Krav på utomhusljus

Väsentligt för säkerheten för utomhusljus är t.ex. stabilitet, användning av lämplig behållare, korrekt användning av veke och- ljusmassa samt vederbörliga bruksanvisningar och varningsmärkningar.

Utomhusljus omfattar alla brinnande ljusprodukter som är planerade för utomhusbruk såsom:

 • eldpelare
 • ljuslyktor för utomhusbruk
 • lyktljus för utomhusbruk
 • marschaller och -facklor
 • grav-, trädgårds- och oljeljus.

Utomhusljusens tillverkare, kontraktsgivare, importörer, distributörer och försäljare ansvarar för ljusens säkerhet.

Eftersom utomhusljusen är allmänna konsumtionsvaror CE-märks de inte, och för försäljning av dem behövs inte tillstånd från myndigheterna.

Säkerhetskrav

Utomhusljus ska uppfylla kraven i konsumentsäkerhetslagen: de får inte orsaka fara för konsumentens hälsa eller egendom.

Utomhusljus får inte orsaka bassängbrand, dvs. en brand där hela ljusmassans yta börjar brinna. Vid brandens slutskede, när det endast finns lite smulten ljusmassa kvar, kan bassängbrand förekomma tillfälligt. Höljet på utomhusljus med hölje får inte upprätthålla branden. Ljus som är gjutna i behållare, t.ex. keramiska krukljus, genom behållaren får det inte sippra ljusmassa.

Märkningar och bruksanvisningar

Utomhusljus måste ha nödvändiga bruksanvisningar för säker användning samt varningar på finska och svenska. I bruksanvisningen kan det finnas illustrationer för att öka tydligheten, och istället för med text kan informationen även ges med kända instruktions- och varningsmärkningar. Viktiga varningar som ska fästas på utomhusljus är till exempel:

 • Endast för utomhusbruk. Inte på balkongen eller verandan.
 • Bränn endast på icke-brännbar yta, inte t.ex. på plast- eller träytor.
 • Bränn endast i icke-brännbar behållare eller ställning, i snödriva eller sand, så att vinden inte för den lättade utomhuselden till ett brandfarligt material, berör utomhuseldar som
 • meddelande om säkra avstånd till olika konstruktioner, t.ex.: Ska placeras på minst 1 meters avstånd från byggnad, staket eller andra konstruktioner.
 • Man ska inte röra brinnande ljus och de får inte lämnas utan övervakning, berör inte gravljus.
 • Får inte brännas vid regn p.g.a. skvättrisk.
 • Ska släckas genom kvävning.
 • Om utomhusljuset har en locksidan ska det i märkningarna inte glömmas borta att locket ska vara på plats när ljuset bränns för säker användning av produkten. Akta heta metallock, om ljuset har ett sådant.
 • Lämna inte tändstickor inne i lyktan när du tänder den.

Märkningar på ljusprodukter som är avsedda för utomhusbruk ska göras enligt Tukes anvisning Säkerhetskrav för ljusprodukter och vissa produkter som medför brandfara, genom att beakta kraven i punkt 2. Det rekommenderas att vid av andra märkningar använda standarden SFS-EN 15494 Ljus. Produktsäkerhetsmärkningar, allmän varningsmärkning enligt punkt 2.2.

Märkningarna ska antingen finnas på utomhusljuset, dess försäljningsförpackning eller så ska de ges tillsammans med ljuset på en separat etikett.

Se även

Säkerhetskrav för ljusprodukter och vissa produkter som medför brandfara

Forsknings- och utvecklingsprojekt för ljusprodukters säkerhet

Bruksanvisningar för produkterna och märkningar som gäller en säker användning

Kauppa-ja teollisuusministeriön ja Kuluttajaviraston VTT:llä teettämän  kynttilätuotteiden turvallisuutta koskeva tutkimus- ja kehittämishankeen loppuraportti