Tråkiga följder av elarbeten utan tillstånd – anlita en registrerad entreprenör

Tukes 12.12.2016 12.53
Pressmeddelande

Det utförs kontinuerligt elarbeten utan vederbörliga rättigheter i de finländska hemmen. Säkerhets- och kemikalieverket Tukes får årligen flera anmälningar om elarbeten som utförts utan tillstånd. Vanligtvis är det fråga om renoveringsarbeten i hemmet där byggnadens innehavare beställt elarbetena av en företagare som inte har rätt att verka som elentreprenör. Sådana elarbeten kan vara farliga eller bli dyra för beställaren.

Tukes för ett register över företag som har rätt att utföra elarbeten. Den som ska beställa ett elarbete gör klokt i att före beställningen kontrollera att entreprenören finns i registret.

Det viktigaste kravet för att få rätt att verka som entreprenör är att företaget har en ansvarsperson anställd som ledare för elarbetena och att denna person har en tillräcklig behörighet för uppgiften. ­Ansvarspersonen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med bestämmelser och föreskrifter.

Obehöriga elarbeten görs ibland i samband med vanliga ombyggnadsarbeten i hemmet, exempelvis vid köks- eller badrumsrenoveringar. Vid renoveringar brukar det inte ingå övriga parter, utan det är en fråga mellan byggnadens innehavare och entreprenören.

- Vid byggandet av nya egnahemshus upptäcks obehöriga elarbeten numera sällan, eftersom byggnadstillsynsmyndigheten begär att få protokollet från ibruktagningsbesiktningen till påseende, säger överinspektör Markku Suvanto.

Ofta kommer olagliga elarbeten fram först när bostaden ska säljas eller köpas och man utreder husets skick men inte hittar de dokument som behövs, eller när man observerar felaktiga elinstallationer som orsakar en uppenbar fara för elstöt eller brand.

Begäranden om undersökning varje år

Tukes övervakar att elarbeten utförs i enlighet med bestämmelserna utifrån inkomna anmälningar och genom riskbaserad tillsyn.

Tukes behandlar alla de fall där upptäckta brister och fel kan orsaka fara. Vid misstanke om omedelbar fara reagerar Tukes snabbt, och i de allvarligaste fallen lämnar Tukes in en begäran om undersökning till polisen. Begäranden om undersökning lämnas in varje år.

Om ärendet går vidare till åtalsprövning och tingsrätten, döms den som utfört obehöriga elarbeten i allmänhet till böter. Den nytta han eller hon fått genom att bryta mot bestämmelserna kan också dömas att gå förlorad till staten.

Följder även för beställaren

En orsak till att man låter utföra obehöriga arbeten är att beställaren väljer den billigaste entreprenören på basis av priset och inte kontrollerar entreprenörens bakgrund.

Obehörigt arbete kan leda till stora tilläggskostnader. Om det upptäcks brister i elarbeten i efterhand, måste arbetet beställas av en entreprenör som har entreprenörsrättigheter och som gör reparationerna och ibruktagningsbesiktningen inklusive protokoll. Ännu dyrare blir det naturligtvis om felaktiga installationer orsakar olyckor, exempelvis bränder. Obehöriga elarbeten har till och med lett till att människor dött som en följd av en elstöt.

Om det gått en längre tid sedan elarbetena gjordes, kan det vara svårt att utreda och hitta den som gjort den bristfälliga installationen. Den som innehar elanordningarna måste dock låta reparera bristerna och se till att allt är i sin ordning.

Du som ska renovera, gör såhär:

Innan du beställer ett elarbete eller ett byggarbete där elarbeten ingår

  • Säkerställ att entreprenören är yrkeskunnig.
  • Kontrollera i Tukes register att företaget har rätt att utföra elarbeten.
  • Teckna ett skriftligt avtal som specificerar vad leveransen omfattar (inkl. elritningar).

När arbetet har slutförts

  • Se till att du får protokollet från ibruktagningsbesiktningen. Med protokollet kan du bevisa att de elektriska installationerna uppfyller kraven.
  • Spara dokumentation liksom även elritningarna. Ritningarna är viktiga framför allt med tanke på senare ändringsarbeten och eventuell felsökning.

Om det färdiga arbetet gör dig betänksam

  • Om du misstänker att utförandet inte håller måttet eller om du upptäcker brister, kan du beställa en frivillig certifieringsbesiktning.
  • Certifieringsbesiktningen utförs av en av Tukes auktoriserad besiktningsman. En förteckning över alla besiktningsmän finns på Tukes webbplats.
  • Den auktoriserade besiktningsmannen ger dig en lista över brister som entreprenören ska utgå ifrån vid utförandet av reparationerna.

Entreprenörsregistret på Tukes webbplats

Elarbeten och elentreprenader på Tukes webbplats

Närmare upplysningar

överinspektör Markku Suvanto

tfn 029 5052 565

[email protected]