Inlämnande av uppgifter till giftinformationscentraler fr.o.m. 1.1.2021

Företag ska lämna uppgifter om blandningar som medför hälsofaror eller fysikaliska faror till giftinformationscentralerna i de EU-länder där blandningen släpps ut på marknaden. 

Anmälningspliktiga är:

  • företag som importerar blandningar till EU
  • företag som tillverkar blandningar i EU.

Anmälan ska innehålla följande:

  • identifiering av blandningen och uppgiftslämnaren
  • klassificering av blandningen, de olika delarna av varningsetiketten och toxicitet
  • produktbeteckningarna för blandningens ingredienser.

För identifiering av blandningar kommer en UFI-kod (unique formula identifier) att införas. Uppgiftslämnaren skapar koden själv med en applikation. UFI-koden ska nämnas i anmälan och läggas till på blandningens varningsetikett.

Anmälningsplikten tillämpas på följande sätt enligt aktuell information (European Commission’s public consultation on postponing harmonised rules for poison centres notification)

  • blandningar avsedda för konsumentbruk fr.o.m. januari 2021
  • blandningar avsedda för yrkesbruk fr.o.m. januari 2021
  • blandningar avsedda för industribruk fr.o.m. januari 2024.

Företag behöver inte lämna in en anmälan enligt de nya kraven före 1.1.2025, om företaget har lämnat in en kemikalieanmälning till Tukes före de datum som listats ovan. Detsamma gäller även för anmälningar som lämnats in i andra EU-länder. De nya kraven ska tillämpas redan tidigare, om det sker förändringar i blandningens sammansättning, produktbeteckning eller toxicitet.

Aktuell information, anvisningar och verktyg/applikationer har samlats på webbplatsen Poison Centres.

Poison centres -banner