Begränsning av upprepad användning

Växtskyddsmedel kan vara skadliga för marklevande organismer, såsom daggmaskar. Om de risker som preparatet medför för daggmaskar och andra marklevande organismer inte hålls på en godtagbar nivå vid användning varje år, kan Tukes begränsa upprepad användning av preparatet. I växtskyddsmedelsregistret kan du kontrollera om det finns begränsningar för upprepad användning av preparatet.

Marklevande organismer upprätthåller markens luckerhet, möjliggör nedbrytningen av organiska ämnen och på så sätt kretsloppet för kväve och koldioxid. Dessutom är marklevande organismer nödvändiga för att bilda en bra markstruktur.

Om preparatet är försett med begränsning av upprepad användning, kontrollera tidsintervallet på förpackningen och följ det.