Produktgruppsspecifika anvisningar och krav

Leksaker med magneter

Kraven på magneter som finns i eller kommer loss från leksaker:

 • magneternas styrka ska vara under 50 kG2/mm2 eller
 • magneterna ska vara så stora att de inte ryms som sådana i provcylindern för små delar och därför, på grund av sin storlek, inte kan sväljas av barn, eller
 • magneterna ska sitta så hårt på leksaken att de inte kommer loss i tester som gäller små delar som kommer loss.

Att svälja starka magneter kan förorsaka bl.a. tarm­stopp eller bristningar i tarmkanalen.

Magneter och magnetiska delar är tillåtna i hobbysatser som handlar om magnetism och ellära som är avsedda för barn över 8 år. Då ska det finnas en varning för de faror som magneter medför på förpackningen och i bruksanvisningarna:

”VARNING! Lämpar sig inte för barn under 8 år. Produkten innehåller små magneter. Om magneter sväljs, kan de fastna i varandra i tarmen och leda till allvarliga skador. Sök omedelbart läkarhjälp om magneter har svalts.”

Varningen behövs inte om magneterna i hobbysatsen uppfyller de konstruktionsmässiga krav som meddelas ovan.

Kraven på magneter i leksaker och märkningar på leksaker meddelas i standarden SFS-EN 71-1 Leksakers säkerhet. Mekaniska och fysikaliska egenskaper.

Batteridrivna leksaker och knappceller i leksaker

I leksaker får inte finnas knappceller som barnet kommer åt. Knappceller kan orsaka allvarliga kroppsskador, såsom kvävning, frätning av de inre organen och till och med döden.

Det ska inte vara möjligt att komma åt battericeller eller R1-batterier utan

 • verktyg eller
 • minst två funktioner som är oberoende av varandra och ska utföras samtidigt.

För knappcellernas del gäller kravet leksaker för barn i alla åldrar. I fråga om leksaker för barn under 3 år gäller kravet alla batterimodeller.

Riskerna med knappceller kan minskas med följande åtgärder:

 • trygg förpackning av cellerna
 • varningstexter
 • trygga batterihöljen på produkterna
 • klara anvisningar för hur cellerna ska slängas
 • öka kunskaperna hos vuxna om farorna med knappceller.

Kompletterande varningar och märkningar som krävs på batteridrivnaleksaker

På batteridrivna leksaker som har utbytbara batterier ska märkas ut

 • batteriets nominella spänning innanför eller på batterihöljet
 • symbolen för likström om det finns ett batterihölje i leksaken
 • hur förbrukade batterier ska tas bort och nya batterier läggas på plats
 • batterier som inte är laddningsbara får inte laddas
 • olika batterityper eller nya och gamla batterier får inte användas tillsammans med varandra.

De mer ingående kraven som gäller batterier i leksaker och information om de tester som görs på batteridrivna leksaker och om de varningsmärkningar som ska göras på sådana leksaker finns i standarden SFS-EN 62115.

Skjutleksaker

För projektiler till skjutleksaker gäller följande:

 • projektilerna ska vara tillräckligt långa
 • sugkopparna på projektilerna ska sitta fast på projektilerna, kvävningsrisk
 • projektilernas rörelseenergi ska vara i enlighet med bestämmelserna, skador på ögon.

I fråga om projektilleksaker ska leksaken eller förpackningen dessutom förses med en varningsmärkning, beroende på typ av leksak och projektilernas rörelseenergi, med text på finska och svenska:

 • "Använd endast projektiler som rekommenderats eller levererats av tillverkaren."
 • "Sikta inte mot ansikte eller ögon."

De konstruktionsmässiga kraven och varningarna meddelas i standarden SFS-EN 71-1 Leksakers säkerhet. Mekaniska och fysikaliska egenskaper.

Överraskningsägg och kapselleksaker

Leksaker i anslutning till livsmedel ska vara i en egen förpackning. Förpackningen ska vara så stor att barnet inte kan svälja den eller kvävas av den. Dessutom ska livsmedlets yttersta försäljningsförpackning ha följande varning:

”Varning! Innehåller en leksak. Uppsikt av en vuxen rekommenderas.”

Dessutom ska de övriga kraven på varningar och märkningar som gäller leksaker beaktas.

En leksak i ett överraskningsägg ska finnas i en kapsel. Både överraskningsleksaken och kapseln ska uppfylla kraven i lagen om leksakers säkerhet.

Varningstexterna för leksaker med kapsel ska vara tryckta med tillräckligt stora bokstäver och i en sådan färg att de urskiljer sig från den övriga texten. Varningen får inte heller döljas i veck i omslaget. Den nödvändiga varningstexten ska finnas på en lapp inne i kapseln eller texten ska på annat sätt synas klart och tydligt på kapseln.

För cylinderformade förpackningar med runda ändar (kapslar) ges exakta mått och anvisningar med exempel i standarden EN 71-1.

Prisleksaker, leksaker som medföljande produkter och gratisleksaker

Leksaker som ges gratis till konsumenter ska också uppfylla kraven i leksakslagen. Sådana leksaker är till exempel:

 • leksaker från snabbmatsrestauranger
 • marknadspriser
 • leksaker som delas ut som presenter av föreningar, förbund och partier
 • leksaker som medföljer en produkt som köps till exempel på apoteket.

Om en konsument erbjuds gratis en leksak som inte lämpar sig för barn under 3 år ska konsumenternas uppmärksamhet fästas på åldersmärkningen vid marknadsföringen av leksaken. Leksakerna får inte heller ges till barn som är under 3 år.

Distributörens material, till exempel restaurangens prislista eller annat reklammaterial, såsom broschyrer och webbsidor, ska ha en anteckning om leksakens eventuella åldersgräns.

De konstruktionsmässiga kraven och varningarna på leksaker meddelas i standarden SFS-EN 71-1 Leksakers säkerhet. Mekaniska och fysikaliska egenskaper.

Brädspel

Kort- och brädspel som är avsedda att användas för lek av barn under 14 år klassificeras som leksaker. De omfattas av säkerhetskraven på leksaker.

Spel som är avsedda för barn över 14 år och för vuxna är allmänna konsumtionsvaror och de ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen. I praktiken innebär detta att spelet inte får medföra fara för användare eller egendom.

Förpackningarna för allmänna konsumtionsvaror ska ha följande märkningar:

 • namnet enligt handelssed; namnet ska ange ändamålet
 • namnet på tillverkaren, den som låtit tillverka varan eller importören, så att konsumenten eller myndigheten vid behov får kontakt
 • vid behov bruksanvisningar och varningar.

Allmänna konsumtionsvaror får inte CE-märkas.

De konstruktionsmässiga kraven och varningarna på leksaker meddelas i standarden SFS-EN 71-1 Leksakers säkerhet. Mekaniska och fysikaliska egenskaper.

Skriv- och pysselartiklar

Skriv- och pysselartiklar finns i en så kallad gråzon, vilket innebär att det gäller att bestämma separat för varje produkt huruvida den är en leksak eller inte.

En grov indelning kan göras enligt följande:

Som leksaker klassificeras i allmänhet:

 • färgpennor, tuschpennor, färgtuber, vaxkritor, gatukritor
 • fingerfärger, stämplar
 • pysselsatser; slutproduktens lekvärde har stor betydelse för bedömningen.

Som leksaker klassificeras inte:

 • konstnärsartiklar
 • produkter för undervisning
 • skrivartiklar i allmänhet.

En fallspecifik bedömning kan göras till exempel med hjälp av Europeiska kommissionens vägledning om tillämpandet om leksaksdirektivet No 4 Guidance document on grey zone problem: Is a specific product covered by the Toy Safety Directive 2009/48/EC or not. Finns att få på tyska, franska och engelska.

Exempel om faktorer som ska beaktas:

 • försäljningsstället: en leksaksbutik eller -avdelning eller en butik för konstnärsartiklar?
 • målgruppen med stöd av marknadsföringen och förpackningen, till exempel finns det barn på bilderna?
 • priset
 • storleken.

Om produkten är en leksak → CE-märkning och andra krav på märkning.

Om produkten inte är en leksak → produkten klassificeras som en allmän konsumtionsvara och den ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen, vilket betyder att produkten inte får medföra fara för användare eller egendom. Produkten får inte CE-märkas.

Förpackningarna för allmänna konsumtionsvaror ska ha följande märkningar:

 • namnet enligt handelssed; namnet ska ange ändamålet
 • namnet på tillverkaren, den som låtit tillverka varan eller importören, så att konsumenten eller myndigheten vid behov får kontakt
 • vid behov bruksanvisningar och varningar.

Är en pysselartikel en kemisk produkt?

Till exempel fingerfärger, lim och slime är kemiska produkter.

Leverantören av vissa ämnen eller blandningar ska ge mottagaren ett säkerhetsdatablad. Kraven finns i REACH.

Produkter som kan vara irriterande på huden ska förses med varningssymboler.

De konstruktionsmässiga kraven och varningarna på leksaker meddelas i standarden SFS-EN 71-1 Leksakers säkerhet. Mekaniska och fysikaliska egenskaper.

Käpphästar

Käpphästar och deras extrautrustning klassificeras som leksaker. Detta innebär att de omfattas av lagen om leksakers säkerhet och av de skyldigheter som föreskrivs i lagen.

De konstruktionsmässiga kraven och varningarna på käpphästar meddelas i standarden SFS-EN 71-1 Leksakers säkerhet. Mekaniska och fysikaliska egenskaper.

Elektriska leksaker

Användningen av vissa metaller, plastmjukgörare och brandhämmande ämnen i elektriska och elektroniska apparater är begränsad. Syftet med RoHS-lagstiftningen, dvs. Restriction of Hazardous Substances är att skydda människornas hälsa och miljön och att göra avfall mindre skadligt. RoHS-lagstiftningen gäller också leksaker som har elektriska funktioner, till exempel blinkande led-ljus.

De mer ingående kraven som gäller elektriska leksaker och information om de tester som görs på leksaker och om de varningsmärkningar som ska göras på sådana leksaker finns i standarden SFS-EN 62115.

Laser

En laser är ingen leksak.

I laser(strids)spel som marknadsförs som leksaker är ljuskällan vanligtvis en ljusdiod, dvs. en LED eller en glödlampa. Om leksaken innehåller en laser ska den tillhöra den säkrare laserklassen dvs. klass 1. Laserstrålningens exponerings­gränser har satts på sådant sätt att det skyddar ögonen från bestående skador.

Vid användningen av laserapparatur ska dess monterings- och bruksanvisningar samt övriga säkerhetsbestämmelser ovillkorligen följas.

Leksaker som innehåller för kraftiga lasrar eller som har bristfälliga märkningar uppfyller inte 26 § i leksakslagen och inte heller kraven i 26 § i statsrådets förordning. Mer information om laser finns på STUK:s webbplats.

Trampoliner

Verksamhetsutövaren, dvs. trampolinens tillverkare, importör och distributör, ansvarar för att trampoliner som säljs till konsumenter uppfyller säkerhetskraven och medför ingen fara för konsumenters säkerhet.

Trampoliner som är avsedda för hemmabruk indelas i tre olika klasser:

Klass diameter (mm) höjd (mm) användarens maximivikt (kg)
Liten, för användning inomhus < 1500 < 350 20
Medelstor 1500-2500

≥ 350

50
Stor

≥ 2500

≥ 350

tillverkaren definierarKla


 

 

De kritiska punkterna kring trampoliner är:

 • konstruktionens hållfasthet
 • stabiliteten under användning
 • säkerhetsnätet.

Trampoliner för hemmabruk är leksaker och ska därför uppfylla kraven i lagstiftningen som gäller leksaker. Utöver lagstiftningen omfattas trampoliner av standarden EN 71-14 Leksakers säkerhet. Del 14: Trampoliner (studsmattor) för privat bruk.

Trampolinens säkerhetsnät

Medelstora och stora trampoliner ska alltid levereras tillsammans med ett skyddsnät som ska ingå i deras försäljningsförpackningar.

Små trampoliner kan levereras med skyddsnät eller de kan förses med handtag. Om en liten trampolin är försedd med handtag får trampolinen inte åtföljas av ett skyddsnät.

Trampolinernas märkningar och bruksanvisningar

De varningar som trampolinerna har försetts med samt de bruksanvisningar som medföljer trampolinerna ska fästa användarnas och deras övervakares uppmärksamhet vid de faror och risker som användningen av trampolinen kan orsaka och hur dessa faror och risker kan undvikas.

Produkten ska vara försedd med och åtföljas av uppgifter som är nödvändiga för att produkten ska kunna användas tryggt.

 • märkningar, till exempel mattans mittpunkt
 • varningar
 • installations-, bruks- och underhållsanvisningar.

Uppgifterna ska anges i tydlig och begriplig form. De nödvändiga varningarna och bruksanvisningarna ska vara på finska och på svenska.

Noggrannare krav på märkningar, varningar och bruksanvisningar för trampoliner finns i standarden EN 71-14.

Marknadsföring av trampoliner

Farliga situationer i anslutning till trampoliner kan också förebyggas genom att fästa uppmärksamhet vid marknadsföringen av produkten.

 • Marknadsföringen är otillbörlig om den beskriver situationer som uppmuntrar användare att försumma säkerhetsföreskrifterna.
 • I marknadsföringen ska konsumenterna ges en riktig bild av vad som krävs för trygg användning av trampolinen. Till exempel:
  • reklambilder med trampoliner får endast visa ett barn åt gången på trampolinen
  • I bilder på medelstora och stora trampoliner ska säkerhetsnätet vara installerat.

Det är särskilt viktigt att marknadsföra trampolinen på rätt sätt eftersom produkten i huvudsak används av barn, och det är svårt för barn att bedöma eller beakta säkerhetsaspekter.

Enligt konsumentskyddslagen får marknadsföringen inte strida mot god sed eller på annat sätt tillämpa förfaranden som är otillbörliga mot konsumenterna.