Systemet EU Safety Gate för farliga produkter

Varningssystemet för farliga produkter Safety Gate (tidigare Rapid Alert Systemet, RAPEX) är Europeiska gemenskapens system för utbyte av information med hjälp av vilket kommissionen och medlemsländerna byter information om farliga produkter och åtgärder som vidtagits p.g.a. dem. Tukes är systemets nationella kontaktpunkt i Finland.

Systemet gäller följande produkter:

  • konsumtionsvaror som är avsedda för konsumentbruk, t.ex. leksaker, elektriska produkter, motorfordon och kosmetiska produkter
  • varor som är avsedda för yrkesbruk och varor som medför fara för miljön.

T.ex. läkemedel, medicintekniska produkter och tillbehör samt livsmedel lämnas utanför systemet.

Marknadsövervakningsmyndigheterna har en lagstadgad skyldighet att anmäla till EU Safety Gate produkter som medför allvarlig risk som de upptäckt på marknaden samt de åtgärder som vidtagits för att avvärja risken. Därefter utreder myndigheterna i andra EU-länder på basis av de uppgifter som anmälts huruvida produkten finns på deras marknad.

Nytta för konsumenterna och företagen

Varje år anmäls över 2 000 produkter som konstaterats vara farliga till EU Safety Gate.

Europeiska kommissionen publicerar på sin webbplats en veckovis sammanfattning av de nyaste anmälningarna. Sammanfattningen kan beställas direkt till den egna e-postadressen antingen som sådan eller skräddarsydd t.ex. enligt produktkategori, risken eller anmälningar som lämnats in av vissa länder. 

Man kan också bläddra i uppgifterna i systemet med en sökfunktion.

Konsumenter och företag kan använda de veckovisa sammanfattningarna och sökfunktionerna för granskning av risker som förknippas med olika produktgrupper eller enskilda produkter och därmed undvika farliga produkter. Med hjälp av systemet kan man också ta reda på om det i företagets sortiment eller det egna hemmet finns produkter som konstaterats vara farliga. Detta kan medföra en betydande fördel för företag, eftersom tillbakadragandet av en farlig produkt från marknaden kan medföra stora kostnader. 

Företag som importerat, sålt eller på annat sätt distribuerat farliga produkter på den finländska marknaden ska på eget initiativ vidta åtgärder för att avvärja risken och meddela övervakningsmyndigheten om situationen. Anmälan kan lämnas in via systemet Business Gateway.