Textilier och skodon med elektriska funktioner

Textilier eller skodon med elektriska funktioner (t.ex. ljus eller ljud) ska uppfylla kraven i den lagstiftning som begränsar farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter samt i lagstiftningen om batterier eller ackumulatorer.  
 
Textilier eller skodon med elektriska funktioner får inte innehålla vissa begränsade ämnen, av vilka det finns 10 stycken. Begränsade ämnen är:
•    kadmium, Cd
•    bly, Pb
•    kvicksilver, Hg
•    sexvärt krom, Cr6+
•    polybromerade bifenyler, PBB
•    polybromerade difenyletrar, PBDE
•    bis(2-etylhexyl)ftalat, DEHP
•    butylbensylftalat, BBP
•    dibutylftalat, DBP
•    diisobutylftalat, DIBP.


Dessutom måste man se till att produkterna är försedda med de märkningar som krävs enligt lagstiftningen, bland annat CE och spårbarhetsuppgifter. Produkten ska vara försedd med de handlingar som krävs enligt lagstiftningen. 
 
Textilier eller skodon med elektriska funktioner har oftast ett batteri eller en ackumulator. Batterier och ackumulatorer får inte innehålla kvicksilver eller kadmium. Batterier eller ackumulatorer ska märkas med separat insamlingsmärkning och ackumulatorerna ska vara försedda med kapacitetsmärkning. Dessutom gäller producentansvaret för batterier och ackumulatorer.