Undantagslov

Du kan söka undantagslov från Tukes för inköp eller försäljning av en produkt vars gränsvärden i produkt-VOC-förordningen överskrids. Produkten ska vara avsedd för att restaurera eller underhålla byggnader eller fordon som är historiskt eller kulturellt värdefulla.

Tukes kan bevilja undantagslov endast för ett särskilt ändamål och en begränsad användningskvantitet.

För vissa fastställda objekt kan representanten för byggnadernas ägare eller ansvariga på en ansökan samtidigt söka undantag för flera byggnader.

Du kan söka undantagslov när följande villkor uppfylls:

 • De produkter som finns på marknaden och som överensstämmer med produkt-VOC-förordningen inte lämpar sig för ändamålet.
 • Objektet som ska restaureras, renoveras eller underhållas är en byggnad eller gammalt fordon som har ett särskilt historiskt eller kulturellt värde.

Undantagslov kan sökas för restaurering eller underhåll av följande objekt eller byggnader med ett särskilt historiskt eller kulturellt värde:

 • enligt detaljplanen skyddade värdefulla byggnader eller områden
 • objekt som enligt detaljplanen är märkta som byggnadsskyddsområden
 • objekt som är skyddade med stöd av byggnadsskyddslagen (60/1985), kyrkolagen (1054/1993), lagen om fornminnen (295/1963) eller förordningen om skydd för staten tillhöriga byggnader (480/1985)  
 • objekt som vid riksomfattande, regionala eller lokala inventeringar har konstaterats vara byggnadshistoriskt eller kulturellt värdefulla  
 • objekt som tagits upp på världsarvslistan enligt konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv (FördrS 19/1987)
 • objekt för vilka Museiverket har beviljat bidrag för restaurering enligt 19 § i byggnadsskyddslagen eller den regionala miljöcentralen har beviljat bidrag för vård av byggnadsarv  
 • andra objekt med ett särskilt historiskt och kulturellt värde, som kan jämställas med de objekt som avses ovan. Bifoga ett utlåtande från Museiverket om byggnadens historiska eller kulturella betydelse.
 • reparation eller restaurering av ett museifordon eller ett fordon som är avsett som ett museifordon (fordonslagen 1090/2002, 24 §). Ett museifordon är ett fordon som har godkänts som museifordon på basis av ett utlåtande av en landsomfattande registrerad museifordonsförening och för vilket det har förflutit minst 30 år sedan utgången av tillverkningsåret och som har hållits i ett skick som motsvarar originalskicket eller restaurerats eller konserverats på behörigt sätt.

Så här söker du undantagslov från Tukes

Använd den färdiga blanketten.

Tukes uppbär en avgift enligt den gällande förordningen för behandlingen av ansökan om undantagstillstånd.

Följande uppgifter behövs när du söker undantagslov:

 • sökandens namn och kontaktuppgifter
 • söker du tillstånd för inköp eller försäljning
 • uppgifter om produktens underkategori
 • den totala mängden av produkten som ska köpas eller säljas
 • VOC-halten i produkten
 • uppgifter om objektet som undantagslovet gäller
 • en utredning om byggnadens historiska eller kulturella betydelse eller om att det är fråga om ett museifordon eller att fordonet kan klassas som museifordon. Om objektet är ett så kallat annat objekt ska ett utlåtande från Museiverket bifogas. Du kan begära ett utlåtande från Museiverket med en fritt formulerad begäran om utlåtande, som åtminstone ska innehålla adress- eller andra identifikationsuppgifter för objektet.

 

Titta också här