Elinstallationer i bad- och duschutrymmen

Vid elinstallationer i bad- och duschutrymmen ska man iaktta kraven i elinstallationsstandarden SFS 6000, del 7-701. Kompletterande krav på reparations-, ändrings- och utökningsarbeten anges i standardens del 8-802.

I tvättutrymmen är det farligare att använda el än i vanliga bostadsrum, eftersom den elektriska resistansen hos våt hud är lägre än hos torr och dessutom är kroppen sannolikt i kontakt med jordpotential. Därför har det alltid ställts särskilda krav på elinstallationer i badrum.

Jordfelsbrytare som garanti för eluttagets säkerhet

Efter 1997 har det krävts att nya eluttag installerade i badrum ska vara skyddade med en jordfelsbrytare. Den bryter strömmen i felsituationer – men med en ström som är mycket mindre än säkringens ström – och förhindrar att omedelbar livsfara uppstår. De krav som publicerades i slutet av år 2007 förutsatte att utöver eluttagen skulle även alla andra elinstallationer med nätspänning i nya badrum skyddas med en jordfelsbrytare.

Skyddsavstånden ger extra skydd

Placeringen av elapparater i omedelbar närhet av dusch eller badkar har begränsats genom indelning i zonerna 0, 1 och 2. Man måste ta hänsyn till zonerna när nya elapparater installeras eller om duschen eller badkaret flyttas. Zonernas allmänna egenskaper och de vanligaste kraven på zonindelningen visas i bilden nedan.

Obs! Klicka på bilden, så förstoras den.

Zoner i bad- och duschutrymmen i bostadsfaKylpstigheter, beskrivna i texten nedan.

De begränsade installationszonerna i duschutrymmet sträcker sig till höjden 225 cm över golvet och avståndet 120 cm från duschen. Det är möjligt att påverka begränsningarna med hjälp av fasta eller stängningsbara skyddsväggar, t.ex. en duschvägg. Om skyddsväggen är lägre än 225 cm och/eller smalare än 120 cm, mäts minimiavstånden med ”snörmått” runt skyddsväggens kanter. I praktiken innebär detta att det är möjligt att installera elapparater närmare duschen, på duschväggens andra sida.

Eluttagen i bad- och duschutrymmen

Till nätspänning anslutet eluttag får inte installeras i de klassificerade zonerna 0, 1 eller 2. Eluttag, även inuti ett spegelskåp, ska alltså vara

  • belägna minst 120 cm från duschmunstycket; vid renovering av gamla bad- och duschutrymmen tillåts avståndet 100 cm, eller
  • 60 cm från badkarets ytterkant.

Vid renovationer av gamla bad- och duschutrymmen tillåts 100 cm avstånd från dusch eller 50 cm från badkarets kant, om de nutida längre avstånden inte rimligen kan uppfyllas och avstånden har varit tillåtna vid tidpunkten för byggandet av den ursprungliga installationen.

Belysningsarmaturer och andra apparater i badrum

Beroende på installationstidpunkt och skyddsprinciper har det funnits olika krav på placering av belysningsarmaturer. De nyaste placeringskraven fungerar som tumregel även för andra tidpunkter.

Om en belysningsarmatur finns närmare än 120 cm från duschen eller 60 cm från badkaret, ska den vara placerad på minst 170 cm:s höjd. I närheten av duschen ska armaturen dessutom vara mekaniskt kraftig. Inom området för duschen ska armaturens kapslingsklass vara stänkvattentät, t.ex. IP 24, IP 34 eller IP 44. Det är inte tillrådligt att installera belysningsarmaturer utan skyddskåpa ovanför en dusch, eftersom en vattendroppe som träffar en het glödlampa kan splittra glödlampan och glassplittret kan orsaka en farlig situation.

I området innanför skyddsavståndet är det också tillåtet att installera t.ex. en handdukstork eller ett värmeelement. Dessa måste också ha kapslingsklassen stänkvattentät.

Om badrummet ligger i anslutning till basturummet för en bastu, ska kapslingsklassen hos elapparater på mer än 120 cm:s avstånd vara minst droppvattentät (IP 21). Beroende på användningsförhållandena kan det dock vara ändamålsenligt att installera stänkvattentäta elapparater även i detta område. Om badrummet inte ligger i anslutning till basturummet, finns det inga särskilda krav på kapslingsklass utanför 120 cm-området.

Kapslingsklasser

Elapparater och elmateriel klassificeras både efter mekaniskt skydd och skydd mot vatten. Om det på produkten inte finns några IP-märkningar som avser kapslingsklassen eller motsvarande äldre droppsymboler, är det frågan om en produkt som är avsedd för placering i ett torrt utrymme. Ett högre skydd ges som en så kallad IP-klassificering. Mer om IP-klassificeringarna kan man läsa i sidan ”Hemmets elsäkerhet” (på finska).

Reparations- och utökningsarbeten på installationer

Som utgångspunkt för ändrings- och renoveringsarbeten gäller att de ska utföras enligt samma krav som ställs på nyinstallationer. Trasiga eller slitna elinstallationsmateriel kan förnyas enligt de krav som gällde vid installationstidpunkten, men tilläggsinstallationer måste utföras enligt de krav som gäller när installationen görs. Om man till exempel installerar ett ytterligare eluttag eller ersätter en enkel belysningsarmatur med ett spegelskåp som har ett eluttag, ska åtminstone dessa skyddas med en jordfelsbrytare.

Jordfelsbrytaren läggs i allmänhet till i gruppcentralen eller i en separat kapsling i centralens närhet. Då måste man ofta förnya kablaget, eftersom man i felströmsskyddade kretsar använder en från nolledaren avskild separat skyddsledare, vilken nödvändigtvis inte finns i installationer som har gjorts före 1990-talet. Installationernas skyddsnivå förbättras när även gamla installationer omfattas av felströmsskydd. Det är också möjligt att använda eluttag eller spegelskåp försedda med jordfelsbrytare, då kablaget inte behöver förnyas.

Enligt de gamla installationskraven skulle eluttaget installeras på minst 170 cm:s höjd. I de flesta eluttag finns numera som en strukturell del ett s.k. barnskydd, dvs. petskyddade täckplattor som extra skydd i hålen. Höjdkravet gäller inte för ett sådant eluttag.