Tuotteita koskevan valvonta-asian käsittely Tukesissa

Tuotteiden valvonta-asian käsittely Tukesissa voi sisältää monia eri vaiheita. Tällä sivulla on kuvattu prosessin kulku. Prosessin vaiheet on selitetty tarkemmin sivun alalaidassa.

Tukes valitsee riskiperusteisesti valvonnan kohteena olevat tuotteet markkinoilta tai saa ilmoituksen vaatimustenvastaiseksi tai vaaralliseksi epäillystä tuotteesta esimerkiksi yrityksiltä, kuluttajilta tai toiselta viranomaiselta. Tukesilla on lain mukaan oikeus priorisoida tapausten käsittelyä tuotteesta tehtävän riskinarvioinnin mukaan. Vakavaa vaaraa aiheuttavat tuotteet menevät Tukesissa työjonon kärkeen matalamman riskin tuotteiden käsittelyn ohi.

Tukes selvittää tuotteen vaatimustenmukaisuutta ja lähettää yleensä ensin tuotteesta vastuussa olevalle taholle (asiakkaalle) selvityspyynnön. Asiakkaalla tarkoitetaan esim. tuotteen valmistajaa, maahantuojaa, myyjää tai jakelijaa. Asiakas vastaa selvityspyyntöön, minkä jälkeen Tukes arvioi asian käsittelyn jatkamista. Tämän jälkeen Tukes joko päättää tapauksen ja lähettää asiakkaalle päättökirjeen tai jatkaa asian käsittelyä.

Jos asian käsittelyä jatketaan, Tukes lähettää asiakkaalle kuulemiskirjeen, johon asiakas voi antaa selvityksensä ja vastauksensa. Tämän jälkeen Tukes ratkaisee asian niillä tiedoilla, jotka Tukesilla on käytettävissään ja asian käsittely päättyy Tukesissa. Asia voidaan ratkaista myös kuulemisen jälkeen päättämällä tapaus, jolloin asiakas saa päättökirjeen. Tarvittaessa asiassa tehdään velvoittava hallintopäätös.

Tiedot vaarallisista tuotteista julkaistaan sekä Vaaralliset tuotteet -sivustolla että Euroopan unionin sivustolla (Safety Gate)

Tukes valvoo, että asiakas toimii päätöksen mukaisesti. Mikäli asiakas ei toteuta päätöksessä määrättyjä toimia, Tukes voi tapaukseen soveltuvaan lainsäädäntöön perustuen velvoittaa asiakkaan toimimaan uhkasakon uhalla, määrätä asiakkaalle hallinnollisen seuraamusmaksun tai teettää määrätyt toimet asiakkaan kustannuksella. 

Miten tuotteita koskeva valvonta-asia etenee Tukesissa?

Aikajana valvontaprosessin etenemisestä. Vaiheet selitetty tekstissä edellä.