Minimistorlekarna för varningsetiketter och faropiktogram

Förpackningens volym Etikettens mått i millimeter Måtten för respektive faropiktogram i millimeter
(längderna på diamantens sidor)
≤ 3 liter minst 52x74, om möjligt minst 10x10

rekommendation minst 16x16

> 3 liter, men ≤ 50 liter minst 74x105 minst 23x23
> 50 liter, men ≤ 500 liter minst 105x148 minst 32x32
> 500 liter minst 148x210 minst 46x46

Cisterner som finns på lager och flyttbara cisterner (≥1 m3) ska vara försedda med märkningar i enlighet med (den uppdaterade) standarden SFS 5491. Föreskrifter om märkningen av cisterner meddelas i statsrådets förordning 856/2012 och statsrådets beslut 421/1989.

LAGSTIFTNING

CLP-förordningen (EG) Nr 1272/2008
BILAGA I, avsnitt 1.2: Märkningar