Tillverka en CE-märkt byggprodukt

Tillverkaren av en byggprodukt tillverkar eller låter tillverka byggprodukten och marknadsför den under sitt eget namn eller varumärke.

Tillverkaren eller ett av tillverkaren auktoriserat ombud CE-märker byggprodukten och tar ansvaret för att produkten uppfyller den tillämpliga EU-harmoniseringslagstiftningen.

Tillverkarens skyldigheter

  • Upprättar en prestandadeklaration och tekniska dokument som underlag för denna. Av dessa ska framgå alla relevanta faktorer som är förknippade med systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP-systemet).
  • Fäster CE-märket.
  • Sparar den tekniska dokumentationen och prestandadeklarationen i tio år efter det att byggprodukten släpptes ut på marknaden.
  • Säkerställer att ett sådant förfarande tillämpas som tryggar att de angivna prestandanivåerna kan bibehållas vid serieproduktion. Beaktar förändringarna i produkttyp och tillämpade harmoniserade tekniska specifikationer.
  • Säkerställer att det på byggprodukten har fästs ett typ-, parti- eller serienummer eller annan märkning, varmed den kan identifieras. Om storleken eller karaktären av byggprodukten inte medger detta ska den erforderliga informationen framgå av förpackningen eller ett dokument som följer med produkten.
  • Försäkrar sig om att anvisningar och säkerhetsinformation ansluts till produkten på det sätt som bestäms av medlemsstaten och på ett språk som användarna lätt kan förstå när produkten släpps ut på marknaden, det vill säga när den tillhandahålls på EU-marknaden för distribution eller användning i samband med affärsverksamhet antingen mot avgift eller avgiftsfritt.
  • Vidtar nödvändiga korrigerande åtgärder om tillverkaren känner till eller misstänker att en byggprodukt som denne har släppt ut på marknaden inte uppfyller prestandadeklarationen eller övriga tillämpliga krav enligt byggproduktförordningen. Om produkten utgör en risk ska tillverkaren omgående informera myndigheterna i det land där byggprodukten tillhandahålls på marknaden om detta.
  • Förser den nationella myndigheten med alla uppgifter och dokument som behövs för att påvisa att byggprodukten uppfyller prestandadeklarationen och andra tillämpliga krav.
  • Försäkrar sig om att tillverkarens namn, det registrerade produktnamnet eller det registrerade varumärket och kontaktuppgifterna framgår av produkten, produktförpackningen eller medföljande dokument.

Obs! Importören eller distributören anses vara tillverkare när denne släpper ut en produkt under sitt namn eller varumärke eller modifierar en byggprodukt som redan har släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att det kan påverka de grundläggande egenskaper som angetts i prestandadeklarationen. Härvid tillämpas alltså tillverkarens skyldigheter på importören eller distributören.

Om du är osäker på om din byggprodukt omfattas av tillämpningsområdet för en harmoniserad produktstandard eller om det är möjligt att upprätta en europeisk teknisk bedömning för produkten kan du första hand kontakta ett anmält organ. De anmälda organen finns i NANDO:s databas.

Se till dessa när du är tillverkare av en byggprodukt

Vad är produkten, vad är syftet?
Fastställ byggprodukten och dess avsedda användningssyften.

1. Kontrollera om det finns en harmoniserad produktstandard för din produkt
Om så är fallet, gå till punkt 2. Om inte, omfattas produkten av den nationella lagen om produktgodkännanden (954/2012).

2. Studera EU:s byggproduktförordning

3. Utred de grundläggande egenskaperna
Utred förteckningen över grundläggande egenskaper i bilaga ZA till den harmoniserade standarden samt vilket AVCP-system som ska tillämpas.

4. Utred de nationella kraven
Ta reda på de nationella kraven i det land där du avser sälja produkten.

5. Kontakta ett anmält organ
Kontakta ett anmält organ och utför de uppgifter som förutsätts enligt AVCP-systemet.

6. Fixa dokumenten, anvisningarna och säkerhetsinformationen i ordning
Samla och upprätta erforderliga tekniska dokument samt anvisningar och säkerhetsinformation.

7. Utarbeta en prestandadeklaration

8. Fäst CE-märke på produkten enligt byggproduktförordningen

9. Ta reda på övriga krav
Om produkten omfattas av krav i andra EU-författningar/direktiv ska du försäkra dig om att dessa uppfylls.