Avsaknad av fallhinder ledde till grävmaskinsförares död i Agnico Eagle Finland Oy:s gruva i Kittilä

Tukes 21.3.2017 8.13
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har blivit klar med olycksutredningen om olyckan i Agnico Eagle Finland Oy:s gruva i Kittilä den 15 december 2016, som ledde till att en grävmaskinsförare dog. En grävmaskin som utförde underhållsarbeten i den underjordiska gruvan hade fallit ner 25 meter från en serviceavsats till en annan.  Inget fallhinder hade byggts på platsen efter en sprängning. Utredningsgruppen har kommit fram till att det inte hade gått någon information om fallrisken mellan arbetarna, arbetsledarna och produktionsstyrningen i Kittilägruvan på grund av bristande informations- och skiftbytesrutiner. Gruppen framför korrigerande åtgärder för att säkerheten i gruvan ska kunna tryggas efter sprängningsarbeten och för att förbättra informationsutbytet mellan skiften.

Grävmaskinsföraren, som arbetade för en entreprenör, höll på att återställa en gruvgång i den underjordiska gruvan och körde in i ett öppet hål som uppstått efter sprängning. Det fanns inga ögonvittnen till händelsen.

Det hade utförts sprängning på platsen några dagar tidigare.  Efter sprängningsarbeten går man igenom och undersöker eventuella åtgärder som krävs för att trygga ett säkert arbete. Enligt bolagets instruktioner förhindrar man risken för fallolyckor genom att bygga en jordvall. Dessutom ska man varna för fara genom att montera ett orange nät och blinkande ljus. Tvärs över gruvgången hade man dragit ett snöre och satt upp en varningstavla, men det fanns ingen sådan jordvall som instruktionerna kräver.

I gruvan arbetar omkring 500 arbetare. Av dem är häften anställda av olika entreprenörer. Utredningsgruppen konstaterar att en bidragande faktor till olyckan var bristande situationsmedvetenhet om hur arbetet framskrider i gruvan. Informationen om hur arbetet framskrider förmedlades inte korrekt mellan entreprenörer, arbetsledning och produktionsstyrning och mellan arbetsskiften.

– I gruvorna förändras arbetsplatserna och deras säkerhetssituation från dag till dag, och säkerhetshanteringen är därför mer krävande. Allvarliga olyckor är lyckligtvis sällsynta i gruvor, men det krävs kontinuerligt arbete för gruvsäkerheten, säger utredningsgruppens ordförande Timo Talvitie.

Informationsutbytet och skiftbytesrutinerna måste förbättras

Åtgärdsförslag som utredningsgruppen särskilt lyfter fram gäller förbättringar i informations- och skiftbytesrutinerna för att liknande olyckor inte ska hända igen.

Sammandrag

Olycksutredningsrapport (på finska)

Stordiaserie: Olyckan i Agnico Eagle Oy:s gruva i Kittilä 15.12.2016 (på finska)

Video: Vad har vi lärt av gruvolyckan i Kittilä? (på finska)

Ytterligare information:
Timo Talvitie, ordförande för olycksfallutredningsgruppen, överinspektör, tfn 029 5052 654

Ilkka Keskitalo, medlem i olycksfallutredningsgruppen, överinspektör, tfn 029 5052 151
[email protected]