Anmälan av kemikalieuppgifter till giftinformationscentraler

Importörer och nedströmsanvändare ska anmäla uppgifter till de nationella giftinformationscentralena om blandningar som klassificeras som hälsofarliga eller som orsakar fysikalisk fara. Anmälningsplikten baseras på CLP-förordning (EG) nr 1272/2008. Anmälan görs till de länder där blandningen släpps ut på marknaden. Skyldigheten gäller inte nedströmsanvändare som endast använder blandningar, utan t.ex. tillverkare av blandningar som släpper ut blandningar på marknaden.

Anmälningar till giftinformationscentralen har tidigare i Finland lämnats in i samband med kemikalieanmälningar, men från och med den 1 januari 2021 kräver detta en separat anmälan. Från och med 1.1.2021 görs anmälan till giftinformationscentralen via Europeiska kemikaliemyndigheten Echas inlämningsportal. Dessutom måste kemikalieanmälningar fortfarande göras till Tukes för andra ändamål. 

I bilaga VIII till CLP-förordningen fastställs vilka uppgifter som ska lämnas i anmälan. Anmälan ska göras fr.o.m. följande datum:

 • blandningar avsedda för konsumentbruk 1.1.2021
 • blandningar avsedda för yrkesbruk 1.1.2021
  (avsedd att användas av yrkesfolk men inte i industrianläggningar)
 • blandningar avsedda för industriellt bruk 1.1.2024
  (avsedd att användas endast i industrianläggningar).

Följande delar ingår i anmälan:

 • blandningens produktbeteckning
 • information om anmälaren
 • klassificering av blandningen vad gäller hälsofaror eller fysikaliska faror
 • märkningar på varningsetiketten
 • information om toxicitet
 • blandningens ingredienser och eventuella allmänna produktidentifikationer.

För att identifiera blandningen införs en unik formuleringsidentifierare, en s.k. UFI-kod (Unique Formula Identifier), som anmälaren själv skapar med en applikation på Echas webbsida före anmälan. UFI-koden är kostnadsfri. Koden ska anges i anmälan och läggs till som kompletterande information på blandningens varningsetikett eller i direkt anslutning till den. Undantaget är blandningar avsedda för industriellt bruk eller blandningar som inte förpackats. På blandningar avsedda för industriellt bruk kan UFI-koden alternativt anges i säkerhetsdatabladet. På blandningar som inte förpackats anges UFI-koden i säkerhetsdatabladet.

Om företaget har gjort en kemikalieanmälan till kemikalieproduktregistret före ovan nämnda tillämpningstidpunkter, behöver företaget inte göra någon anmälan enligt de nya uppgiftskraven före den 1.1.2025. Anmälan enligt bilaga VIII i CLP-förordningen via Echas inlämningsportal måste dock göras och uppgifter enligt de nya kraven måste anmälas ifall det sker ändringar i blandningens sammansättning, produktidentifiering eller klassificering.

Portalen är tillgänglig

Echas inlämningsportal är tillgänglig för företag. En del av medlemsländerna godkänner redan nu inlämning av uppgifter avsedda för giftinformationscentraler via Echas inlämningsportal. Närmare information om praxis i olika länder finns i Echas tabell. Anmälan kan göras till Finland från början av 2021. Anmälan som gjorts före detta via PCN-portalen ska anses ha gjorts 1.1.2021.

Aktuell information, anvisningar och verktyg/applikationer har samlats på webbplatsen Poison Centres.

Poison centres -banner

Frågor och svar

Lagstiftning

CLP-förordningen (EG) 1272/2008
artikel 45, artikel 25(7)  och bilaga VIII (Förordning (EU) 2017/542 om ändring av CLP-förordningen)