014 gjorde Tukes 2.736 övervakningsbesök i affärer som säljer elapparater samt hos tillverkare och importörer. Sammanlagt 606 elapparater testades och på basis av testerna drogs tillbaka från marknaden 177 artiklar som var farliga eller uppfyllde inte de gällande kraven. Av dessa återkallades 39 från konsumenter och andra slutanvändare. Ytterligare förordnades 95 försäljningsförbud för produkter som hade lindrigare brister i överensstämmelse med kraven. Tukes moderniserar sina förfarandesätt och söker nya metoder också till marknadsövervakningen. Till följd av detta förminskade antalen övervakningsbesök och testade produkter vid övervakning av elapparater redan i fjol.

– Övervakningen av elapparater riktas riskorienterat på de produktgrupper och -märken som har tidigare haft brister, på nya produkttyper och -märken samt på produkter som är misstänkliga t.ex. med anledning av bristfällig märkning. Riskgrupper utgörs sedan några år av LED-ljusprodukter samt laddare och nätaggregat. Det var just dessa produkter som hade mest brister också i fjol. Övervakningsresultaten ger dock inte någon helhetsbild av mängden av farliga elapparater på marknaden, utan visar främst hur Tukes har lyckats allokera sin övervakning, säger överinspektör Jari Tuomi.

Barns säkerhet som övervakningstema

Tukes övervakar projektartat och på grund av anmälningar säkerheten av konsumtionsvaror, leksaker, maskiner och personlig skyddsutrustning i Finland. I år registrerade vi 342 fall vilket omfattade ca. 80 testade produkter och 103 artiklar som drogs tillbaka från marknaden. I sammanlagt 45 fall var företagen också tvungna att återkalla produkterna från konsumenterna. Produkterna som drogs tillbaka från marknaden var främst leksaker (29), personlig skyddsutrustning (27) samt bl.a. maskiner (9) och kläder (9).

Barns säkerhet var ett av årets centrala övervakningsteman på Tukes 2014. Kring detta lät vi testa barns hörselskydd, dricksflaskor och muggar samt kemikaliehalter i leksaker. Tukes deltog också i ett EU-utredningsprojekt för barnvagnars säkerhet. Efter testningarna drogs fem hörselskydd för barn, en sittvagn och en barnvagn tillbaka från marknaden. Kring personlig skyddsutrustning tillämpades återkallelseförfarandet på bl.a. cykel- och ridhjälmar, reflektorer och ett påklädbart simhjälpmedel. Bland de tillbakadragna leksakerna och barntillbehören var gungor, bollar, mjukisdjur och fjäderleksaker.

– De allvarligaste bristerna i leksaker är oftast för stora ftalathalter eller små lösa delar som medför risk för kvävning, påpekar överinspektör Janne Niemelä.

Brister i märkningar vanligast i kemikalieprodukter

Övervakningen av kemikalieprodukter omfattar bl.a. biocider, växtskyddsmedel, tvättmedel, kosmetiska produkter samt andra konsument- och industrikemikalier. Totalt 1.580 produkter var föremål för övervakning år 2014 och kring dessa gjorde Tukes 93 övervakningsbesök bl.a. hos tillverkares, importörers och detaljaffärers lokaler. Mest brister upptäcktes i kemikalie- och kosmetiska produkters märkningar.

– I flesta fall åtgärdades bristerna efter att Tukes kontaktat företaget eller gjort ett övervakningsbesök. Endast i 11 fall var Tukes tvungen att förordna ett försäljningsförbud, säger gruppchef Marilla Lahtinen.

Tukes övervakar också byggprodukter, anordningar inom räddningsväsendet, tryckbärande anordningar, gasanordningar, explosiva varor, ädelmetallprodukter och mätinstrument på den finländska marknaden. År 2014 drogs fyra brandvarnare och tre kolmonoxidvarnare tillbaka från marknaden och en kolmonoxidvarnare återkallades också från konsumenterna. Vid övervakning av explosiva varor drogs en farlig rökgranat tillbaka. För ädelmetallprodukter meddelades 20 förbudsbeslut. Produkterna hade t.ex. bristfälliga stämplar eller billighetssmycken såldes felaktigt som ädelmetallprodukter.

Närmare uppgifter om produkter som dragits tillbaka från marknaden finns i Tukes marknadsövervakningsregister.

Mer information:
Överinspektör Jari Tuomi, tfn 029 5052 681 (elapparater)

Överinspektör Janne Niemelä, tfn 029 5052 153 (konsumtionsvaror)

Gruppchef Marilla Lahtinen, tfn 029 5052 048 (kemikalier)

E-post: fornamn.efternamn@tukes.fi 

Skidcentret ansvarar för säkerheten – åkarna ska följa anvisningarna

19.2.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), som styr den riksomfattande övervakningen av konsumenttjänsterna i Finland, påminner om att ett företag som äger ett skidcenter ansvarar som helhet för centrets säkerhet. Även skidåkare bär sitt eget ansvar för säkerheten. Olycksrisken kan minskas genom att välja lämplig backe med tanke på de egna färdigheterna, följa backreglerna och använda hjälm.

Tukes skapade ett säkerhetsspel för småbarn i samarbete med Yle

18.2.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har i samarbete med Yle och studenternas innovationsorganisation Demola i Tammerfors skapat ett säkerhetsspel för barn i åldern 3–5 år. Pikin huone har utkommit på Lilla tvåans nättjänst och lär barnen säkra vanor på ett skojigt och lockande sätt. Tukes vill att spelet ska ha en positiv inverkan på barnens attityder till säkerhet och minska antalet olycksfall och olyckshändelser bland barn.

Kompositflaskor till andningsapparater ska kontrolleras vart tredje år

16.2.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att den återkommande kontrollen av kompositflaskor till andningsapparater ska utföras av ett kontrollorgan vart tredje år.  Kompositflaskor ska hanteras varsamt, eftersom skador som uppstår då flaskorna får slag och faller kan äventyra flaskans trycktålighet. Skicket på flaskan och ventilen ska kontrolleras efter varje användning och före fyllning. Viktiga frågor med tanke på säkerheten är också att flaskorna har rätt identifieringsfärger, att gränserna för användningstid följs samt att de får regelbundet underhåll.

Kom ihåg säkerheten när du tränar på gym!

16.2.2015


Säker träning är det gemensamma målet både för gymmen och för användarna. För säkerheten på gymmet ansvarar den som upprätthåller verksamheten, användarna ansvarar för att de följer anvisningarna som gäller gymmet och redskapen. Gymföretagaren måste också vara beredd på överraskande situationer i salen.

Skärpt övervakning av oljelyktor

6.2.2015

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar intensifierat oljelyktor på marknaden i år. Att använda oljelyktor  och -lampor innebär säkerhetsrisker, såsom brand- och förgiftningsfara. Lampolja är i flesta fall farlig kemikalie som medför lungskador om den sväljs. För dessa faror ska varnas i bruksanvisningar och förpackningsmärkningar. För att undvika olyckor ska dessa produkter förvaras utom räckhåll för barn.

Oljelyktor och -lampor hör till ljusprodukter och Tukes svarar för övervakningen av dem. Tillverkares, importörers och försäljares skyldighet är att sörja för produkters säkerhet och att alla behövliga anvisningar och varningar om användningen har meddelats. Konsumenterna ska för sin del iaktta anvisningarna och använda produkterna med omsorg och varsamhet.

Oljelyktor med veke som föremål för övervakning

Det finns främst tre typer av oljelyktor på marknaden. De två första är traditionella oljelyktor samt prydnadsoljelampor och -lyktor för inredningsbruk vars bränsle är olja eller lyspetroleum som leds längs veken till brännaren och ljuskällan bildas av glöden från den brinnande lågan. Oljelyktor med veke hör till allmänna konsumtionsvaror och på dem tillämpas konsumentsäkerhetslagen samt i tillämpliga delar standarder som gäller ljusprodukter och oljelampor. Den tredje typen utgörs av tryckutsatta kraftljuslampor som har en betydande större belysningseffekt tack vare att i dem utnyttjas glödstrumpor och tryck – och omfattas av tillämpningsområdet för EU:s direktiv om tryckbärande anordningar.

Under året övervakar Tukes särskilt oljelyktor med veke. Företag som säljer ljusprodukter har ännu möjlighet att kolla på sina produkturval och förvissa sig om säkerheten i oljelyktorna som finns i försäljning.

År 2013 lät Tukes testa oljelampor avsedda för inredningsbruk och då upptäcktes allvarliga säkerhetsbrister i alla de testade lamporna. Information om farliga produkter finns i Tukes marknadsövervakningsregister http://marek.tukes.fi/.


Också förpackningar och märkningar av lampoljor har övervakats

Lampoljor är vanligen råoljebaserade brännbara vätskor, t.ex. petroleum, och de kan medföra en allvarlig lungskada eller t.o.m. livsfara vid förtäring. Därför får man inte tillsätta några färg- eller luktämnen i dem vilket kunde locka till att dricka av vätskorna. Produkterna ska förpackas i svarta ogenomskinliga flaskor på högst en liter med säkerhetskapsyl och behöriga uppgifter om produktens farlighet.

Lampoljorna ska märkas med texten "Pidettävä tällä nesteellä täytetyt lamput lasten ulottumattomissa – Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn" och med texten "Pienikin määrä lamppuöljyä nieltynä tai jo lampunsydämen imeskely saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen keuhkovaurion – Förtäring av lampolja, även mycket små mängder eller genom att suga på veken, kan leda till livshotande lungskador".

Tukes har övervakat efterlevnaden av märknings- och förpackningskraven på lampoljor. Ett par av de tolv granskade produkterna hade brister på märkningar eller förpackning. Tukes har kontaktat företagen i fråga.

Anvisningar till konsumenter

  • Lämna aldrig en brinnande lykta obevakad.
  • Placera brinnande ljusprodukter och lyktor på obrännbart underlag och på tillräckligt avstånd från varandra och lättantändliga material.
  • Förvara ljusprodukterna och lyktorna alltid utom räckhåll för barn och sällskapsdjur. 
  • Använd ljusprodukter och lyktor endast enligt anvisningarna från tillverkaren. Om anvisningar saknas be om dem av försäljaren. Bekanta dig med anvisningarna innan du använder produkten för första gången och bevara dem för senare behov.
  • Var ytterst försiktig med hantering och förvaring av lampolja. Lampoljor hör till farliga kemikalier som kan medföra allvarlig fara särskilt för barn. Läs igenom texterna i varningsetiketten innan du börjar använda produkten.

Information om ljusprodukter för tillverkare, importörer och försäljare finns på Tukes webbsida Ljusprodukter.

Se även vår anvisning "Säkerhetskrav för ljusprodukter och vissa produkter som medför brandfara".

Mer information:
Planerare Nina Majuri, tfn 029 5052 145

Specialplanerare Kari Andersson, tfn 029 5052 112

Inspektör Elina Vaahtovuo, tfn 029 5052 003 (lampoljor)

fornamn.efternamn@tukes.fi

Fyrverkerier orsakade fler ögonskador men färre eldsvådor än i fjol

27.1.2015

Vid årsskiftet vårdades sammanlagt 17 patienter vid sjukhus i Finland på grund av ögonskador som orsakats av fyrverkerier. Antalet skador ökade med sex från året innan. Däremot minskade antalet eldsvådor som fyrverkerier orsakade jämfört med i fjol. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fick ett normalt antal anmälningar om produktfel på fyrverkeripjäser.

Årets teman i Tukes: unga och kemikalier samt vattensäkerhet

23.1.2015

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) särskilda teman för övervakning och kommunikation i år är kemikaliesäkerheten för unga och vattensäkerhet. I temat unga och kemikalier ingår bl.a. marknadsövervakning av hårfärger, ögonfrans- och ögonbrynsfärger samt kommunikation om säkerhetsteman som berör unga. I övervakningen av konsumentprodukter och -tjänster förenas dessa teman särskilt på sommaren då ett riksomfattande vattensäkerhetsprojekt inleds. I övervakningen av elprodukter ligger tyngdpunkten på LED-ljusprodukter, kablar samt på batterier och laddare.Säkerhetskraven på trampoliner skärps

16.1.2015

Säkerhetskraven på trampoliner avsedda för hemmabruk skärps när dessa enligt de nya europeiska riktlinjerna härefter klassificeras som leksaker. Tidigare har trampoliner räknats som allmänna konsumtionsvaror. Leksakslagstiftningen medför nya krav på trampoliner:  de måste härefter till exempel CE-märkas. Tillverkaren, importören och distributören ansvarar för att trampolinen är säker och överensstämmer med kraven. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar genom stickprov de leksaker som finns på marknaden.

Ackrediteringstjänsten FINAS överfördes till Tukes

2.1.2015

Den 1 januari 2015 överfördes Ackrediteringtjänsten FINAS till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). FINAS blev Ackrediteringsenheten vid Tukes och denna fortsätter som Finlands nationella ackrediteringsorgan under det oförändrade namnet Ackrediteringstjänsten FINAS.

Cirka 10 ton metallutsläpp från nyårsfyrverkerierna

31.12.2014

I Finland avfyras vid nyår fyrverkeripjäser med en sammanlagd massa på uppskattningsvis cirka 300 000 kilo, varav cirka 10 000 kilo är metaller av olika slag. Utsläppen av fina partiklar från fyrverkerierna försämrar luftkvaliteten tillfälligt, särskilt på platser där många fyrverkeripjäser avfyras. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) bedömer dock att fyrverkeripjäserna inte utgör någon större hälsorisk. Riskerna för miljön är mer betydande.

Bly och flammor? Bra att veta om tenn och dess alternativ

30.12.2014

På nyårsafton är det vanligt att titta in i framtiden genom att stöpa tenn. På marknaden finns också alternativ till traditionellt tenn, tillverkade av bivax. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påpekar att ingendera av spåmetoderna är riskfri. Tennet består av upp till 90 procent av bly, en metall som är farlig för både människan och miljön. Bivaxskivorna kan å sin sida flamma upp, om de hettas upp på samma sätt som tenn. Vaxets smältpunkt är cirka 60 grader, dvs. mycket lägre än smältpunkten för tenn.

Det är förbjudet att bygga egna fyrverkerier eller själv reparera fyrverkerier

30.12.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om farorna med självtillverkade fyrverkerier. Man ska aldrig själv bygga, reparera eller förbättra fyrverkerier. Fyrverkeripjäsens krut och dess hjälpämnen är känsliga för eld, slag, friktion och statisk elektricitet, som alla kan leda till att krutet antänds då man hanterar fyrverkeripjäsen exempelvis genom att skära, såga eller borra.

Skydda ögonen för fyrverkeripjäser och kom ihåg att vara försiktig

29.12.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner nyårsfirarna att använda fyrverkeripjäser med försiktighet, följa instruktionerna noggrant och vara noga med säkerhetsavstånden. Skyddsglasögon ger effektivt skydd mot ögonskador som orsakas av fyrverkeripjäser. Skyddsglasögon är även ett lagstadgat krav för den som avfyrar fyrverkeripjäser. Tukes rekommenderar även skyddsglasögon för åskådarna.

Nya produktkrav – trots det blir skinkan stekt och kaffet drickbart

29.12.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Motiva Ab informerar:

De nya energimärkningarna som införs på ugnar och köksfläktar i början av januari gör det lättare att jämföra apparaternas egenskaper. Dessutom införs ekodesignkrav för ugnar, köksfläktar, hällar och kaffebryggare. Kraven gäller t.ex. energieffektivitet och automatisk avstängning. De nya kraven gäller enbart produkter som släpps ut på marknaden: Apparater som redan finns i EU-området förses inte med energimärkning och de ändras inte heller i enlighet med de nya konstruktionskraven.

Tema för Tukes fyrverkerisäkerhetskampanj är #muistasuojalasit!

19.12.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner i sin fyrverkerisäkerhetskampanj även i år om vikten av att använda skyddsglasögon. Skyddsglasögon kommer att postas till kända personer och Tukes hoppas att dessa tar selfies med glasögonen på sig och laddar upp bilderna på nätet med hashtaggen #muistasuojalasit. Även myndigheter och andra samarbetspartner kommer att utmanas att delta i kampanjen.

Aktuellt för elentreprenörer 2/2014

17.12.2014

Aktuellt för elentreprenörer 2/2014 nyhetsbrev finns här.

Tukes gav undantagstillstånd för användning av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider

12.12.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beviljat undantagstillstånd för användning av medlen Elado FS 480 och Cruise OSR för betning av oljeväxtfrön våren 2015. Medlens verksamma ämnen är neonikotinoider, vilkas användning Europeiska kommissionen har förbjudit temporärt som eventuellt skadliga för bin. Grunden för undantagstillståndet är att det inte finns några ersättande betmedel eller andra effektiva metoder för bekämpning av jordloppor på våroljeväxter. Sådden får inte göras med pneumatiska såningsmaskiner.

Brister i universalstegars konstruktion

9.12.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät testa universalstegars säkerhet vid Lahtis yrkeshögskola. Vid testningen observerades brister i tre av fem stegars konstruktion. En stege hade så allvarliga brister att Tukes ålade verksamhetsutövaren att återkalla stegen från konsumenterna. Bara en av de testade stegarna uppfyllde kraven till de delar som undersöktes.

Nätbutiksföreståndare, har du redan elektroniska energimärkningar?

8.12.2014

Användningen av energimärkningar omfattar från och med januari 2015 även nätbutiker. Fram till nu har nätbutikerna varit förpliktade att ange vissa uppgifter i energimärkningen, men i fortsättningen ska själva märkningen samt produktbladet finnas på webbplatsen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att kravet endast gäller de modeller som släpps ut på marknaden efter den 1 januari 2015.

Lösviktsförsäljning av tvättmedel diskuterades i Bryssel

8.12.2014

Europeiska kommissionens tvättmedelsarbetsgrupp diskuterade lösviktsförsäljning av tvättmedel i Bryssel den 5 december 2014. Europeiska kommissionen fattade beslut om att utreda helhetsläget. Detta ska ske genom en enkät om läget vad gäller lösviktsförsäljning, som kommer att skickas till medlemsländerna. Lösviktsförsäljning av tvättmedel kan understödas med tanke på den minskade avfallsmängden, men konsumenternas säkerhet måste kunna garanteras. I Finland var ämnet föremål för livlig diskussion i höstas efter tillsynsmyndighetens, Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tolkning att lösviktsförsäljning av tvättmedel strider mot lagen.

Tukes nya studiematerial för växtskydd nu tillgängligt på nätet

3.12.2014

På vilka grunder godkänns växtskyddsmedel för användning i Finland? Och hur ska de förvaras? Och hur beaktas skydd av pollinerare vid användning av växtskyddsmedel? Svaren på bland annat dessa frågor finner du i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) studiematerial på nätet, som är riktat särskilt till proffsanvändare av växtskyddsmedel för att självständigt öva inför examen.

Kunskap ökar säkerheten vid köp på nätet

28.11.2014

Gemensamt meddelande från Konkurrens- och konsumentverket (KKV), Trafiksäkerhetsverket (Trafi), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) 28.11.2014

Nätköp är behändigt, men det kräver även vaksamhet och kunnande av konsumenten. I kampanjen Tieto lisää turvaa (Kunskap ökar säkerheten), som inleds idag, fäster man uppmärksamhet vid frågor som den som köper på nätet borde ha klart för sig före ett köp. Bakom kampanjen står ett antal finländska tillsynsmyndigheter.

Stora brister i växelriktare för solpaneler

27.11.2014

I den gemensamma kampanj som genomförts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och 13 andra marknadsövervakningsmyndigheter inom EU hittades ett stort antal brister i växelrikare för solpaneler som kopplas till elnätet, eller inverterare. Av de testade produkterna uppfyllde endast nio procent alla de krav i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, electromagnetic compatibility) som gäller dem. EMC garanterar att en elektrisk produkt fungerar felfritt tillsammans med andra anordningar som är avsedda för samma användningsmiljö. Tekniska brister upptäcktes hos över 60 procent av de testade produkterna.

Glömde du stänga av plattan? Branden får ofta sin början vid spisen

26.11.2014

Spisen är den vanligaste orsaken till elektrisk brand i Finland. År 2013 inträffade nästan tusen spisbränder, i dessa omkom sju personer.  Spisbranden får sin början då man glömmer stänga av plattan, och mat som lämnats utan uppsyn eller brännbart material invid spisen fattar eld. Enligt Säkerhets- och kemikaliverkets (Tukes) uppgifter berodde inte en enda brand förra året på ett fel hos spisen, utan orsakades av användaren. En särskild riskgrupp är äldre, och det lönar sig således att fästa särskild uppmärksamhet vid trygg användning av spisen för äldre personer.

Ljus i mörkret – kontrollera att din julbelysning inte är farlig

24.11.2014

Är du inte längre säker på om de gamla ljusslingorna i förrådet är för utomhus- eller inomhusbruk? Och vad betyder de olika IP-märkningarna? Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har satt ihop ett informationspaket om säker användning av ljusslingor. Se över säkerheten i gamla julbelysningar och ljusslingor innan du tar dem i användning. Ljusslingor avsedda för utomhusbruk kan även användas inomhus, men belysningar och transformatorer för inomhusanvändning får inte föras ut.

Övervakning av mätinstrument: Hälften av vågarna stämmer överens med bestämmelserna

21.11.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken har i år effektiviserat kontrollmätningen av säsongförsäljares produkter på torg och vid direktförsäljning på gårdar. Vid kontrollerna har man undersökt om vågarna överensstämmer med kraven och hur innehållet i förpackningarna mäts. Runt om i Finland har cirka 560 ställen kontrollerats och i 43 procent av fallen fanns det något att anmärka. Den mest typiska bristen är att verifieringen av vågen har föråldrats. Vid en tidsbestämd verifiering kontrolleras endast att vågen fungerar tillförlitligt.

Farliga barnvagnar drogs tillbaka från marknaden

19.11.2014

Barnvagnars säkerhet har utretts i ett europeiskt samprojekt där Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) deltog från Finland. I projektet testades 51 liggvagnar, sittvagnar och kombivagnar. I åtta av de testade produkterna observerades allvarliga brister. I Finland valdes fyra produkter ut till testet och på grundval av testresultaten drogs en sittvagn och en liggvagn tillbaka från marknaden.

Tukes utredde kemikaliehalter i leksaker

18.11.2014

 Enligt resultaten av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) marknadsövervakning uppfyller leksaker som säljs i Finland rätt väl de nya kemikaliesäkerhetskraven. Under sommaren lät Tukes testa 25 leksaker, av vilka 18 uppfyllde kraven till de delar som undersöktes. De observerade bristerna gällde huvudsakligen märkningen.

Barnkläder i Tukes test innehöll inte farliga kemikalier

17.11.2014

Inga farliga kemikalier observerades i de barnkläder som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit testa. Tukes lät testa 12 barnkläder från utländska tillverkare vid Tullaboratoriet. Bland de testade produkterna fanns strumpor, blusar, byxor och regnrockar. I kläderna analyserades bl.a. halterna av azofärgämnen, dimetylfumarat (DMF), kadmium samt vissa ftalater. Samtliga klädesplagg uppfyllde kraven i kemikalielagstiftningen till de delar som undersöktes. I en regnrock hittades dock halter av ftalaten DEHP, något som verksamhetsutövaren är skyldig att informera om. Verksamhetsutövaren drog emellertid frivilligt tillbaka produkten.

Ämnen som stör hormonfunktionerna orsakar samhället ansenliga kostnader

17.11.2014

Nordiska ministerrådets färska rapport visar att användningen av ämnen som stör hormonfunktionerna orsakar samhället ansenliga kostnader som kunde undvikas genom en mindre användning av dessa ämnen. Enligt rapporten är de årliga kostnaderna enbart när det gäller mäns fortplantningshälsa på EU-nivå nära 600 miljoner euro. Syftet med rapporten är att på EU-nivå påskynda identifieringen och regleringen av de ämnen som stör hormonfunktionerna.

Test avslöjade inga säkerhetsbrister i drickflaskor och muggar för barn

14.11.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) undersökte säkerheten hos drickflaskor och muggar för barn genom att låta Tullaboratoriet testa 15 produkter. Tukes hade fått ett par anmälningar om sportdrycksflaskor för barn där korken lossnat och orsakat kvävningsrisk. En sådan risk observerades dock inte hos de testade produkterna. I produkterna hittades inte heller vissa ftalater som används som mjukgörare i plast och som begränsas i kemikalielagstiftningen. Sex produkter hade smärre brister i bruksanvisningen och varningarna medan tre sportdrycksflaskor hade brister i kvaliteten. 

Brister har observerats i hörselskydd för barn

13.11.2014

 Hörselskydd för barn har dragits tillbaka från marknaden på grund av observerade brister i dem. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät Arbetshälsoinstitutet testa sex hörselskydd för barn. På basis av testresultaten drogs fem hörselskydd tillbaka från marknaden. Brister observerades i kuddarnas tryck mot huvudet, hjässbygelns fjäderkraft och minimidämpningen samt i bruksanvisningen och märkningen.

Brister i domkrafters säkerhet

21.10.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har observerat brister i konstruktionen samt i märkningen och bruksanvisningarna hos domkrafter för konsumentbruk. Tukes lät testa sex garagedomkrafter och en elektrisk saxdomkraft. Fem garagedomkrafter hade säkerhetsbrister som ledde till att företagen drog tillbaka dem från marknaden. Saxdomkraften hade så allvarliga säkerhetsbrister att företaget återkallade de sålda produkterna från konsumenterna.   

Genomslagskraftig tillsyn för miljö- och hälsoskyddet

9.10.2014

Miljö- och hälsoskyddsmyndigheterna söker genomslagskraft genom riskbaserad, synlig tillsyn och utveckling av datasystemen.  Finlands centrala ämbetsverk inom hälso- och miljöskydd Evira, Tukes och Valvira har lyft fram genomslagskraft som det centrala temat också i det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet 2015–2019. Tillsynsprogrammet styr kommunerna i planeringen och verkställandet av tillsynen.

Ny standard för persienner – risken för strypning ska minimeras

22.9.2014

Nya säkerhetsstandarder har offentliggjorts för inomhuspersienner. Med standarderna vill man förhindra olyckor med persiennernas linor och kedjor där det finns risk för strypning. Dylika olyckor har inträffat med barn i Europa och i USA och vissa olyckor har haft dödligt utfall. Enligt de nya standarderna ska persiennens linor finnas utom räckhåll för små barn antingen så att en konstruktionsmässig förändring görs eller genom säkerhetsanordningar. Dessutom ska det varnas om risk för strypning i bruksanvisningen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar säkerheten hos de persienner som finns på den finländska marknaden.

Behörighetsproven för ansvarig föreståndare för handel med fyrverkerier under slutet av år 2014

18.9.2014

En affär som bedriver handel med fyrverkerier och andra sprängämnen ska ha en föreståndare som ansvarar för handeln med och lagringen av produkterna i sin tjänst. Behörighetsprovet för ansvarig föreståndare avläggs vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Misslyckad inertering vid process orsak till explosion på pyrolysanläggning i Joensuu

8.9.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har färdigställt en olycksutredningsraport om en explosion som inträffade 27.3.2014 på en pyrolysanläggning som hör till Fortum Power and Heat Oy. Den främsta orsaken till explosionen var misslyckad inertering, till följd av vilken brandfarlig pyrolysgas blev kvar i processen. När serviceluckan öppnades kom det in syre i processen, vilket tillsammans med pyrolysgas bildade en explosiv förening.

Tänk också på annat än effekten vid valet av dammsugare

3.9.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Motiva Ab informerar

Energimärkningen på dammsugare som införs i början av september gör det lättare för konsumenter att jämföra apparaternas egenskaper. Märkningen berättar mycket mer om dammsugaren än enbart märkeffekten, dvs. motoreffekten, som hittills använts för att ge en uppfattning om dammsugarens dammupptagningsförmåga. Också de nya ekodesignkraven som begränsar dammsugarnas motoreffekt träder i kraft i september. De nya kraven gäller endast produkter som ska släppas ut på marknaden; dammsugare som redan finns på marknaden i EU-området förses inte med energimärkning och de ändras inte heller i enlighet med de nya konstruktionskraven.

Övervakningen av kylföretags behörighet överfördes till Tukes

2.9.2014

Den nya miljöskyddslagen (527/2014) trädde i kraft den 1 september. I och med den reviderade lagen överfördes övervakningen av kylföretags behörighet från Finlands miljöcentral till Säkerhets- och kemikalieverket.

Miljöskyddslagen  

Syftet med den reviderade miljöskyddslagen är att uppdatera lagstiftningen och effektivisera tillståndsförfarandet och övervakningen av tillstånd inom miljöskyddet. I och med lagen överfördes övervakningen av behörighetskrav inom kylbranschen till Tukes. Lagen trädde i kraft den 1 september 2014.

Behörighetskrav inom kylbranschen 

Varje montör som arbetar med kylmedier ska vara införd i Tukes behörighetsregister för kylbranschen. Dessutom ska verksamhetsutövaren ha av Tukes utfärdat intyg för kylanläggningsaffär. Behörighetskraven inom kylbranschen grundar sig på examina eller behörighetsprov. Installations- och servicearbeten inom kylbranschen får inte utföras utan behörighetsintyg eller intyg för kylanläggningsaffär.

Brott mot miljöskyddslagen kan leda till verksamhetsförbud eller böter. Tukes kan också besluta att återkalla behörighetsintyget, om en verksamhetsutövare eller en person inte längre uppfyller behörighetskraven.

Verksamhetsutövare som bryter mot behörighetskraven kan anmälas till Tukes t.ex. via e-post till kylmalaite@tukes.fi.

Mer info:

Överingenjör Markus Kauppinen, tfn 029 5052 519

Säkerhetsingenjör Nina Vuontisjärvi, tfn 029 5052 053
fornamn.efternamn@tukes.fi

Författningar:

Miljöskyddslag (527/2014)


Statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser (452/2009)

Lösviktsförsäljning av kosmetika tillåtet – tvättmedel ska säljas förpackade och märkta

1.9.2014

Förbudet mot lösviktsförsäljning av tvättmedel har under de senaste dagarna väckt en livlig diskussion i de sociala medierna. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått hundratals meddelanden med uppbyggande kritik och goda förslag till utveckling av lagstiftningen och tolkningen av denna. Tukes strävar till att i samarbete med branschens aktörer och ministerierna nå lösningar så att de krav som lagstiftningen ställer kunde verkställas med beaktande av både säkerheten bland konsumenterna och minimeringen av avfall.

Ordning på CE-märkningen av produkter

29.8.2014

Vissa produkter på marknaden ska enligt EU-lagstiftningen CE-märkas, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Exempel på sådana produkter är elapparater, leksaker och personlig skyddsutrustning. Om de här produkterna saknar CE-märke kan Tukes förelägga att produkten ska dras tillbaka från marknaden. Verksamhetsutövaren ansvarar för att produkten är säker, överensstämmer med kraven och är CE-märkt.

Kemikalieanläggningar måste samarbeta för att förebygga olyckor

28.8.2014

I Finland finns det hundratals anläggningar som hanterar och lagrar farliga kemikalier och som måste ha beredskap för kemikalieolyckor. I industriområden kan en olycka sprida sig från en anläggning till en annan och i värsta fall leda till en storolycka. Den kemikalielagstiftning som trädde i kraft i fjol ålägger produktionsanläggningar som är belägna nära varandra att samarbeta för att förebygga olyckor. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsammans med inrikesministeriet utarbetat en guide som handlar om kemikalieanläggningarnas samarbetsskyldigheter och god praxis vid förebyggande av olyckor.

Risk för elstöt i uppblåsbara MSpa-bubbelpoolar

25.8.2014

Uppblåsbara MSpa-bubbelpoolar har förorsakat flera elstötar runt om i Europa. Åtminstone i Holland, Sverige och Norge har man rapporterat om elstötar.

Vågar som inte verifierats är den mest allmänna bristen vid gårds- och torgförsäljning

15.8.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken har under sommaren effektiviserat kontrollmätningen av säsongförsäljares produkter på torg och vid direktförsäljning på gårdar. Vid kontrollerna har man undersökt om vågarna överensstämmer med kraven och hur innehållet i förpackningarna mäts. Hittills har runt om i Finland kontrollerats cirka 400 ställen och i 40 procent av fallen fanns det något att anmärka. Den mest typiska bristen är att verifieringen av vågen har föråldrats. Vid en tidsbestämd verifiering kontrolleras endast att vågen fungerar tillförlitligt.

Krav på fyllningsplatser för dykflaskor

12.8.2014

I meddelandet berättas i vilka utrymmen dykflaskor kan fyllas och vilka krav som ställs på den ansvariga personen och fyllarna på fyllningsplatsen.

Kosmetikareklam får inte vara vilseledande

4.8.2014

De påståenden som används i marknadsföring av kosmetika ska vara sanningsenliga och kunna bevisas, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Kosmetiska produkter måste uppfylla kraven i kosmetikalagstiftningen, såsom exempelvis kraven på förpackningsmärkningar. Kosmetiska produkter ska vara säkra för människors hälsa.

Tukes påminner verksamhetsutövarna om kraven på personlig skyddsutrustning

22.7.2014

Personlig skyddsutrustning på marknaden måste uppfylla europeiska säkerhetskrav, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Skyddsutrustning ska vara CE-märkt och ha bruksanvisning på finska och svenska. Verksamhetsutövaren ansvarar för att det på marknaden endast finns personlig skyddsutrustning som överensstämmer med kraven. Tukes övervakar att personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter är säker och överensstämmer med kraven. 

Gelnagellack kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner

18.7.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar för att användning av nagellacket Depend GelLack, som innehåller akrylater, kan orsaka allergiska reaktioner.  Man har förbjudit försäljning av produkten för konsumentbruk i Sverige, då man upptäckte att den orsakade allvarliga allergiska reaktioner hos flera personer.

Utredning av utsläppet vid Norilsk Nickel Harjavalta har begärts

18.7.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har av Norilsk Nickel Harjavalta Oy begärt en utredning enligt kemikaliesäkerhetslagen av det utsläpp av nickelsulfat som inträffade i början av juli. Företaget ska lämna utredningen före utgången av juli och Tukes beslutar om fortsatta åtgärder med utredningen som grund. Samma typ av kylsystemlösningar som i anläggningen i Harjavalta används även på annat håll i Finland och Tukes uppmanar den kemiska industrin att på eget initiativ uppmärksamma detta.

Vita rökgranater och tydligt rostiga rökgranater av annan färg av märket Enola Gaye återkallas av konsumenterna

10.7.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beslutat att förbjuda försäljningen av vita rökgranater av märket Enola Gaye, Burst Wire Pull Smoke (Tukes-3000) och ålagt partiförsäljarna att återkalla dem från konsumenterna. På grund av lättare funktionsstörningar återkallas dessutom tydligt rostiga rökgranater av annan färg från konsumenterna. Tukes beslut gäller nationellt godkända rökgranater. På marknaden finns även CE-märkta produkter, som inte berörs av återkallandet. I dessa produkter har inte upptäckts vare sig explosionsrisk eller funktionsstörningar, och man kan därför fortsätta att använda dem. Konsumenten skiljer produkterna från varandra med hjälp av CE-märkningen på etiketten.

Professionella skadedjursbekämpare har i framtiden en yrkesexamen

27.6.2014

Professionell bekämpning av skadedjur, till exempel råttor och löss, kräver i fortsättningen att bekämparen har avlagt en examen. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kommer att föra ett register över personer och företag som avlagt examen. Vid bekämpning av skadedjur är det endast tillåtet att använda bekämpningsmedel, dvs. biocidprodukter som har godkänts av Tukes. 

Alla gruvdistrikt i Finland förordnas att ställa säkerhet

23.6.2014

Alla gruvdistrikt i Finland förordnas att ställa en säkerhet för åtgärder som vidtas efter att gruvan lagts ned. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes utfärdar i slutet av juni en föreskrift om att innehavare av gruvrättigheter ska ställa en säkerhet inom ett år från utfärdandet av föreskriften. Gruvsäkerheten täcker de åtgärder i enlighet med gruvlagen genom vilka området för en stängd gruva försätts i ett säkert tillstånd och iståndsätts.

Explosionsrisk i samband med Enola Gaye-rökgranater, sluta genast använda dem!

19.6.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar konsumenterna för explosionsrisk i samband med rökgranater av märket Enola Gaye, Wire Pull Smoke Grenade. En del av produkterna är felaktiga och kan explodera i handen när man använder dem.  Pyrotekniska produkter används som rökeffekter till exempel när man spelar paintball. Tukes uppmanar alla som köpt produkten att omedelbart sluta använda dem och returnera dem till inköpsstället. 

Intensifierad övervakning av utomhusgymmens säkerhet

18.6.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), kommunerna och regionförvaltningsverket övervakar i sommar intensifierat utomhusgymmens säkerhet. Vid övervakningsprojektet utreder man hur verksamhetsutövarna sköter om utomhusgymmens och gymredskapens säkerhet samt utför inspektioner på olika håll i landet.

Knappcellsbatterierna i hemmet farliga för barn

17.6.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Giftinformationscentralen meddelar

Många vardagliga föremål hemma innehåller knappcellsbatterier och andra små batterier, och luckorna till dessa kan olyckligt öppna sig. Om barnet sväljer batteriet kan det få allvarliga följder. Runt om i världen rapporteras det årligen om olyckor där barn har fått allvarliga skador efter att ha svalt ett batteri. På grund av olyckorna ordnas i juni en internationell batterisäkerhetsvecka då man vill fästa konsumenternas upp­märksamhet på riskerna som miniatyrbatterierna innebär för barn. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)och Giftinformationscentralen påminner om att föremål i hemmet som innehåller miniatyrbatterier ska förvaras utom räckhåll för barnen och om att regelbundet kontrollera leksakernas batteriluckor.

Rätt användning och underhåll av gasapparater förebygger olyckor

12.6.2014

Gasapparater som inte blivit servade, som fått något fel eller använts oaktsamt orsakar årligen kolmonoxidförgiftningar, gasläckage och bränder. På 10 år har 15 personer omkommit i gasolyckor. Det bästa sättet att förebygga olyckor är att använda apparaterna rätt och se till att de underhålls och servas. Före semestersäsongen är det bra att se över och serva gasapparaterna i sommarstugan, husvagnen eller husbilen och båten, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Kontrollera din kolmonoxidvarnare – en del av varnarna opålitliga i Tukes tester

2.6.2014

Vid de tester som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit utföra på kolmonoxidvarnare har man upptäckt brister. Av de sex produkttyper som Tukes låtit testa reagerade fyra för långsamt eller inte alls på kolmonoxid. En varnare reagerade åter alltför snabbt. Tukes rekommenderar att man kontrollerar de kolmonoxidvarnare som finns i hemmen och byter ut de modeller som konstaterats vara opålitliga mot nya. Det är också bra att kontrollera åldern på apparaten: en kolmonoxidvarnare föråldras på 3–5 år.

Handboken Ett säkert hem för barn finns nu också på svenska

28.5.2014

Handboken Ett säkert hem för barn, som Säkerhets- och kemikalieverket Tukes gav ut på finska i april, kan nu läsas på webben också på svenska. Handboken ger praktiskt orienterade råd om åtgärder för bättre kemikalie- och konsumentsäkerhet i hemmet. I en färsk undersökning som Tukes låtit göra anger en femtedel av finländarna att de är oroade över exponering för kemikalier i sin vardag.

Dödsolyckor sällsynta i finländska gruvor

27.5.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) får årligen kännedom om i medeltal 30 olycksfall som sker i gruvor och leder till sjukfrånvaro i minst tre dagar. De allvarligare olyckorna är färre än tio per år. Exempel på sådana olyckor är stenar som faller och farliga kemikalier som stänker på gruvarbetarna, elektriska stötar, bränder, trafikolyckor samt fordon som faller eller välter. Olyckor med dödlig utgång har ytterst sällan inträffat i finländska gruvor.

Barnens säkerhet tas upp vid evenemanget HUPS i Esbo den 24 maj

22.5.2014

Hur kan vuxna se till att barn inte exponeras för kemikalier? Hurdant är ett säkert barnrum? Hur ser de nya varningsmärkena ut? En säker vardag i barnfamiljer tas upp på Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) avdelning vid barnevenemanget HUPS, som ordnas i Esbo lördagen den 24 maj.

Undersökning: Exponering för kemikalier bekymrar var femte finländare

21.5.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har hos Taloustutkimus låtit göra en undersökning där man för första gången utredde finländarnas inställning till användningen av produkter som innehåller kemikalier. Största delen av finländarna är knappast alls oroade över att bli exponerade för kemikalier i det dagliga livet. Cirka en femtedel är emellertid åtminstone rätt så bekymrad över saken. Över hälften av finländarna läser varningspåskrifter och bruksanvisningar om kemikalier alltid eller nästan alltid.

Kemikalier på marknaden övervakas ännu effektivare

13.5.2014


Marknadsövervakningen av kemikalier blir effektivare och enhetligare efter att verksamheten överförts från kommunerna till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Tukes ansvarar bland annat för övervakningen av biocider, kosmetika, växtskyddsmedel och andra kemikalier i Finland. Målet är att avvärja av kemikalier orsakade skador på hälsan och miljön och därigenom främja kemikaliesäkerheten.

Vågar på gårds- och torgförsäljning kontrolleras igen i sommar

8.5.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och regionförvaltningsverken kontrollerar också inkommande sommar effektiviserat säsongförsäljares vågar och definitionen på innehållet i förpackningar. Tillförlitligheten hos vågar och mått kontrolleras på gårdsförsäljning och torg runt om i Finland under maj–september.

Tre dödsfall på grund av elstöt under fjolåret

25.4.2014

Under fjolåret dog tre personer av elstöt och 11 personer i bränder som orsakats av el. Ett av olycksoffren var en elyrkesman, som fick en elstöt i samband med installationen av en kraftledning. Ett annat var en VVS-montör, som fick en dödlig elstöt i samband med installationen av en varmvattenberedare i ett enfamiljshus. Det tredje fallet inträffade nattetid på en rivningsarbetsplats, där en man fick en elstöt av en nätstation. Varje år dör 2–4 personer av elstöt och siffran har varit i stort sett oförändrad redan i ett par årtionden.

Intensivövervakning av kemikalie- och sprängämnesanläggningar gav resultat

10.4.2014

 
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) inledde hösten 2013 en intensivövervakning av kemikalie- och sprängämnesanläggningar som vid periodiska inspektioner hade konstaterats ha brister i verksamheten. Intensivövervakningen riktades till 35 anläggningar, av vilka cirka hälften redan har korrigerat bristerna.

Handboken om ett tryggt hem för barnet hjälper föräldrarna att förebygga faror

7.4.2014

Vad är den vanligaste olyckan som drabbar småbarn och hur kan den förebyggas? Vad ska man tänka på när man möblerar barnkammaren? Och ska barnkläder tvättas innan de används första gången? Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har publicerat en handbok för småbarnsföräldrar. Handboken ger praktiska råd om hur man kan förbättra kemikalie- och konsumentsäkerheten i hemmet.

Malmletningen minskade kraftigt i Finland förra året – i gruvorna bryter man dock mer malm än tidigare

28.3.2014

Gruvbolagen i Finland rapporterade till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) att man år 2013 investerade 40 procent mindre i malmletning än året innan. Antalet provborrningar minskade till hälften. I redan etablerade gruvor bröt man dock fortsättningsvis mycket malm: den totala malmbrytningen ökade med 16 procent. Långsam behandling av tillstånd inom gruvbranschen utgör inte längre ett hinder för effektiv malmletning, eftersom Tukes har lyckats förkorta tillståndsköerna.

Kimmo Peltonen ny generaldirektör för Tukes

27.3.2014

Arbets- och näringsministeriets meddelande

Filosofie doktor Kimmo Peltonen blir generaldirektör för Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) från och med den 1 juli 2014. Tjänsten tillsätts för en bestämd tid på sju år. Statsrådet beslutade om utnämningen den 27 mars 2014.

Tejpa batterierna och återvinn tryggt

27.3.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Recser Ab och Räddningsbranschens centralorganisation i Finland SPEK påminner om att ovarsam förvaring av gamla batterier alltid medför risk för brand. Under förra året och i år har bränder uppkommit genom att kortslutning i batteriernas poler har hettat upp batterierna och till slut tänt eld på insamlingslådan. Det är lätt att förhindra kortslutning genom att tejpa gamla batterier innan de läggas i lådan.

E-cigaretter klarade inte Tukes test

26.3.2014

I laddare till e-cigaretter upptäcktes många säkerhetsbrister vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) test. Tukes lät testa 15 e-cigarettförpackningar och på basis av testen drogs tio produkter tillbaka från marknaden. I fyra av fallen ålades importören att återkalla produkterna från konsumenterna. Vid testen undersöktes förutom elsäkerheten även om förbjudna farliga ämnen använts i laddarna, cigarettdelarna eller produkternas batterier. Tre av produkterna innehöll bly, som är förbjudet att använda i el- och elektronikapparater.

Det starka RAPEX-samarbetet ger förbättrad konsumentsäkerhet

25.3.2014

År 2013 gjordes sammanlagt 2 364 anmälningar om farliga produkter till det europeiska RAPEX-systemet. Antalet anmälningar har fyrdubblats under de senaste tio åren. De flesta anmälningarna gällde leksaker samt kläder, textiler och modeprodukter. I Finland gjordes 89 anmälningar till systemet, varav största delen gällde elprodukter och leksaker.

Ögon- och ansiktskydd för airsoftspel har dragits tillbaka från marknaden

21.3.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har dragit tillbaka från marknaden sju för airsoftspel avsedda ögon- och ansiktsskydd som inte är i överensstämmelse med kraven. Tukes lät i ett övervakningsprojekt testa nio skyddsglasögon och ansiktsskydd försedda med plast- eller nätlins. I skyddens märkningar och bruksanvisningar fanns många brister, t.ex. fyra produkter saknade CE-märkning. En av produkterna hade ett konstruktionsfel som kan utgöra en fara för användaren. Inte en enda verksamhetsutövare kunde uppvisa de behövliga produkthandlingarna.

Hjälp av det nya energimärket vid val av belysningsanordning

10.3.2014

 Gemensamt meddelande från Motiva och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Det nya energimärket hjälper vid valet av belysningsanordningar i vilka man kan använda lampor som förbrukar litet energi. Belysningsanordningar som kommer ut på marknaden från början av mars ska vara försedda med energimärke, och vid marknadsföringen av lampor och belysningsanordningar ska anges energiklass för produkten. Energimärket på lampor förnyades i början av september i fjol.

Alla byggprodukter måste inte CE-märkas

13.2.2014

EU:s byggproduktförordning, som trädde i kraft i somras, förutsätter CE-märkning för en stor del av byggprodukterna. Märkningstvånget gäller dock enbart sådana byggprodukter som omfattas av de harmoniserade standarderna. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar CE-märkningen av byggprodukter på den finländska marknaden.

Rekordmånga farliga produkter drogs tillbaka

10.2.2014

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) drog i fjol tillbaka 364 farliga produkter eller produkter med allvarliga brister från marknaden, av vilka 116 även återkallades från konsumenterna. I fråga om elprodukter upptäcktes allvarliga brister mest i led-lampor, laddare och nätaggregat. Även i maskiner, leksaker, personlig skyddsutrustning och ädelmetallprodukter upptäcktes många brister. 

Nonchalans gentemot underhåll av elinstallationer orsakar omfattande bränder

4.2.2014

En del av de bränder och släckningsarbeten som orsakas av att det uppstår fel på elanläggningar kunde undvikas om anläggningarnas ägare bättre skötte om underhållet av elinstallationerna. Räddningsverken fick cirka 770 larmuppdrag som härrör från fel som uppstått på elanläggningar under perioden 3/2012–2/2013. Flest larmuppdrag orsakades av fel som uppstått på armaturer, elcentraler samt elledningar och kabeldragningar.  Informationen finns i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) färska utredning Bränder och brandfaror orsakade av elanläggningar i Finland. 

Rekordlågt antal ögonskador av fyrverkeripjäser, bränderna ökade

31.1.2014

Vid det senaste årsskiftet sökte 11 patienter sjukhusvård på grund av ögonskador som orsakats av fyrverkeripjäser. Siffran är lägre än någonsin tidigare på 2000-talet och följer de senaste årens sjunkande trend. Däremot ökade antalet bränder som orsakades av fyrverkeripjäser klart.

Rybs- och rapsutsäde som betats med neonikotinoider får användas 3.3–30.6.2014

24.1.2014

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har fattat beslut om att tillåta försäljning, marknadsföring och användning av rybs- och rapsutsäde som betats med produkterna Cruiser OSR, Elado FS 480 och Modesto mellan den 3 mars och 30 juni 2014. Undantagstillstånden gäller användning av utsäde som redan betats. Tukes ger inte tillstånd att beta nytt utsäde.

Tillverkare och importörer av kemikalier förnyade en rekordmängd säkerhetsuppgifter om kemikalier

14.1.2014

Tillverkare och importörer av kemikalier gjorde fler anmälningar till Tukes kemikalieproduktregister än någonsin. Den stora mängden förnyelser av anmälningar berodde framför allt på att lagstiftningen om säkerhetsdatabladen för farliga kemikalier har reviderats. Företagen ska förnya alla sina anmälningar i registret eftersom anmälan till kemikalieproduktregistret ska ha samma innehåll som säkerhetsdatabladet. I kemikalieproduktregistret finns uppgifter om farliga kemikalier som används i Finland. Informationen kan utnyttjas exempelvis vid olyckor.

Snöbrist och kraftiga vindar kräver extra noggrannhet i samband med fyrverkerier

31.12.2013

Det ovanligt milda vädret ställer särskilda krav på avfyrningen av fyrverkeripjäser och raketer. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar alla som skjuter fyrverkerier att i brist på snö staga upp pjäserna omsorgsfullt med t.ex. sand eller stenar och använda en avfyrningsramp för raketer. Om det blåser hårt är det bäst att helt låta bli att skjuta raketer.

En elmontörs död i Savitaipale berodde på bristfälligt iakttagande av säkerhetsinstruktionerna

31.12.2013

Olyckan som inträffade 17.4.2013 i Savitaipale, i vilken en elmontör omkom, berodde på ett bristfälligt iakttagande av säkerhetsförfarandena. Elmontören som var utsänd av en polsk entreprenör förolyckades på grund av en elektrisk stöt vid ett installationsarbete på en 400 kV kraftledning. Enligt den utredning som gjorts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fanns det brister i verksamheten bland personerna som ansvarade för entreprenörernas elektriska säkerhet. Utredningsrapporten från Savitaipale har publicerats på Tukes webbplats.

Bättre kemikaliesäkerhet med hjälp av effektivare kommunikation

30.12.2013

Finlands första nationella kommunikationsplan för farliga kemikalier har blivit klar. Beredningen av planen utfördes i ett omfattande myndighetssamarbetsprojekt samordnat av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Huvudsyftet med planen är att effektivera distribution av tillförlitlig information om kemikalier och på så sätt förbättra kemikaliesäkerheten.

Konsumentimport av fyrverkeripjäser regleras genom många begränsningar

30.12.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att många olika begränsningar hindrar konsumenter från att föra in fyrverkeripjäser från utlandet. Lagen reglerar på många sätt import, transport, försäljning och användning av fyrverkeripjäser. En del av begränsningarna berör också konsumenter som skulle vilja köpa raketer eller fyrverkeripjäser från utlandet för eget bruk.

Skydda ögonen för fyrverkeripjäser och kom ihåg att vara försiktig

27.12.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar nyårsfirarna att använda fyrverkeripjäser med försiktighet, följa bruksanvisningarna noggrant och vara noga med säkerhetsavstånden. Skyddsglasögon ger effektivt skydd mot ögonskador som orsakas av fyrverkeripjäser, och är ett lagstadgat krav för den som avfyrar fyrverkeripjäser. Enligt en enkät som Tukes beställt av Taloustutkimus kommer omkring en femtedel av finländarna att fira nyår med att skjuta fyrverkeripjäser. 

Skyddsredskap avsedda för militärbruk inte lämpliga som personlig skyddsutrustning

17.12.2013

Skyddsredskap som är avsedda för militärbruk, t.ex. hjälmar och skyddsvästar, har sålts till konsumenter felaktigt som personlig skyddsutrustning. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar att använda dessa produkter såsom personlig skyddsutrustning inte är tryggt. Om skyddsredskap avsedda för militärbruk marknadsförs som personlig skyddsutrustning ska dessa uppfylla de europeiska säkerhetskraven.

I julleksaker och ljusslingor färre säkerhetsbrister än förut

12.12.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har genomfört en kontroll inför julsäsongen och upptäckte klart färre farliga produkter än under tidigare år. Denna höst har Tukes låtit testa totalt 30 julleksaker av vilka två hade säkerhetsbrister. Totalt 27 ljusslingor har hittills sänts för testning, och tillsvidare har endast två av dem fått försäljningsförbud. Säkerhetstesterna omfattade också småbarns kläder.

Laddare till bärbara datorer orsakar ofta störningar i andra elapparater

11.12.2013

I den gemensamma kampanj som genomförts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och 18 andra marknadsövervakningsmyndigheter inom EU hittades ett stort antal brister i laddare till bärbara datorer. Av de testade produkterna uppfyllde endast 23 procent alla de krav i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, electromagnetic compatibility) som gäller dem. EMC garanterar att en elapparat fungerar felfritt tillsammans med andra anordningar som är avsedda för samma användningsmiljö.

Dödlig elolycka berodde på felaktig installation utförd av icke yrkeskunnig person

5.12.2013

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) utredning av en elolycka i Rovaniemi 6.9.2013 där en VVS-montör miste livet är nu klar och utredningsrapporten har lagts ut på Tukes webbplats. Olyckan berodde på felaktig koppling av ett snabbkopplingsdon vid installationen av en varmvattenberedare. VVS-montören saknade den yrkeskunskap som krävdes för elinstallationer och hans arbetsgivare saknade elentreprenadrättigheter. Tukes påminner om att elinstallationer enbart får utföras av elyrkesmän.

Tukes register över verksamhetsutövare finns nu på svenska

5.12.2013


Tukes register över verksamhetsutövare och elanläggningar har översatts till svenska. Registret över verksamhetsutövare som gjort anmälan till Tukes upptar el- och hissentreprenörer, installations- och serviceföretag för brandlarm- och släckanläggningar, kylmedieföretag, ansvariga personer och montörer inom kylbranschen, installationsföretag för naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt besiktningsföretag för underjordiska oljecisterner.

Tukes påminner om brandrisker i samband med värmepannor

4.12.2013

I Finland har det i år inträffat över hundra bränder i samband med ved-, flis- och pelletspannor. Under de senaste åren har användningen av biobränslen för uppvärmningsändamål ökat märkbart inte bara i bostäder utan även i jordbruksbyggnader och industrifastigheter. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ger råd om hur du kan minska brandriskerna och undvika olyckor när du använder värmepannan.

Den nordiska brandvarnardagen firas söndagen den 1 december

29.11.2013

Inrikeministeriets meddelande

Den gemensamma nordiska temadagen påminner oss om att endast en fungerande brandvarnare alarmerar. Därför ska man varje månad testa att brandvarnaren fungerar och regelbundet byta batteri. De gamla brandvarnarna ska också bytas mot nya i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Nytt program ska förbygga olycksfall - de flesta fallen inträffar under fritiden

7.11.2013

Social- och hälsovårdsministeriets meddelande

Olycksfall i hemmet och under fritiden är ett betydande folkhälsoproblem och samhällsekonomiskt problem. Finlands olycksfallsdödlighet är den fjärde högsta i EU. Närmare 90 procent av olycksfallen med dödlig utgång inträffar i hemmet och under fritiden. Enligt uppskattningar är den årliga totalkostnaden för olycksfall i hemmet och under fritiden över en miljard euro.

Oförsiktig hantering och lagring av sprängämnesavfall orsakade fara för storolycka i Vihtavuori

5.11.2013

Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) orsakade brister i hanteringen av sprängämnesavfall från Pyhäsalmi gruva och lagring av avfallet bredvid ett sprängämneslager på Oy Forcit Ab:s fabriksområde en situation med risk för en storolycka i Vihtavuori. Vid olycksutredningen som Tukes utförde utreddes orsakerna till att en avfallscontainer som innehöll emulsionssprängämnen och föroreningar började ryka, vilket ledde till fara för en storolycka på Oy Forcit Ab:s fabriksområde i juli 2013. Tukes betonar ledningens och personalens ansvar och vikten av att verksamheten bedrivs i enlighet med anvisningarna när det gäller att säkerställa säkerheten vid industrianläggningar. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid förändringar och avvikelser. Tukes kommer att göra en effektiviserad genomgång av sprängämnestillverkarnas och sprängarbetsplatsernas förfaranden för hantering av emulsionssprängämnen.

Kontrollera att din gamla julbelysning inte är farlig

4.11.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ber konsumenterna kontrollera att tidigare inköpt julbelysning är säker innan den tas i användning. Nästan 1 900 uppsättningar av julbelysning återlämnades inte till butikerna i fjol trots Säkerhets- och kemikalieverkets uppmaning till konsumenterna att återlämna dessa därför att de var farliga att använda. Julbelysningarnas säkerhet testas även i år och resultaten kan följas på Tukes webbplats samt via sociala medier.

Professionella skadedjursbekämpare ska ha examen i fortsättningen

22.10.2013

Professionella skadedjursbekämpare ska i fortsättningen ha behörighet för att kunna sälja sina tjänster. Skadedjursbekämpare ska avlägga examen fram till slutet av 2016. Syftet med examen är att skydda arbetstagare, utomstående och miljön mot skadeverkningar av de kemikalier som används i skadedjursbekämpningen samt att ge anvisningar för en ändamålsenlig användning av biocidprodukter.

Tryckbärande anordningar som besiktats vid Savon Sammutinhuolto 2005–2012 måste besiktas på nytt

8.10.2013

Dyk- och svetsgasflaskor samt koldioxidsläckare som besiktats vid Savon Sammutinhuolto åren 2005–2012 måste lämnas in för ny besiktning. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt brister i besiktningarna av tryckbärande anordningar som under den tiden utfördes vid Savon Sammutinhuolto.

Obetydliga brister i cigarrettändare

7.10.2013

Vid testning konstaterades bara obetydliga säkerhetsbrister i cigarettändare. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät SGS Fimko Oy testa 10 cigarettändarmodeller på den finländska marknaden. Små brister upptäcktes bland annat i varningsmärkningen och -symbolerna. Importörerna har informerats om bristerna.

Användning av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider begränsas

4.10.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) begränsar användningen av fem växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider. Elado FS 480, som används som betmedel för oljeväxtfrön, förbjuds helt och hållet. Även Cruiser OSR, som används som betmedel för oljeväxter, förbjuds i odling av vår- och höstrybs samt vår- och höstraps.  Cruiser 350 FS förbjuds i ärtodling. Provodo-aerosol och -pinnar får i fortsättningen bara användas professionellt.

Säkerhetsbrister i prydnadsoljelampor

27.9.2013

Prydnadsoljelampor har dragits tillbaka från marknaden på grund av säkerhetsbrister som upptäckts i dem. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät Tullaboratoriet testa fyra prydnadsoljelampor för inredningsbruk. Vid testerna observerades brister bl.a. i skyddet av veken, oljebehållarens täthet, oljepåfyllningsmekanismen samt i bruksanvisningen och säkerhetsmärkningen.

Tukes effektiviserar övervakningen av de produktionsanläggningar som fått de svagaste omdömena

11.9.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har startat en effektiviserad övervakning av de produktionsanläggningar där man upptäckt brister i verksamheten vid de regelbundna inspektionerna och vilka tilldelats korrigeringsuppmaningar. Den effektiviserade övervakningen gäller några procent av de anläggningar som Tukes övervakar. Man har varit tvungen att ge dessa anläggningar upprepade anmärkningar.

Tukes söker utbildare och examensanordnare inom området för växtskyddsmedel

4.9.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) söker anordnare och utbildare för den förnyade examen i växtskyddsmedel.  Tukes utbildar de godkända sökandena i höst och i början av nästa år. De personer som slutför utbildningen för utbildare och examensanordnare kan anordna utbildningar och examen i yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.

Ny kemikalierådgivningstjänst har öppnats på Tukes webbplats

2.9.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har 2.9.2013 öppnat den nya sajten kemikaalineuvonta.fi i sin nättjänst. Rådgivningssajten betjänar företag som behöver information om de skyldigheter som följer av REACH-, CLP- och biocidförordningarna. Denna tjänst är helt ny vad gäller biocider. Sidorna innehåller nyttig information om kemikalier till tillverkare, importörer och säljare. Med e-blanketten kan du skicka frågor till rådgivningstjänstens sakkunniga om t.ex. tolkningen av förordningarna och skyldigheterna för företag.

Brister i lekutrustningen och dess placering vid inomhuslekplatser

30.8.2013

Vid inomhuslekplatserna handlar man säkerhetsmedvetet, men det finns även brister. Vid den effektiverade övervakning som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), regionalförvaltningsverket och kommunerna genomförde upptäcktes till exempel hål i lekutrustningens säkerhetsnät vid inomhuslekplatserna. De brister vid inomhuslekplatserna som myndigheterna upptäckte har rättats till snabbt.

Strängare säkerhetskrav på leksakernas kemiska egenskaper

22.7.2013

Från och med den 20 juli 2013 omfattas leksakernas kemiska egenskaper av allt strängare krav. Nya ämnen som är förbjudna eller begränsade i leksaker är bl.a. CMR-ämnen (carcinogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen), vissa grundämnen, vissa allergiframkallande doftämnen samt N-nitrosaminer och N-nitroserbara ämnen.

Tillfälligttillstånd för Forcits nya avfallsförråd

19.7.2013

Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes, har genomfört ytterligare utredningar gällande Oy Forcit Ab:s nya förvaringsplatser för avfallscontainrar, och man har kunnat konstatera att det inte finns några hinder för att sätta igång produktionen på Kemix-sprängämnesfabriken. Tukes undersökte de nya förvaringsutrymmena under onsdagen och fick in begärd kompletterande information gällande förrådets säkerhetsarrangemang under torsdagen. Den nya avfallsstationen har fått ett tidsbestämt brukstillstånd i kraft till och med 17.7.2014.

Lågenergilampornas kvicksilverhalter inom tillåtna gränser

16.7.2013

I och med att glödlamporna avlägsnas från marknaden har konsumenterna varit bekymrade över de ersättande lampornas lämplighet och särskilt lågenergilampornas kvicksilverhalter. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lät på våren 2013 testa sammanlagt 10 olika lågenergilampor. Kvicksilverhalterna i alla testade lampor låg inom de tillåtna gränserna.

Produktionsstopp på Forcits Kemix-fabrik tills avfallscontainrarna har flyttats

12.7.2013

En utredningsgrupp från Säkerhets- och kemikalieverket, Tukes, gjorde under fredagen ett besök på Oy Forcit Ab:s fabrik i Vihtavuori, Laukas. Utredningsgruppen har i samarbete med Oy Forcit Ab beslutat att verksamheten vid fabriken stoppas tillfälligt. Den avfallscontainer som började ryka under tisdagen stod, liksom övriga avfallscontainrar, nära fabriksbyggnaderna där man tillverkar emulsionssprängämnen.

Tukes förbjuder Iloiset Keittiöpojat Oy:s minutförsäljning av lustgas

12.7.2013

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har förbjudit Iloiset Keittiöpojat Oy att sälja lustgas i kapslar som är avsedda att användas för att få grädde att skumma. Beslutet gäller företagets minutförsäljning i sin helhet, dvs. webbförsäljningen och försäljningen från detaljhandlar. Om Iloiset Keittiöpojat Oy inte iakttar Tukes beslut, kan företaget dömas till vite om 25 000 euro.

Tukes utredningsgrupp besöker Vihtavuori på fredagen

11.7.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredningsgrupp besöker Vihtavuori på fredagen. Tukes utredningsgrupp reder ut tillbudet på Forcit Oy:s fabriksområde. Utredningsgruppen går igenom händelseförloppet och de omständigheter som ledde till att en avfallscontainer började ryka och orsakade risk för en storolycka på fabriksområdet den 9 juli 2013. Tukes reder också ut upplagringen av avfallskärl på fabriksområdet i Vihtavuori samt identifieringen och hanteringen av därmed relaterade risker.

Risk för storolycka i Vihtavuori, Tukes bildar en utredningsgrupp

10.7.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) bildar en utredningsgrupp på grund av explosionstillbudet på krutfabriken i Vihtavuori i Laukaa. På fabriksområdet i Vihtavuori hanteras farliga kemikalier i stor skala. Tukes övervakar upplagringen och användningen av dem.

Anhopningen av ansökningar om tillstånd för malmletning och gruvverksamhet minskar

3.7.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har under innevarande år påskyndat behandlingen av tillstånd inom gruvbranschen. För tillfället ligger 698 ansökningar om tillstånd för malmletning, gruvdrift och guldvaskning i kö. Den snabbare behandlingen av tillståndsansökningar har varit möjlig tack vare införandet av rutiner vid tolkning av den nya gruvlagen, bra personalresurser i Tukes gruvgrupp samt den ekonomiska tillbakagången.

Konsumenterna måste informeras om vilka krav som gäller för installation av eltillbehör

28.6.2013


Elinstallationsmaterial säljs fritt till konsumenterna i järnhandeln och motsvarande butiker. I allmänhet krävs det elmontörskompetens och elentreprenadrättigheter för att få installera de här tillbehören. En konsument som köper installationsmaterial känner inte alltid till installationskraven och får inte råd om saken i butiken som säljer varan. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar branschaffärerna att se till att konsumenter som köper installationsmaterial får information om korrekt och säker användning av materialet, detta för att undvika livsfarliga installationer som gjorts utan kompetens.

Tukes välkomnar sommargäster till Farmarimässans säkraste sommarstuga

27.6.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har en egen sommarstuga på Farmarimässan i Seinäjoki 3–6.7.2013. På Tukes sommarstuga bjuds det på råd och handledning i många olika somriga sysslor. På sommarstugans gård får sommargästerna råd för bland annat en säker användning av trampoliner och hemmets kemikalier samt råd för hur en elsäker gårdsplan ser ut.

Tukes varnar för en livsfarlig strömkälla och reseadapter som säljs på webben

25.6.2013

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes ber att konsumenterna omedelbart slutar använda en livsfarlig strömkälla och reseadapter och kasserar dem. Universalströmkällan HY-100W MAX och reseadaptern NO:931L har sålts i webbutiken www.halvathinnat.fi. Produkterna har också sålts via webbauktionen www.huuto.net.

Produktgodkännandet för byggprodukter förnyas: bruket av CE-märkning utvidgas från och med juli

24.6.2013

Miljöministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) informerar

I juli blir det lättare att jämföra byggprodukter, då CE-märkning blir obligatorisk för ca 80 procent av byggprodukterna. I fortsättningen ska det i anslutning till stålkonstruktioner, betongelement och värmeisoleringsprodukter finnas en så kallad prestandadeklaration som alltid beskriver produktens egenskaper på samma sätt.

Undvik gasolyckor på sommerstället

20.6.2013

I samband med användning av flytgas inträffar varje år många olyckor och farliga situationer så som bränder, explosioner och läckage. På tio år har 15 personer omkommit och tiotals skadats i gasolyckor. Olyckorna sker ofta på sommarstället, där felaktiga gasapparater har använts i små utrymmen. Dödsfallen beror vanligen antingen på kolmonoxidförgiftning eller på brand som orsakats av ett gasläckage. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ger råd om hur du undviker olyckor i samband med användning av flytgas.

Tukes påminner om säker användning av trampoliner – bara en får hoppa åt gången

14.6.2013


Trampoliner orsakar olyckor bland barn varje sommar. De flesta olyckor skulle kunna undvikas genom att använda skyddsnät och att följa instruktionerna. Det är mest sannolikt att olyckor sker om flera hoppar samtidigt. Hopparna kan stöta till varandra och till följd av det ramla ner från trampolinen eller falla på varandra.

Myndighetssamarbete främjar elsäkerheten i Norden

10.6.2013

Nordiskt samarbete i elsäkerhetsfrågor syftar till att minska olyckorna och identifiera säkerhetsrisker i ett tidigt skede. Nu har ett diplomarbete om elolyckor i Norden publicerats. I sitt diplomarbete ”Electrical Accident Hazards in the Nordic Countries" utreder Minna Kinnunen elsäkerhetsläget i Norden genom analyser av elolyckor sedan 2011 och intervjuer med myndigheter.

Värmare för gas/eldrift nya riskprodukter på den nordiska marknaden

6.6.2013

På den nordiska marknaden har allvarliga säkerhetsbrister upptäckts i värmare som fungerar med både gas och el. De farliga apparaterna har huvudsakligen upptäckts i Danmark och bara enstaka i de övriga nordiska länderna. I Finland har tillsvidare bara en motsvarande värmare hittats och den hade inga allvarliga brister. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) deltog i ett nordiskt kontrollprojekt där dessa gas-/elvärmare testades. Slutrapporten från projektet har publicerats på engelska (länk).  

Aktuellt för elentreprenörer - juni 2013

5.6.2013


De flesta elbränder orsakas av elspisen, bränderna som börjat i bastuaggregat har fyrdubblats


Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utredning gjorde räddningsverken på ett år 2590 utryckningar på grund av byggnadsbrand eller risk för brand som orsakades av el. Uppgifterna baserar sig på fall som registrerats i räddnings-myndigheternas databas Pronto under tolvmå-nadersperioden mars 2012 – februari 2013.

Tänk på elsäkerheten vid arbeten ute på gården

5.6.2013

Elsäkerhetsriskerna ökar under sommaren när elapparater används ute på gården, i trädgården och vid vatten. Även de flesta elolyckorna med dödlig utgång inträffar sommartid. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om vikten av att använda elapparater rätt vid arbeten ute på gården och vara försiktig när man rör sig i närheten av luftledningar.

Utlokalisering av tjänster medför utmaningar för tillsynen av kemikalieanläggningar

4.6.2013

De myndigheter som övervakar omfattande kemikalieanläggningar inom EU upplever att utlokaliseringen av tjänster i företag utgör ett hot mot säkerheten. Myndigheterna som övervakar kemikalieanläggningar samlas mellan den 5 och 7 juni för att lära av varandra om hur man kunde minska stora olyckor med hjälp av övervakning. Mötet hålls för första gången i Finland och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är värd.

Information om inträffade olyckor nu ännu bättre tillgänglig

24.5.2013

Skade- och olycksdataregistret VARO har förnyats och nu är olycksdata som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) samlat in ännu bättre tillgänglig för alla än tidigare. I det förnyade VARO finns redan över 2 600 olycksfallsbeskrivningar. De är till hjälp när det gäller att identifiera risker och förebygga olycksfall. I registret finns information exempelvis om gruvolyckor, elolyckor och olyckor vid kemikalieanläggningar.

Fler anmälningar om farliga produkter i EU

16.5.2013

I Europeiska unionens medlemsländer gjordes år 2012 sammanlagt 1938 anmälningar om produkter som utgjorde en allvarlig risk för konsumenters hälsa och säkerhet. De flesta anmälningarna gällde kläder, textiler och modeprodukter. Anmälningarna var 26 % fler än 2011. I Finland gjordes 116 anmälningar, varav en stor del gällde leksaker och elprodukter.

Bastuaggregat allt oftare orsak till farliga situationer eller brand

3.5.2013

Antalet bränder och farliga situationer som orsakats av bastuaggregat har fyrdubblats under de två senaste åren. Orsaken till den oroväckande utvecklingen är att bastubadarna är oaktsamma med aggregaten. Oaktsam användning av spisen är fortfarande den överlägset vanligaste orsaken till bränder och farliga situationer som beror på el. Uppgifterna baserar sig på Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) utredning om orsakerna till räddningsverkens utryckningar.

Grillsäsongen börjar – tänk på säkerheten när du använder flytgas

30.4.2013

Inför grillsäsongen påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) om säker användning av flytgas. För att undvika fettbränder ska gasgrillen rengöras omsorgsfullt innan den tas i bruk efter vinterförvaringen. Till vårunderhållet hör att kontrollera anslutningarna och slangens skick. Också efter att man bytt gasflaska är det bra att kontrollera att anslutningarna är täta för att försäkra sig om att gas inte läcker ut. Följ tillverkarens bruks- och serviceanvisningar och övervaka grillen hela tiden medan den används. Håll barn och husdjur på avstånd från den heta grillen. När man är omsorgsfull och följer anvisningarna är det tryggt att grilla.

Köp inte lustgas i berusningssyfte

27.4.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar för att köpa lustgas i berusningssyfte, eftersom inhalering av lustgas kan medföra kvävningsrisk. Det har kommit till Tukes kännedom att företag som säljer lustgas på nätet har marknadsfört sina produkter aggressivt inför valborgsfirandet. Marknadsföringen har skett genom att företaget skickat e-post till ungdomar. Särskilt barnens och ungdomarnas föräldrar uppmanas att ingripa mot missbruk av gaspatroner för att undvika farliga situationer.

Tukes fördelar på Twitter aktuell information om säkerhet och kemikalier

22.4.2013


Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har öppnat ett konto på mikrobloggtjänsten Twitter i det sociala mediet på internet. Genom den nya kommunikationskanalen vill Tukes nå ut till en bred publik, fördela viktig information om säkerhet och kemikalier — och ta del i diskussionen kring dessa ämnen.

Tukes utreder elolyckan med dödlig utgång i Savitaipale

18.4.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsatt en utredningsgrupp som ska utreda elolyckan i Savitaipale 17.4, där en elmontör miste livet. I utredningen utreds händelseförloppet och förhållandena när olyckan inträffade.

Torrdräkters säkerhet måste verifieras före utsläppandet på marknaden

16.4.2013

Torrdräkter klassas som personlig skyddsutrustning, som ska uppfylla europeiska säkerhetskrav. Före utsläppandet på marknaden ska de typkontrolleras av ett anmält organ, som utfärdar ett intyg över EG-typkontroll för godkända produkter. Som bevis på överensstämmelsen ska tillverkaren eller den som representerar honom upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse och anbringa CE-märkning på skyddsutrustningen. På marknaden får det enbart finnas torrdräkter som är säkra och överensstämmer med kraven. Arbetshälsoinstitutet har beredskap att inleda EG-typkontroll av torrdräkter i april 2013. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar att personlig skyddsutrustning som är avsedd att användas av konsumenter är säker och överensstämmer med kraven.

Kemikalieimportörer övervakas inom ett europeiskt projekt

5.4.2013

Gemensamt meddelande från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Tullen

Det tredje övervakningsprojektet som koordineras av Europeiska kemikaliemyndighetens (Echa) Forum för informationsutbyte om verkställighet har inletts i Finland. Syftet är att säkerställa att kemikalieimportörer och så kallade enda representanter har fullgjort sin registreringsskyldighet. Vid övervakningen kontrollerar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) att sådana importörer som har importerat kemikalier i mängder om minst 1 000 kilogram från länder utanför EU under de senaste fem åren också har registrerat eller förhandsregistrerat ämnena.

Användning av lustgas i berusningssyfte kan medföra kvävningsrisk

28.3.2013

Gemensamt meddelande från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea varnar ungdomar för att använda lustgas i berusningssyfte och uppmanar särskilt föräldrarna till minderåriga barn och unga att ingripa mot eventuellt missbruk av gaspatroner för att undvika farliga situationer. Vid inhalering av lustgas finns det risk för kvävning. Redan vid inhalering av några få patroner efter varandra kan kortvarig medvetslöshet uppstå. Kombinerad användning av alkohol och lustgas kan få överraskande följder, till exempel andningsförlamning och snabb medvetslöshet. 

Fyrverkeripjäser orsakade rekordfå ögonskador och bränder

18.3.2013


Enligt uppgifter från Finlands Ögonläkarförening orsakade fyrverkeripjäser senaste nyår 15 ögonskador som krävde sjukhusvård, vilket är den lägsta siffran under hela 2000-talet. Även bränderna som orsakats av fyrverkeripjäser har minskat märkbart.

Konsumenterna ska informeras om nanomaterial i kosmetiska produkter

18.3.2013

SHM och Tukes informerar

I fortsättningen kan konsumenterna kontrollera på förpackningen om en kosmetisk produkt innehåller nanomaterial. Även produktens ursprungsland ska anges på förpackningen, om produkten är tillverkad utanför EU. Övergångstiden för förändringarna går ut 11.7.2013, då EU:s nya kosmetikaförordning börjar tillämpas i praktiken.

Användning av mögelhämmande kemikalier rekommenderas inte

19.2.2013

SHM, THL, Tukes, Valvira och Arbetshälsoinstitutet informerar

Användning av mögelhämmande medel rekommenderas inte som lösning på mögelproblem och inte heller för att effektivisera mögelstädning eller förebygga mögel i bostäder, skolor, daghem eller andra motsvarande utrymmen inomhus. Om det växer mögel i en byggnad, antingen på ytorna eller i konstruktionerna, ska orsaken till fuktskadan utredas, skadan åtgärdas och de skadade materialen avlägsnas. Ytorna och lösöret i byggnaden ska också rengöras omsorgsfullt i enlighet med instruktionerna för mögelstädning.

Tukes uppmanar odlarna att kontrollera de ändrade skyddsavstånden till vattendrag för växtskyddsmedel

13.2.2013

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har ändrat skyddsavstånden till vattendrag för växtskyddsmedel för besprutning. Orsaken till ändringarna är Tukes riskbedömningar av växtskyddsmedel där man har omprövat riskerna som växtskyddsmedlen som används i Finland innebär för vattenlevande växter och djur. Tukes uppmanar odlarna att gå in på växtskyddsmedelsregistret  på Tukes webbplats för att kontrollera de nya skyddsavstånden för de växtskyddsmedel de använder, eftersom de nya skyddsavstånden inte hinner fås ut på försäljningsförpackningarna ännu i vår.

Anmälningarna till kemikalieproduktregistret ökade i fjol

5.2.2013

Anmälningarna till Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) kemikalieproduktregister ökade i fjol, då tillverkarna och importörerna av kemikalier förnyade sina anmälningar aktivare än året innan. Det flitiga förnyandet av anmälningar berodde framför allt på att lagstiftningen om säkerhetsdatablad reviderades. Eftersom anmälan till kemikalieproduktregistret ska överensstämma med säkerhetsdatabladet till sitt innehåll, är företagen tvungna att förnya alla sina anmälningar i registret. I kemikalieproduktregistret kan även konsumenterna hitta information om kemikalierna som finns på den finländska marknaden. 

Lösning söks på EU-nivå för användning av växtskyddsmedel som påverkar bin

1.2.2013

I Finland och även på annat håll i Europa diskuteras den skadliga inverkan på bin och andra pollinerande insekter av växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider och är avsedda för bekämpning av insekter. Vid Europeiska kommissionens möte i går behandlade medlemsländerna för första gången en begränsning av användningen av de här ämnena. Kommissionen ordnar ett stort diskussionsmöte om saken med bland annat industrin, jordbrukare och medborgarorganisationer i Bryssel 7.2, varefter kommissionen gör upp ett förslag om begränsningar. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kommer att gå igenom alla nuvarande beslut om godkännande av neonikotinoider. 

Laddare, nätaggregat och LED-lampor ökade antalet farliga elprodukter under fjolåret

29.1.2013

Under 2012 ålade Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) importörerna att från konsumenterna återkalla sammanlagt 100 produkter som konstaterats vara farliga. Vid Tukes marknadskontroll upptäcktes fler farliga och allvarligt bristfälliga elprodukter i fjol än året innan, särskilt LED-lampor, laddare och nätaggregat. I övriga produktkategorier var antalet farliga produkter som upptäcktes vid marknadskontrollen oförändrat. 

Säkerheten hos nanomaterial kartläggs i samarbete mellan myndigheter och industri

14.1.2013

Säkerheten hos nanomaterial utreds i ett samarbete mellan myndigheter och industri, i EU:s omfattande Nanoreg-projekt som just nu påbörjas. Finlands målsättning i projektet är att fortsätta med undersökningen av säkerheten hos cellulosa med mikro- och nanofibriller. Än så länge vet man ganska lite om hälso- och miljöolägenhetspåverkningarna hos nanopartiklar – trots att användningen av nanomaterial inom industrin har ökat snabbt. De är redan vanliga i t.ex. idrottsredskap, solkrämer och andra kosmetikprodukter.

Många begränsningar hindrar konsumenter från att införa fyrverkeripjäser från utlandet

28.12.2012


Lagen begränsar import, försäljning, användning och transport av fyrverkeripjäser på många sätt.
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att en del av begränsningarna även gäller konsumenter som skulle vilja köpa produkter från ett annat land för eget bruk.

Var försiktig med fyrverkeripjäser och skydda ögonen

27.12.2012


Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar nyårsfirarna att använda fyrverkeripjäser med försiktighet, följa bruksanvisningarna och vara noga med säkerhetsavstånden.
Fyrverkeripjäser är explosiva varor som alltid är förenade med risker och inte får överlåtas till minderåriga. Skyddsglasögon är obligatoriska för alla som avfyrar fyrverkeripjäser och rekommenderas även för åskådarna.

Markku i Tukes fyrverkerisäkerhetskampanj uppmanar att köpa skyddsglasögon

26.12.2012


Vid årsskiftet för Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) igen en kampanj för säker användning av fyrverkeripjäser.
Skyddsglasögon är obligatoriska för alla som avfyrar fyrverkeripjäser och rekommenderas även för åskådarna, för undvikande av tråkiga ögonskador. Markku som är galjonsfigur för årets säkerhetskampanj påminner i sociala medier om den viktiga skyddsutrustningen. 

Deltagarna i snöskotersafari behöver noggranna instruktioner

19.12.2012

Kunder som deltar i snöskotersafarier skulle kunna instrueras bättre, framgick det vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes), regionförvaltningsverkens och kommunernas gemensamma nationella tillsynsprojekt där man granskade snöskotertjänsters säkerhet. Vårvintern 2012 inspekterade kommunernas hälsoinspektörer sammanlagt 32 safarier, huvudsakligen i Lappland och övriga delar av norra Finland.

Möjligheterna att spåra el- och elektronikapparaters ursprung förbättras

18.12.2012

Skärpt EU-lagstiftning förbättrar möjligheterna att spåra el- och elektronikapparaters ursprung. I fortsättningen ska bland annat en kontaktadress till tillverkaren och importören finnas på produkten. De nya kraven kommer efter hand även att gälla andra produktkategorier än elapparater.

Julleksakstest avslöjade allvarliga säkerhetsbrister

13.12.2012


Vid det traditionella testet av julleksakers säkerhet upptäcktes allvarliga säkerhetsbrister. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) valde ut 28 leksaker för testning, och fem av dessa hade så allvarliga brister att de återkallas från affärerna och konsumenterna. I en av leksakerna upptäcktes lindrigare konstruktionsbrister och därtill hade 14 leksaker bristfällig märkning. Hälften av de testade leksakerna uppfyllde kraven.

Aktuellt för driftsledare för elanläggningar

12.12.2012

Ny besiktning för 25 elanläggningar på grund av brister

Vid ingången av 2011 fick elsäkerhetslagen ett tillägg om ny besiktning. Om ett auktoriserat organ eller en auktoriserad besiktningsman vid en certifieringsbesiktning eller periodisk besiktning upptäcker allvarliga brister, ska den som utfört besiktningen bestämma att den elanläggning som besiktningen gäller ska besiktas på nytt. I fjol utfördes ca 2200 periodiska besiktningar, av vilka 25 ledde till ny besiktning. En ny besiktning ska utföras inom tre månader efter det att besiktningen har bestämts.

Aktuellt för elentreprenörer - december 2012

11.12.2012

Vem är ansvarig för en elolycka?

I Finland är ledningen av elarbeten på hög nivå. Av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) statistik framgår dock att en av ledaren för elarbetens allvarligaste förseelser, förutom fusk i samband med ibruktagningsbesiktningar, är att inte försäkra sig om personalens yrkeskunskap.

Behandla inte mögelhus eller lösöre med farliga desinfektionsmedel

10.12.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) varnar konsumenterna för att använda desinfektionsmedel som innehåller polymeriska guanidiner för behandling av byggnader invändigt. De här biociderna används bland annat för behandling av mögelskadade utrymmen och lösöre. Vid forskning på djur har det konstaterats att en viss guanidinbiocid orsakar skador på andningsorganen, allergiska hudreaktioner och skador på ögonen. Ämnet misstänks även orsaka cancer.

Gasinstallationsföretag, installationsföretag för oljeeldningsaggregat samt företag för besiktning av oljecisterner mister sitt verksamhetstillstånd utan ny anmälan till Tukes

10.12.2012

      Gasinstallationsföretag

      Installationsföretag för oljeeldningsaggregat

      Företag för besiktning av oljecisterner

      Räddningsverken

Alla som bedriver installations- och serviceverksamhet som gäller naturgas-, flytgas- och oljeeldningsaggregat samt besiktning av underjordiska oljecisterner ska senast 31.12.2013 göra en anmälan till Säkerhets- och kemikalieverket om att verksamheten fortsätter. Om företaget inte gör någon anmälan mister det sina verksamhetsrättigheter. Skyldigheten att göra en verksamhetsanmälan hänför sig till statsrådets nya förordning 558/2012, som träder i kraft vid ingången av 2013.

För mycket kadmium i smycken

23.11.2012


Tillverkarna, importörerna och försäljarna av smycken har redan i nästan ett år varit tvungna att följa den nya begränsningen för kadmiumhalten i smycken. Kadmiumhalten i nya smycken eller delar av dem har efter en EU-förordning som trädde i kraft 10.12.2011 inte fått överstiga 0,01 %. Vid tullaboratoriets test har det i år upptäckts många smycken som inte uppfyller kraven.

Persienner som orsakar risk för strypning har avlägsnats från marknaden

19.11.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsammans med Tullen i samband med övervakning hittat flera persienner som orsakar strypningsrisk för barn. Dessutom har man hittat brister i persiennernas varningsmärkningar och anvisningar. Olika persienners öglor och snören kan utgöra en risk för barn, särskilt om barnet kommer åt att sticka in huvudet i öglan. Tack vare övervakningen och informationen har säkerheten hos persiennerna förbättrats avsevärt.

Tukes på inspektionsbesök till Talvivaara på måndag

17.11.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och NTM-centralen i Kajanaland gör ett gemensamt inspektionsbesök i Talvivaara gruva på måndag. Efter besöket analyserar myndigheterna tillsammans förutsättningarna för att återuppta utvinningen av metaller. Kemikaliesäkerhetslagen ställer inga hinder för uppstart, eftersom Talvivaara meddelat att man återgår till den ursprungliga processen, för vilken bolaget har ett giltigt verksamhetstillstånd.

Tillstånds- och tillsynsmyndigheterna intensifierar samarbetet för att lösa problemen i Talvivaara

14.11.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), Strålsäkerhetscentralen och NTM-centralen i Kajanaland har inrättat en gemensam arbetsgrupp för att intensifiera övervakningen av gruvan i Talvivaara. Avsikten är att intensifiera den övergripande övervakningen genom att öka informationsutbytet och de gemensamma tillsynsförfarandena samt utnyttja sakkännedomen hos tillstånds- och tillsynsmyndigheterna inom olika ansvarsområden.

Brister i tröstnapparnas bruksanvisningar

24.10.2012


Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt brister i märkningen av tröstnappar. I tillsynsprojektet lät Tukes testa 10 tröstnappar från fysiska butiker och e-butiker. Brister upptäcktes i bruksanvisningen och varningarna för fem produkter. Napparna uppfyllde de mekaniska och kemiska kraven till de delar som undersöktes.

EU styr sina medlemsländer mot mångsidigare växtskydd

23.10.2012


I fortsättningen gäller det för åker- och trädgårdsodlare att hitta andra bekämpningsmetoder som komplement till växtskyddsmedel. Myndigheter från EU:s medlemsländer möts i Helsingfors 25–26.10 för att diskutera hållbar användning av växtskyddsmedel och försöka finna metoder för hur man ska få odlarna att sluta använda växtskyddsmedel rutinmässigt. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) står värd för konferensen som samlar deltagare från 16 länder. Det här är första gången myndigheterna träffas någon annanstans än i Bryssel.

Skärpta bestämmelser om upplagring av fyrverkeripjäser

16.10.2012

Bestämmelserna om upplagring av fyrverkeripjäser i container utanför en butiksbyggnad skärps. I fortsättningen får en container som innehåller fyrverkeripjäser inte placeras närmare butiksbyggnaden än 15 meter. Avstånden från containern till andra byggnader, till andra containrar där fyrverkeripjäser upplagras, till distributionsanordningar för flytande bränsle och till bilparkeringsplatser förlängs också.

Gruvsäkerheten främjas genom nya författningar

11.10.2012

Gruvsäkerheten ska främjas genom nya författningar och metoder. I fortsättningen måste alla gruvor ha en gruvsäkerhetsansvarig, och för nya gruvor krävs ett gruvsäkerhetstillstånd. Under de senaste fem åren har enligt Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) uppgifter 3040 personer skadats i gruvolyckor varje år.

Olika bekämpningsmetoder ska börja kombineras inom växtskyddet

8.10.2012

När principerna för integrerat växtskydd, dvs. växtskydd som kombinerar olika bekämpningsmetoder, träder i kraft 2014 gäller det för odlarna att upphöra med den rutinmässiga användningen av kemiska växtskyddsmedel. Enligt principerna ska bland annat förebyggande, mekaniska, biologiska och kemiska metoder kombineras vid bekämpning av växtskadegörare. Målet är att minska miljö- och hälsoriskerna som är förknippade med användningen av växtskyddsmedel.

Vid olycksutredningen upptäcktes brister i EURENCO Vihtavuori Oy:s identifiering av kemikalierisker

5.10.2012

Skadorna vid branden i EURENCO Vihtavuori Oy:s krutfabrik i Laukas orsakades av förångad eter som brann snabbt. Vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) olycksutredning kunde brandorsaken inte fastställas med full säkerhet, men sannolikt orsakades branden av statisk elektricitet eller en stöt som gav upphov till gnistor. Vid olyckstillfället innehöll luften ovanligt höga koncentrationer av lättantändlig eter, som flammade upp. I olyckan som inträffade i maj skadades två anställda, den ena av dem fick svåra brännskador. Vid olycksutredningen upptäckte Tukes brister i företagets bedömning av risker som är förknippade med kemikalier samt i genomförandet av förändringar och följandet av instruktioner.  

Låt en behörig verkstad underhålla bilens klimatanläggning regelbundet

21.9.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar bilisterna att låta en behörig verkstad underhålla bilens klimatanläggning regelbundet. I klimatanläggningar i bilar används köldmedier som är växthusgaser som värmer upp atmosfären. Klimatanläggningen måste underhållas rätt för att köldmediet inte ska komma ut i atmosfären och för att anläggningen ska fungera bra. Tukes för ett register över behöriga bilverkstäder.

Hissar med korggrind kan vara farliga

20.9.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar hissinnehavarna att tänka på säkerheten i hissar med korggrind. I gamla hissar där hisskorgen har en dörr av grindmodell kan det mellan grinden och dörren till våningsplanet uppstå ett mellanrum som är stort nog för ett barn. Om ett barn hamnar mellan dörrarna och hissen sätter sig i rörelse är risken för allvarliga skador överhängande.

Säkerhetsdatabladen och kemikalieanmälningarna ska vara enligt den nya EU-förordningen i december 2012

19.9.2012

Från 1.12.2012 ska säkerhetsdatabladen för kemikalier stämma överens med EU-förordningen nr 453/2010. Eftersom kemikalieanmälningarna som lämnas till Säkerhets- och kemikaliever­kets (Tukes) kemikalieproduktregister baserar sig på säkerhetsdatabladet ska också kemikalieanmälningarna förnyas. Tukes returnerar i fortsättningen till sändaren kemikalieanmälningar som är enligt föråldrad lagstiftning.

Se upp för förfalskade växtskyddsmedel

14.9.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar användarna av växtskyddsmedel att vara på sin vakt mot produktförfalskningar. Enligt den europeiska växtskyddsorganisationen ECPA (European Crop Protection Association) har hundratals ton förfalskade växtskyddsmedel beslagtagits i EU och dess närområden under de två senaste åren. Den som köper växtskyddsmedel ska också komma ihåg att preparat som köpts i ett annat land inte får användas i Finland.

Försök först bli av med gnagare på annat sätt innan du använder gift

11.9.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att gnagargifter ska användas med eftertanke och att bruksanvisningen till gifterna ska läsas omsorgsfullt. Gnagargifter är skadliga för miljön och rekommenderas därför inte som förstahandsalternativ vid bekämpning av möss och råttor. Gnagargifter som blivit gamla eller samlas upp efter bekämpningen ska alltid hanteras som farligt avfall.

Nordiska tillsynsmyndigheter för kemikaliers och explosiva varors säkerhet möts i Tammerfors

7.9.2012

Den 12–13 september står Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) värd för en konferens i Tammerfors där de nordiska tillsynsmyndigheterna för säker användning av kemikalier och explosiva varor möts. Vid Nordex-konferensen går man igenom aktuella frågor som rör användning av farliga kemikalier och explosiva varor och jämför de olika ländernas praxis i fråga om främjande av säkerheten.

Bristfälliga vågar förekom på sommartorgen

31.8.2012

Omkring var sjunde torgvåg var inte helt prickfri, visade det sig när Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kontrollerade mätinstrument på sommartorgen i somras. Torgvågar, cylindermått och kappar kontrollerades i 17 städer runt om i landet. Sammanlagt kontrollerades 153 vågar, och hos knappt 14 procent av dem förekom brister i verifieringen. Andelen bristfälliga verifieringar var större än hos butiksvågar – årligen har verifieringen gått ut för cirka fem procent av butiksvågarna.

Tukes får nya telefonnummer 4.9.2012

29.8.2012

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) telefonnummer som börjar på 010 faller bort 4.9.2012. De nya numren inleds med siffrorna 0295. Det nya numret till Tukes växel är 029 5052 000.

Förebygg bränder genom att följa bruksanvisningen

25.7.2012

Under sommaren har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) fått kännedom om flera bränder och tillbud som orsakats av att elapparater använts i strid med bruksanvisningen. Tukes påminner såväl konsumenter som företag om att det bästa sättet att förebygga fara är att läsa och följa elapparaternas bruks-, installations-, service- och säkerhetsanvisningar. Det är bra att dra ur stickproppen till flyttbara elapparater efter användningen.

Tukes uppmanar konsumenterna att förhålla sig kritiska till svampböcker

10.7.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar konsumenterna att ställa sig försiktiga till svamp- och kokböcker. Inom bara några år har det uppdagats tre fall av farliga översättnings- och ombrytningsfel med anknytning till svampar. Därför lönar det sig att kontrollera svampars användbarhet hos åtminstone två olika källor. Tukes påpekar att förlagen och importörerna ansvarar för att deras tryckalster är säkra. På samma sätt som i fråga om andra vanliga konsumtionsvaror kontrollerar myndigheterna inte böckerna innan de släpps ut på marknaden.

Åtgärderna för att korta gruvtillståndsköerna har börjat ge resultat

9.7.2012

Behandlingen av inmutningsansökningar och förbehållsanmälningar har kommit igång under det första verksamhetsåret för Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) gruvgrupp, även om det fortfarande står obehandlade över 400 sådana inmutningsansökningar till mineralletning som gjorts enligt den gamla gruvlagen. Tukes har också börjat med tillståndsrelaterade kontrollbesök i malmletnings- och guldvaskningsområden.

Skyddsavstånden vid besprutning nära vattendrag ändras

29.6.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) håller på att ompröva växtskyddsmedlens risker för vattendragen. I och med omprövningen ändras bredden på skyddszonerna längs vattendragen. I fortsättningen får de flesta växtskyddsmedel sprutas närmare stranden än tidigare. Däremot ökas skyddsavstånden till vattendrag i samband med odlingar där växtligheten är hög och växtskyddsmedlet lätt kan spridas med vinden. Dessutom måste omkring en femtedel av växtskyddsmedlen i fortsättningen spridas med munstycken som minskar vindavdriften. 

Felaktiga märkningar upptäckta på smycken från e-butiker

25.6.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har i e-handeln upptäckt smycken som strider mot författningarna om ädelmetallarbeten. På ädelmetallsmycken (platina, guld, palladium och silver) som säljs i e-butiker har Tukes bland annat upptäckt finhalter och stämplar som strider mot finsk lagstiftning. Tukes manar konsumenterna till försiktighet och påminner samtidigt om att samma regler gäller för e-handel som för traditionella butiker vid handel med ädelmetallarbeten.

Tukes påminner: En minimotorcykel är ingen leksak för barn

20.6.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att en minimotorcykel inte är någon leksak. En minimotorcykel fungerar med förbränningsmotor och når upp i hastigheter som kan leda till allvarliga olyckor. Tukes har även upptäckt allvarliga säkerhetsbrister i minimotorcyklar.

Olycksutredningen visade brister i Talvivaara Sotkamo Oy:s hantering av processäkerheten

19.6.2012

Den sannolika tekniska orsaken till olyckan på Talvivaara Sotkamo Oy:s fabriksområde som ledde till en anställds död är en reaktion som orsakades av kalkstensslam som pumpats till en upplagscistern för förneutralisering och hade till följd att koldioxid och svavelväte läckte ut på fabriksområdet. Vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) nyligen slutförda olycksutredning upptäcktes flera säkerhetsbrister.

Klart färre döda i olyckor inom Tukes verksamhetsområden under fjolåret

14.6.2012

År 2011 var antalet döda i olyckor inom Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) verksamhetsområden klart mindre än de två föregående åren. Inom Tukes verksamhetsområden (konsumentsäkerheten icke inräknad) dog i fjol sammanlagt 17 personer mot 29 åren 2010 och 2009. Detta framgår av Tukes årssammandrag Toimialan onnettomuuset(på finska) som publicerades i dag.

Tukes ger råd för en trygg sommar i samband med Jukolakavlen

11.6.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lever stugliv den 16–17 juni i samband med Jukolakavlen i Vanda. I Tukes sommarstuga ges råd och handledning om många saker som hör sommaren till. Utanför stugan får besökarna råd om säker användning av bland annat flytgas, hemmets kemikalier och studsmattor samt tips för en elsäker gård.

Växtskyddsmedelexamen blir obligatorisk för tusentals personer i olika branscher

7.6.2012

Senast i november 2015 ska alla som använder växtskyddsmedel i yrkesverksamhet ha avlagt växtskyddsmedelexamen. Examen blir obligatorisk för tusentals personer i olika branscher, bland annat jordbrukare, församlingsträdgårdsmästare, grönområdesarbetare och växtskyddsmedelsförsäljare. Examen kan avläggas i samband med den nya utbildningen om växtskyddsmedel. Syftet med förändringen är att verka för hållbar användning av växtskyddsmedle.

Skadliga ämnen i konsumtionsvaror ska kontrolleras närmare

1.6.2012

I fortsättningen får konsumtionsvaror som säljs inom Europeiska unionen inte längre innehålla biocider som inte är godkända i EU. Övervakningen av biocider i varor skärps när EU:s nya biocidförordning börjar tillämpas den 1 september 2013. Den skärpta övervakningen är befogad, eftersom biocider som är skadliga för människan och miljön har upptäckts i varor från länder utanför EU. Eftersom EU:s bestämmelser inte sträcker sig till ursprungsländerna, kan varor som tillverkats utanför EU även innehålla biocider som inte alls godkänts för ifrågavarande ändamål i EU.

Vågarna i saluhallar huvudsakligen i sin ordning

9.5.2012

Verifieringen av vågar som används i saluhallar är i huvudsak välskött. Under vårens lopp har Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kontrollerat vågarna i saluhallar i 13 städer från Helsingfors till Uleåborg. Vid tillsynsprojektet kontrollerades 178 vågar från 109 olika butiker. Bara 11 av vågarna hade inte verifierats inom den föreskrivna tidsfristen på tre år.

Flest RAPEX-anmälningar om farliga kläder, textiler och modeprodukter i EU

8.5.2012

I Europeiska unionens medlemsländer gjordes år 2011 sammanlagt 1556 anmälningar om produkter som utgjorde en allvarlig risk för konsumenters hälsa och säkerhet. De flesta anmälningarna gällde kläder, textiler och modeprodukter.

Märkningen av gasgrillar fortfarande bristfällig

4.5.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt många brister i märkningen av gasgrillar på marknaden. På basis av observationer vid tillsynen saknar gasgrillarna ofta obligatoriska märkningar eller varningar. Situationen har inte märkbart förbättrats, trots att Tukes påpekat om bristfälliga märkningar efter tillsynsbesök som gjordes redan 2009.

Begränsningarna i användningen av MCPA-växtskyddsmedel i kraft i etapper

24.4.2012

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) beslut i januari att förbjuda användningen av MCPA-växtskyddsmedel närmare än 25 meter till sjöar och vattendrag har väckt en livlig debatt om huruvida begränsningen redan gäller den odlingsperiod som står inför dörren. Odlarna förlorar inga stöd om de inte följer begränsningen denna odlingsperiod, eftersom etiketterna med de nya begränsningarna inte ännu finns på alla MCPA-förpackningar.

Köp inte giftiga elstolpar

20.4.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har fått kännedom om fall där gamla impregnerade elstolpar har sålts till vanliga konsumenter för olika ändamål. Tukes påminner om att gamla elstolpar är farligt avfall och att det är förbjudet att överlåta dem till vanliga konsumenter.

Tillsynsprojekt förbättrade säkerheten på bollspelsområden

18.4.2012

Säkerheten på allmänna bollspelsområden är rätt bra, men det finns fortfarande utrymme för förbättring t.ex. i fråga om fotbollsmålens och basketmålens skick, placering och förvaring. Sommaren 2011 förbättrades säkerheten på allmänna bollspelsområden i ett gemensamt tillsynsprojekt mellan Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), regionförvaltningsverken och kommunerna. Sammanlagt granskades 633 bollplaner. Före projektet gav inspektörerna den övergripande säkerheten på bollspelsområdena betyget 7,5. Efter tillsynsåtgärderna var medelbetyget redan 8,3.

Tukes gjorde inspektionsbesök på Talvivaaras metallverk

16.4.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har gjort ett inspektionsbesök på Talvivaara Sotkamo Oy:s metallverk. Vid inspektionsbesöket konstaterades att de omedelbara åtgärder som krävdes för att garantera säkerheten har utförts vid verket.

Talvivaaras metallverk fick tillstånd att fortsätta verksamheten

5.4.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har beslutat att Talvivaara Sotkamo Oy:s metallverk på Talvivaara fabriksområde får fortsätta sin verksamhet. För en vecka sedan belade Tukes verket med verksamhetsförbud på basis av olycksutredningsgruppens observationer.

Räddningsmyndigheter utbildas för att bättre urskilja elbränder

29.3.2012


Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) börjar utbilda räddningsmyndigheter för att urskilja när elektricitet är antändningsorsaken till branden. Utbildningstillfällen anordnas för räddningsverken runt Finland under våren och hösten. Det finns behov för utbildningen eftersom elbränder kan antändas av ett flertal av orsaker vilket kräver specialkunnande av myndigheterna.

Europeiska marknadsövervakningsmyndigheter möts i Tammerfors

23.3.2012


Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är värd för ett möte för EU:s marknadsövervakningsmyndigheter i Tammerfors 27.3.2012, i vilket deltar representanter från tio EU-medlemsstater och Norge. Det särskilda temat för mötet är att finna gemensamma regler för övervakning av användningen av miljöfarliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.

Tukes utredningsgrupp utreder Talvivaaraolyckan

19.3.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har tillsatt en utredningsgrupp som ska utreda olyckan på Talvivaara Sotkamo Oy:s fabriksområde i Talvivaara 15.3.2012, där en anställd miste livet.

Köp luftvärmepump och installation från ett pålitligt företag

14.3.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att det behövs tillstånd för att installera en luftvärmepump. Köparen ansvarar för att se till att företaget som installerar en luftvärmepump har rätt att utföra kyl- och elentreprenader. I flervåningshus och radhus måste disponenten eller bostadsbolagets styrelse ge sitt samtycke till att en luftvärmepump installeras. Tukes rekommenderar att man köper luftvärmepumpen från ett företag som både säljer och installerar värmepumpen och även tillhandahåller underhålls- och reparationstjänster.

Säkerhet i pisten och skidspåret är summan av flera faktorer

21.2.2012

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att tjänsteleverantörerna, d.v.s. skidcentren, har huvudansvaret för att pisterna är säkra. Den som upprätthåller ett terrängskidspår ansvarar för att spåret är säkert. Det allmänna intrycket av säkerheten i skidcentra och skidspår i Finland är gott och allvarliga olyckor är sällsynta. Under skidsäsongen är det bra att tänka på att var och en som åker i pister eller skidspår oftast också själv kan bidra till sin egen och andras säkerhet.

Sladden till motorvärmaren ska inte lämnas kvar i uttaget efter användningen

16.2.2012

Av säkerhetsskäl ska sladden till motorvärmaren alltid kopplas ur efter användningen och får inte lämnas kvar t.ex. i värmestolpen, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Disponentförbundet. Locket till uttagsdosan ska också helst vara låst.

Ammoniumnitrat får endast säljas för yrkesmässigt bruk

15.2.2012

Lagstiftningen om försäljning och innehav av ammoniumnitrat är mycket restriktiv, påminner Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Ammoniumnitrat får endast säljas till myndiga personer som har tillstånd att tillverka eller upplagra explosiva varor eller som har tillstånd att upplagra ammoniumnitrat eller som behöver ammoniumnitrat i sin näringsverksamhet. Anmälan om upplagringen ska göras till räddningsverket.

Fler elprodukter med allvarliga brister än tidigare

9.2.2012

Vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) marknadskontroll under 2011 hittades fler farliga produkter och produkter med allvarliga brister än tidigare. Tukes ålade importörerna att från konsumenterna återkalla sammanlagt 100 produkter som konstaterats vara farliga. Andelen elprodukter med allvarliga brister var större än föregående år, och säkerhetsbrister upptäcktes särskilt i LED-produkter. Elprodukter drogs även tillbaka från marknaden på grund av miljö- och hälsorisker och elektromagnetisk inkompatibilitet.

Granskning av elsäkerheten i småhus försummas ofta

19.1.2012


Av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) utredning framgår att elsäkerheten i nya småhus inte tillförsäkras i tillräcklig mån. Tukes utredde i sitt övervakningsprojekt som omfattade 131 par- och småhus samt sommarstugor hur väl elinstallationerna och ibruktagningsbesiktningarna stämmer överens med författningarna. I vart tredje granskningsobjekt hittades brister i hur elsäkerheten tillförsäkras.  Resultatet var dock bättre än vid motsvarande projekt år 2006.

Aktuellt för elentreprenörer

17.1.2012

Elinstallationerna i småhus kunde vara bättre

I vart tredje nya småhus hade man inte försäkrat sig om elsäkerheten på ett tillräckligt sätt, framgick det av Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) projekt. Resultaten var bättre än vid motsvarande projekt för fem år sedan, men det finns fortfarande utrymme för förbättring, särskilt i fråga om ibruktagningsbesiktning, driftscheman och ritningar.

Många brister i märkningen av hårfärger

12.1.2012


Vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) övervakningsprojekt upptäcktes många brister i märkningen av hårfärgningsmedel. Tukes tog in 15 produktprover från fysiska butiker och nätbutiker och lät testa dem vid Tullaboratoriet. Märkningen av produkterna kontrollerades och produkterna analyserades med avseende på förekomsten av förbjudna färgämnen, konserveringsmedel och halten av väteperoxid. Tolv produkter hade brister i märkningen och för två produkter var inte heller sammansättningen i överensstämmelse med bestämmelserna. Fem produkter drogs tillbaka från marknaden.

Strängare säkerhetskrav på leksaker och konsumenttjänster

5.1.2012

Kraven på leksaker och konsumenttjänster skärptes vid årsskiftet. De nya kraven ska särskilt förbättra barnens säkerhet. Samtidigt gjordes även förändringar i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tillsynsförfaranden. Den nya leksakslagen kräver bland annat att leksakstillverkarna bedömer leksakernas säkerhet och att importörerna och försäljarna tillämpar förfaranden som redan på förhand effektivt säkerställer att leksakerna är trygga.  Den nya konsumentsäkerhetslagen gör det möjligt att effektivare än förut övervaka säkerheten hos tjänster som är förenade med risker, t.ex. lekplatser, skidanläggningar och simhallar.

Instruktionerna måste följas när man tänder stubinen på fyrverkeritårtor

30.12.2011

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om farorna som hotar särskilt när man tänder de största fyrverkeritårtorna, om man inte läser instruktionerna eller inte följer dem noga. Vissa fyrverkeripjäser har två synliga stubiner, som man under inga omständigheter får tända samtidigt. Man får inte tända reservstubinen förrän tidigast efter 10 minuter. Om stubinen av någon anledning lossnar får man inte försöka tända fyrverkeripjäsen över huvud taget efter det, om den inte har reservstubin. 

Skyddsglasögon och försiktighet minskar riskerna vid fyrverkerier

29.12.2011

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner nyårsfirarna om riskerna med fyrverkerier. Fyrverkeripjäser är explosiva varor som kräver att man handskas försiktigt med dem och följer instruktionerna. Skyddsglasögon är ett lagstadgat krav för alla som avfyrar fyrverkeripjäser och rekommenderas även för åskådarna. Det är förbjudet att överlåta fyrverkeripjäser av alla slag till minderåriga.

Tukes har effektiverat övervakningen av fyrverkeripjäser

22.12.2011

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har utvecklat tillsynsrutinerna för fyrverkeripjäser under 2011. I stället för att göra egna testavfyrningar har Tukes övervakare intensivare än tidigare följt importörernas testavfyrningar på ort och ställe. Företagens kvalitetskontroll har förenhetligats. Halterna av miljögifter i fyrverkeripjäser har testats i samarbete med Finlands miljöcentral.

Test av julbelysning och ljusprodukter avslöjade flera säkerhetsbrister

13.12.2011

Vid Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) test av julbelysning och ljusprodukter för inomhusbruk upptäcktes flera säkerhetsbrister. Tukes fältinspektörer valde ut 22 elektriska julbelysningar i butiker runt om i landet för testning. Bara tre av belysningarna klarade sig helt utan anmärkning. En produkt hade så allvarliga säkerhetsbrister att den återkallas från konsumenterna. Tukes testade även 20 olika ljusprodukter. För två av dessa blev följden att produkten dras tillbaka från marknaden.

Tukes upptäckte säkerhetsbrister i barnvagnar

16.11.2011


Det finns utrymme för förbättring i fråga om barnvagnars säkerhet och kvalitet, säger forskare Anna Pukander på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).  Tukes lät testa sex olika barnvagnar och vid testningen upptäcktes brister som äventyrar barnens säkerhet. En kombivagn hade så allvarliga brister att importören ordnade med återlämningsförfarande och avbröt försäljningen av vagnen under den tid korrigeringsåtgärderna pågick.

Invigning av Tukes kontor i Rovaniemi

31.10.2011


I och med en lagändring blev Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) i juli 2011 gruvmyndighet, som övervakar och främjar gruvverksamhet och ser till att den ordnas på ett samhälleligt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Tukes kontor i Rovaniemi som inrättats för gruvärenden invigs i eftermiddag.

Riskhantering av kemikalier i textilier har utretts

21.10.2011

Finlands miljöcentrals meddelande

Risker som förknippas med kemikalier i textilier och sätt att minska dessa risker har utretts av Finlands miljöcentral. Forskarna konstaterar att åtgärder på nationell och EU-nivå är otillräckliga då man försöker minska risker av kemikalier som importerats längre ifrån, men globala åtgärder kan påverkas av Finland. Det är likaså viktigt att kombinera åtgärder inom olika samhälleliga sektorer.

Säkerhetsbrister upptäckta i nöjesparksleksaker

14.10.2011


Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt säkerhetsbrister i två nöjesparksleksaker.
Under sommaren gjorde Tukes övervakningsbesök av stickprovskaraktär i nöjesparker och valde ut 10 olika leksaker för testning. Vid testerna som utfördes på Tullaboratoriet upptäcktes brister som utgör en fara för barn i en sandfylld groda och en pipleksak som hade formen av en höna. Importören bad konsumenterna lämna tillbaka leksaksgrodan och upphörde med försäljningen av pipande leksakshönor.

Myndigheter som övervakar industriell hantering av kemikalier möts i Tammerfors

7.9.2011

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är värd för ett ömsesidigt möte för EU:s kemikalieövervakningsmyndigheter i Tammerfors 7–9.9.2011, i vilket deltar över 35 inbjudna från 20 EU-medlemsstater. Det särskilda temat för mötet av övervakningsmyndigheterna kring det s.k. Seveso-direktivet är utvärdering av säkerhetsrapporter. Syftet är att harmonisera besiktningarna som görs vid industrianläggningar och procedurerna i samband med handläggning av säkerhetsrapporterna i olika medlemsstater.

Utredningen av olyckan vid Arizona Chemical visade flera säkerhetsbrister i hanteringen av råterpentin

1.9.2011

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) utredningsrapport om olyckan som inträffade vid Arizona Chemical Oy i samband med rengöring av en transporttank för råterpentin är nu klar. En chaufför som höll på att rengöra en transporttank som innehållit råterpentin dog på rengöringsplatsen vid fabriken i Nuottasaari i Uleåborg i juni 2011.

Tryggt att använda glyfosat - inga nya begränsningar

19.7.2011

Enligt Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) kan glyfosatpreparat som godkänts i Finland fortsättningsvis användas, bara bruksanvisningarna följs. EU-kommissionen och medlemsländerna föreslår inga nya begränsningar för användningen av glyfosat. I EU är glyfosat godkänt fram till utgången av 2015. Tyskland börjar inom ett par år omvärdera glyfosat i enlighet med det ursprungliga programmet.

Tukes övervakade cirkelsågars säkerhet

8.7.2011

I en rad test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit utföra undersöktes säkerheten hos fyra handcirkelsågar, fyra gersågar och två vedkapar. Allvarliga säkerhetsbrister upptäcktes inte, men samtliga produkter hade måttliga eller lindriga brister i märkningen eller konstruktionen. I fråga om två vedkapar ålades importören att dra tillbaka produkterna. Importörerna meddelade Tukes om vilka åtgärder de kommer att vidta för att bringa produkterna i överensstämmelse med kraven.

Bort med gamla gasapparater från sommarstugorna

30.6.2011

Varje år inträffar flera olyckor som orsakas av gamla gasapparater i sommarstugor, såsom eldsvådor, explosioner och kolmonoxidförgiftningar. I gasolyckor har dött i genomsnitt 2–4 personer varje år. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) uppmanar att ta ur bruk gamla gasapparater som har säkerhetsbrister. Tukes säkerhetsingenjörer åker i juli tillsammans med räddningsmyndigheterna runt Vasaregionen för att granska gasapparaterna i sommarstugor och instruera konsumenter om hur apparaterna används säkert.

Med sommaren dyker guldbedragarna upp i gatubilden

28.6.2011

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som övervakar försäljningen av ädelmetallprodukter i Finland varnar konsumenterna för att köpa guld av gatuhandlare. Produkter som säljs som guld på gatan eller på parkeringsplatser är så gott som alltid förfalskningar eller stöldgods. Vid närmare undersökningar visar det sig oftast att produkten är av mässing.

Använd bara säkra och godkända produkter för att hålla insekter borta

16.6.2011

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om vikten av att skydda sig mot myggor, fästingar och andra kryp på ett säkert sätt genom att använda godkända produkter och följa bruksanvisningarna. I handeln finns många olika repellerande medel för att hålla irriterande insekter borta, t.ex. hudsalvor och sprayer. Myndigheterna för register över bekämpningsmedel som godkänts för försäljning.

Ny gruvlag träder i kraft i början av juli

9.6.2011

Arbets- och näringsministeriets meddelande

Enligt statsrådets förslag ska en ny gruvlag träda i kraft den 1 juli 2011. Lagen ersätter helt den nuvarande gruvlagen från 1965. Avsikten är att lagen ska stadfästas vid föredragning för Republikens president den 10 juni.

Övervakningen av badstränder ska vara ordnad

1.6.2011

I Finland har årligen 150–170 personer drunknat under de tre senaste åren. Sommaren 2010 var särskilt tragisk – då drunknade hela hundra personer. De flesta drunkningsolyckorna sker under sommarens simturer. En effektivare övervakning av allmänna badstränder skulle göra stränderna tryggare. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL) påminner alla som upprätthåller badstränder, t.ex. kommunerna, att ordna strandövervakningen i god tid före den livligaste badsäsongen.

Brister i underhållet av bollplaner orsakar farliga situationer

18.5.2011

Att fotbollsmål och basketställningar har vält har lett till flera allvarliga olyckor på senare år. I syfte att förbättra bollplanernas säkerhet genomför Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) denna sommar ett riksomfattande tillsynsprojekt, i vilket också medverkar kommunernas och regionförvaltningens för konsumentsäkerheten ansvariga myndigheter.

Information om farliga produkter sprids allt effektivare i Europa

12.5.2011

Information om produkter som medför allvarlig risk sprids allt effektivare mellan EU:s medlemsstater. Antalet anmälningar i RAPEX, dvs. systemet för snabbt informationsutbyte förvaltat av Europeiska gemenskapen, har ökat betydligt under de senaste åren. År 2010 gjordes nästan 2000 anmälningar om produkter som hade allvarlig risk för konsumenters hälsa och säkerhet, av dem runt 100 från Finland. EU-kommissionen ger ut sin RAPEX-årsrapport för 2010 i dag.

Glöm inte brandfaran med engångsgrill

28.4.2011

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland (SPEK) påminner om farorna med användning av engångsgrillar vid vårens och sommarens utomhusfester. Faran kan undvikas genom att använda grillarna enligt medföljande bruksanvisningar och på platser som är lämpliga för dem. Man måste också ta hand om avfall som uppstår. Grillens aluminiumkärl och andra obrännbara delar får inte läggas i avfallsbehållaren förrän de har hunnit svalna ordentligt.

Leksak i överraskningsägg innehöll för mycket ftalater

20.4.2011

Vid de test av överraskningsägg som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) utfört hittades förbjudna ftalater i leksaken i ett Mumin-överraskningsägg. På grund av säkerhetsbristen återkallas Mumin-äggen från konsumenterna. Fem överraskningsägg hade även brister i märkningen. Tukes valde stickprovsmässigt ut 10 leksaker i överraskningsägg och testade dem vid Tullaboratoriet.

Utredningen av olyckan vid Arizona Chemical visade flera säkerhetsbrister

14.3.2011

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) utredningsrapport om cisternexplosionen vid Arizona Chemical Oy är nu klar. Olyckan inträffade på Nuottasaarifabriken i Uleåborg i september 2010 när företaget höll på att förnya taket på en cistern. Gas-luftblandningen i cisternen antändes explosionsartat när heta arbeten utfördes på taket. Gas-luftblandningen trängde dit från en intilliggande cistern, då blindflänsen från avluftningsröret mellan cisternerna hade avlägsnats i samband med arbetet. En person omkom och en skadades allvarligt vid olyckan.

Tukes varnar om livsfarligt gaskylskåp

11.3.2011

Ett flytgasdrivet kylskåp XC-60G har konstaterats ha en allvarlig säkerhetsbrist. Skåpet alstrar snabbt en stor mängd kolos (kolmonoxid) i rumsluften och orsakar därför livsfara särskilt när det används i små lokaliteter. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har förordnat ett försäljningsförbud för produkten och förpliktat importören att återkalla de sålda produkterna från konsumenter.

Endast godkända tankar får användas vid bränsletransporter

7.3.2011

Vid transport av diesel eller brännolja på väg får från 1.7.2011 enbart användas godkända IBC-behållare, tankcontainrar eller egentliga tankar avsedda för transport av farliga ämnen som alla ska uppfylla kraven i bestämmelserna om transport av farliga ämnen. Att använda farmartankar för bränsletransporter är förbjudet i fortsättningen.

Utredning om förbättring av fyrverkeripjäsernas säkerhet

4.2.2011

Arbets- och näringsministeriet har gjort en utredning som gäller förbättring av kvalitetskontrollen av fyrverkeripjäser och deras säkerhet. Utredningen ansågs befogad, eftersom det vid årsskiftet förekom misstankar om att provskjutningarna i samband med kvalitetskontrollen av fyrverkeripjäser hade försummats och att inte alla fyrverkeripjäser på marknaden var säkra. Det förekom också misstankar beträffande giftiga ämnen i fyrverkeripjäserna och säkerheten vid fyrverkerier.

Säkerhets- och kemikalieverket inledde sin verksamhet

3.1.2011

Finland fick en ny nationell säkerhetsmyndighet 1.1.2011 då uppgifterna inom produktövervakningen av kemikalier koncentrerades till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Det nya Tukes är nu större än förut, ett produktövervakningscenter med över 200 anställda som inom många områden övervakar och befrämjar teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven samt konsument- och kemikaliesäkerhet.

Meny