Miljöbegränsningar

Växtskyddsmedel har utvecklats för att bekämpa ogräs eller skadedjur, därför kan de också vara skadliga för andra organismer i miljön. Tukes kan endast godkänna sådana preparat för användning som inte medför risker för miljön om de används enligt anvisningarna.  Säker användning tryggas genom eventuella användningsbegränsningar, som baserar sig på riskbedömning.

Beakta dessa och minska miljöriskerna

 1. Följ begränsningarna för preparatet

  Kontrollera begränsningarna på preparatets förpackning och följ dem.

 2. Begränsningarna finns även i registret

  Du kan kontrollera gällande begränsningar i växtskyddsmedelsregistret.

 3. Vattendragsbegränsning

  Syftet med vattendragsbegränsningen är att skydda vattenlevande växter och djur mot växtskyddsmedlens skadliga effekter.

 4. Grundvattenbegränsning

  Grundvattenbegränsningen förhindrar bekämpningsmedel eller deras sönderfallsprodukter som lätt transporteras i jorden att hamna i grundvattnet och där via i dricksvattnet.  

 5. Begränsning av upprepad användning

  Om de risker som preparatet medför för marklevande organismer inte hålls på en godtagbar nivå vid användning varje år, kan Tukes begränsa användningen av preparatet under på varandra följande år.

 6. Organismvarning

  Tukes kan utfärda begränsningar för användning av preparatet, varmed till exempel pollinerare, som bin och humlor skyddas.

 7. Växter utanför besprutningsområdet

  Tukes rekommenderar att växter utanför området som behandlas vid behov skyddas från vindavdrift enligt rekommendationerna på förpackningen.