Fråga eller ge respons

På den här sidan kan du skicka en fråga eller ge respons till sakkunniga på Tukes. Ge oss dina kontaktuppgifter så att vi kan svara dig. Använd fälten som är avsedda för kontaktuppgifter. Skriv inga personuppgifter såsom personbeteckning i meddelandefältet.

Du kan sköta dina Tukes-ärenden via olika kanaler. Dina personliga ärenden kan du sköta genom att ta kontakt per e-post eller telefon.

Om du rapporterar om en överträdelse i ett arbetsrelaterat sammanhang, kan du få skydd för rapporterande personer. Rapportera i så fall i Justitiekanslersämbetets rapporteringskanal.