Säkerhetsförslutningar och farosymboler för synskadade

Förpackningar avsedda för konsumenter ska förses med en säkerhetsförslutning och/eller en farosymbol för synskadade då en säkerhetsförslutning krävs p.g.a. kemikaliens farlighet.

En säkerhetsförslutning behövs, om ett ämne eller en blandning

 • medför omedelbar fara, kategorier 1–3
 • är frätande på huden, kategori 1
 • medför fara vid aspiration, exklusive aerosoler eller förpackningar med en spraymunstycke med sigill
 • är specifikt organtoxiskt – engångsexponering, kategori 1
 • är specifikt organtoxiskt – upprepad exponering, kategori 1
 • innehåller ≥ 3 % av metanol eller ≥ 1 % av diklometan.

Säkerhetsförslutningen ska uppfylla kraven i standarderna EN ISO 8317 eller EN 862 beroende på om förpackningen är återslutningsbar.

En farosymbol för synskadade används, om ett ämne eller en blandning har klassificerats som

 • omedelbart farlig, alla kategorier
 • frätande på huden, alla kategorier
 • mutagent, kategori 2
 • cancerframkallande, kategori 2
 • reproduktionstoxiskt, kategori 2
 • luftvägssensibiliserande, alla kategorier
 • specifikt organtoxiskt, kategori 1 eller 2
 • aspirationsfarligt, exklusive aerosoler eller förpackningar med en spraymunstycke med sigill om dessa inte har klassificerats enligt de övriga farorna på listan
 • brandfarlig gas, alla kategorier
 • brandfarlig vätska, kategori 1 eller 2
 • brandfarligt fast ämne, alla kategorier.

Den vanligaste farosymbolen är en upphöjd liksidig triangel. Farosymbolernas storlek, form och placering ska uppfylla kraven i standarden EN ISO 11683.

Lagstiftning

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
Bilaga II del 3.1: bestämmelser om säkerhetsförslutningar
Bilaga II del 3.2: farosymbol för synskadade