Vattenmätare

Den som utnyttjar mätresultatet, dvs. faktureraren, ansvarar för att vattenmätare som används i fakturering uppfyller kraven i mätinstrumentdirektivet:

  • Vattenmätare ska uppfylla kraven i mätinstrumentdirektivet (MID).
  • Vattenmätare som tagits i bruk före 10.10.2016 ska antingen ha beviljats typgodkännande eller uppfylla kraven i mätinstrumentdirektivet (MID).
  • Vattenmätare ska fungera tillförlitligt under hela driftstiden.

Ansvaret för vattenmätares överensstämmelse med kraven beror inte på vem som äger dem.

Kravet gäller också bostadsspecifika vattenmätare i bostadsaktiebolag om faktureringen baseras direkt på siffror från dessa mätare.

Installation av vattenmätare

Att vattenmätarna fungerar tillförlitligt beror i stor utsträckning på att de installerats korrekt. Vattenmätares användare ansvarar även för att planeringen av vattenmätarens installation och installationsarbetet har genomförts enligt kraven i lagstiftningen. Bostadsaktiebolag bör använda sig av yrkesmän för planeringen och genomförandet av installationen.

Mätartillverkarnas anvisningar bland annat avseende mätarens läge samt installation av de raka rörpartierna runt mätaren och eventuella ventiler som förhindrar bakströmning ska ovillkorligen iakttas. Annars har mätaren inte installerats korrekt och den uppfyller inte kraven i lagen om mätinstrument.

Tillräckligt med utrymme för korrekt installation av vattenmätare

Placeringen av bostadsspecifika vattenmätare ska planeras så att vattenmätaren kan installeras korrekt. Planeraren ska beakta tillverkarens anvisningar för installationen och det utrymme som vattenmätaren kräver. Man ska lämna tillräckligt med utrymme för installationen så att

  • man enkelt kan installera, läsa av, underhålla och byta ut mätaren

  • vattenmätaren kan installeras i rätt ställning

  • det utöver själva vattenmätaren finns plats för ett tillräckligt långt rakt rörparti före och efter själva mätaren enligt tillverkarens anvisningar.

En eventuell servicelucka ska vara tillräckligt stor för t.ex. byte av mätare. Tillverkaren kan lämna en rekommendation om den tekniska driftstiden för mätaren. Den tekniska driftstiden för mekaniska vattenmätare är typiskt ca 10 år.

Märkningar på en godkänd vattenmätare

Tillverkaren av vattenmätare som är förenliga med mätinstrumentdirektivet (MID) ger vattenmätarna en försäkran om överensstämmelse, i vilken tillverkaren försäkrar att vattenmätaren uppfyller kraven enligt MID. Detta framgår av CE-märkningen enligt exemplet på bild 1 och av eventuella kompletterande märkningar på vattenmätaren.

Mittauslaitedirektiivin (MID) mukainen CE-merkintä

Bild 1. Exempel på CE-märkning enligt mätinstrumentdirektivet. Bokstaven M och årtalet anger när instrumentet är tillverkat. Talet med fyra siffror till höger är koden för det anmälda organ som deltagit i bedömningen av överensstämmelsen.

Innan mätinstrumentdirektivet trädde i kraft skulle vattenmätare ha beviljats typgodkännande. En typgodkänd vattenmätare identifieras av symbolen för EG-typgodkännande enligt bild 2. Symbolen är en stiliserad version av bokstaven epsilon med koden för det land som godkänt instrumentet och de två sista siffrorna i det årtal då instrumentet godkändes (t.ex. D 89) samt koden för godkännandet (t.ex. 6.131.39). Nya EG-typgodkännanden har inte beviljats efter det att tillämpningen av mätinstrumentdirektivet började 30.10.2006. EG-typgodkända vattenmätare fick säljas och installeras fram till 30.10.2016.

EY-tyyppishyväksyntätunnus

Bild 2. Exempel på EG-typgodkännande.

Vattenmätare kan också ha haft ett finländskt typgodkännande som beviljats före 30.10.2006. Ett finländskt typgodkännande har formen VJ.E.XX.YY, där XX är ett löpande nummer och YY året då typgodkännandet beviljats. Beviljade typgodkännanden gällde fram till 30.10.2016. Vattenmätare som beviljats ett finländskt typgodkännande fick säljas och installeras fram till 30.10.2016.

Det är tillåtet att fortsätta använda en vattenmätare som beviljats typgodkännande och som tagits i bruk före 30.10.2016, om vattenmätaren fortfarande fungerar tillförlitligt.

Märkning av installationsställning och flödesområde av vattenmätare

Beteckningarna på mätarens visarfönster anger de tillåtna installationsställningarna. Beteckningen H avser installation i ett horisontellt rör med visarfönstret uppåt. Beteckningen V tillåter installation i ett horisontellt rör med visarfönstret i sidled eller installation i ett vertikalt rör. Beteckningarna H eller V tillåter inte installation av mätaren med visarfönstret nedåt eller i ett snett rör (standarden SFS-EN 14154-2:2005). De tillåtna installationsställningarna beskrivs i typgodkännandeintyget och/eller tillverkarens anvisningar.

Tillåtna installationsställningar för vattenmätare och deras beteckningar
Beteckning på vattenmätaren Tillåten installationsställning Visarfönstrets riktning
H Endast i horisontellt rör Uppåt
V Endast i vertikalt rör Fri
H och V I horisontellt eller vertikalt rör

I horisontellt rör: uppåt eller i sidled

I vertikalt rör: fri

Ingen H-, V- eller H och V-beteckning

I horisontellt rör

I vertikalt rör

I ett snett rör

Uppåt eller i sidled

Fri

Uppåt eller i sidled

Om det inte finns någon H/V-beteckning på vattenmätaren, får den installeras både i ett vertikalt och ett horisontellt rör. En vattenmätare med H och V-beteckning kan installeras i ett horisontellt rör med visarfönstret i sidled. Mekaniska vattenmätare får inte installeras i ett horisontellt rör med visarfönstret nedåt, om detta inte har beskrivits i mätarens godkännande och installationsanvisning.

Nya vattenmätare är försedda med en R-beteckning vid beteckningen för installationsställningen, t.ex. R80H. R-värdet ska vara minst 40. R-värdet anger vattenmätarens flödesområde. Vattenmätare som installerats i ett vertikalt rör har i regel ett lägre R-värde än mätare som installerats i ett horisontellt rör. I ett vertikalt rör fungerar mätaren inom ett snävare flödesområde än i ett horisontellt rör.