Tillstånd och inspektioner i samband med tillfällig upplagring

Ansök om ett tillstånd av Tukes minst två veckor innan det tillfälliga lagret ska tas i bruk. Tukes sköter de nödvändiga begäranden om utlåtande.

Med tydliga ansökanshandlingar behandlas ansökan snabbare. Ansökan kan lämnas in elektroniskt till adressen kirjaamo (at) tukes.fi. Vid pappersansökningar ska handlingarna skickas i tre exemplar. Ansökan kan formuleras fritt.

Bifoga följande handlingar eller utredningar till ansökan om ett tillfälligt lager för explosiva varor:

 • lagerhållarens namn och FO-nummer, kontakt- och faktureringsuppgifter
 • upplagringsplats, adress och koordinater
 • syftet med upplagringen
 • för tillfälliga lager även den arbetsplats som lagret är avsedd för och den planerade upplagringstiden
 • typ av explosiv vara, t.ex. sprängämnen för bergsbrytning, sprängkapslar, krut, fyrverkeripjäser, patroner
 • farlighetsklassificeringarna för de explosiva varorna
 • mängden explosiva varor i lager
 • utredning om att lagerhållaren råder över upplagsområdet
 • planeringssituationen på området
 • skyddsavstånden mellan lager och objekt i omgivningen på minst en kilometers radie
 • lagerbyggnadernas struktur
 • inbrottsskydd och larmsystem i lagerbyggnaderna
 • situationsplan inklusive byggnaderna
 • karta över området
 • identifiering av faror och risker
 • eventuella elanordningar och ventilation

Tillståndsbeslut och inspektioner i samband med tillfällig upplagring

Tukes beviljar ett tillstånd för lagret om förutsättningarna för upplagring uppfylls. Tillståndet kan innehålla villkor och begränsningar för upplagringen. Lagerhållaren bör läsa igenom beslutet och villkoren.

Innan lagret tas i bruk ska lagerhållaren be om en ibruktagningsinspektion enligt tillståndsbeslutet. Det lokala räddningsväsendet har angetts som utförare av ibrukstagningsinspektionen i tillståndbeslutet, om Tukes och räddningsväsendet har kommit överens om detta. Om Tukes har angetts som utförare av ibrukstagningsinspektionen i tillståndbeslutet, kan inspektionen inte genomföras av räddningsväsendet.

Tillståndet för tillfällig upplagring är giltigt i två år. Upplagringstiden kan förlängas på ansökan, om allt konstateras vara i ordning vid en ny inspektion som Tukes eller räddningsmyndigheten genomfört och arbetsplatsen behöver ett lager. Lagerhållaren ska skicka in sin ansökan om förlängd upplagring till Tukes innan det ursprungliga tillståndet går ut. Tukes beviljar förlängning av upplagringstiden på basis av inspektionen för två år, ett år i taget.

Tillfällig upplagring av explosiva varor

Tillstånd från Tukes
Ansök om ett tillstånd från Tukes innan varorna lagras. Tillståndet kan innehålla villkor för upplagringen.

Tillfälligt
Ett tillfälligt lager är avsett för ett visst bergsbrytnings- eller sprängningsarbete. Lagrets brukstid är högst 4 år.

Explosiva varor som lagras
Explosiva varor som lagras är sprängämnen för bergsbrytning och sprängkapslar.

Tukes inspektioner
Lagret inspekteras enligt tillståndsbeslutet antingen av Tukes eller räddningsväsendet. Lagerhållaren ska be Tukes eller räddningsväsendet att inspektera lagret innan det tas i bruk.