Så här använder du varningssystemet för farliga produkter

På sin webbplats publicerar Europeiska kommissionen varje vecka ett sammandrag över de nyaste produkter som i Europa konstaterats vara farliga. Du kan beställa sammandraget till din e-post. Sammandraget kan även skräddarsys att t.ex. omfatta endast en viss produktkategori, vissa risker eller anmälningar från vissa länder.

Genom att följa anmälningarna kan du t.ex. Få reda på de risker som förknippas med olika produktkategorier och undvika redan på förhand att köpa in farliga produkter. Att dra bort produkter från marknaden kan medföra stora utgifter.

Vad är Safety Gate System?

Varningssystemet för farliga produkter Safety Gate (tidigare Rapid Alert Systemet, RAPEX) är Europeiska gemenskapens system för utbyte av information med hjälp av vilket kommissionen och medlemsländerna byter information om farliga produkter och åtgärder som vidtagits p.g.a. dem.

Medlemsländernas övervakningsmyndigheter är enligt lag skyldiga att rapportera till systemet de farliga produkter som de upptäcker på marknaden och ange vilka åtgärder som vidtagits för att avvärja risken. I Finland är den nationella kontaktpunkten för systemet Tukes. 

Vilka produkter ska anmälas till systemet?

Systemet gäller följande produkter:

  • konsumtionsvaror som är avsedda för konsumentbruk, t.ex. leksaker, elektriska produkter, motorfordon och kosmetiska produkter
  • varor som är avsedda för yrkesmässigt bruk och varor som medför miljörisker.

Systemet gäller inte följande produkter som har sina egna anmälningssystem:

  • läkemedel
  • medicintekniska produkter och tillbehör
  • livsmedel.

Vad händer om en produkt som konstaterats vara farlig upptäcks i Finland?

Om produkter som anmälts till systemet och som konstaterats vara farliga upptäcks på den finländska marknaden, vidtar den behöriga myndigheten de nödvändiga åtgärderna.

Om ett företag på den finländska marknaden importerat i anmälan omnämnda produkter eller andra produkter behäftade med motsvarande risk eller sålt eller på annat sätt distribuerat sådana t.ex. som företagsgåvor, gratisprover eller premier, ska företaget på eget initiativ vidta åtgärder för att avvärja risken och meddela övervakningsmyndigheten om situationen.