Förnyelse av tillstånd

Tukes kan förnya tillstånd för preparat om förutsättningarna för säker användning fortfarande uppfylls. Ansökan om förnyelse av tillstånd ska lämnas in inom tre månader från att det verksamma ämnet på nytt har godkänts i EU och kommissionens beslut om godkännandet av det verksamma ämnet har trätt i kraft.

Den medlemsstat som handlägger ansökan ska samarbeta med de andra medlemsstaterna i samma zon. Styrgruppen för den norra zonen ordnar regelbundet möten där man går igenom inlämnade ansökningar och beslutar om vilket land som ska sammanställa registreringsrapporten. Det land som ansvarar för utredningen delger beslutet till sökanden.

Så här ansöker du om förnyelse av tillstånd för EU:s norra zon, dvs. Finland, Sverige, Danmark, Estland, Lettland och Litauen:

 • Fyll i ansökan (Ansökningsblankett)
 • Bifoga bilagorna 1–3 till ansökan
  • Bilaga 1. Completeness check for the authorisation of a plant protection product, chemical preparation
  • Bilaga 2. Summary of good agricultural practice for pesticide use in Finland
  • Bilaga 3. Reference list of supplied studies
 • Utarbeta utkastet till registreringsrapport dRR
 • Gör en jämförande utvärdering av preparatet, om preparatets verksamma ämne hör till verksamma ämnen som ska ersättas

 • Lämna in kompletta forskningsdata för produkten.


Skicka ansökan och de övriga handlingarna till ppp (at) tukes.fi.
Posta forskningsmaterialet på CD (3 st.) till Tukes, PB 66, 00521 Helsingfors.

Kom ihåg att meddela i ansökan vilken medlemsstat som ansvarar för utvärderingen, dvs. zRMS, och i vilken medlemsstat, dvs. cRMS, preparatet kommer att marknadsföras. Anvisningar för ansökan och forskningsmaterialet finns i EU:s anvisningar och anvisningarna för den norra zonen, i vilka de nationella forskningskraven ingår (länkar nedan).

Anvisningar:

 1. Northern Zone work-sharing guidance document ver 11.1_Sept 2023, (pdf 1,70 Mt), anvisningen är på engelska
 2. Northern Zone work-sharing guidance document ver 10.0_June 2021, (pdf 2,18 Mt), anvisningen är på engelska
 3. Northern Zone work-sharing guidance document ver 9.0_June 2020, pdf, på engelska
 4. Anvisningarna för forskningskraven på växtskyddsmedels biologiska effektivitet för EU:s norra zon finns på den danska myndighetens webbplats
 5. EU:s anvisningar

Handläggningstid: Finland sammanställer registreringsrapporten (1 år), tillstånd som baserar sig på ett annat lands utvärdering 90 d.