Att anmäla om kemikaliens uppgifter

Med kemikalieanmälan anmäler företaget kemikaliens uppgifter till den behöriga myndigheten. Kemikalieanmälan lämnas på webben genom KemiDigi-systemet och de anmälda uppgifterna ska grunda sig på säkerhetsdatabladet.

Kemikalieanmälan lämnas av ett i Finland verksamt företag som tillverkar kemikalien för den inhemska marknaden eller importerar kemikalien till Finland. Kemikalieanmälan ska också lämnas om kemikalier som tillverkas och importeras för eget bruk.

Uppgifterna i kemikalieanmälningarna används av Giftinformationscentralen och olika myndigheter. Koderna för myndighetsregistrering till systemet kan begäras på adressen [email protected]

Av KemiDigi finns det också en offentlig version som visar de grundläggande uppgifterna om många kemikalier.

Mer information och anvisningar om KemiDigi.

För vilka kemikalier ska anmälan lämnas?

Företaget ska lämna en kemikalieanmälan

 • för kemikalier som är klassificerade som farliga för hälsan eller miljön eller som medför fysikaliska faror.
  för icke klassificerade kemikalier, om de innehåller ett ämne som är farligt för hälsan eller miljön eller ett ämne för vilket det i EU finns ett fastställt gränsvärde för exponering i arbetsmiljön (91/322/EEG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU).
  för kemikalier avsedda för yrkesmässigt bruk eller för allmänt bruk.

Kemikalieanmälan behöver inte lämnas

 • för ofarliga kemikalier, varor eller kosmetika
  om de levererade mängderna av kemikalien är så små att de inte medför någon fara
  för kemikalier som används försöksmässigt i vetenskaplig forskning eller vid produktutveckling.

Vilka uppgifter ska kemikalieanmälan innehålla?

I kemikalieanmälan ifylls punkterna 1, 2, 3, 9 (fysikaliska egenskaper och pH) och 14 (transportens FN/UN-nummer) i säkerhetsdatabladet. Kemikaliens säkerhetsdatablad bifogas i KemiDigi.

Utöver uppgifterna i säkerhetsdatabladet ska kemikalieanmälan innehålla en kod om användningsändamålet (EuPCS).

I KemiDigi är det möjligt att göra ett säkerhetsdatablad som sparas som en kemikalieanmälan. I detta fall ska alla uppgifter i säkerhetsdatabladet fyllas i utöver de obligatoriska uppgifterna i kemikalieanmälan.

När ska kemikalieanmälan uppdateras?

Företaget ska uppdatera kemikalieanmälan, om kemikalieuppgifterna förändras i väsentlig grad. Väsentliga förändringar är till exempel:

 • ändring av produktens handelsnamn
 • ändringar i företagets uppgifter, till exempel företagets namn ändrar
 • ändring i kemikaliens sammansättning
 • nya eller ändrade uppgifter om kemikaliens egenskaper som förorsakar fara.

När företaget inte längre säljer kemikalien, ska kemikalieanmälan passiveras i KemiDigi-systemet.

Mängduppgifter

Mängduppgifter om gällande kemikalier i KemiDigi-systemet insamlas för respektive år före utgången av februari påföljande år. Företaget anmäler de årliga tillverknings- och importmängderna av kemikalier i ton så noggrant som möjligt.

Mängduppgifterna används för bedömning av hur stora mängder kemiska ämnen det finns på den finländska marknaden, till exempel hur många ton eller i hur många produkter det fanns 2-propanol år 2009.

Det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enskilt företags produkter utgående från mängduppgifterna i kemikalieproduktregistret.

Mängduppgifterna för ämnena fås också från den nordiska databasen, SPIN-registret.

Avgifter

Avgiften för handläggning av kemikalieuppgifter bestäms efter antalet anmälningar från företaget. Den årliga avgiften är

 • för 1–200 anmälningar 26 €/st./år
 • för den del som överstiger 200 stycken 13 €/st./år

Tukes fakturerar handläggningsavgiften i två rater under året. Tukes fakturerar de kemikalieanmälningar som enligt lag är obligatoriska.

Lagstiftning

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier 553/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier 1155/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer 1579/2015