Säkerheten vid anläggningar inom cirkulär ekonomi

Anläggningar inom cirkulär ekonomi är processanstalter. Riskerna med dessa är till största del de samma som sedvanliga risker i processindustrin, till exempel läckage, antändning och exponering.

Anläggningar inom cirkulär ekonomi är också förknippade med särskilda risker:

 1. Oönskade och okända ämnen i materialflödet

  Det är möjligt att skadliga och allergena fraktioner samt mycket skadliga ämnen når materialåtervinningen med plastavfall.

  Det är möjligt att farligt material kan hamna i produktionsprocessen eller i avfallsbränningen.

  Det är möjligt att nya mikrober når Finland med avfall som förs från utlandet.

 2. Exponering för skadliga ämnen

  Vid lagring och behandling av bioavfall är det möjligt att exponeras för giftiga ämnen såsom svavelväte och kolmonoxid.

  Vid återvinning av metall kan en arbetstagare exponeras för radioaktiva ämnen som befinner sig i kretsloppet.

 3. Brand- och explosionsfara

  Självantändning av avfall i lager och i produktionen kan orsaka bränder.

  Explosioner som anknyter till brandfarliga vätskor och gaser och dammexplosioner är möjliga inom vissa områden, till exempel vid skalgasning.

  Materialåtervinning är förknippad med brandrisk i värdekedjans olika punkter: till exempel vid insamling av material som ska återvinnas i butiker och i kommunala avfallsstationer, transport och mellanlagring av avfall i terminaler och i lagring av till exempel el- och elektronikskrot, batterier och ackumulatorer.

 4. Höjd olycksrisk
  Manuellt arbete förekommer i synnerhet i materialåtervinningen och i avfallshanteringen. Risken för olycksfall är stor.
 5. Ny och framväxande teknik

  En del av tekniken i den cirkulära ekonomin är fortfarande ny och kräver ytterligare utveckling. Avvikelsesituationer är vanliga i processen.

  Konsekvenserna av en processavvikelse kan generera bl.a. avfall eller sidoströmmar, som är större eller mer skadliga än planerat.

 6. Små och medelstora aktörer

  Små och medelstora företag har inte nödvändigtvis nödvändiga säkerhetsrutiner, expertis och tillräckligt avancerad teknik.
  Till exempel små och medelstora företag i industriparker, kan också orsaka betydande risker för andra aktörer i området.

 7. Säkerhetskulturen i industriparker

  I industriparker är det en utmaning att skapa en enhetlig säkerhetskultur vad gäller praxis, ansvarspersoner, utbildning, kommunikation, trafik och olycksberedskap.

 

Slutrapporten av projektet Säkerhetsrisker i cirkulär ekonomi innehåller en genomgång av typiska anläggningar inom cirkulär ekonomi, de säkerhetsrisker som är förknippade med dessa och hur riskerna borde beaktas i anstaltsplaneringen.

Sammandrag av typiska säkerhetsrisker vid anläggningar inom cirkulär ekonomi

 

Brand, självantändning, explosion

Okänd fraktion i inmatningen (t.ex. explosivt, importerat avfall)

Produktförorening

Giftiga och kvävande gaser (t.ex. svavelväte)

Läckage och utsläpp i jordmånen, vattendrag eller luften

Exponering (t.ex. mögel)

Faror som orsakas av manuellt arbete

Faror som orsakas av transporter och persontrafik

Skadegörelse, terrorism

Biogas (rötning)

x     x x x x x  

Destillation av tallolja

x     x x     x  

Flytande biobränslen

x     x x     x  

Materialåtervinning

x x x   x x x x  

Avfallsbränning

x x   x x x x x x

Förgasning av avfall

x x   x x x x x  

Förgasning av skal

x     x       x  

Avskiljning av liginin

x     x x     x  

Industriella symbioser / industriparker

x x   x x     x x

 

 

 

Planeringen är grunden för säkerheten vid anläggningar inom cirkulär ekonomi

Författningar till grund för säker planering
• Kraven i lagstiftningen och förordningarna • Standarder och god planeringspraxis • Riskidentifiering och riskbedömning

Identifiera de största farorna i utredningsskedet på konceptnivå
• Processfaror & och faror i hela värdekedjan (t. ex. insamling, transport och lagring vid materialåtervinningen) – beakta också bl.a. placeringen, funktionerna i omgivningen, logistiken, användbarheten och eventuella begränsningar i byggandet av anläggningen • Konsekvensanalys av de viktigaste olycksscenarierna

Identifiera faror och bedöm risker vid den grundläggande planeringen
Utnyttja lämpliga metoder, bl.a.• HAZOP • Strukturerade brainstormingsmetoder (observera även aspekter som är specifika för cirkulär ekonomi): HAZID, What If, POA (analys av potentiella problem) • Checklistor

Upprätta under genomförandeskedet
• Kompletterande riskanalyser (t. ex. en funktionsfelanalys, analyser av processändringar) • Analyser som gäller byggarbetsplatssäkerheten och byggarbetsskedena