Utförande av hissarbeten

Utförande av hissarbeten förutsätter yrkeskunskap och hissbehörighet. Hissinnehavaren kan själv ansvara för invändig rengöring av korgen och byte av lampa eller spegel, om arbetet kan göras inuti korgen. Övriga hissarbeten förutsätter hissbehörighet.

Förutsättningar för utförande av hissarbeten samt hissbehörighet

Om ditt företag vill utföra underhålls-, reparations- eller ombyggnadsarbeten på hissar, gör följande:

  • anställ till företaget en ledare av hissarbeten som har hissbehörighet. I ett företag ansvarar en ledare av hissarbeten att arbetena utförs på ett säkert sätt och att även slutresultatet av arbetena blir säkert.
  • försäkra dig om att personer som utför hissarbeten har en för hissarbeten lämplig utbildning och arbetserfarenhet,
  • gör en anmälan om hissarbeten till Tukes.

För att få hissbehörighet förutsätts lämplig utbildning, tillräcklig arbetserfarenhet inom hissområdet och godkänd genomförd hissäkerhetsexamen (hissäkerhetslagen 1134/2016 och statsrådets förordning om hissars säkerhet 1433/2016). Hissäkerhetsexamina anordnas av Tukes. Se mer om Tukes tentamina och examensdagar här.

Att man uppfyller villkoren för hissbehörighet bedöms och hissbehörighet beviljas av Person- och företagsbedömning SETI Ab. Företag med kompetens för hissarbeten hittar du i Tukes register över verksamhetsutövare.

Ledare av hissarbeten

En ledare av hissarbeten ska se till att:

  • hissäkerhetslagen iakttas vid hissarbeten
  • som resultat av ett hissarbete är hissen, med avseende på det arbete som har utförts på hissen, i överensstämmelse med hissäkerhetslagens krav
  • personer som utför hissarbeten är yrkeskunniga och tillräckligt instruerade för sina uppgifter.

I praktiken är uppgifterna för en ledare av hissarbeten i stor omfattning förknippade med att leda arbetet, säkerställa arbetstagarnas yrkesskicklighet och vägleda arbetstagarna samt ta hand om arbetsredskapen och arbetets yttre ramar. En ledare av hissarbeten ska känna till de säkerhetsfaktorer som är förknippade med arbetenas genomförande och de krav som gäller för hissäkerheten vid respektive tidpunkt samt även i övrigt kontinuerligt underhålla den egna yrkesskickligheten. Dessutom ska en ledare av hissarbeten vara i tät kontakt med arbetenas genomförande.

Kraven på den som utför hissarbeten

Den som självständigt utför hissarbeten ska ha tillräcklig yrkeskunskap samt

  • ha avlagt en yrkesexamen eller genomgått yrkesutbildning som lämpar sig för hissarbeten och ha tillräckligt omfattande arbetserfarenhet av hissarbeten under minst ett halvår, eller
  • ha tre års erfarenhet av hissarbeten och tillräckliga grundläggande kunskaper i branschen (hissäkerhetslagen 1134/2016, 45 §).

En ledare av hissarbeten har som uppgift att bedöma att personen är lämplig för respektive arbetsuppgift och uppfyller villkoren för självständigt arbete. Om villkoren för självständigt arbete inte uppfylls, ska personen arbeta i en arbetsgrupp i vilken personen vägleds och övervakas.

Krav för allt arbete med hissar

Om installation av en ny hiss stadgas i hissdirektivet som omfattar hela EU, och på installationen av en ny hiss tillämpas inte nationella anmälnings-, registrerings- eller hissbehörighetskrav. Byggande av en ny hiss utgör inte hissarbete enligt hissäkerhetslagen. Kraven för installation av en ny hiss är dock i stort desamma som gäller för hissarbeten.

Grundkravet för alla som utför hissarbeten och installationsarbete för en ny hiss är att arbetstagaren ska vara instruerad för uppgiften i fråga samt förtrogen med kraven för hissäkerhet, arbetarskydd och elsäkerhet.

Vid hissarbete och installation av en ny hiss måste man beakta arbetarskyddslagens bestämmelser om arbetarskydd. Arbetarskyddslagen och de författningar som har utfärdats med stöd av lagen behandlar exempelvis mekaniska, kemiska och fysikaliska faror och innehåller bestämmelser bl.a. om användning av personlig skyddsutrustning och arbetsredskap.

Dessutom tillämpas elsäkerhetslagens bestämmelser om säkerhet vid elarbeten på hissarbete och på installation av en ny hiss. Vid hissarbeten, precis som vid allt arbete där det föreligger risk för elektrisk stöt eller ljusbåge, ska man följa standarden SFS 6002 Säkerhet vid elarbeten. Övervakningen av arbetets genomförande ska organiseras enligt bilaga X till den nämnda standarden.

Till varje arbetsobjekt ska man utse en övervakare av elsäkerheten medan arbetet genomförs, som personligen övervakar elsäkerheten medan arbetet genomförs eller utför hela arbetet själv (statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten 1435/2016, 2 § i bilagan).

Tryggande av säkerheten vid hissarbeten

Vid utförande av hissarbeten ska man iaktta försiktighet och se till att ingen utsätts för fara under arbetet.

Hissens säkerhet får inte till någon del försämras som en följd av hissarbeten. Särskilt viktigt att beakta detta är vid ombyggnadsarbeten då man till en gammal i bruk varande hiss ansluter anordningshelheter enligt de nya kraven.

Utbildning

För personer som utför hissarbeten och installationsarbete på en ny hiss samt för arbetsledningen ska anordnas en elsäkerhetsutbildning enligt standarden SFS 6002 Säkerhet vid elarbeten. I samma sammanhang ges en hissäkerhetsutbildning enligt standarden SFS 5880 Säkerhet vid hissarbeten. Utbildningen ska förnyas så att tiden mellan utbildningarna blir högst 5 år.

Första hjälpen-färdigheter behöver underhållas kontinuerligt. För alla som deltar i hissarbeten och installation av nya hissar ska med högst 3 års mellanrum anordnas en första hjälpen-utbildning (SFS 6002, punkt X.10).

Inledande av hissarbeten

Förutsättningar för behörighet för hissarbeten
- Utbildning - Arbetserfarenhet inom hissområdet - Hissäkerhetsexamen (Tukes anordnar)

Hissbehörighet
- Person- och företagsbedömning SETI Ab bedömer om personen har lämplig utbildning och tillräcklig arbetserfarenhet, - SETI Ab beviljar hissbehörighet till personen

Ledare av hissarbeten
Till ledare av hissarbeten utnämner verksamhetsutövaren en person med hissbehörighet som är anställd vid företaget

Anmälan om hissarbeten
- Verksamhetsutövaren gör en anmälan om hissarbeten till Tukes - Verksamhetsutövaren meddelar samtidigt namnet på ledaren av hissarbetena.

Inledande av hissarbeten
- Verksamhetsutövaren påbörjar utförandet av hissarbetena - Verksamhetsutövaren läggs till i Tukes register över verksamhetsutövare