Vilken är Tukes roll när det gäller anvisningar och övervakning i anslutning till masker och skydd?

I en pandemisituation liknande den med coronaviruset följs den nationella beredskapsplanen för en influensapandemi vad gäller ansvar och tillvägagångssätt (SHM:s publikation (på finska) 2012:9). I kommunikationsansvaren för beredskapsplanen betonas SHM:s och THL:s centrala roll. Tukes bestämmer inte över och övervakar inte heller användningen av masker eller skydd.

Tukes är marknadsövervakningsmyndighet för allmänna konsumtionsvaror och personlig skyddsutrustning avsedd för konsumentbruk. I marknadsövervakningen kontrolleras stickprovsmässigt om produkterna överensstämmer med lagstiftningen och företag åläggs att vidta nödvändiga åtgärder om produkterna inte uppfyller säkerhetskraven. Mer information om behandlingen av fall och Tukes marknadsövervakning finns på Tukes webbplats.

Tukes instruerar och råder aktivt företagen så att de kan uppfylla sina skyldigheter enligt produktlagstiftningen och försäkra sig om att produkterna uppfyller lagens krav. Information om andningsskydd och andra masker finns samlad här. På Tukes webbplats finns närmare information om kraven som ställs på personlig skyddsutrustning och om allmänna konsumtionsvaror samt om CE-märkning.

På marknaden finns även andningsskydd och masker som är avsedda för yrkesbruk, såsom för personal i företag och vårdpersonal. Social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets ansvarsområden har behörighet att övervaka personlig skyddsutrustning som är avsedd för yrkesbruk. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) är behörig myndighet vad gäller skydd som klassificeras som medicintekniska produkter.