Cirka 10 ton metallutsläpp från nyårsfyrverkerierna

Tukes 31.12.2014 9.30
Pressmeddelande

I Finland avfyras vid nyår fyrverkeripjäser med en sammanlagd massa på uppskattningsvis cirka 300 000 kilo, varav cirka 10 000 kilo är metaller av olika slag. Utsläppen av fina partiklar från fyrverkerierna försämrar luftkvaliteten tillfälligt, särskilt på platser där många fyrverkeripjäser avfyras. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) bedömer dock att fyrverkeripjäserna inte utgör någon större hälsorisk. Riskerna för miljön är mer betydande.

- Reaktionsprodukterna som uppkommer vid färgkaskaderna och metallerna som ingår i fyrverkeripjäserna faller alla ner på marken och i vattnet. Det är förstås inte önskvärt att sådana här kemikalier sprids i miljön. Det har gjorts ganska lite undersökningar av de här utsläppens konsekvenser. Klart är dock att luftkvaliteten försämras och nedfallet ökar märkbart under några timmars tid vid nyår på platser där många raketer avfyras, säger direktör Esa Nikunen på Tukes. För astmatiker och andra som har problem med andningen kan det vara klokt att undvika de här platserna vid nyår.

Nikunen berättar att halterna av fina partiklar i luften ökar kortvarigt i samband med fyrverkerier, vilket kan utgöra en hälsorisk. På mätplatsen i Berghäll i Helsingfors har hela årets högsta halter av fina partiklar ofta uppmätts under årets första timme – till exempel 2011 uppmättes 70 mikrogram per kubikmeter. Momentant överskrids Världshälsoorganisationens (WHO) riktvärde på 10 mikrogram per kubikmeter flera gånger om. Det ämne som partiklarna innehåller mest av är kalium, som är en beståndsdel i svartkrut.

De som skjuter fyrverkerier bör också komma ihåg att städa efter sig noga, eftersom nedskräpning av miljön är en av olägenheterna med fyrverkerier.

Olika ämnen ger fyrverkerierna deras färgprakt

Raketernas färgprakt skapas av metallsalter som avger ljus när de hettas upp. Strontium eller litium ger rött, barium ger grönt, en blandning av strontium och koppar ger violett, kalcium ger orange, natrium ger gult, koppar ger blått medan aluminium, titan eller magnesium ger silverfärg. Sprakandet kommer från metallkorn.

-  Raketer innehåller också alltid krut som består av svavel, kol och kaliumnitrat. Ett annat explosivt ämne som används är så kallat flashpulver, som är en blandning av aluminium och kaliumperklorat. Flash är ett kraftigare explosivt ämne än krut och åstadkommer därför en klar blixt och en kraftig smäll, säger Nikunen.

Tukes grupp Explosiva varor och tryckbärande anordningar ansvarar för marknadsövervakningen av fyrverkeripjäser. Tukes enhet för kemikalieproduktövervakning övervakar kemikaliesäkerheten, deltar i utvecklandet av kemikalielagstiftningen och främjar säker användning av kemikalier bland annat genom att informera om hälso- och miljörisker i samband med kemikalier.

Mer info:

Esa Nikunen, direktör, kemikalieproduktövervakningen, tfn 029 5052 107.

[email protected]