Minimotorcyklar har återigen säkerhetsbrister

Tukes 14.5.2018 11.00
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) hittade säkerhetsbrister i alla de fyra minimotorcykelmodellerna som undersöktes. Tukes undersökte minimotorcyklar senast år 2011, och på basis av resultaten verkar situationen inte ha förbättrats.

Tukes undersökte tre minimotorcykelmodeller och en motorcykel med 70 cm3-motor. I alla de motorcyklar som undersöktes upptäcktes säkerhetsbrister. De mest betydande bristerna var allt för hög topphastighet med tanke på användargruppen, otillräckligt fungerande och/eller felinstallerad hastighetsbegränsare, motorcykelns struktur hade skarpa kanter och hörn, heta ytor med risk för beröring under användning (speciellt vid motorblocket och ljuddämparens ände) samt sidostöd som orsakar risk för vältning. Även i motorcyklarnas bruksanvisningar upptäcktes rikligt med brister. I två fall fattade Tukes beslut om försäljningsförbud, och i ett fall om förfarande för produktens återkallande. I ett av fallen återkallade det ansvariga företaget frivilligt produkten från konsumenterna.

Minimotorcyklarnas säkerhet har undersökts tidigare. År 2011 upptäckte Tukes säkerhetsbrister i fyra av de fem motorcykelmodellerna de undersökte. Innan det varnades det om motorcyklarnas säkerhetsbrister år 2006. Med tanke på de senaste resultaten verkar motorcyklarnas säkerhet inte ha förbättrats mycket. Överinspektör Soili Huttunen som ansvarar för Tukes maskinsäkerhet uppmanar företag som säljer motorcyklar att ta saken i beaktande.

- Myndigheterna granskar inte minimotorcyklarnas säkerhet på förhand. Huttunen påminner om att försäkrande av produkternas säkerhet är tillverkarens, importörens och säljarens lagstadgade skyldighet.

Minimotorcyklarna ska uppfylla kraven för maskiner

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) övervakar mopeder och motorcyklar som är avsedda för användning på allmänna vägar. Tukes, i sin tur, övervakar undersökta transportmedel som klassas som maskiner, såsom minimotorcyklar. De är små motorcyklar, som inte är avsedda för att användas i vägtrafik. Med en dylik motorcykel får man endast köra på områden som är stängda för annan trafik.

Minimotorcyklar ska planeras och tillverkas i enlighet med förordningen om maskiners säkerhet (400/2008, den s.k. maskinförordningen). I förordningen föreskrivs allmänna säkerhetskrav på maskinernas konstruktion och märkning. Dessutom omfattas minimotorcyklar av den harmoniserade standarden EN 16029. Utöver säkerheten ska företagen även försäkra sig om att minimotorcyklarna är CE-märkta. Med varje moped ska det dessutom komma finsk- och svenskspråkiga bruksanvisningar, samt en försäkran om överensstämmelse med kraven som bilaga.

Minneslista för motorcykelns köpare

På grund av sitt billiga pris och sin lilla storlek uppfattas minimotorcyklarna ofta som lämpliga för barn. Även om de andra säkerhetsegenskaperna skulle uppfyllas, kan de bränsledrivna motorcyklarnas topphastighet vara för hög och därmed inte vara lämplig för att användas av små barn. Barns storlek och motoriska egenskaper varierar mycket, vilket gör det svårt att ge entydiga ålders- eller storleksbegränsningar för motorcyklarna. Föräldrarnas ansvar betonas vid valet av lämpligt transportmedel för barnet. Ibland kan en cykel vara ett bättre alternativ än en moped.

Det lönar sig att ta i beaktande säkerheten redan vid valet av motorcykeln genom att bekanta sig med motorcyklarnas egenskaper. Enligt de test som Tukes utfört lönar det sig att speciellt uppmärksamma följande:

  • Ta reda på vad motorcykelns topphastighet är. T.ex. en motorcykel med en färdhastighet på 70 km/h är inte säker att användas av små barn.
  • Kontrollera med säljaren om motorcykeln har en hastighetsbegränsare. Små motorcyklar avsedda för nybörjare (cylindervolym högst 50 cm3, effekt högst 4 kW) ska ha en hastighetsbegränsare. Motorcykeln ska levereras till kunden med begränsaren i sitt lägsta värde, som inte får överskrida 16 km/h.
  • Kontrollera att motorcykelns heta ytor är skyddade mot beröring under användning. Observera speciellt motorblocket, avgasröret och ljuddämparens ände. Kontrollera att inte bensinkranen ligger för nära motorblocket.
  • Se om motorcykeln har skarpa hörn eller kanter som föraren kan skada sig på. Speciellt om motorcykeln välter kan resultatet vara allvarligt. Observera speciellt bottenpansarens hörn och kanter, bultarnas ändar, utstickande vajrar, bakgaffelns bakände, sidostödet samt justeringsmekanismen för bakhjulets position. Från sköra och hårda plastdelar kan det vid vältningssituationer lossa vassa hörn.
  • Testa sidostödets funktion. Ett sidostöd som är för styvt kan orsaka vältning om det glöms kvar i nedfällt läge. Stödets utformning påverkar också risken för krosskador.
  • Kontrollera motorcykelns fotpinnar:

- Se till att fotpinnarna är fästa i motorcykelns stomme eller i en komponent som är fast i stommen. Testa att fästningen är stadig.

- Kontrollera att fällbara fotstöd återgår till körpositionen ordentligt.

-  Se till att det inte i tappar finns vassa hörn eller kanter som kan orsaka risk för krosskador.

  • Se till att det med motorcykeln kommer tillbörliga bruksanvisningar på finska och svenska.

Rätt körutrustning är också viktigt för säkerheten!

Undersökta produkter i Tukes marknadsövervakningsregister:

Minimoto (Preeco)

BSE Glanspower Dirt Bike 70cc

X-Pro Firefly Minidirtbike

Nitro Motors Coyote CRX50

Mer information: överinspektör Soili Huttunen, säkerhets- och kemikalieverket Tukes, tfn 029 505 2024

You Tube video som visar minimotorcyklarnas säkerhetsbrister