Hälsofaror

När du bedömer hälsofarorna hos ett ämne eller en blandning ska du beakta alla tio faroklasser i CLP-förordningen. Faroklasserna har indelats i kategorier enligt farans allvarlighetsgrad. Kriterierna för klassificeringen meddelas i del 3 i bilaga 1 till CLP-förordningen.

Klassificera ämnet eller blandningen i enlighet med kriterierna i följande faroklasser och kategorier:

Klassificering av ämnen

Använd existerande information när du klassificerar ett ämne. Om det inte finns tillräcklig och tillförlitlig information ska toxikologiska tester göras för att utreda ämnets egenskaper. Testerna ska utföras i enlighet med kraven i REACH-förordningen och i enlighet med god laboratoriesed.

Jämför informationen om ämnet med kriterierna för klassificering i bilaga I.  Du måste eventuellt anlita experter för att göra klassificeringen.

Klassificering av blandningar

Använd en stegvis metod vid klassificeringen av blandningar. Utifrån den tillgängliga informationen, välj:

  • en metod som bygger på tester som gjorts på blandningar eller
  • användning av överbryggningsregler eller
  • en metod som bygger på klassificeringen av de ämnen som blandningen innehåller.

Observera att cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen inte får testas med djurförsök. Klassificeringen ska utföras utifrån ämnets beståndsdelar och beståndsdelarnas koncentrationer.

Stegvis metod:

  • Hela blandningen har testats: tillämpa kriterierna för klassificering av ämnen när du utför klassificeringen.
  • Överbryggningsregler: jämför egenskaperna hos det ämne som ska klassificeras med klassificeringen av ett liknande ämne som testats
  • Klassificering som bygger på blandningens beståndsdelar: klassificera blandningen utifrån de beståndsdelar som blandningen innehåller och utifrån beståndsdelarnas koncentrationer.

Exempel på klassificeringen av en blandning hittar du i broschyren (på finska).

Märkningar

Välj faromärkningarna utifrån ämnets eller blandningens klassificering. Märkningarna för hälsofara beskrivs vid respektive faroklass i del 3 i bilaga I till förordningen.

Akut toxicitet

Med akut toxicitet avses allvarliga negativa effekter som inträffar snabbt efter exponering för ämnet och som kan leda till döden.

I fråga om akut toxicitet klassificeras kemikalierna i kategorierna 1, 2, 3 eller 4.

Frätande eller irriterande på huden

Med frätande på huden avses förmågan hos en kemikalie att framkalla irreversibla hudskador högst 4 timmar efter att kemikalien applicerats. Med irriterande på huden avses förmågan hos en kemikalie att framkalla reversibla hudskador högst 4 timmar efter att kemikalien applicerats.

I fråga om frätande eller irriterande inverkan klassificeras kemikalierna i kategorierna 1A, 1B, 1C eller 2.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Med allvarlig ögonskada avses vävnadsskada i ögat eller allvarlig synnedsättning som uppstår efter applicering av kemikalien på ögats främre yta och som inte är fullt reversibel inom 21 dagar från appliceringen. Med ögonirritation avses förändringar i ögat som är fullt reversibla.

Kemikaliens frätande egenskap på huden beaktas vid klassificeringen av effekterna på ögat. I fråga om allvarlig ögonskada/ögonirritation klassificeras kemikalierna i kategorierna 1 eller 2.

Sensibilisering (andningsvägar, hud)

Ett luftvägssensibiliserande ämne orsakar överkänslighet i luftvägarna vid inandning av ämnet. Ett hudsensibiliserande ämne orsakar en allergisk reaktion vid hudkontakt.

Luftvägssensibilisering och hudsensibilisering är separata kategorier. Båda har kategorierna 1, 1A eller 1B. En kemikalie kan klassificeras i underkategori 1A eller 1B beroende hur stark den är som sensibiliserare.

Mutagenitet i könsceller

Med mutation avses en bestående förändring, till mängd eller struktur, av en cells genetiska material. Termen ”mutagen”, dvs. skadlig för genomet, används om ämnen som ger upphov till ökad förekomst av mutationer hos populationer av celler eller organismer. För att påvisa effekter som skadar arvsmassan utförs tester för genotoxicitet.

Beträffande mutagenitet i könsceller klassificeras kemikalierna i kategorierna 1A, 1B eller 2.

Cancerogenitet

En cancerframkallande (carcinogen) kemikalie kan orsaka cancer hos människan eller försöksdjur. Ämnen som har orsakat tumörer i djurförsök betraktas som förmodat eller misstänkt cancerframkallande för människan, såvida inte det finns starka belägg för att tumörbildningsmekanismen inte är relevant för människor.

Beträffande cancerogenitet klassificeras kemikalierna i kategorierna 1A, 1B eller 2.

Reproduktionstoxicitet

Med reproduktionstoxicitet avses negativa effekter på sexuell funktion och fertilitet hos vuxna män och kvinnor samt på utvecklingsstörningar hos avkomman.

Beträffande reproduktionstoxicitet klassificeras kemikalierna i kategorierna 1A, 1B eller 2.

Specifik organtoxicitet (STOT): enstaka och upprepad exponering

Med specifik organtoxicitet avses en specifik toxisk effekt i ett målorgan som beror på enstaka eller upprepad exponering för kemikalier. I de negativa effekterna ingår alla signifikanta hälsoeffekter som kan medföra funktionsnedsättning, både reversibla och irreversibla, omedelbara och/eller fördröjda, och som inte behandlats i andra faroklasser. Effekterna är förändringar som påverkar vävnader eller organ med avseende på funktion eller morfologi eller orsakar allvarliga förändringar i organismens biokemi eller hematologi, och som har betydelse för människans hälsa.

Vid bedömningen beaktas både förändringar i ett enda organ eller biologiskt system och allmänna förändringar av mindre allvarlig art som påverkar flera organ.

Beträffande specifik organtoxicitet klassificeras kemikalierna i kategorierna 1 eller 2, men vid enstaka exponering även i kategori 3, när det är fråga om narkosverkan och luftvägsirritation.

Fara vid aspiration

Med aspiration avses att ett flytande eller fast ämne eller en blandning kommer ner i luftstrupen och de nedre luftvägarna, antingen direkt via munnen eller näsan eller indirekt genom kräkning. Aspirationstoxicitet omfattar allvarliga akuta tillstånd, t.ex. kemisk lunginflammation, olika grader av lungskador eller dödsfall på grund av aspiration.

Beträffande fara vid aspiration klassificeras kemikalierna i en enda kategori 1.