Krav som gäller maskiner

Maskiner ska uppfylla kraven i EU:s maskindirektiv 2006/42/EG. Kraven är desamma i hela Europeiska unionen. Genom harmoniseringen av kraven strävar man efter att garantera fri rörlighet för produkterna samt en god säkerhetsnivå.

I Finland har direktivet verkställts nationellt med statsrådets förordning om maskiners säkerhet 400/2008, s.k. maskinförordningen.

I förordningen fastställs

 • tillverkarens förpliktelser
 • de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller vid konstruktion och tillverkning av maskiner
 • förfaranden för påvisande av överensstämmelse och utsläppande på marknaden.

Kraven i ett nötskal

Alla maskiner ska uppfylla vissa minimikrav som omfattas bl.a. följande:

 • Maskinen ska vara planerad och konstruerad enligt de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som fastställts i maskinförordningen.
 • Maskinen ska ha försetts med en CE-märkning och vissa andra märkningar som fastställts i maskinförordningen såsom maskinens namn, tillverkarens namn och adress samt maskinens identifieringsmärkningar.
 • Maskinen ska åtföljas av adekvata bruks- och underhållsanvisningar samt EG-försäkran om överensstämmelse, i Finland på finska och svenska.

Mer detaljerad information om kraven finns på sidan Maskinens tillverkare.

Definitionen av en maskin

Med en maskin avses kort beskrivet en sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem som inte utgörs av direkt drivkraft från människa eller djur och som består av inbördes förbundna delar eller komponenter av vilka minst en är rörlig.  En maskin är sammansatt för särskilt ändamål.

Som avvikelse till det som nämnts ovan anses även handopererarde lyftanordningar såsom domkrafter och handvinschar som maskiner. I lagstiftningen anses även vissa produktgrupper som maskiner, såsom säkerhetskomponenter, lyftredskap, lyftkedjor, -rep och -linor samt kardanknutar. En exakt definition av en maskin finns i maskinförordningen.

Med en så kallad delvis fullbordad maskin avses en sammansatt enhet som nästan utgör en maskin men som inte ensam kan användas för något särskilt ändamål. T.ex. ett kraftöverföringssystem är en delvis fullbordad maskin. Även delvis fullbordade maskiner omfattas av vissa krav. Det finns få delvis fullbordade maskiner som används av konsumenterna.

Enligt lagstiftningen betraktas vissa produktgrupper inte som maskiner. t.ex.:

 • vapen
 • fordon avsedda för vägtrafik, samt
 • vissa elektriska och elektroniska produkter, såsom
  • hushållsapparater avsedda för privat bruk
  • ljud- och bildutrustning, informationsteknisk utrustning
  • ordinära kontorsmaskiner.

Närmare definitioner samt tillämpningsområdet finns i maskinförordningen

Vem och vad omfattas av kraven?

Maskinens tillverkare ansvarar för maskinens överensstämmelse med kraven. Även importörer och distributörer omfattas av vissa krav på kontroll av maskiners överensstämmelse.

Maskinförordningen tillämpas

 • på varje ny maskin som släpps ut på markanden inom EU eller importeras eller tillverkas för eget bruk och
 • på begagnade maskiner som importeras från områden utanför EU, från s.k. tredje länder

Även delvis fullbordade maskiner ska uppfylla vissa krav.

Myndigheter som övervakar maskiner

Tukes övervakar säkerheten av maskiner avsedda för konsumentbruk. Maskiner som är avsedda för yrkesbruk övervakas av arbetarskyddsmyndigheterna.

Maskin

Definitionen av en maskin
Kontrollera om din maskin omfattas av maskindirektivet.

Planering och konstruktion av en maskin
Kontrollera att maskinen är planerad och konstruerad enligt de väsentliga hälso- och säkerhetskrav som fastställts i maskindirektivet.

Teknisk dokumentation
Kontrollera att teknisk dokumentation har upprättats om maskinen.

Förfaranden för bedömning av överensstämmelse
Kontrollera i bilaga IV till maskinförordningen om din maskin kräver en EU-typkontroll eller ett förfarande för fullständig kvalitetskontroll.

Märkningar
Kontrollera att maskinen är försedd med en CE-märkning och övriga märkningar som fastställts i maskinförordningen.

EG-försäkran om överensstämmelse
Maskinens EG-försäkran om överensstämmelse ska medfölja maskinen.

Bruks- och underhållsanvisningar
Kontrollera att adekvata bruks- och underhållsanvisningar medföljer maskinen.