Undantag för märkningar på förpackningar som är små eller svåra att märka

Om du inte kan uppfylla kraven på varningsetiketter p.g.a. förpackningens storlek eller form, kan du ange märkningarna

 • på en uppvikbar varningsetikett med uppgifter som övrig lagstiftning förutsätter
 • på ett separat märke som fästs på förpackningen
 • på ytterförpackningen av t.ex. För flera små förpackningar som är små eller svåra att märka.

Den uppvikningsbara varningsetikett som fästs på förpackningen eller varningstexten på innerförpackningen ska åtminstone innehålla varningsmärkningarna, produktbeteckningen samt namn och telefonnummer av ämnets eller blandningens leverantör. I övrigt gäller samma krav för uppvikningsbara varningsetiketter och märken som fästs på förpackningen som för de vanliga varningsetiketterna.

Förpackningar vars innehåll är högst 125 ml

Om alla märkningar inte kan anges såsom beskrivits ovan, kan vissa märkningar utelämnas från förpackningen. Du hittar undantagen till märkningsreglerna i tabellen Undantag till märkningar för de olika farokategorierna på denna sida.

Upplösliga förpackningar vars innehåll är högst 25 ml

CLP-märkningarna kan utelämnas, om förpackningens innehåll har klassificerats att tillhöra endast en eller flera av farokategorierna i tabellen och ytterförpackningen har försetts med CLP-märkningar. Tabellen finns på denna sida.

Innerförpackningens innehåll högst 10 ml

Produktbeteckningen och eventuella varningsmärkningar räcker, om förpackningens innehåll är avsett för vetenskaplig forskning och utveckling eller för kvalitetskontrollanalyser och ytterförpackningen har försetts med CLP-märkningar.

Undantag till märkningar för de olika farokategorierna

Farokategori Undantag
 • oxiderande gas, kategori 1
 • gas under tryck
 • brandfarlig vätska, kategori 2 eller 3
 • brandfarligt fast ämne, kategori 1 eller 2
 • självreaktiva ämnen och blandningar, typ C–F
 • självupphettande ämnen eller blandningar, kategori 2
 • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategorier 1–3
 • oxiderande vätska, kategori 2 eller 3
 • oxiderande fast ämne, kategori 2 eller 3
 • organiska peroxider, typ C–F
 • akut giftig, kategori 4, om ämnet eller blandningen inte släpps ut för allmän konsumtion
 • irriterar huden, kategori 2
 • irriterar ögonen, kategori 2
 • specifik organtoxicitet – engångsexponering, kategori 2 eller 3, om ämnet eller blandningen inte släpps ut för allmän konsumtion
 • specifik organtoxicitet – upprepad exponering, kategori 2, om ämnet eller blandningen inte släpps ut för allmän konsumtion
 • farligt för vattenmiljön – omedelbart, kategori 1
 • farligt för vattenmiljön – kroniskt, kategori 1 eller 2
Faropiktogram och signalord är obligatoriska, men faro- och skyddsangivelser som motsvarar farokategorierna kan utelämnas.
 • brandfarliga gaser, kategori 2
 • reproduktionstoxiskt: effekter på eller via amning
 • farligt för vattenmiljön – kroniskt, kategori 3 eller 4
Faroangivelser och signalord är obligatoriska, men skyddsangivelser och faropiktogram som motsvarar farokategorierna kan utelämnas.
 • korrosivt för metaller
Faropiktogram, signalord, faro- och skyddsangivelse som motsvarar farokategorin kan utelämnas.

 

Lagstiftning

CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008
bilaga I del 1.5: undantag från märknings- och förpackningskrav