Allmänna krav på fyllningsplatsen

De allmänna kraven på fyllningsplatsen gäller fyllningsplatserna bl.a. för följande tryckbärande anordningar: dykflaskor, rökdykningsflaskor och tryckbehållare för kolsyrevapen.

En fyllningsplats för dykflaskor i en byggnad ska placeras i ändamålsenliga utrymmen med tanke på verksamheten och säkerheten.

 • Utrymmena ska vara belägna på marknivå.
 • Väggarna och mellanbjälklagen som omger fyllningsutrymmet (kompressorn och fyllningsrampen) ska vara stabilt byggda.
 • Fyllningsutrymmet ska vara avskilt från service-, försäljnings- och kundutrymmen med en vägg.
 • Från fyllningsutrymmet ska det finnas en utrymningsväg med en dörr som öppnas utåt. Fyllningens nödstoppsknapp placeras bredvid dörren utanför fyllningsutrymmet.
 • Fyllningsutrymmet ska vara tillräckligt effektivt ventilerat. Kompressorns luftintag utomhus ska vara placerat så att avgaser eller andra föroreningar inte blandas i luften.

Fyllningsutrymmet ska hållas i ordning. Föremål och utrustning som inte hör hemma i fyllningsutrymmet får inte förvaras där. Service av dykflaskor och dykutrustning får inte utföras i fyllningsutrymmet. Dykflaskor som ska fyllas på ska förvaras separat från fyllda flaskor och flaskor som kräver service.

Användningen av kompressorn och fyllningsrampen ska vara säker. Luften från kompressorn ska uppfylla kraven på andningsluft.

 • Kompressorn och fyllningsrampen ska tekniskt vara sådana att dykflaskorna på ett pålitligt sätt kan fyllas högst till det högsta tillåtna fyllnadstrycket.
 • Flaskornas påfyllningsslangar ska kunna fästas så att anslutningarna inte lossnar under pågående fyllning. Flaskorna ska vara stadigt fastsatta medan fyllningen pågår.
 • Luften från kompressorn ska vara lämplig som andningsluft, jfr standarden SFS-EN 12021 om kvaliteten på komprimerade gaser för andningsapparater. Luftens kvalitet ska mätas regelbundet, t.ex. två gånger per år.
 • Bruks- och serviceanvisningar för kompressorn och fyllningsrampen ska finnas tillgängliga.
 • Kontroll och service av kompressorn ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.
 • Utförd service ska antecknas i en servicebok.

För fyllningen ska en behörig ansvarig person samt fyllare utses

 • På fyllningsplatsen ska det finnas en uppdaterad förteckning över den ansvariga personen och fyllarna.
 • Den ansvariga personen ser till att fyllningsplatsen är säker och att fyllarna är behöriga.
 • Fyllarna ska anteckna fyllningen av dykflaskor i en fyllningsjournal. I journalen antecknas fyllningsdatum, fyllarens signatur, fyllnadstryck och uppgifter som identifierar flaskan, t.ex. flaskans ägare, nummer, volym och årtalet för den senaste periodiska besiktningen.

Till ansvarig person för fyllningsplatsen ska utses den person som har den bästa kunskapen om fyllning av dykflaskor. Ett bevis på behörighet är t.ex. att personen avlagt en andningsluftskurs, en kurs för föreståndare för fyllningsstation, en kurs för servicepersonal för andningsutrustning eller en Gas Blender-kurs.

Fyllarna instrueras i användningen av kompressorn och fyllningsrampen, arbetsmomenten vid fyllning samt i hur man förebygger farliga situationer och agerar i dem. Fyllarna ska känna till de lagstadgade krav som gäller förutsättningarna för fyllning av dykflaskor samt märkning och periodisk besiktning av dykflaskor.

Mobila fyllningsplatser

De krav och rekommendationer som nämns ovan gäller till tillämpliga delar även mobila kompressorer, t.ex. när kompressorn tas med på en dyktur och används i fältförhållanden eller i en båt. Anordningarna är ofta inte fast monterade och därför ska anordningens ägare eller innehavare vid placeringen av kompressorn ta hänsyn till platsens säkerhet, tryckets utloppsriktning, personer i närheten, kompressorns typ och egenskaper. Dessutom ska en person som ansvarar för anordningens och fyllningens säkerhet utses.

Besiktningar av fyllningsplatsen

Byggnadens ägare eller innehavare ska godkänna att en fyllningsplats placeras i byggnaden. Godkännande kan sökas i enlighet med anmälningsförfarandet för ändringsarbeten i bostadsaktiebolagslagen.

Från räddningsverket ska begäras utlåtande om förvaring av dykflaskor och gasflaskor i byggnaden. I fråga om brandsäkerheten är den kritiska ordningen för gaserna följande: 1 syrgas, 2 tryckluft, 3 helium och 4 argon.

Besiktningsorganet besiktigar fyllningsplatsen innan den tas i bruk. Periodisk besiktning av fyllningsplatsen utförs minst vart sjätte år. Vid besiktningsorganets besiktningar granskas:

 • utrymmena och arrangemangen på fyllningsplatsen
 • förteckningen över den ansvariga personen och fyllarna
 • fyllningsjournalen
 • kompressorns och fyllningsrampens märkningar, serviceboken, bruks- och serviceanvisningarna samt instruktionerna för farliga situationer
 • mätningar av kvaliteten på luften från kompressorn
 • påfyllningsslangarna och flaskornas fastsättning
 • funktionen hos kompressorns tryckströmbrytare (200 bar/300 bar) och säkerhetsventilen för sluttrycket

 Besiktningsorgan som utvärderar fyllningsplatser är

– Inspecta Tarkastus Oy, tfn 010 521 600, www.kiwa.com/fi/fi/ 
– DEKRA Industrial Oy, tfn (09) 878 020, http://www.dekra.fi
– Insteam Oy, tfn +358 20 734 1810, www.insteam.fi

Särskilda krav vid fyllning av blandgas

Vid planeringen av en fyllningsplats för blandgasflaskor gäller det att beakta dels det system som används för framställning och fyllning av blandgaser och dels verksamheten på fyllningsplatsen. Dessa är ytterligare krav som tillkommer jämfört med en vanlig fyllningsplats. En separat anvisning har utfärdats om kraven på fyllningsplats för blandgasflaskor.