Anmälan av kemikalieuppgifter

Med kemikalieanmälan anmäler företaget uppgifterna om de kemikalier företaget släpper ut på marknaden i Finland till myndigheten. För de anmälda kemikalierna registreras också de mängder som släpps ut på marknaden.

Uppgifterna anmäls till det kemikalieproduktregister som Tukes för via KemiDigi-systemet. De uppgifter som ska lämnas baserar sig på uppgifterna i säkerhetsdatabladet.

I KemiDigi finns förutom kemikalieproduktregistret även register över växtskyddsmedel och biocidprodukter samt ämnesregistret. Dessutom kan företagen i systemet föra en kemikalieförteckning för olika behov, bland annat i anslutning till omfattande upplagring och hantering av kemikalier eller miljötillstånd.

För vilka kemikalier ska kemikalieanmälan lämnas?

Ett företag ska göra en kemikalieanmälan om en kemikalie som klassificerats enligt CLP-förordningen samten oklassificerad kemikalie som innehåller farliga eller skadliga ämnen.  

Om ett säkerhetsdatabladska lämnas in för kemikalien, inklusive på begäran, ska även en kemikalieanmälan göras 

Kemikalieanmälan görs inte bara för kemikalier som är avsedda för yrkesmässigt eller industriellt bruk utan även för kemikalier som är avsedda för konsumentbruk och för vilka ett säkerhetsdatablad ska lämnas in på begäran samt för kemikalier som tillverkas och importeras för eget bruk. 

När behöver en kemikalieanmälan inte göras?

Kemikalieanmälan krävs inte för:

 • Föremål
 • Kosmetika
 • Ofarliga kemikalier
 • En kemikalie som tillverkas i Finland, men inte släpps ut på marknaden i Finland
 • De undantag från skyldigheten att lämna ett säkerhetsdatablad som anges i Reach-förordningen  

Kemikalieanmälan krävs inte heller i följande undantagsfall:

 1. kemikalien används för produkt- och processinriktad forskning och utveckling 
 2. kemikalien används för vetenskaplig forskning och utveckling 
 3. under 100 kg av kemikalien levereras endast för yrkesmässig eller industriell användning per företag och år. 

Undantaget i punkt 3 tillämpas inte på biocidpreparat, växtskyddsmedel eller kemikalier avsedda för konsumentbruk. För dessa ska en kemikalieanmälan lämnas in oavsett i vilken mängder de släpps ut på marknaden.
Undantagen i punkterna 1 och 2 gäller inte kemikalier som används i normal laboratorieverksamhet.För dessa ska en kemikalieanmälan göras förutom vid undantaget enligt punkt 3.

Vem ska göra en kemikalieanmälan?

Kemikalieanmälan görs av den finländska tillverkare eller importör av en kemikalie som har ett finländskt FO-nummer

Varje importör av en kemikalie ska göra en egen kemikalieanmälan och anmäla de importerade mängderna för egen del, även om samma kemikalie importeras av flera företag.

Var görs kemikalieanmälan?

Kemikalieanmälan görs i kemikalieproduktregistret i KemiDigi-systemet. Företaget ska bevilja sin KemiDigi-användare ärendefullmakt för hantering av kemikalieuppgifter i tjänsten Suomi.fi. Efter att ha fått fullmakten kan användaren som företrädare för företaget på webbplatsen Välj inloggningssätt - KemiDigi logga in i KemiDigi-systemet med en Suomi.fi-identifiering. 

Företagets huvudanvändare ska i KemiDigi-systemet ge användaren rätt att hantera företagets kemikalieanmälningar. Efter att ha fått behörighet kan användaren göra, uppdatera och passivera företagets kemikalieanmälningar.

Företaget måste komma ihåg att ta bort de fullmakter som användaren beviljats i tjänsten Suomi.fi, när personen inte längre företräder företaget. 

När ska en kemikalie anmälas till registret?

Kemikalieanmälan ska vara publicerad i kemikalieproduktregistret så länge företaget släpper ut kemikalien på marknaden. 

Kemikalieanmälan ska göras när företaget börjar släppa ut kemikalien på marknaden. När ett företag upphör med att släppa ut en kemikalie på marknaden kan kemikalieanmälan passiveras i systemet av anmälaren, även om kemikalien fortfarande finns på marknaden hos återförsäljare eller användare.

Vilka uppgifter ska anmälas?

Kemikalieanmälan innehåller uppgifter om vem som har upprättat anmälan, klassificering och märkning av kemikalien, komposition, tillstånd, pH samt transportuppgifter som finns i avsnitten 1, 2, 3, 9 och 14 i säkerhetsdatabladet. Dessutom ska bland annat kemikaliens kod för användningsändamål (EuPCS) anges. Också kemikaliens säkerhetsdatablad ska bifogas till kemikalieanmälan.

I KemiDigi är det möjligt att vid behov utarbeta ett säkerhetsdatablad för kemikalien som automatiskt sparas i systemet som bilaga till kemikalieanmälan. 

Genom samma kemikalieanmälan kan uppgifter lämnas om flera kemikalier som släppts ut på marknaden under olika handelsnamn, om alla har samma datainnehåll.

När ska kemikalieanmälan uppdateras?

Kemikalieanmälan ska uppdateras om uppgifterna ändras väsentligt.

Uppgifterna har ändrats väsentligt om till exempel: 

 1. säkerhetsdatabladet för kemikalien har uppdaterats
 2. kemikaliens farliga egenskaper, klassificering eller märkningsuppgifter ändras
 3. ny information finns som påverkar riskhanteringsåtgärderna
 4. uppgifterna om företaget har ändrats, exempelvis företagets namn.

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna i kemikalieanmälningarna, samt mängderna av ämnen som släppts ut på marknaden som härletts från mängduppgifterna, används av olika myndigheter i deras uppdrag. 

I kemikalieproduktregistret har de nationella myndigheterna tillgång till så aktuell information som möjligt om de kemikalier som används på marknaden i Finland som de använder för övervakning, tillstånd, utveckling av lagstiftningen samt för utvärderings- och riskhanteringsåtgärder. Med tanke på skyddet av hälsan och miljön är det viktigt att samla in information om de kemikalier och deras mängder som finns på den nationella marknaden.

Det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enskilt företags kemikalier utgående från uppgifterna publicerats från kemikalieproduktregistret.

Avgifter

Faktureringen i anslutning till kemikalieproduktregistret görs en gång om året. Avgiften för handläggning av kemikalieuppgifter bestäms enligt de kemikalieanmälningar som företagets har publicerats i kemikalieproduktregister och är 26 €/kemikalieanmälan, dock så att det största beloppet som faktureras är 5 200 € per år. 
Avgift tas inte ut för frivilligt gjorda kemikalieanmälningar.

Anvisningar för användning av KemiDigi

Anvisningar för inloggning finns på KemiDigis förstasida. 
Bruksanvisningar finns tillgängliga efter inloggningen på användarens förstasida.
Videoanvisningar: KemiDigi - kemikaalitiedon hallinta (dreambroker.com)