Trygg användning av hoppborgar kräver övervakning

Mediatiedote 2.8.2019 9.21
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner dem som använder hoppborgar och som erbjuder tjänster som anknyter till hoppborgar om säkerheten i anslutning till uppblåsbar utrustning. I Estland orsakade hård vind för några år sedan en olycka som ledde till att två barn omkom. Vinden lyfte upp hoppborgen i luften, varvid barnen föll ned på marken. I sommar har Tukes inte fått kännedom om olyckor som skett i hoppborgar, men under tidigare år har allvarliga tillbud och olyckor också skett i Finland.

Tukes påminner föräldrar om att de ska vara uppmärksamma på eventuella faror, även om det är serviceleverantörerna som ansvarar för att sköta om att en tjänst är trygg. Föräldrar ska särskilt hålla de mindre barnen under uppsikt hela tiden, konstaterar överinspektör Petteri Mustonen.

För att främja den trygga användningen av hoppborgar har Tukes lagt ut instruktioner för serviceleverantörer på sin webbplats. Instruktionerna påminner bl.a. om att tillräcklig övervakning ska ordnas. Övervakaren ska vid behov kunna ingripa i farliga situationer, till exempel vid elavbrott, hårda vindpustar eller användning av hoppborgen i strid med reglerna.

Serviceleverantören kan försäkra sig om att hoppborgen är trygg genom att sköta om att hoppborgen uppfyller kraven i den gällande standarden. Dessutom ger tillverkarna anvisningar bland annat om hur hoppborgen ska resas, placeras och underhållas samt om det maximala antalet användare.

Användarnas ålder och antal

Idealet är att det finns egna hoppborgar för små barn och för lite större barn. Om detta inte är möjligt kan man tilldela små och större barn separata turer, särskilt om det finns många barn som vill hoppa i borgen.

Serviceleverantören ska iaktta tillverkarens anvisningar om maximiantalet barn som får samtidigt hoppa i hoppborgen. Anvisningarna är minimikrav, och serviceleverantören får vid behov införa strängare krav. Till exempel ju större åldersskalan hos de barn som hoppar i hoppborgen är, desto färre barn får det finnas i hoppborgen på samma gång.

Placeringen av en hoppborg

En hoppborg som fylls med luft ska placeras på ett tillräckligt avstånd från elledningar, staket, träd eller motsvarande hinder. Hård vind och användarnas rörelser får inte medföra fara för användarna. Hoppborgen ska omsorgsfullt fästas på plats i enlighet med tillverkarens anvisningar. Om det inte är möjligt att använda jordkilar, ska det säkerställas att utrustningen hålls på plats genom att fästa den till exempel med hjälp av fordon eller flyttbara vikter. Om hoppborgen är placerad på ett hårt underlag, till exempel på asfalt, ska ytterligare mjukt underlag läggas till i anslutning till in- och utgångarna. En gräsmatta är ofta tillräckligt stötdämpande vid eventuella fallolyckor, men i annat fall är till exempel gymnastikmattor en tillräcklig åtgärd för att förebygga olyckor, förutsatt att mattorna placeras ut på rätt sätt.

Uthyrning av hoppborgar för användning på egen hand

När hoppborgar hyrs ut till konsumenter ska uthyraren ge kunden handledning om hur hoppborgen används på ett tryggt sätt, till exempel om hur borgen ska resas, om antalet användare, om vindgränserna och om ordnandet av övervakning.  Hoppborgar ska inspekteras, rengöras och vid behov underhållas mellan uthyrningsgångerna.

Utrustningsuthyrare hade plats för förbättringar i dokumenten och identifieringen av farliga moment

Vid ett tillsynsprojekt som Tukes genomförde i fjol inspekterades hanteringen av säkerheten hos serviceleverantörer som hyr ut hoppborgar och annan motsvarande utrustning. Som ett resultat av projektet meddelade Tukes serviceleverantörer bland annat uppmaningar att göra upp säkerhetsdokument och rekommendationer om uppdatering av dokument om identifiering av farliga moment, underhåll av utrustning och upplysningar som ges kunderna.

Mer information: överinspektör Petteri Mustonen, [email protected], 029 505 2099

 

Webblankett för anmälan om en farlig tjänst på Tukes webbplats

Information om trygg användning av hoppborgar på Tukes webbplats 

Standard SFS-EN 14960-1:2019:en: Inflatable play equipment. Part 1: Safety requirements and test methods