Åtgärderna för att korta gruvtillståndsköerna har börjat ge resultat

Tukes 9.7.2012 8.29
Pressmeddelande

Behandlingen av inmutningsansökningar och förbehållsanmälningar har kommit igång under det första verksamhetsåret för Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) gruvgrupp, även om det fortfarande står obehandlade över 400 sådana inmutningsansökningar till mineralletning som gjorts enligt den gamla gruvlagen. Tukes har också börjat med tillståndsrelaterade kontrollbesök i malmletnings- och guldvaskningsområden.

Förra sommaren genomgick gruvmyndigheternas verksamhet stora förändringar i Finland. Den nya gruvlagen trädde i kraft i början av juli 2011.  Samtidigt överfördes gruvtillståndsärendena från arbets- och näringsministeriet till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och ett nytt kontor för gruvärenden upprättades i Rovaniemi.

– Det sker sällan så här många förändringar i förvaltningen på en gång. Jag är nöjd med att vi redan kan producera beslut i en jämn takt. En faktor som bidrar till minskningen av ansökningsköerna är att gruvgruppens personal har fördubblats under ett år, säger gruvöveringenjör Terho Liikamaa från Tukes.

För närvarande behandlas på Tukes både sådana inmutnings- och utmålsansökningar som gjorts under den gamla gruvlagen och sådana förbehållsanmälningar och guldvaskningstillståndsansökningar som gjorts i enlighet med den nya gruvlagen.

Med en inmutningsansökan enligt den gamla gruvlagen avses att företaget söker tillstånd att undersöka om jordmånen i dess inmutningsområde innehåller mineraler. I den nya lagen motsvaras inmutningsansökningen av malmletningstillståndet. Innan ett företag fått ett malmletningstillstånd kan företaget enligt den nya lagen söka en förbehållsanmälan som ger förmånsrätten att söka malmletningstillstånd inom två år. Med en utmålsansökan enligt den gamla gruvlagen ansöker man om tillstånd att exploatera de mineraler som finns i jordmånen. I den nya lagen motsvaras utmålsansökningen av gruvtillståndet.

Tukes har som mål att behandla inmutningsansökningarna enligt den gamla gruvlagen före slutet av år 2013. Under beredning finns redan också sådana malmletningsansökningar som gjorts i enlighet med den nya lagen och som är fortsättningstillstånd till inmutningar

Ansökningar i kö (situationen 1.7.2012)

Fattade beslut 2012

Inmutningsansökningar enligt den gamla gruvlagen

441

71

Förbehållsanmälningar enligt den nya gruvlagen

97

76

Guldvaskningstillstånd

53

38

Malmletningsansökningar enligt den nya gruvlagen

217

0

Utmålsansökningar enligt den gamla gruvlagen

58

2

Gruvtillstånd enligt den nya gruvlagen

5

0

Kontrollbesök i malmletnings- och guldvaskningsområden börjar

Intresset för letning och exploatering av mineraler är fortfarande stort i Finland.

– Malmletningstillstånd har ansökts i samma takt som för sex år sedan då intresset började på allvar, säger Liikamaa.

Den nya gruvlagen förpliktar myndigheterna att övervaka företagens verksamhet i större utsträckning än den gamla lagen. Tukes har  också börjat göra tillståndsrelaterade kontrollbesök i terrängen.

– I guldvaskningsområdena i Lappland har man utfört systematisk kontroll redan denna sommar. I sommar gör man kontrollbesök också i malmletningsområden samtidigt som man i övervakningen utvecklar metoder som baserar sig på företagens årsrapportering, säger gruvöveringenjör Terho Liikamaa.

Mer information:

gruvöveringenjör Terho Liikamaa, tfn 010 6052 117

e-post: [email protected]

http://www.tukes.fi/sv/Tjanstomraden/Gruvor/