Anmälan om kemikalieuppgifter

Kemikalieanmälan är en anmälan, varmed företaget meddelar uppgifter om kemikalien till myndigheterna. Kemikalieanmälan kan oftast lämnas med säkerhetsdatabladet.
Kemikalieanmälan lämnas av det företag, som tillverkar kemikalien i Finland för den inhemska marknaden eller av ett finländskt företag, som importerar kemikalien till Finland. Den som lämnar kemikalieanmälan kan till exempel vara tillverkaren eller importören av kemikalien.

På vår webbsida finns en blankettmodell, som kan användas både som kemikalieanmälan och som säkerhetsdatablad.

Kemikalieanmälan ska vara skriven på finska eller svenska. Införandet av KemiDigi avslutas det nuvarande inlämnandet av kemikalieanmälningar per e-post till Finska kemikalieproduktregistret 30.11.2018. Därefter kan man lämna in anmälningar till KemiDigi i februari 2019. Mer information

Kemikalieanmälningarna sparas i Kemikalieproduktregistret, som används av Giftinformationscentralen och olika myndigheter. Det finns även en offentlig version av registret med grundläggande information om varje kemikalie.

För vilka kemikalier ska anmälan lämnas?

Företaget ska lämna en kemikalieanmälan

 • för kemikalier som är klassificerade som farliga för hälsan eller miljön eller som medför fysikaliska faror.
 • för icke klassificerade kemikalier, om de innehåller ett ämne som är farligt för hälsan eller miljön eller ett ämne för vilket det i EU finns ett fastställt gränsvärde för exponering i arbetsmiljön (91/322/EEG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU).
 • för kemikalier avsedda för yrkesmässigt bruk eller för allmänt bruk.

Kemikalieanmälan behöver inte lämnas

 • för ofarliga kemikalier, varor eller kosmetika
 • om de levererade mängderna av kemikalien är så små att de inte medför någon fara
 • För kemikalier, som används försöksmässigt i vetenskaplig forskning eller vid produktutveckling.

Vilka uppgifter ska kemikalieanmälan innehålla?

Kemikalieanmälan innehåller följande uppgifter, som även finns i kemikaliens säkerhetsdatablad:

 • handelsnamn, användningsändamål och identifieringsuppgifter för det företag som verkar i Finland
 • klassificering och märkningsuppgifter
 • sammansättning och information om beståndsdelar
 • åtgärder vid första hjälpen
 • brandbekämpningsåtgärder och åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
 • hanterings- och lagringsanvisningar
 • begränsning av exponeringen, värdet för skadlig koncentration (HTP-värde) och personlig skyddsutrustning
 • fysikaliska och kemiska egenskaper
 • fara för hälsa och miljö
 • avfallshantering
 • transportuppgifter

Förutom uppgifterna i säkerhetsdatabladet ska kemikalieanmälan innehålla:

När ska kemikalieanmälan uppdateras?

Företaget ska lämna en ny kemikalieanmälan om kemikalieuppgifterna förändras i väsentlig grad. Väsentliga förändringar är till exempel:

 • ändring av produktens handelsnamn
 • ändringar i företagets uppgifter, till exempel företagets namn ändrar
 • ändring i kemikaliens sammansättning
 • nya eller ändrade uppgifter om kemikaliens egenskaper som förorsakar fara.

När företaget inte längre säljer kemikalien ska en skriftlig anmälan om det skickas till Tukes per e-post på adressen tuoterekisteri@tukes.fi.

Mängduppgifter

Företaget ska anmäla uppgifter om den årliga mängden av de kemikalier som finns i kemikalieproduktregistret. Mängderna ska anmälas för föregående år före utgången av februari påföljande år.  Företaget anmäler den årliga mängden tillverkade och importerade kemikalier i ton till kemikalieproduktregistret så noggrant som möjligt.

Mängduppgifterna används för bedömning av hur stora mängder kemiska ämnen det finns på den finländska marknaden, till exempel hur många ton eller i hur många produkter det fanns 2-propanol år 2009.
Det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enskilt företags produkter utgående från mängduppgifterna i kemikalieproduktregistret.

Mängduppgifterna för ämnena fås också från den Nordiska databasen, SPIN-registret.

Insamlingen av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier för 2018 genomförs inte i början av mars, utan genom KemiDigi vid en tidpunkt som meddelas senare.

Avgifter

Avgiften för behandling av kemikalieuppgifter bestäms enligt antalet anmälningar från ett företag. Den årliga avgiften är

 • för 1–200 anmälningar 26 €/st./år
 • för den del som överstiger 200 stycken 13 €/st./år

Tukes fakturerar hanteringsavgiften i två rater under året. Tukes fakturerar kemikalieanmälningar, som enligt lag är obligatoriska.

Lagstiftning

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier 553/2008
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier 1155/2011
Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer 1579/2015

 

Annanstans på nätet