Godkännande- och kompetenskrav i kylbranschen

Företag och enskilda personer som är verksamma inom kylbranschen behöver ett behörighetsintyg och godkännande av Tukes. Man ska ansöka om godkännandet och behörighetsintyget innan verksamheten inleds.

Köldmedier som innehåller F-gaser får inte säljas till någon annan än företag som har registrerats av Tukes.

Med kylbranschen avses verksamhet med ämnen som bryter ned ozonskiktet och vissa fluorerade växthusgaser, dvs. F-gaser. Sådana ämnen och gaser används i följande sammanhang:

  • kyl- och luftkonditionerings- och värmepumpsanordningar
  • luftkonditioneringsanordningar i fordon
  • släckanordningar
  • elektriska brytare och lösningsmedel.

Tukes godkännande och behörighetsintyg behövs innan verksamheten inleds, om ditt företag eller du själv utför något av följande:

  • förbinder eller öppnar anordningars köldmediekretsar som innehåller F-gaser
  • tar tillvara F-gaser eller lösningsmedel som är baserade på F-gaser samt nedmontering
  • utför läckagekontroller på anordningar.

Övervakning av kylbranschen

Tukes övervakar uppfyllandet av behöringhetskraven i kylbranschen. En verksamhetsutövare som bryter mot behörighetskraven kan anmälas till Tukes t.ex. per e-post till adressen kirjaamo (at) tukes.fi.

Brott mot miljöskyddslagen kan leda till verksamhetsförbud eller böter. Tukes kan också återkalla ett behörighetsintyg om företaget eller personen i fråga inte längre uppfyller behörighetskraven.

Läckagekontroller av kylutrustningar

Bestämmelser om anordningars läckagekontroller övervakas av NTM-centralerna och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna.

Övervakning av försäljningen av köldmedier och anordningar som innehåller köldmedier

Försäljningen av köldmedier och anordningar som innehåller köldmedier övervakas av Finlands miljöcentral. Finlands miljöcentral kan kontaktas på adressen ods.f-kaasut (at) syke.fi