Mätsystem för flytande bränsle

När du använder mätsystem avsedda för distribution av flytande bränsle för att fastställa pris, ska mätsystemet uppfylla vissa krav som fastställts för konstruktionen och prestandan. Dessa krav berör hela mätsystemet.

Efter ibruktagning övervakas tillförlitligheten hos mätsystemet för flytande bränsle genom periodisk justering av vätskemätarna.

Ett mätsystem omfattar själva mätaren plus alla anordningar som behövs för verifiering av mätresultatets riktighet eller är avsedda att underlätta mätningen.

En bränslestationspump är ett mätsystem avsett för påfyllning av bränsle i motorfordon, småbåtar och mindre luftfarkoster.

Ett självbetjäningssystem ger kunden möjlighet att använda ett mätsystem för anskaffning av vätska för eget bruk.

En självbetjäningsapparat är en särskild apparat som ingår i ett självbetjäningssystem och gör det möjligt för ett mätsystem att fungera i självbetjäningssystemet.

En försäkran om överensstämmelse är en skriftlig försäkran om att mätinstrumentet uppfyller kraven som har fastställts i mätinstrumentdirektivet.

Vid justering av mätinstrument gör man en bedömning av mätinstrumentets överensstämmelse med kraven på ett sätt som kan styrkas. Ibrukvarande mätinstrument för flytande bränsle ska justeras med 2 års mellanrum efter ibruktagning. På detta sätt säkerställs en tillförlitlig funktion hos mätinstrumentet under användning.

 Andra bestämmelser i ämnet hittas i lagstiftningen.

Lagen om mätinstrument 707/2011 dessutom har förordningen krav på tillverkning, utsläppande på marknaden och ibruktagning av mätsystem för flytande bränsle 1432/2016, vars krav motsvarar kraven i  mätinstrumentdirektivet MID 2014/32/EU vaatimuksia. De väsentliga kraven för mätsystem för flytande bränsle anges i bilaga MI-005, och andra väsentliga krav i bilaga I.