Återvinning av trä som impregnerats med arsenik får ske endast yrkesmässigt

Träskyddsmedel som innehåller arsenik, det vill säga CCA-impregneringsmedel, får inte användas för impregnering av trä. Användningen av ur bruk taget trämaterial som impregnerats med arsenik, till exempel elstolppar, är begränsad. Arsenikimpregnerat trä får användas till bärande träkonstruktioner i offentliga byggnader och jordbruksbyggnader, broar och brokonstruktioner, bryggor, fundament och stödkonstruktioner. Det är förbjudet att använda arsenikimpregnerat trä i bostadsområden. Begränsningarna har utfärdats på grund av de hälso- och miljöfaror som arseniken medför.

Arsenikhaltigt träskyddsmedel innehåller koppar, arsenik och krom.

Arsenikpentoxid

  • är giftigt vid inandning och vid förtäring
  • irriterar hud och ögon och vid upprepad exponering även luftvägarna
  • är ett cancerframkallande ämne för människan
  • är farligt för miljön och har skadliga långtidseffekter på miljön.

Trevärt kromtrioxid

  • giftigt vid förtäring och hudkontakt och dödligt vid inandning
  • är frätande på hud och ögon och kan orsaka lungskador efter upprepad eller långvarig exponering
  • är sensibiliserande vid hudkontakt och inandning
  • kan orsaka genetiska skador och cancer
  • misstänks kunna skada fertiliteten
  • är farligt för miljön och har skadliga långtidseffekter på miljön.

Hantering och bearbetning av impregnerat trä, utsätter användaren för de hälsofarliga ämnena som impregnerat trä innehåller.

Användarbegränsningar för arsenikimpregnerat trä.

Överlåtelse av trämaterial som innehåller arsenik till konsumenterna förbjöds 2004. Då förbjöds även användningen av det i hushåll och bostadsområden. Arsenikimpregnerat trä får inte användas på lekplatser eller i lekredskap eller i konstruktioner som kommer i kontakt med livsmedel, näringsväxter eller foder.

Numera får inte trä som säljs som sågat virke innehålla arsenik eller krom, därför kan trä som säljs som sågat virke användas på lekplatser och i lekredskap. Impregnerat trä får inte komma i kontakt med livsmedel, näringsväxter eller foder.

Ur trä som impregnerats med arsenik löser sig verksamma ämnen i mark och vatten så länge som konstruktionerna är på plats. De verksamma ämnena kan vara ytterst giftiga för många organismer när de kommer ut i miljön. De bryts inte ner, utan ackumuleras i miljön och organismerna.

Arsenikimpregnerat trä är farligt avfall

Arsenikimpregnerat trä som tas ur bruk klassas som farligt avfall, därför ska det lämnas in till separat uppsamling vid avfallsstationen. Det får inte brännas i hushåll.

I den bifogade filen presenteras Tukes och miljöministeriets gemensamma syn på tillämpningen av bestämmelserna om arsenik.

Tillämpningen av begränsningarna för användningen av arsenikimpregnerat trä (PDF-fil, 53 kt) 

Användningen av arsenikimpregnerat trä övervakas i första hand av kommunens miljöskyddsmyndighet.