De vanligaste bristerna som observeras på leksaker

Små delar på leksaker som är avsedda för barn under 3 år

Det får inte finnas små delar i leksaker som är avsedda för barn under 3 år och små delar får inte komma loss från dem.

Leksaker för barn under tre år ska därför vara särskilt hållbara. De ska hålla även för att bli kastade eller tuggade utan att gå sönder.

Leksaker för barn under 3 år som innehåller små delar eller från vilka små delar kommer loss uppfyller inte kraven i 23 § i lagen om leksakers säkerhet.

Förekomsten av ftalater överskrider det godkända värdet

Ftalater är föreningar som framför allt används som mjukgörare i PVC-plaster. En del av ftalaterna har definierats som skadligt ämne för reproduktionen.

Användningen av ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar har begränsats på följande sätt:

  • halten av DEHP, DBP och BBP maximalt 0,1 % av det mjukgjorda materialets massa
  • DINP, DIDP och DNOP är begränsade i leksaker och barnavårdsartiklar som barnet kan stoppa i munnen; den maximala halten är 0,1 % av det mjukgjorda materialets massa.

Maximikoncentrationen om 0,1 % innebär i praktiken att det inte är möjligt att använda de nämnda ftalaterna i tillverkningen av produkten. För att kunna fungera som mjukgörare i t.ex. PVC-plast måste ftalathalten normalt utgöra 20–40 % av den mjukgjorda plastens massa.

Ftalatbegränsningarna regleras i den s.k. REACH-förordningen bilaga XVII, punkterna 51 och 52. Leksaker som innehåller de ovan nämnda ftalaterna uppfyller inte leksakslagens krav gällande kemiska egenskaper (25 §).

Begränsade ämnen såsom bly och kadmium migrerar eller kommer loss från leksaksmaterial 

Användningen av vissa grundämnen i leksaker är begränsad. Från leksakerna kan ämnena komma ut i barnets kropp i huvudsak via munnen. Små barn som utvecklas är särskilt känsliga för de skadeverkningar som dessa ämnen kan medföra.

Standarden SFS-EN 71-3 Leksakers säkerhet. Migrationen av vissa grundämnen bestämmer gränsvärdena för bly och kadmium och ett antal andra giftiga grundämnen. I standarden finns krav som gäller migrationen och frigörandet av vissa grundämnen från följande leksaksmaterial:

  • torra, sköra, pulveraktiga eller böjliga material
  • flytande eller klibbiga material
  • skrapade material.

Leksaker som innehåller de ovan nämnda ämnena i mängder som överskrider gränsvärdena uppfyller inte leksakslagens krav gällande kemiska egenskaper (25 §).

Mikrobiologisk kvalitet

Det finns för närvarande inga detaljerade krav i standarderna för den mikrobiologiska kvaliteten för vätska som ingår i leksaker, men sådana krav är under utveckling.

Enligt 27 § i leksakslagen ska leksaker ändå vara så rena och hygieniska att de inte t.ex. medför fara för sjukdom.

Snören, band och snoddar i maskeraddräkter

Standarden SFS-EN 14682 meddelar krav på alla snören och snoddar på barnkläder. Även maskerad- och rolldräkter, som klassificeras som leksaker, ska uppfylla standardens krav. Syftet med standarden är att förhindra fara för kvävning och andra faror i situationer i vilka ett snöre eller en snodd fastnar till exempel i en klätterställning, skidlift, buss- eller hissdörrar eller rulltrappor.

Enligt standarden får det till exempel inte finnas några band eller dragsnoddar alls i huvan eller i huvudets område på kläder som är avsedda för barn som är högst 7 år och för barn som är högst 134 cm långa.

Omständigheter att observera:

  • Tillverkarna, importörerna och säljarna är ansvariga för produkternas säkerhet och för att produkterna inte medför fara för användaren.
  • Konsumenter som köpt kläder som har band eller dragsnoddar i huvan och i området kring halsen till små barn kan själva ta bort banden och dragsnoddarna.
  • Det är viktigt att föräldrar som själva syr kläder till sina barn fäster särskilt uppmärksamhet på detta och undviker att använda band och dragsnoddar i klädernas huvor och i området kring huvudet, särskilt i fråga om kläder för små barn. Det får inte heller finnas band som hänger lägre än höften i plaggets linning eftersom banden kan fastna i fordon som är i rörelse, särskilt i fråga om större barn.
  • En hänvisning till standarden SFS-EN 14682 har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Mer information om standardernas ställning i påvisandet av överenskommelse med kraven Standardernas ställning i påvisandet av överenskommelse med kraven. Standarden SFS-EN 14682 klargörs också i den tekniska rapporten CEN/TR 16446.