Krav på utomhusljus

Viktiga faktorer för säkerheten i anslutning till utomhusljus är till exempel stabilitet, lämpligt kärl, lämplig veke och ljusmassa samt ändamålsenlig bruksanvisning och varningstexter.
Med utomhusljus avses alla levande ljusprodukter avsedda för utomhusbruk, till exempel:

 • stockfacklor
 • stearinljuslyktor för utomhusanvändning
 • lyktljus för utomhusanvändning
 • marschaller
 • grav-, trädgårds- och oljeljus.

Tillverkare, beställare, importörer, distributörer och försäljare av utomhusljus ansvarar för deras säkerhet.

Eftersom utomhusljus är allmänna konsumtionsvaror märks de inte med CE-märkning och det krävs inte tillstånd av myndigheten för försäljning av dem.

Säkerhetskrav

Utomhusljus ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen: de får inte orsaka fara för konsumenternas hälsa eller egendom.

Kraven på brandsäkerhet för utomhusljus behandlas i standarden SFS-EN 17616:2021 Outdoor candles – Specification for fire safety, som innehåller mer detaljerade säkerhetskrav och provningsmetoder. 

De provningsmetoder och krav som beskrivs i standarden kan användas som hjälp vid säkerhetsbedömningen även när det gäller utomhusljus som inte omfattas av standarden.

Märkningar och bruksanvisning

På utomhusljus bör finnas nödvändig bruksanvisning för att produkten ska kunna användas tryggt och varningspåskrifter på finska och svenska. I bruksanvisningen kan finnas illustrationer som gör anvisningarna klarare. I stället för text kan information också ges med allmänt kända instruktions- och varningspåskrifter. 

Standarden SFS-EN 17617:2021 Outdoor candles – Product safety labels innehåller detaljerade krav för märkning av utomhusljus.

De märkningar som beskrivs i standarden kan i tillämpliga delar även användas för utomhusljus som inte omfattas av standarden.

Viktiga varningar som ska finnas på utomhusljus är till exempel: 

 • Endast för användning utomhus.
 • Inte på balkong eller veranda.
 • Får endast brännas på brandsäkert underlag (inte exempelvis plast- eller träytor).
 • Bränn endast i ett brandsäkert kärl eller en brandsäker ställning, så att utomhusljuset som blivit lätt när det brunnit ner inte förs av vinden till något brandfarligt material (gäller lätta utomhusljus).
 • Meddelande om säkert avstånd till olika konstruktioner (Exempelvis: Ska placeras på minst 1 meters avstånd från byggnader, stängsel eller andra konstruktioner.)
 • Ett brinnande ljus får inte flyttas eller lämnas utan uppsikt.
 • Bränn inte om det regnar (risk för stänk).
 • Släck genom kvävning.
 • Lämna inte tändstickorna i lyktan när lyktan tänds.

Märkningarna ska finnas antingen på utomhusljuset eller på dess försäljningsförpackning eller så ska de ges tillsammans med utomhusljuset på en separat etikett.

Standarder för ljusprodukter har utarbetats och uppdaterats frekvent under de senaste åren: 

 • År 2018 publicerades en uppdaterad version av standarden SFS-EN 15426:2018:en Candles. Specification for sooting behaviour.
 • År 2019 publicerades uppdaterade versioner av standarderna för inomhusljus SFS-EN 15493:2019 Ljus. Brandsäkerhetskrav och SFS-EN 15494:2019 Ljus. Produktsäkerhetsmärkningar.
 • År 2021 publicerades nya standarder för utomhusljus SFS-EN 17616:2021:en Outdoor candles. Specification for fire safety och SFS-EN 17617:2021:en Outdoor candles. Product safety labels.

För närvarande förbereder CEN en standard för säkerhet, provningsmetoder och märkningskrav för tillbehör till ljusprodukter (såsom ljusstakar, lyktor, manschetter, skärmar...). Den förberedande standarden gäller både produkter som är avsedda för inomhusbruk och produkter som är avsedda för utomhusbruk. Tukes deltar aktivt i beredningen av standarder för ljusprodukter.

På grund av den snabba takten i beredningen och uppdateringen av produktgruppens standarder är Tukes anvisning Kynttilätuotteiden ja eräiden palovaaraa aiheuttavien tuotteiden turvallisuusvaatimukset inte till alla delar uppdaterade. I de fall där det i tillämpliga standarder för en produkt anges överlappande eller kompletterande krav i förhållande till kraven i ljusanvisningen, ska kraven i den gällande standarden i första hand gälla. Tukes kommer att uppdatera instruktionerna i sin helhet efter publiceringen av standarden för kringprodukter till ljus. 

Mer information om märkningar och bruksanvisningar finns på sidan Bruksanvisningar för produkter och märkningar om säker användning.