Skadliga ämnen i konsumtionsvaror ska kontrolleras närmare

Tukes 1.6.2012 8.11
Pressmeddelande

I fortsättningen får konsumtionsvaror som säljs inom Europeiska unionen inte längre innehålla biocider som inte är godkända i EU. Övervakningen av biocider i varor skärps när EU:s nya biocidförordning börjar tillämpas den 1 september 2013. Den skärpta övervakningen är befogad, eftersom biocider som är skadliga för människan och miljön har upptäckts i varor från länder utanför EU. Eftersom EU:s bestämmelser inte sträcker sig till ursprungsländerna, kan varor som tillverkats utanför EU även innehålla biocider som inte alls godkänts för ifrågavarande ändamål i EU.

Biocider är kemiska ämnen och preparat eller mikroorganismer som är avsedda att förstöra, hindra, oskadliggöra, förhindra verkningarna av eller utöva kontroll över skadliga organismer. Träskyddsmedel och desinfektionsmedel är exempel på biocider. Många biocidpreparat är skadliga för människan och miljön om de inte används på rätt sätt.

Inom EU övervakas redan nu att de verksamma ämnena i biocider är säkra och marknadsföringen av preparat som innehåller biocider regleras genom tillståndsförfarande i enlighet med ett EU-direktiv.  Ett biocidpreparat godkänns för marknaden om användningen av preparatet inte utgör någon betydande risk för användaren och miljön. En nyhet som förordningen för med sig är reglering av biocider i varor som behandlats med eller innehåller biocid.

– T.ex. i Finland kommer man att bli tvungen att ansöka om tillstånd för impregneringsmedel som använts för impregnering av trä. För närvarande importeras impregnerade trävaror bland annat från Ryssland, trots att de impregneringsmedel som används där inte nödvändigtvis är godkända hos oss, säger överinspektör Terhi Kuljukka-Rabb på Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Det har också förekommit problem med produkter som kommer från länder utanför EU.

– T.ex. kan kläder, skor eller möbler som tillverkats i Fjärran Östern vara behandlade med antimögelmedel som inte är godkända i EU. Skadliga mängder av medlen kan finnas kvar i själva produkten, säger Terhi Kuljukka-Rabb.

Den nya förordningen kommer att rätta till saken, då det blir förbjudet att i Europeiska unionen sälja textiler och andra konsumtionsvaror i vilka biocider som inte är godkända i EU använts. Efter att förordningen trätt i kraft får försäljningen av varor som behandlats med biocider fortsätta ända tills det har fattats beslut om godkännande eller förbjudande av det verksamma ämnet i biociden för ändamålet i fråga. Om icke tillåtna biocider i fortsättningen upptäcks i samband med övervakningen kan varupartiet dras bort från marknaden. Beslut om de nya bestämmelserna har fattats genom Europaparlamentets och rådets förordning som godkändes den 10 maj.

Den nya förordningen för även med sig andra fördelar. Hädanefter behöver ett företag inte skaffa tillstånd för marknadsföring av ett biocidpreparat separat i varje EU-land, utan kommissionen kan ge tillstånd till marknadsföring och användning av ett biocidpreparat i hela EU. Detta förfarande tillämpas från september 2013 och införs i etapper för olika preparat. Ett företag kan också alltid välja ett nationellt tillstånd, som i Finland fortsättningsvis beviljas av Tukes. Tillståndet från Tukes ger rätt att marknadsföra biocidpreparatet enbart i Finland.

Tukes håller på att öka sin rådgivning om biocider. Avsikten är att öppna en rådgivningstjänst om biocider nästa år. Via den nya rådgivningstjänsten får tillverkare, importörer, företag som säljer biocider och även vanliga konsumenter information om biocider och författningar som rör dessa.

De nya uppgifterna enligt biocidförordningen och övervakningen av förordningen beaktas även vid totalreformen av den nationella kemikalielagen. Den nya kemikalielagen bereds i samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet.

Mer information:

Biocidförordningen i sin helhet på EU:s webbplats (pdf)

Totalreformen av kemikalielagen

överinspektör Terhi Kuljukka-Rabb, Tukes, tfn 010 6052 146, [email protected]

gruppchef Paula Haapasola, Tukes, tfn 010 6052 020, [email protected]

överinspektör Eeva Nurmi, miljöministeriet, tfn 040 131 6516, [email protected]

konsultativ tjänsteman Marilla Lahtinen, social- och hälsovårdsministeriet , tfn 0295 163 313 [email protected]