Anmälan av kemikalieuppgifter till giftinformationscentraler

Importörer och nedströmsanvändare ska anmäla uppgifter till giftinformationscentraler om blandningar som klassificeras som hälsofarliga eller som orsakar fysikalisk fara. Anmälan görs för att giftinformationscentralerna ska ha relevant information om konsistens och farliga egenskaper vid behov. Anmälningsplikten baseras på CLP-förordning (EG) nr 1272/2008. Anmälan görs till de länder där blandningen släpps ut på marknaden. 

Skyldigheten gäller inte nedströmsanvändare som endast använder blandningar, utan t.ex. tillverkare av blandningar som släpper ut dessa på marknaden. Distributörer är skyldiga att ta reda på om anmälan gjorts för de kemikalier som släpps ut på marknaden. Distributören kan ta reda på om anmälan är gjord av blandningens leverantör tillexempel vid uppgörande av köpaavtal.

Uppgifter enligt bilaga VIII sänds till giftinformationscentralen i Finland via Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) inlämningsportal.  Skyldigheten grundas på ändring av kemikalielagen 711/2020. 

Skyldigheten har berört blandningar avsedda för konsumentbruk och yrkesbruk från och med 1.1.2021. Anmälan ska göras för blandningar avsedda för industriellt bruk fr.o.m. 1.1.2024. Om företaget har gjort en kemikalieanmälan till kemikalieproduktregistret före ovan nämnda tillämpningstidpunkter, behöver företaget inte göra någon anmälan enligt de nya uppgiftskraven före den 1.1.2025. Anmälan enligt bilaga VIII i CLP-förordningen via ECHAs inlämningsportal måste dock göras och uppgifter enligt de nya kraven måste anmälas ifall det sker ändringar i blandningens sammansättning, produktidentifiering eller klassificering. Det samma gäller även för anmälan till andra  EU/EES.

Följande delar ingår i anmälan:

  • blandningens produktbeteckning
  • information om anmälaren
  • klassificering av blandningen vad gäller hälsofaror eller fysikaliska faror
  • märkningar på varningsetiketten
  • information om toxicitet
  • blandningens ingredienser och eventuella allmänna produktidentifikationer
  • tilläggsuppgifter (bl.a. förpackningstyp och -storlek, pH,  produktkategori och användning)

UFI-kod

För att i fall av förgiftning kunna ha tillgång till specifik information om kemikalieblandningar för att vårda patienter införs en unik formuleringsidentifierare, en s.k. UFI-kod (Unique Formula Identifier). UFI-koden är en 16 tecken lång siffer-/bokstavskombination, som föregås av akronymen UFI. Anmälaren skapar UFI-koden själv med en applikation på ECHAs webbsida. 

UFI-koden är kostnadsfri. Koden ska anges i anmälan och läggs till som kompletterande information på blandningens varningsetikett eller i direkt anslutning till den. Undantaget är blandningar avsedda för industriellt bruk eller blandningar som inte förpackats. På blandningar avsedda för industriellt bruk kan UFI-koden alternativt anges i säkerhetsdatabladet. På blandningar som inte förpackats anges UFI-koden i säkerhetsdatabladet.

Tilläggsuppgifter: UFI-kod - Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Anmälan om kemikalier till Tukes kemikalieproduktregister krävs fortfarande

Anmälningar till giftinformationscentralerna har tidigare i Finland lämnats in i samband med kemikalieanmälningar om farliga kemikalier till Tukes kemikalieproduktregister. Dessutom måste kemikalieanmälningar fortfarande göras till Tukes för andra myndigheters bruk. Tilläggsuppgifter om anmälan av kemikalier hittar du här: 

Webinarieinspelning (på finska): Kansallinen kemikaali-ilmoitus ja KemiDigi

Mer information: Att anmäla om kemikaliens uppgifter

Instruktioner, redskap och applikationer

Poison Centres

Aktuell information, instruktioner och applikationer finns samlade på Poison Centres -websida Poisoncentres - ECHA (europa.eu).

Poison centres -banner

ECHAs videor på YouTube

Du kan hitta instruktionsvideor på ECHAs YouTube-kanal.

 

Lagstiftning

CLP-förordningen (EG) 1272/2008
artikel 45, artikel 25(7)  och bilaga VIII (Förordning (EU) 2017/542 om ändring av CLP-förordningen)