Krav på luft-, färg-, och airsoftvapen

Luft-, färg-, och airsoftvapen med låg prestanda måste uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagstiftningen. Tukes och Tullen övervakar deras säkerhet och överensstämmelse med kraven.

Företag som ansvarar för luft-, färg- och airsoftvapens överensstämmelse med kraven ska sköta om sina skyldigheter enligt konsumentsäkerhetslagen.

Om du säljer luft-, färg- airsoftvapen, kom även ihåg att

  • Försäljning och varaktigt överlåtande av luftvapen, vapen med fjäderfunktion och harpuner till under 18-åringar är förbjudet utan godkännande av dennes vårdnadshavare.
  • Vårdnadshavaren måste kunna verifieras, till exempel kan han eller hon vid behov nås per telefon.
  • Polisen övervakar uppfyllandet av ordningslagen. (Ordningslagen 612/2003, 11§)

Till skjutvapenlagens tillämpningsområde hör:

  • vapen som kan skjuta kulor, hagel eller annan ammunition eller förlamande ämnen med hjälp av krutgastryck, sprängkapselns explosionstryck eller annat explosionstryck så att de orsakar fara för människor
  • s.k. effektiva luftvapen.

För skjutvapen som omfattas av skjutvapenlagen är polisen den behöriga myndigheten.

Användarens ansvar

Störning av allmän ordning eller riskerande av säkerhet på allmänna platser är förbjudet. I ordningslagen nämns separat skjutande, kastande och andra motsvarande sätt som kan äventyra med säkerheten. Airsoftvapen är ofta väldigt exakta kopior av riktiga skjutvapen, varmed tanklöshet eller störande beteende med dem kan orsaka farliga situationer.

Användaren av luft-, färg- och airsoftvapen ansvarar för att aktiviteten inte orsakar fara för andra.

Luft-, färg- eller airsoftvapen är inte leksaker. De omfattas inte heller av standarder som berör leksakers säkerhet. På vapenlekområdet, speciellt vid bostadsområden, kan det förekomma människor som inte har skyddsutrustning, och en kula som träffar ögat, örat, en tand eller en näsborre kan orsaka allvarliga skador. Dessutom orsakar plastkulorna miljöproblem när de blir kvar i naturen. Vårdnadshavare ansvarar för vad deras barn leker med.