Säker användning av växtskyddsmedel

Förpackningspåskrifter för växtskyddsmedel innehåller anvisningar för säker användning av växtskyddsmedel och förebyggande av hälso- och miljöskador. Försäkra dig om säker användning av växtskyddsmedel och följ anvisningarna på förpackningspåskrifterna. Anvisningarna grundar sig på bedömningar om hälso- och miljörisker. Du kan se uppdaterade anvisningar i växtskyddsmedelsregistret.

Om du använder växtskyddsmedel i ditt yrke, ska du avlägga en växtskyddsexamen och testa ditt spridningsredskap regelbundet. Yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel är bl.a. jordbrukare och skötare av grönområden och golfbanor. Vissa växtskyddsmedel är tillåtna och säkra att använda även om man inte har avlagt en växtskyddsexamen. Vissa växtskyddsmedel är avsedda för yrkesbruk och vissa också för konsumentbruk.

Syftet med handlingsplanen för hållbar användning av växtskyddsmedel är att minska de risker som användningen av växtskyddsmedel medför för människors hälsa och miljön. Yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel ska välja den bekämpningsmetod som orsakar minst risker för människors hälsa och miljö. Alternativa bekämpningsmedel är integrerat växtskydd och ekologiskt växtskydd.

Bekanta dig med anvisningarna på förpackningspåskrifter för växtskyddsmedel

Varningssymboler, säkerhets- och faroangivelser

 • Faroangivelserna som hänför sig till varningssymboler berättar hurdana hälso- eller miljörisker preparatet kan orsaka. Växtskyddsmedel kan t.ex. orsaka hudirritationer eller vara mycket giftiga för vattenlevande organismer.
 • Säkerhetsangivelserna innehåller anvisningar för säker användning, t.ex. att preparatet ska förvaras oåtkomligt för barn.

 

Verksamma ämnen och typ av preparat

Användargrupp

Preparat som godkänts för yrkesbruk definieras med användargrupp.

 

 

Bruksändamål

Bruksändamålet berättar vilka växter och skadegörare preparatet är godkänt för.

 • Användningen är inte tillåten för andra växter och skadegörare än de som nämnts under bruksändamålet.
 • Du ser närmare bruksändamål under punkten Bruksanvisning.

 

 

 

Bruksbegränsningar

Användningen av preparatet kan begränsas med bruksbegränsningar.

 • Med karenstid anges minsta antalet dagar mellan behandling och skörd.
 • Användningstidpunkten för preparatet kan begränsas t.ex. för en viss växt.

 

Förebyggande av miljöskador

 • Miljöskador förebyggs bl.a. på följande sätt: grundvattenbegränsning, skyddsavstånd till vattendrag, anvisning för skydd av pollinerande insekter och begränsning av upprepad användning.
 • Preparat kan även förses med rekommendationer att skydda växtligheten utanför det område som behandlas.
 • Lagra växtskyddsmedel på ett tillbörligt sätt. Spill, besprutningsrester och tomma förpackningar för växtskyddsmedel ska bortskaffas enligt anvisningarna.

 

 

Anvisningar om personskydd

 

Resistenshantering

 • Växtskyddsmedlets verkningssätt berättar hur växtskyddsmedlet påverkar skadegöraren. Skadegörare kan utveckla bestånd som är resistenta mot växtskyddsmedlet, vilket betyder att de inte längre kan bekämpas med samma eller liknande preparat.
 • Anvisningarna för resistenshantering anger verkningssättet för det verksamma ämnet och hur man kan förebygga uppkomsten av resistenta skadegörarbestånd.

 

Bruksanvisning

 • Följ de bruksmängder och behandlingstidpunkter som anges i bruksanvisningen.
 • De risker som preparatet kan utsätta människors hälsa och miljö för kan hållas på en acceptabel nivå när man följer bruksanvisningen.

 

Anmärkningar

 • Anmärkningar innehåller anvisningar bl.a. om följande: preparatets regnbeständighet, skador på växterna och preparatets blandbarhet med andra preparat.

Uppgifter om tillverkaren och partiet, registreringsnummer

Frågor och svar

Kolla också