Såhär tar du hand om säkerhet under de olika skeden i anläggningens livscykel

Produktionsanläggningen ska ta i beaktande kemikaliesäkerheten under alla skeden i anläggningens livscykel, från grundandet av anläggningen till anläggningens nedläggning.

Grundande av anläggning

En produktionsanläggning som lagrar eller hanterar farliga kemikalier i stor utsträckning behöver Tukes tillstånd. Uppskatta med hjälp av kemikalieförteckningen och relationstalet, om verksamheten är omfattande eller inte.

Ansök om det erforderliga tillståndet för omfattande verksamhet i god tid, minst 8 månader innan ibruktagningen av den nya verksamheten. Vid utformandet av ansökan kan du kan använda ansökningsblanketten. Behandlingen av ansökan innefattar skeden för begäran av prövningar och utlåtanden.

Om dina kemikaliemängder är små är det tillräckligt med en anmälan till räddningsmyndigheterna.

Grundande av produktionsanläggning förutsätter att produktionsanläggningen utreder hurudan olycksrisk kemikalierna orsakar. Beroende på olyckans konsekvensområde bestäms anläggningens placering. Vid placeringen ska man beakta bebyggd miljö, natur- och grundvattenområden samt områdets planläggning. Omgivningens sårbarhet uppskattas med kriterier som Tukes har fastställt (pdf, 1,5 MB, på finska).

Projektering och byggande av anläggning

I bra anläggningsplanering beaktas risk- och säkerhetsanalyser samt de lösningar och handlingsdirektiv som utformats på basis av dem, för att minska risken för olyckor.

Du kan välja vilket riskanalysförfarande som används, men förfarandet ska vara lämpligt för den verksamhet som granskas och för verksamhetens omfattning. Framför skriftligt i tillståndsansökan vilka förfaranden som har använts och vilka slutsatser som har uppnåtts med hjälp av dem.

I planering av anläggning ska följande saker beaktas:

 • Identifiera speciellt de ställen i verksamhet där läckage kan uppstå och bedöm konsekvenserna av de eventuella läckagen.
 • Hitta lösningar för att förebygga läckage och för att begränsa konsekvenserna av läckage.
 • Motivera i ansökan tillräckligheten av de medel som använts, eller varför de inte behövs.
 • Observera följande i riskanalysen:
 • anordningarnas integritet, varför anordningen inte läcker?
 • störningar i processerna
 • hantering av läckage 
 • antändningskällor och förebyggande av dem.
 • förhindrande av spridning av bränder, explosioner och giftiga gaser
 • kemikalier och t.ex. tryck och ånga.

De säkerhetskrav som ska följas i anläggningarna baseras på förordningar och på de åtgärder som hittats genom anläggningens riskbedömning. (Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005 ja Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier 856/2012). Anläggningarna kan även uppfylla säkerhetskraven genom att följa olika tekniska standarder ja anvisningar, genom att följa dem uppfylls bestämmelsernas krav.

Ändringar

Kemikalieanläggningarna ska ha ett skriftligt förfarande för ändringshantering, där det framkommer:

 • hur risker relaterade till små och stora förändringar bedöms och 
 • hur riskernas hanteringsåtgärder utförs.

För mer omfattande ändringar, listade nedanför, ska tillstånd sökas från Tukes. Kom ihåg att man ska meddela Tukes om de ändringar som anges nedan.

Ändringar som kräver tillstånd är t.ex.:

 • byggande av ny enhet eller produktionslinje
 • grundlig förändring av processen
 • ny upplagringsbyggnad för kemikalier, av betydande storlek
 • en ny stor upplagringscistern eller flera små cisterner, dvs ett nytt cisternområde.

Fyll i blanketten (doc, 153 kt) och sök om tillstånd för ändringen från Tukes.  Ändringstillståndet förutsätter en ibruktagningsbesiktning som Tukes utför.

 • Ändringar som förutsätter anmälan är t.ex.:
 • ökning av kemikalier som hör till samma farlighetsklass i anordningarna eller upplagen, 5 - 10 % ökning
 • ändring av kemikaliernas farlighetsklassificering eller tillstånd mot farligare riktning
 • förändring i kemikaliernas tillverkningsprocess, t.ex. ökning i driftstemperatur- och tryck eller satsprocessen blir kontinuerlig
 • förnyelse av säkerhetsautomationssystemen
 • nytt påfyllnings- och tömningsställe för fordon

Gör en i fritt formulerad anmälan till Tukes t.ex. via e-post till kirjaamo (at) tukes.fi.

Ändringsanmälan förutsätter inte Tukes ibruktagningsbesiktning, men innan ändringens ibruktagning ska kemikaliernas eller flytgasens driftsövervakare fastställa att kraven i föreskrifterna och villkoren som Tukes gett i sitt beslut uppfylls.

Nedläggning, konkurs, temporärt avbrytande och byte av ägare

Nedläggning

Om anläggningen eller en del av dess verksamhet läggs ner, fyll i blanketten (doc, 153 kt) och meddela Tukes om nedläggningen. När verksamheten tar slut gör dig av medkemikalierna och avfallen på tillbörligt sätt. Se till att konstruktionerna och områdena saneras från kemikalier så, att kemikalierna inte längre orsakar fara.

Miljömyndigheterna kan kräva undersökningar om markförorening. Ta reda på skyldigheterna från miljöskyddsmyndigheterna eller från områdets NTM-central.

Om verksamheten slutar i konkurs ska konkursförvaltaren se till att driftsövervakaren fortsätter i konkursboets tjänst så länge som anläggningen har en mängd farliga kemikalier som överskrider tillståndsgränsen. När du säljer konkursboets fastigheter eller byggnader säkerställ att de saker som beskrivs nedan i avsnittet Byte av ägare, förverkligas i samband med köpet.

Avbrytande

Gör en anmälan till Tukes om verksamheten avbryts för en period som är längre än ett år. En anläggning som tillfälligt har avbrutit sin verksamhet omfattas av samma förpliktelser som en anläggning i drift. Mildrande åtgärder t.ex. för ledningssystemet kan göras från fall till fall. Tömning av cisterner och upplag är det bästa alternativet med tanke på säkerheten.

Om kemikalierna blir kvar på anläggningen ska det i anläggningens tjänst finnas en driftsövervakare som har bevisat sin kompetens. Farorna relaterade till kemikalier som står outnyttjade samt verksamhetens omstart ska identifieras. Vid lång lagringstid kan kemikaliernas egenskaper ändas, vilket kan påverka processen, t.ex. kristallisering eller hartsifiering.

När anläggningen ska tas i drift igen, ska en ibruktagningsanmälan göras till Tukes i god tid före den planerade ibruktagningen. Kontakta Tukes grupp för Industriella processer (Kontaktuppgifter-sidan på tukes.fi). Utifrån anmälan om ibruktagande kan Tukes meddela eventuella villkor för säker ibruktagning av verksamheten. Ibruktagningen kan förutsätta en besiktning av Tukes.

Byta av ägare

När du köper en affärsverksamhet, säkerställ att all nödvändig dokumentation överförs i samband med köpet. Nödvändiga dokument är t.ex. följande:

 • ursprungliga myndighetstillstånd
 • tidigare besiktningars protokoll och information om giltiga krav
 • dokument som myndigheterna kräver, som räddningsplaner, handling över säkerhetsprinciperna och säkerhetsrapport
 • PI-diagram, elektricitets- och automationsritningar, konstruktionsplaner
 • riskbedömningar
 • underhållsplaner samt maskinernas och utrustningens historik
 • böcker för cisterner och rörsystem
 • bruksanvisningar och utbildningsmaterial.

Uppdatera dokumenten och anmäl byte av ägare till myndigheterna!

Meddela Tukes om ändring av ägare, namn eller kontaktuppgifter. Ändring av kemikaliernas eller flytgasens driftsövervakare måste inte anmälas till Tukes, men på produktionsanläggningen ska det finnas en lista över driftsövervakarna.

Anläggningens livscykel

Grundande av anläggning
Sök om Tukes tillstånd, ifall anläggningen upplagrar eller hanterar farliga kemikalier i stor omfattning.

Omfattande eller inte?
Utred verksamhetens omfattning genom att skapa en kemikalieförteckning och beräkna relationstalet.

Anläggningsprojektering och byggande
Identifiera farorna och ta reda på konsekvenser av eventuella olyckor. Beakta förordningens säkerhetskrav och standarder vid genomförandet.

Ändringar
Se till att anläggningen har ett skriftligt förfarande för ändringshantering. Vissa ändringar kräver tillstånd av Tukes.

Nedläggning av verksamhet
Ta hand om säkerheten och meddela Tukes om verksamhetens nedläggning.

Avbrytande av verksamhet
Observera att anläggningen huvudsakligen har samma förpliktelser som en anläggning i drift. Meddela Tukes om avbrott som varar längre än ett år.

Byte av ägare
Se till att du i samband med köpet får de erforderliga dokumenten. Meddela Tukes om byte av ägare.