Hoppa till innehåll

I tillsynen i fjol konstaterades flest elsäkerhetsbrister i laddare, transformatorer och olika LED-armaturer

Mediatiedote
Utgivningsdatum 23.2.2022 8.20 | Publicerad på svenska 23.2.2022 kl. 11.24
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) förordnade i fjol företag att dra tillbaka över 70 farliga elektriska apparater från marknaden. Flest säkerhetsbrister förekom i laddare, transformatorer och olika LED-armaturer. Tillsynen över elektriska apparater fokuserade mer än tidigare på webbhandeln, från vilken även konsumenter ofta köper produkter.

Allt oftare utövar Tukes tillsyn över elektriska apparater som marknadsförs i webbutiker. Tillsynen över webbhandeln genomförs så att utbudet på handelsplatser på webben granskas eller så att produkter söks och skaffas på basis av anmälningar som kommit in till Tukes. En stor del av inspektionsbesöken gjordes dock fortfarande i fysiska butiker. Antalet inspektionsbesök ökade från året innan och uppgick till över 1 800 medan antalet besök år 2020 var 1 220. 

Tukes lät testa sammanlagt 364 elektriska apparater i fjol och utifrån testerna drogs 72 elektriska apparater tillbaka från marknaden. Importörerna förpliktigades att återkalla de farligaste 26 apparaterna från användarna. Året innan testades 346 apparater, 90 apparater drogs tillbaka från marknaden och 19 av dessa apparater återkallades. Apparaterna som drogs tillbaka från marknaden medförde risk för antingen elektriska stötar eller brand.

Det största antalet farliga och bristfälliga elektriska apparater finns år efter år i samma produktgrupper. De största grupperna är fortsättningsvis LED-armaturer samt olika laddare och transformatorer. Farliga apparater hittades även bland till exempel massagepistoler och dränkbara pumpar.  

Information om elektriska apparater som dragits tillbaka från marknaden finns i Tukes marknadsövervakningsregister.

Farliga elektriska apparater fastnar väl i Tukes garn 

Tukes tillsyn riktas riskbaserat till suspekta produkter eller nya produktgrupper och varumärken.  
– Vi utnyttjar europeiska databaser för marknadskontroll i vår tillsyn. Vi samarbetar även aktivt med marknadstillsynsmyndigheterna i de övriga EU-länderna och deltar i gemensamma projekt, säger Seppo Niemi, expert inom elproduktssäkerhet.

– Det har varit effektivt att rikta tillsynen på basis av risk. Av de i fjol testade elektriska apparaterna visade sig cirka 25 procent vara till den grad farliga eller bristfälliga att Tukes var tvunget att begränsa deras försäljning genom olika förbud. För produkter med mindre brister ges de ansvariga företagen anmärkningar där företagen ombeds korrigera de brister som uppdagats i testerna senast i de följande produktionspartierna, fortsätter Niemi.

Tukes får även anmälningar av konsumenter om produkter som misstänks vara farliga. I fjol togs 773 sådana anmälningar emot, nog för att alla inte gällde elektriska apparater. Anmälningar kan göras med den blankett som finns på Tukes webbplats.

Du köper på eget ansvar från webbutiker i fjärran länder

– Konsumenterna köper allt mer elektriska apparater från webbutiker som ligger utanför Finland och EU. Finländska eller europeiska myndigheters behörighet omfattar inte dessa webbutiker. En konsument som köper produkter utanför EU själv måste stå för följderna om produkten visar sig vara farlig eller orsakar skada, varnar Niemi. 

Myndigheterna kontrollerar inte elektriska apparater på förhand

Ansvaret för elektriska apparaters säkerhet vilar på importören, tillverkaren och säljaren. Myndigheterna kontrollerar inte elektriska apparater på förhand, utan tillsynen riktas riskbaserat på produkter som redan finns på marknaden.

I Tukes enkäter har man konstaterat att en stor del av medborgarna tror att myndigheterna kontrollerar alla produkter innan de släpps ut på marknaden. Den obligatoriska förhandsgranskningen av elektriska apparater upphörde dock redan för 25 år sedan i och med EU-anslutningen. 

 Mer information:
Överinspektör Seppo Niemi, tfn 029 5052 167, [email protected]