Anordningar inom räddningsväsendet

Räddningsväsendets anordningar ska vara funktionssäkra och lämpliga för sitt användningsändamål. Ansvaret för att de produkter som saluförs är säkra och överensstämmer med kraven åligger tillverkaren, importören och försäljaren.

För att produkterna ska kunna användas säkert ska försäljaren förse dem med monterings-, bruks- och underhållsanvisningar.

Räddningsväsendets anordningar är tekniska anordningar som har en viktig roll i brandsäkerheten och som i regel inte tillhör räddningsverkens operativa materiel. 

Tukes övervakar att bl.a. följande anordningar överensstämmer med kraven: 

  • branddetektorer som installeras i byggnader
  • släck- och rökventilationsanläggningar
  • utrustning för förstahandssläckning, till exempel handbrandsläckare och släckningsfiltar
  • produkter för märkning och belysning av utrymningsvägar
  • fabrikstillverkade eldstäder.

Lagstiftning

Lagen om anordningar inom räddningsväsendet 10/2007, finns även på Tukes tjänst edilex.fi