Tillstånd och inspektioner i samband med permanent upplagring

Ansök om ett tillstånd från Tukes i god tid före lagret byggs. Tukes sköter de nödvändiga höranden och begäranden om utlåtande. Tillståndsförfarandet kan ta 8 månader som längst. Ju tydligare och fullständigare ansökanshandlingarna är, desto snabbare blir ansökanshanteringen.

Ansökan kan formuleras fritt, men den ska innehålla de handlingar och redogörelser som krävs. Ansökan kan lämnas in elektroniskt. Vid pappersansökningar ska handlingarna skickas i fem exemplar.

Om det i lagret finns endast explosiva varor i farlighetsklasserna 1.1 – 1.3 i en mängd över 10 000 kilo eller i farlighetsklass 1.4 i en mängd över 50 000 kilo, är lagret skyldig att upprätta en handling över säkerhetsprinciperna, dvs. MAPP. Bifoga handlingen och den interna räddningsplanen till ansökan.

Om det i lagret finns endast explosiva varor i farlighetsklasserna 1.1 – 1.3 i en mängd över 50 000 kilo eller i farlighetsklass 1.4 i en mängd över 200 000 kilo, är lagret skyldig att upprätta en säkerhetsutredning. Bifoga utredningen och den interna räddningsplanen till ansökan.

Bifoga följande handlingar eller utredningar till ansökan om ett permanent lager för explosiva varor:

 • lagerhållarens namn och Fo-nummer, kontakt- och faktureringsuppgifter
 • upplagringsplats, adress och koordinater
 • syftet med upplagringen
 • för tillfälliga lager även den arbetsplats som lagret är avsedd för och den planerade upplagringstiden
 • typ av explosiv vara, t.ex. sprängämnen för bergsbrytning, sprängkapslar, krut, fyrverkeripjäser, patroner
 • farlighetsklassificeringarna för de explosiva varorna
 • mängden explosiva varor i lager
 • utredning om att lagerhållaren råder över upplagsområdet
 • planeringssituationen på området
 • skyddsavstånden mellan lager och objekt i omgivningen på minst en kilometers radie
 • lagerbyggnadernas struktur
 • inbrottsskydd och larmsystem i lagerbyggnaderna
 • situationsplan inklusive byggnaderna
 • karta över området
 • identifiering av faror och risker
 • eventuella elanordningar och ventilation.

Tillståndsbeslut och inspektioner i samband med permanent upplagring

Tukes beviljar ett tillstånd för lagret om förutsättningarna för upplagring uppfylls. Tillståndet kan innehålla villkor och begränsningar för upplagringen. Lagerhållaren bör läsa igenom beslutet och villkoren.

Innan ett permanent lager tas i bruk ska lagerhållaren begära en ibruktagningsinspektion av Tukes.

Efter ibruktagningsinspektionen kommer Tukes att genomföra periodiska inspektioner av lagret med 1–5 års mellanrum. Hur ofta lagret inspekteras beror på mängderna av explosiva varor och observationerna från tidigare inspektioner. Tukes kontaktar lagerhållaren om tidpunkten för periodiska inspektioner.

Lagerhållaren är skyldig att meddela Tukes om alla förändringar som sker i närheter av lagret, t.ex. nya byggnader eller nya vägar. Tukes kan behöva minska de tillåtna mängderna av explosiva varor, om det kommer bebyggelse eller vägar närmare till lagret.

Vid ibruktagningsinspektion av ett permanent lager för explosiva varor kontrollerar Tukes följande:

 • uppfyllelse av tillståndsvillkoren
 • kompetens och acceptans av ansvarspersonen
 • intern räddningsplan
 • lagrets säkerhetsanvisningar
 • varningsmärken
 • brandsläckare.

Permanent upplagring av explosiva varor

Tillstånd från Tukes
Ansök om ett tillstånd från Tukes i god tid före lagret byggs.

Permanent upplagrade explosiva varor
Explosiva varor som lagras kan vara sprängämnen för bergsbrytning, fyrverkeripjäser, krut eller patroner.

Mängden av explosiva varor
Mängden av explosiva varor beror på skyddsavstånden.

Antalet lagerbyggnader
Det kan finnas flera separata lagerbyggnader.

Tukes inspektioner
Tukes genomför ibruktagningsinspektionen av lagret då lagehållaren ber om en inspektion. Tukes genomför periodiska inspektioner med 1– 5 års mellanrum. Tukes kontaktar lagerhållaren om tidpunkterna.