Att anmäla om kemikaliens uppgifter

Med kemikalieanmälan anmäler företaget uppgifterna för kemikalier företag släpper ut på marknaden i Finland till myndigheten.

Kemikalieanmälan lämnas via KemiDigi-systemet och de uppgifter som anmäls grundar sig på säkerhetsdatabladet.

Uppgifterna i kemikalieanmälningarna används av olika myndigheter. I KemiDigi kan man se grundläggande uppgifter om flera kemikalier även utan att logga in.

Bruksanvisningar för KemiDigi finns i KemiDigi efter att du loggat in, och inloggningsanvisningarna finns på KemiDigi-startsidan, liksom video anvisningar.

Anmälningar till giftinformationscentralerna har tidigare i Finland lämnats in i samband med kemikalieanmälningar, med från och med den 1 januari 2021 kräver detta en separat anmälan som ska lämnas in via Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) anmälningsportal enligt EU:s gemensamma datakrav.

Vem är skyldig att anmäla kemikalieuppgifter till kemikalieproduktregistret?

Det första företaget med ett finländskt FO-nummer i kemikaliens leveranskedja är skyldigt att göra en kemikalieanmälan om kemikalien som företaget introducerar på den finländska marknaden. Anmälan görs således av en finländsk tillverkare eller importör som har ett finländskt FO-nummer. Om samma kemikalie importeras till Finland av flera olika företag ansvarar vart och ett av dem för importen av den aktuella kemikalien för egen del och varje företag ska göra en egen anmälan. Om ett företag inte har ett FO-nummer i Finland kan det inte göra en kemikalieanmälan till registret.

För vilka kemikalier ska en kemikalieanmälan lämnas in?

En kemikalieanmälan ska göras om en kemikalie är klassificerad enligt CLP-förordningen eller om en oklassificerad kemikalie innehåller farliga beståndsdelar eller ett ämne för vilket ett gränsvärde för den arbetsrelaterade exponeringen har angetts i EU-lagstiftningen.  

I praktiken ska en kemikalieanmälan således göras om det är obligatoriskt att lämna ett säkerhetsdatablad eller om ett säkerhetsdatablad ska lämnas på begäran enligt artikel 31 i REACH eller enligt bilaga I till CLP-förordningen. 

En kemikalieanmälan ska göras för kemikalier avsedda för konsumentbruk. En kemikalieanmälan ska även göras för kemikalien som tillverkas och importeras för eget bruk. Om kemikalien tillverkas i Finland, men inte släpps ut på marknaden i Finland krävs inte en anmälan i sådana fall. 
Man behöver heller inte göra en kemikalieanmälan för ofarliga kemikalier, föremål eller kosmetika.

Vilka uppgifter ska kemikalieanmälan innehålla?

I kemikalieanmälan ifylls punkterna 1, 2, 3, 9 (fysikaliska egenskaper och pH) och 14 (transportens FN/UN-nummer) i säkerhetsdatabladet. Kemikaliens säkerhetsdatablad bifogas i KemiDigi.
Utöver uppgifterna i säkerhetsdatabladet ska kemikalieanmälan innehålla en kod om användningsändamålet (EuPCS).

I KemiDigi är det möjligt att göra ett säkerhetsdatablad som sparas som en kemikalieanmälan. I detta fall ska alla uppgifter i säkerhetsdatabladet fyllas i utöver de obligatoriska uppgifterna i kemikalieanmälan.

Om uppgifterna som uppges i en kemikalieanmälan är desamma, kan samma kemikalieanmälan ha flera olika handelsnamn.

Undantag till anmälningsskyldigheten

Kemikalieanmälan behöver inte lämnas om
1) kemikalien används för produkt- och processinriktad forskning och utveckling; med ”produkt- och processinriktad forskning och utveckling” avses all vetenskaplig utveckling som hänför sig till produktutveckling, och vidareutveckling av kemikalien där man använder provanordningar eller produktionsförsök för att utveckla produktionsprocessen och/eller testa tillämpningsområden för kemikalien
2) kemikalien används för vetenskaplig forskning och utveckling; med ”vetenskaplig forskning och utveckling” avses vetenskapliga försök, analyser eller kemisk forskning som utförs i kontrollerade förhållanden
3) under 100 g av kemikalien levereras endast för yrkes- eller industriellt bruk per år per företag. 

Undantaget i punkt 3 tillämpas inte på biocidpreparat, växtskyddsmedel eller kemikalier avsedda för konsumentbruk. För dessa ska en kemikalieanmälan lämnas in oavsett i vilken mängder de släpps ut på marknaden. I fråga om kemikalier som används vid normal laboratorieverksamhet får man låta bli att lämna en kemikalieanmälan endast i sådana situationer som avses i punkt 3.
 

När ska kemikalieanmälan göras och hur länge ska den vara i registret?

Företaget ska lämna en kemikalieanmälan till KemiDigi genast när åtgärderna för att släppa ut kemikalien på marknaden börjar för dess del. Kemikalieanmälan ska vara registrerad så länge tills kemikalien släpps ut på marknaden av företaget i fråga. 

När åtgärderna för att släppa ut kemikalien på marknaden upphör för företagets del, passiveras kemikalieanmälan av anmälaren i fråga. En kemikalieanmälan kan passiveras genast när åtgärderna för att släppa ut kemikalien upphör (även om kemikalien fortfarande finns på marknaden hos återförsäljare eller användare).

När ska kemikalieanmälan uppdateras?

Om uppgifterna som uppges i kemikalieanmälan ändras väsentligt ska kemikalieanmälan uppdateras. En uppgift anses ändras väsentligt om uppgifterna i kemikaliens säkerhetsdatablad måste uppdateras. Uppgifterna ska uppdateras även om det är fråga om någon annan omständighet som väsentligt påverkar datainnehållet eller registreringen av uppgifterna.

Sådana ändringar är bl.a.

1) ändring av kemikaliens handelsnamn
2) ändring av företagsuppgifter; såsom företagets namn
3) ny information om kemikaliens faroegenskaper, klassificering eller märkningar
4) ny information om kemikalien som kan påverkar riskhanteringsåtgärderna.

Mängduppgifter

Mängduppgifter om gällande kemikalier i KemiDigi-systemet insamlas för respektive år före utgången av mars påföljande år. 

Till KemiDigi ska anmälas mängduppgifter för sådana kemikalier om vilka en kemikalieanmälan i enlighet med lagstiftningen har varit i registret under året i fråga. Företag som lämnar anmälningar till KemiDigi ska även anmäla mängduppgifter.  Företaget anmäler de årliga tillverknings- och importmängderna av kemikalier i ton så noggrant som möjligt.

Mängduppgifterna används för bedömning av hur stora mängder kemiska ämnen det finns på den finländska marknaden, till exempel hur många ton eller i hur många kemikalier det fanns 2-propanol år 2019. Det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enskilt företags kemikalier eller mängden för en enskild kemikalie på basis av de mängduppgifter som publiceras i kemikalieproduktregistret.

Mängduppgifter för ämnen är allmänt tillgängliga i den nordiska databasen SPIN (Substances in Products in the Nordic Countries). Finlands, Sveriges, Danmarks och Norges nationella produktregister uppdateras i databasen de ämnesmängder som årligen släpps ut på marknaden enligt land.
 

Avgifter

Avgiften för handläggning av kemikalieuppgifter bestäms efter antalet anmälningar från företaget. Den årliga avgiften är 26 €/st./år. Maximiavgiften för prestationen av en verksamhetsutövare är 5200 €.

Tukes fakturerar handläggningsavgiften i en rat. Fakturan innehåller de enligt lagen obligatoriska kemikalieanmälningarna som varit publicerade på faktureringsdatumet.