Anmälan av kemikalieuppgifter till giftinformationscentraler

Företag som tillverkar eller importerar till EU blandningar som klassificeras som hälsofarliga eller som orsakar fysikalisk fara ska anmäla uppgifter om blandningarna till giftinformationscentraler. Tills vidare uppfylls anmälningsplikten i Finland samtidigt som företaget lämnar in en kemikalieanmälan om farliga kemikalier och kemikalier som orsakar fara enligt 22 § i kemikalielagen till Tukes via Kemidigi.

Från och med 1.1.2021 görs anmälan via Europeiska kemikaliemyndigheten Echas inlämningsportal till de giftinformationscentraler i de länder där blandningen släpps ut på marknaden, till exempel i Finland. Observera att EU-komissionen har senarelagt tillämpningsdatumet ett år till 1 januari 2021.

Anmälningsplikten baseras på CLP-förordning (EG) nr 1272/2008. I bilaga VIII till CLP-förordningen fastställs vilka uppgifter som ska lämnas i anmälan. Anmälan ska göras fr.o.m. följande datum:

  • blandningar avsedda för konsumentbruk 1.1.2021
  • blandningar avsedda för yrkesbruk 1.1.2021
  • blandningar avsedda för industriellt bruk 1.1.2024.

Följande delar ingår i anmälan:

  • blandningens produktbeteckning
  • information om anmälaren
  • klassificering av blandningen vad gäller hälsofaror eller fysikaliska faror
  • märkningar på varningsetiketten
  • information om toxicitet
  • blandningens ingredienser och eventuella allmänna produktidentifikationer.

För att identifiera blandningen införs en specificerad formuleringsidentifierare, en s.k. UFI-kod (Unique Formula Identifier), som anmälaren själv skapar med en applikation på Echas webbsida före anmälan. UFI-koden är kostnadsfri. Koden ska anges i anmälan och läggs till som kompletterande information på blandningens varningsetikett eller i direkt anslutning till den. Undantaget är blandningar avsedda för industriellt bruk eller blandningar som inte förpackats. På blandningar avsedda för industriellt bruk kan UFI-koden alternativt anges i säkerhetsdatabladet. På blandningar som inte förpackats anges UFI-koden i säkerhetsdatabladet.

Om företaget har gjort en anmälan till kemikalieproduktregistret före ovan nämnda tillämpningstidpunkter, behöver företaget inte göra någon anmälan enligt de nya uppgiftskraven före den 1.1.2025. Anmälan enligt bilaga VIII i CLP-förordningen via Echas inlämningsportal måste dock göras och uppgifter enligt de nya kraven måste anmälas ifall det sker ändringar i blandningens sammansättning, produktidentifiering eller klassificering.

Portalen är redan tillgänglig

Echas inlämningsportal är redan tillgänglig för företag. En del av medlemsländerna godkänner redan nu inlämning av uppgifter avsedda för giftinformationscentraler via Echas inlämningsportal. Närmare information om praxis i olika länder finns i Echas tabell.

Aktuell information, anvisningar och verktyg/applikationer har samlats på webbplatsen Poison Centres.

Poison centres -banner

Frågor och svar