Krav på allmänna konsumtionsvaror

Allmänna konsumtionsvaror är de produkter som inte hör till speciallagstiftningens tillämpningsområde.

Allmänna konsumtionsvaror ska uppfylla de allmänna säkerhetskraven i konsumentsäkerhetslagen, dvs. de får inte orsaka fara för någons hälsa eller egendom.

Allmänna konsumtionsvaror är bland annat:

 • möbler
 • stegar
 • ljus
 • tändare, t.ex. cigarettändare
 • rullgardiner och persienner
 • textilier och barnkläder
 • simbassänger och badtunnor för hemmabruk utomhus
 • idrotts - och träningsredskap
 • hemmets allmänna inrednings- och nödvändighetsobjekt.

Konsumentsäkerhetslagstiftningen är vikande och kompletterande

Konsumentsäkerhetslagstiftningen är vikande och kompletterande allmän lagstiftning. Om produkten har t.ex. el- eller tryckegenskaper ska produkten förutom konsumentsäkerhetslagens allmänna säkerhetskrav även uppfylla kraven som ställs för produkten i den till produkten relaterade speciallagstiftningen. Till exempel elbord och eller simbassäng som använder elektricitet för uppvärmning eller för återanvändning av vattnet ska uppfylla konsumentsäkerhetslagens allmänna säkerhetskrav och säkerhetskraven för elektriska anordningar och/eller tryckbärande anordningar.

Även allmänna konsumtionsvarors kemikaliesäkerhet ska beaktas. Mer information om kemikalierna fås till exempel från Tukes kemikalierådgivning.

Mer detaljerad information om säkerhetskraven för de olika produktgrupperna finns på undersidorna.

 

CE-märkning endast för produkter för vilka lagstiftningen förutsätter det

Produkter som berörs av konsumentsäkerhetslagen, och inte av någon speciallagstiftning får inte ha CE-märkning. CE-märkning får endast finnas på sådana produkter för vilka lagstiftningen förutsätter det.

Exempelvis följande speciallagstiftningar kräver att de produkter som hör till deras område CE-märks.

 • elektromagnetisk kompatibilitet för elektrisk utrustning, dvs. EMC
 • farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, dvs. RoHS.

Syftet med elektromagnetisk kompabilitet är att försäkra att inte elektrisk utrustning stör eller störs av andra anordningar. RoHS-lagstiftningen begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk utrustning.

Tukes övervakar att konsumentsäkerhetslagstiftningen följs

Tukes är marknadsövervakningsmyndighet som stickprovsmässigt övervakar säkerheten för de konsumtionsvaror som finns på marknaden. Tukes ger inte produkter godkännanden på förhand och inspekterar inte produkterna på förhand. Företaget ansvarar för att produkten är säker och överensstämmer med kraven.

I vissa produkter hör olika säkerhetsegenskaper till flera olika myndigheters övervakningsområde. Den myndighet i vars behörighetsområde en eventuell fara har iakttagits eller det vanligaste användningsområdet för produkten, ansvarar för övervakningsåtgärderna. Till exempel är Livsmedelsverket behörig myndighet när det gäller fara som orsakas av ämnen som lossnar från matlagningsredskap i maten. Om däremot ett kastrullhandtag lossnar och orsakar en brännskada för användaren, hör ärendet till Tukes övervakning.

Vid övervakningen av konsumentsäkerhetslagen är förutom Tukes även Tullen behörig myndighet. Tullen övervakar säkerheten hos konsumtionsvaror som importeras till Finland.